Nesouhlas s devastací Hulváckého lesa a opakovanými cyklokrosovými závody v místě

My, občané České republiky, zejména místní obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, tímto vyjadřujeme důrazný nesouhlas s devastací životního prostředí na pozemcích místního lesoparku – odpočinkového území. Uvedené území, ohraničené ulicemi 28. října, U Koupaliště a Plzeňská, je dle nás devastováno pronajímatelem a zřizovatelem cyklokrosové dráhy p. Šťastným, a to zejména v rozsahu úprav učiněných v roce 2024.

Důvody nesouhlasu:

1) Při stavbě cyklokrosové dráhy docházelo k intenzivním a rozsáhlým změnám terénu, které zapříčinily značnou devastaci místního biotopu narušením kořenového systému stromů a poškozením jejich kmenů ve zcela nepřiměřeném rozsahu, navážkou značného objemu zeminy, silně kontaminované stavební sutí a fragmenty komunálního odpadu, jako jsou plastové sáčky, lahve, kusy textilu, skleněné střepy apod., navážkou balvanů o průměru cca 30 – 100cm a dalšími terénními úpravami, se značným dopadem na místní živočichy, hmyz a vegetaci. Při těchto úpravách ve svazích došlo ke změně přirozeného odtoku vody a ohrožení terénu erozí při deštích. Což je patrné již v těchto dnech, kdy je zemina odplavována na chodník pod svahem. Rovněž extrémně nízké sečení travního porostu v plochách, způsobuje deficit povrchové vláhy. Vlivem výše zmíněných zásahů dochází v místě k úbytku hmyzu, horských druhů rostlin a ohrožení zejména sýčka obecného, který v lokalitě hnízdí, ale i dalších ptáků.

2) Dále se lokalita stává nebezpečnou pro chodce, neboť dráha cyklokrosu často křižuje chodníky a zpevněné plochy. Prostor lesoparku však místní obyvatelé, a to včetně osob se ztíženými pohybovými schopnostmi, denně intenzivně využívají k relaxaci, venčení psů, nebo dětským aktivitám. Děti se zde pohybují i v rámci školkových a školních aktivit. Již nyní mezi místními a cyklisty často dochází ke konfliktům, pocházejících ze střetů na chodnících.

3) Celý projekt vznikal jako tréninková dráha pro děti. Projekt neměl mít velký rozsah, základní dráha z roku 2023 byla tedy budována jen s ruční mechanizací. A ukončen měl být 31.12.2024, tedy okolí mělo být uvedeno do původního stavu. Po letošních rozsáhlých úpravách s velkou mechanizací, velkými terénními úpravami a povolením k užívání pozemků za účelem cyklokrosu do roku 2027,  jsme přesvědčeni, že k ukončení provozu dráhy nedojde. Dále, dle slov zřizovatele, má zde ještě vzniknout zázemí pro uživatele dráhy (šatny a WC) a opakovaně zde mají probíhat i velké závody.

4) Dráha vznikla na základě participačního projektu Magistrátu města Ostravy. Místní obyvatele, ale nikdo žádným způsobem neoslovil, aby jim projekt představil, před jeho schválením. Tedy někdo rozhodl o veřejném prostranství ,, o nás, bez nás“. Vůbec ho nezajímalo jakým způsobem je toto místo využíváno již desítky let.      

Požadavky: Požadujeme tedy, aby dále již nebyl prostor terénně upravován, nebylo zde dostavěno další zázemí, nekonaly se zde opakované závody a nebyl tak narušován relaxační charakter tohoto území. Dále požadujeme, aby byl uveden svah pod bývalým koupalištěm zpět do, minimálně, udržitelného stavu a nepodléhal tak erozi. Aby se již nadále nejednalo o našem okolí a domovu ,,o nás, bez nás“!    


Kolinke Petra, Čadil Petr    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kolinke Petra, Čadil Petr bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.

Vaše poštovní směrovací číslo nezveřejníme na internetu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...