NE dobývacímu prostoru Ločenice I.

My, níže podepsaní občané, zděšení záměrem devastovat bezprostřední okolí obcí Nesměň a Ločenice stanovením nového dobývacího prostoru a otevřením další těžebny vltavínů, žádáme o zamítavé stanovisko ke všem žádostem o prodloužení a rozšíření těžby. Rozšíření těžby o dobývací prostor Ločenice I je pro obyvatele Nesměně, Ločenic a dalších dotčených obcí nepřípustné. Obyvatelé odmítají další těžbu. Mají oprávněné obavy z dopravního zatížení, hluku, prachu, světelného smogu, ze změny rázu krajiny, majetkových škod, škod na zdraví a škod na životním prostředí. Těžba může zásadně ovlivnit hladinu spodních vod, které jsou u nás uloženy velmi mělce, a připravit obyvatele o vodu. Již nyní jsme v oblasti zasažené suchem a s ohledem na klimatické změny je nepřípustné zasahovat těžbou do spodních vod. Odmítáme ničení zemědělského půdního fondu, zejména když na části území jsou půdy II. třídy ochrany s nadprůměrnou produkční schopností. Zásadně nesouhlasíme se zničením lesa Rákovce, který dosud vliv těžby na obec Nesměň částečně odcloňoval.

Veřejný zájem na ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel výrazně převyšuje nad zájmem úzké skupiny osob, kteří území využijí pro vlastní zisk těžbou suroviny, která není ani pro stát strategickou surovinou. Z hlediska surovinových potřeb České republiky, ani Jihočeského kraje jistě není zapotřebí prodloužení těžby, zvláště v situaci, kdy došlo k výraznému střetu zájmů těžařů se zájmy obyvatel okolních obcí, zájmy ochrany přírody, vodních zdrojů a lidského zdraví. Záměr pokračovat v těžbě by prodloužil těžbu v lomu o další desítku let, což by představovalo zátěž i pro další generace.

Žádáme obec Ločenice, aby vyjádřila rozhodný nesouhlas s rozšířením a pokračováním těžby v katastrech obce Nesměň a Ločenice. Dále žádáme Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán státní správy, aby neschválilo záměr „Dobývací prostor Ločenice I.“, protože jiný veřejný zájem (ochrana zdraví obyvatel, ochrana životního prostředí) převyšuje zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska. Děkujeme. H.3_.I_.2_Zákres_do_let_._snímku_.jpg


Martina Viktorová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martina Viktorová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...