NE záboru plochy RBC 1235 Radouč a navazujících pozemků

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Petice bude předána Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav při veřejném projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu
dne 6. listopadu 2013

 

NE záboru plochy RBC 1235 Radouč a navazujících pozemků pro výstavbu tří fotbalových hřišť, parkovacích ploch, budovy šaten a technického zázemí a oplocení dle návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav

 

My níže podepsaní nesouhlasíme se záborem  plochy RBC 1235 Radouč (Regionální biocentrum) a navazujících pozemků pro výstavbu tří fotbalových hřišť, parkovacích ploch, budovy šaten a technického zázemí a oplocení dle návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav.

Při posuzování vlivu tohoto podstatného zmenšení RBC 1235 Radouč ( Regionální biocentrum) se musí vzít v úvahu, že již došlo k zástavbě velkých ploch v těsném okolí tohoto RBC. Tím se několikanásobně zvýšilo rekreační využití RBC 1235 Radouč a sousedících pozemků, které jsou intenzivně využívány převážně občany severního sídliště k rekreaci a je ve veřejném zájmu, jak ochrany přírody, tak obyvatel Mladé Boleslavi zachování a rozšíření vymezené plochy regionálního biocentra.

Toto biocentrum je v  územně plánovací dokumentaci vymezeno jako plocha a koridor veřejně prospěšného zájmu. Realizací tohoto, z našeho pohledu, diskriminačního záměru se poruší schválený územní plán z roku 2006, ohrozí se funkčnost RBC 1235 Radouč a podstatně se omezí i jeho možné budoucí využívání obyvatelům Mladé Boleslavi.

Z výše uvedených důvodů je zachování, a rozšíření tohoto v Mladé Boleslavi ojedinělého RBC v jeho zatím neporušené biodiverzitě a rozloze i pro budoucí generace, veřejným zájmem obyvatelů Mladé Boleslavi, což níže potvrzujeme svými podpisy:

Zobrazení zabrané a oplocené plochy:

http://www.svjnaradouci.cz/images/ne_radouc_.jpg