Neomezujte náboženskou svobodu!

Pane premiére, pane ministře zdravotnictví, vládní představitelé,

jako křesťané - občané této země spolu s lidmi dobré vůlepociťujeme nutnost vyjádřit postoj k aktuálnímu dění, kdy jsme z důvodu mimořádných opatření nuceni omezit projevy víry, ke kterým jsme zavázáni z podstaty křesťanství samotného. Uvědomujeme si solidaritu vůči ohroženým skupinám občanů, ale musíme Vám sdělit, že součástí solidarity je pro nás stejně tak i péče o nemocné, umírající i zemřelé. Rovněž tak i možnost prožívat autentické církevní společenství (comunio), při kterém se shromažďujeme k naslouchání Božímu slovu a ke slavení Eucharistie/večeře Páně, která je pro nás lékem a zdrojem života.  

Jelikož jste nás - 1,5 mil. věřících lidí - usnesením vlády České republiky č. 1021 o přijetí krizového opatření ze dne 12.10. 2020 čl. I. bodu 1. písm. a) dostali do těžké situace, kdy jsme byli zbaveni práva na shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, chceme touto formou vznést pochybnosti, že daná opatření jsou v souladu s ústavními právy na náboženskou svobodu.  

Omezení týkající se bohoslužeb, včetně pomoci bližnímu v době potřeby duchovní péče (přístup kněží nebo jáhnů k nemocným, do domů s pečovatelskou službou, nemocnic, právo na důstojnou smrt a úctu k zemřelému, atp.), či doporučení MZ týkající se pohřbíváním zemřelých s diagnózou Covid-19, nás nutí k zásadnímu nesouhlasu, jelikož tyto skutečnosti odporují našemu náboženskému přesvědčení i křesťanským zásadám, ke kterým se hlásí vyspělá evropská civilizace. Vědomě tímto pozvedáme svůj hlas i jménem našich spoluobčanů, kteří nepraktikují křesťanskou víru, ale sdílí stejné hodnoty, o čemž svědčí každým rokem hojná účast na "Noci kostelů" a jejich zájem o službu Církve v zásadních životních situacích, jako jsou svatba, pohřeb, ale i každoroční vzpomínka na zesnulé. Je velmi smutné, že zatímco byly o Velikonocích hobbymarkety v rámci uvolňování opatření zpřístupněny, kostely o největších křesťanských svátcích musely zůstat zavřené. Jelikož se blížíme k Vánocům, které mají stejnou důležitost, nejen pro církevní, ale i rodinný život, bylo by absurdní, kdyby nákupní centra zůstala bez omezení provozu a kostely opět uzavřeny široké veřejnosti.  

Proto Vás představitele moci světské vyzýváme, abyste měli i v dobách těžkých v respektu a úctě nejen občanská práva, ale i náboženská a nevystavovali věřící občany k rozhodnutím, které mohou oprávněně působit rozpor ve svědomí. Na základě výše uvedeného Vás zdvořile žádáme o přehodnocení opatření týkajících se náboženských shromáždění, zejména počtu osob, které se mohou vzhledem k vnitřnímu prostoru církevních staveb při zachování individuálních omezení (rouška, rozestup, desinfekce) bohoslužby účastnit, aniž by tím vzniklo epidemiologické riziko. Jen citlivě nastavená omezení mohou vést k vzájemné ohleduplnosti a pochopení jejich důležitosti. Nařízení, která nerespektují lidskou důstojnost i v její duchovní dimenzi, nesvědčí o vyspělé občanské společnosti. Chceme být poslušni též světských autorit, ale pokud se tato nařízení míjí se skutečným dobrem, pak nám Písmo svaté říká, že „více je třeba poslouchat Boha, než lidi.“

Abychom si všichni lépe uvědomili, že uvedené skutečnosti jsou nadčasové, zaznívají nám slova Jana Amose Komenského, která se týkala epidemie, ve které se osobně ocitl.

„Je třeba upřímné důvěry k Bohu, že cokoli dopustí neopustí. A že žádná věc na světě, ani tato těžká rána, nás nemůže odloučit od jeho milosti. K osobám, které postihla nákaza se chováme správně tak, že jim poskytneme veškerou útěchu, vyučování i upevňování v jistotě spásy nabízené v rámci církevních služeb. Naopak nekřesťansky se chovají ti, kdo jim odpírají kněze, církevní služby, kdo mrtvá těla nepřipravují na pohřeb, vynechávají pohřební kázání a poučení pro živé pozůstalé.“

V duchu morální zodpovědnosti, kterou v závěru svého projevu zmínil také pan prezident, vyslovujeme tato slova, několik vět, a prosíme, abyste na ně reagovali se stejnou zodpovědností.

Vaši občané, křesťané, lidé dobré vůle.


Mgr. Aleš Kratochvíl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Aleš Kratochvíl svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...