Nesouhlas s neprodloužením interní pracovní smlouvy Mgr. Michala Šimůnka, Ph.D.

Nesouhlas s neprodloužením interní pracovní smlouvy Mgr. Michala Šimůnka, Ph.D.:

My, níže podepsaní tímto vyjadřujeme nesouhlas s neprodloužením pracovní smlouvy pana Mgr. Michala Šimůnka, Ph.D. (pedagoga v oblastech teorie a dějin fotografie, médií, vizuální sociální kultury a spotřební kultury), jemuž má být od 1. 1. 2024 ukončen interní úvazek na FAMU.

Paní děkanka, PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, která za tímto rozhodnutím o ukončení pracovní činnosti stojí, nejprve neuvedla žádné veřejné vyrozumění a až po osobním setkání se studenty katedry fotografie vyjádřila své znepokojení ohledně jednoho neodevzdaného výstupu v rámci interního grantu získaného panem Šimůnkem roku 2018. Paní děkanka uvedla, že v této situaci je její jednání jediné možné z hlediska zachování její morální integrity vůči ostatním interním zaměstnancům FAMU a i přes to, že studentům naslouchala, soustavně odmítala změnit své rozhodnutí a nebyla ochotna hledat společné řešení. Paní děkanka uvedla skutečnost, že panu Šimůnkovi je umožněno nadále působit na půdě naší školy pouze v pozici externího pracovníka.

S rozhodnutím nesouhlasíme a jsme nespokojeni se samotným způsobem jednání s paní děkankou. Z našeho pohledu je Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. nenahraditelnou součástí naší katedry, a to nejen díky svým pedagogickým kvalitám, ale i kvůli svému jedinečnému zastoupení mezi teoretiky fotografie vůbec. Jako studenti tedy nevidíme důvod pro ukončení jeho interní činnosti (zároveň nabídka externího úvazku je za nás ponižující a finančně neudržitelná) a neodevzdaný výstup výše zmíněného grantu pro nás není dostatečným argumentem. Navíc ve Výnosu rektorky č. 15/2023 (Záverečné hodnocení projektu, 25. 9. 2023, čl. 16, část 2, str. 13) je sankce v těchto případech následují: "Hodnocení v kategoriích „splněno s výhradami” a ,,nesplněno“ může být důvodem k vyřazení příštích řešitelových žádostí o podporu v SGS v následujících dvou letech.”

 Prostřednictvím této petice usilujeme o zahájení důstojného a spravedlivého jednání kompetentních orgánů o této záležitosti s přihlédnutím k našim požadavkům. Požadujeme, aby Mgr. Michal Šimůnek Ph.D. zůstal za důstojných podmínek jako plnohodnotný zaměstnanec Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.    

Disagreement with the non-extension of the internal employment contract of Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.: 

We, the undersigned, express our disagreement with the decision not to renew the employment contract of Mr. Michal Šimůnek, Ph.D., a lecturer in the theory and history of photography, media, visual social culture, and consumer culture. His internal employment contract at FAMU should terminate on January 1, 2024.

The call to end Mr. Šimůnek's employment originated from Dean PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA. The Dean had not voiced that decision to the public, and only after a personal meeting with students has she expressed her concerns about an unfinished project within an internal grant awarded to Mr. Šimůnek in 2018. The Dean stated that her decision was the only viable option for maintaining her moral integrity towards other internal employees of FAMU, and even after discussions, she refused to find a common solution and did not take our arguments into account. The Dean pointed out that Mr.Šimůnek will still be allowed to contribute to our school, but only in the capacity of an external worker.

We strongly disagree with this decision and are dissatisfied with how the Dean handled the matter. In our view, Mr. Michal Šimůnek, Ph.D., is an irreplaceable part of our department, not only due to his pedagogical qualities but also because of his unique representation among photography theorists. As students, we see no reason for not prolonging his internal position, and the unfinished project from the mentioned grant is not a sufficient argument for us. Furthermore, according to Rector's Directive No. 15/2023 (Final Project Evaluation, September 25, 2023, Article 16, Part 2, Page 13), the sanctions for such cases are as follows: "Evaluation in the categories 'fulfilled with reservations' and 'not fulfilled' may be grounds for excluding the researcher's future requests for support in the SGS for the next two years." The offer of an external position is demeaning to us and financially unsustainable.

Through this petition, we seek the initiation of a dignified and fair consideration by the competent authorities regarding this matter, taking into account our demands. We demand that Mr. Michal Šimůnek, Ph.D., remains a full-fledged employee of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague under dignified conditions.


Študenti katedry fotografie    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Študenti katedry fotografie svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...