Nesouhlas s prohlášením části akademického sboru FA ze dne 3.7.

Tato petice je vyjádřením nesouhasu s prohlášením části akademického sboru FA ze dne 3.7. 2014.

Prohlášení naleznete pod tímto odkazem: http://www.scribd.com/doc/232722593/Stanovisko-časti-profesorů-a-docentů-FA-k-jmenovani-Mgr-Rostislava-Koryčanka-děkanem-FA

Výsledek petice bude zaslán prof. RNDr. Ing. Petru Štěpánkovi, CSc., rektorovi Vysokého učení technického v Brně.

Děkujeme za vaše podpisy.

.....................................................

V Brně dne 9. 7. 2014

VYJÁDŘENÍ STUDENTŮ A ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE FA VUT V BRNĚ


Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

tímto dopisem vyjadřujeme nesouhlas s prohlášením části akademického sboru Fakulty architektury VUT v Brně ze dne 3. 7. 2014.

Především se ostře distancujeme od 7. bodu přílohy tohoto prohlášení, ve kterém je v negativním světle popisován vztah Mgr. Rostislava Koryčánka k „zástupcům občanských iniciativ“ a „nositelům alternativních názorů“. Takováto prohlášení jsou v přímém rozporu se svobodou vyjadřování a volnou soutěží názorů, která vždy byla základním kamenem akademických svobod, potažmo celé demokratické společnosti. Považujeme za naprosto alarmující, že takováto prohlášení zaznívají právě z akademické půdy.

Dále se výrazně distancujeme od očerňování osoby Mgr. Rostislava Koryčánka. Tuto snahu vnímáme jako účelové jednání úzké skupiny lidí s vyhraněnými osobními názory s cílem Mgr. Rostislava Koryčánka zdiskreditovat. Mgr. Rostislav Koryčánek je osobností působící na poli architektury dlouhodobě a je všeobecně uznávaným odborníkem napříč architektonickou komunitou i mimo ni. Z celé řady projektů lze vybrat jeho působení v jednom z nejdůležitějších českých periodik o architektuře ERA21, jehož byl zakladatelem a dlouhodobým šéfredaktorem. Dále je to jeho působení na postu ředitele Domu umění města Brna, kde se osobně organizačně a kurátorsky podílel na řadě významných výstav o architektuře a urbanismu. Do třetice lze jmenovat projekt Brněnských architektonických stezek (BAM), jehož je iniciátorem a vedoucí postavou. Tento projekt významným způsobem zpopularizoval brněnskou architekturu u široké mezinárodní veřejnosti.

Dále si nepřejeme, aby úzká skupina třinácti nevolených zástupců Fakulty architektury VUT v Brně rozhodovala o osudu celé akademické obce. Svým jednání nerespektují demokratické mechanismy ani hlasy členů akademické obce, které reprezentují volení zástupci v Akademickém senátu Fakulty architektury.

 

Nadále věříme v demokratické řešení celé situace.

My, níže podepsaní studenti a členové Akademické obce Fakulty architektury VUT v Brně.