Nesouhlas s plánem výstavby přeložky silnice I. třídy I/9 na území obce Blíževedly

FB_foto.jpg

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou přeložky silnice I. třídy na území obce Blíževedly, jak je popsána ve vyhledávací studii s názvem "I/9 Liběchov – Dubá, přeložka", zpracované na objednávku Ředitelství silnic a dálnic ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021 (dále jen "Vyhledávací studie").

Především nesouhlasíme s výstavbou označenou v rámci Vyhledávací studie jako "varianta Úštěk 1 / Úštěk 2". Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo obce Blíževedly a žádáme, aby v souladu s názorem obyvatel obce aktivně vystupovalo, jednalo a provádělo kroky vedoucí jednoznačně proti výstavbě přeložky silnice, a to s využitím všech svých dostupných prostředků a pravomocí.

Zároveň žádáme, aby veškeré dostupné informace související s plánovanou výstavbou přeložky silnice byly vždy a neprodleně zveřejňovány na úřední desce obce Blíževedly. Základním zdrojem informací, na které tato petice reaguje, je Vyhledávací studie.

Důvody nesouhlasu: Přeložka silnice I. třídy I/9 (ve variantě Úštěk 1 a Úštěk 2) je plánována na území obce Blíževedly v přímém sousedství obydlených částí obce Skalka, Blíževedly a Stranné. Přeložka silnice má údajně řešit problémy stávající silnice I/9 na trase Liběchov – Dubá, ovšem zcela na úkor území obce Blíževedly a jeho obydlených, příp. zemědělsky využívaných částí. Obci Blíževedly a jejím obyvatelům z výstavby přeložky silnice neplyne žádný dlouhodobý a prokazatelný přínos.

Naopak s výstavbou a provozem přeložky silnice jsou spojena četná negativa, a to zejména:

  1. zásadní zvýšení intenzity dopravy v okolí obce a CHKO Kokořínsko. Plánovaná silnice I/9 bude frekventovanou trasou Praha – Mělník – Liběchov – Štětí – Česká lípa – Německo (dle průzkumu z r. 2020 je intenzita dopravy stávající I/9 na trase směr Dubá 4030 vozidel/24 hod., z toho lehká nákladní doprava 550 a ostatní nákladní doprava 870 vozidel),
  2. zhoršení životních podmínek a zdraví občanů Blíževedel, zejména zvýšením hlučnosti, prašnosti a výfukovými plyny,
  3. znehodnocení zemědělsky využívaných částí obce,
  4. negativní vliv na krajinu vč. přirozené migrace zvěře v chráněných území a jejich okolí,
  5. zhoršení kvality života v dosud klidné obci,
  6. snížení atraktivity obce a jejího okolí jakožto rekreační a turistické oblasti z důvodu rušného dopravního tahu,
  7. snížení tržní ceny nemovitostí v obci z důvodu blízkosti rušného dopravního tahu,
  8. hrozba realizace dalších investičních záměrů souvisejících / navazujících na výstavbu silnice a narušujících obec v rámci a v blízkém okolí CHKO Kokořínsko.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Libor Šveňha, Skalka 32, 470 02 Blíževedly

Kamil Benda, Blíževedly 68, 470 02 Blíževedly

Jan Beständlig, Blíževedly 12, 470 02 Blíževedly

Dana Petrů, Blíževedly 100, 470 02 Blíževedly

Ladislav Zamazal, Blíževedly 100, 470 02 Blíževedly

MUDr. Michal Votruba, Litice 5, 470 02 Blíževedly

Petr Polák, Skalka 27, 470 02 Blíževedly

Hana Kratochvílová, Od Vysoké 271/10, 150 00 Praha 5

Jana Vosátková, Skalka 1, 470 02 Blíževedly

Mgr. Kristýna Lánská, Skalka 21, 470 02 Blíževedly

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Libor Šveňha, Skalka 32, 470 02 Blíževedly


Libor Šveňha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Libor Šveňha svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...