Nesouhlas s přístupem paní ředitelky Pallagyové s ovlivňováním dětí z 2.ZŠ Dobříš

Vážení členové rady města Dobříš,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o závažném problému, který se objevil na
základní škole II. ZŠ Dobříš, jejíž ředitelkou je paní Mgr. Bohumila Pallagyová. Jako rodiče
žáků této školy jsme hluboce znepokojeni a pobouřeni nemorálním a neetickým jednáním
ředitelky, které se projevilo přípravou a šířením petice mezi žáky školy.
Paní ředitelka vytvořila petici, jejímž cílem je manipulativním způsobem ovlivnit děti, aby
přesvědčily zástupce městského úřadu o jejím setrvání na pozici ředitelky školy. Tato petice
obsahuje manipulativní argumenty a zastrašování, které jsou zcela nevhodné a nepřijatelné
pro školní prostředí.
Naše hlavní obavy jsou následující:
1. Manipulace dětí: Petice byla prezentována dětem způsobem, který je zastrašující a
manipulativní. Takové jednání je v rozporu s etickými zásadami vzdělávacího procesu
a nerespektuje emocionální a psychologickou zranitelnost dětí. Děti nemají dostatečné
zkušenosti ani rozhled k tomu, aby mohly pochopit smysl takové petice, natož aby se
k ní mohly relevantním způsobem vyjádřit.
2. Nesouhlas rodičů: Rodiče nebyli informováni ani požádáni o souhlas s tím, aby jejich
děti tuto petici podepsaly. Tím bylo hrubě porušeno naše právo na informované
rozhodování o účasti našich dětí v jakýchkoli aktivitách mimo běžný vzdělávací
proces.
3. Etické a morální standardy: Chování paní ředitelky považujeme za hluboce
nemorální a neetické. Očekáváme, že škola bude místem, kde jsou naše děti chráněny
a vzdělávány v bezpečném a etickém prostředí
Na základě výše uvedených skutečností požadujeme následující kroky:
1. Okamžité zastavení šíření petice: Žádáme, aby byla petice okamžitě stažena a její
šíření mezi dětmi bylo zastaveno.
2. Prošetření jednání ředitelky: Žádáme o důkladné prošetření jednání paní ředitelky a
zvážení jejích vhodnosti pro další setrvání na pozici ředitelky školy.
3. Informování rodičů: Žádáme, aby byli rodiče oficiálně informováni o situaci a
přijatých opatřeních.
4. Zajištění etického vedení školy: Požadujeme, aby bylo zajištěno, že vedení školy
bude jednat v souladu s vysokými etickými a morálními standardy.
Věříme, že naše obavy budou vzaty v úvahu a že budou přijata odpovídající opatření k
nápravě této situace.


Rodiče žáků 2.ZŠ Dobříš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Rodiče žáků 2.ZŠ Dobříš bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...