Ne likvidaci pořádání kulturních akcí pod širým nebem!

Petice za změnu zákona "o ochraně veřejného zdraví", jehož současné znění nastavuje pro kulturní akce pod širým nebem nesplnitelné podmínky. V důsledku pak může být legálně zlikvidována jakákoliv kulturní akce tohoto typu.

Hlukové limity nastavené tímto zákonem jsou nesmyslně nízké a pokuty, které může hygienická stanice vypsat, se mohou pohybovat až v řádech milionů korun. To je i pro největší české festivaly neúnosné a zbytečné finanční zatížení.

Žádáme proto o změnu zákona, jež by umožnila výjimky pro krátkodobé akce, jejichž konání nemůže nikterak ohrozit lidské zdraví. Regulace těchto akcí by pak byla v rukách obcí, které by tak mohly rozhodnout, zda o kulturní událost stojí či nikoliv.

 

Oficiální znění petice, jejíž elektronická i fyzická podoba bude předána hlavnímu hygienikovi ČR MUDr. Vladimíru Valentovi PhD.:


Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Ne likvidaci pořádání kulturních akcí pod širým nebem“

V posledních letech se stále častěji objevují případy, kdy jsou jednorázové kulturní akce konané pod širým nebem sankcionovány příslušnými hygienickými stanicemi dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 

Důvodem pro udílení pokut, které v řadě případů dosahují statisícových částek, je překročení hlukových limitů. Tyto limity jsou nastaveny takovým způsobem, který je neumožňuje, ani při vynaložení veškeré možné péče, dodržet. Hlukový limit pro chráněný vnější prostor stavby (nikoliv uvnitř stavby!) pro noční dobu (mezi 22:00-06:00) je 35 dB, což je hodnota odpovídající např. relativnímu tichu v obsazeném hledišti kina (30-35 dB) či tlumenému hovoru (40 dB). Tento stav je dlouhodobě kritizován odbornou veřejností a v konečném důsledku by mohl znamenat likvidaci všech kulturních akcí (městských slavností, koncertů, hudebních festivalů, ad.) pořádaných pod širým nebem.

 

My, níže podepsaní, požadujeme, aby byly v souladu s věcným záměrem připravovaného zákona o hluku a s důvodovou zprávou k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, přijaty takové legislativní změny, které by vyjmuly tyto tzv. „krátkodobé expozice hluku,“ jež ze zdravotního hlediska nepředstavují riziko ohrožení zdraví, z kontrolní působnosti Krajských hygienických stanic a svěřili jejich regulaci obcím. Domníváme se, že obce dokáží daleko lépe vyhodnotit, zda konkrétní akci chtějí mít ve svém katastru a za jakých podmínek.

 

Vážený pane doktore, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby vláda přijala výše zmíněné legislativní změny, a to ať už v rámci speciálního zákona o hluku, či v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.


Zde je facebooková událost, kde budeme o průběhu petice informovat.
https://www.facebook.com/events/628178887257981/

 

Zde můžete stáhnout Petiční arch:
https://www.dropbox.com/s/hh9990dhib8z192/Petiční_arch.pdf

Zde můžete stáhnout znění dopisu, který zašleme panu premiérovi Sobotkovi:
https://www.dropbox.com/s/0prpcdlop98enex/Petice.text.pdf

Archy s podpisy poté můžete posílat na:

Vít Černík
HPK-Productions s.r.o.
Seifertova 5
130 00 Praha 3


Vít Černík    Kontaktujte autora petice