Námitka proti výstavbě KOMOKO v Metropolitním plánu

Pro podání námitky proti výstavbě KOMOKO v Praze Modřanech a Komořanech pro účely zpracování Metropolitního plánu je potřeba získat 200 podpisů. Pokud nesouhlasíte s nalitím miliard do projektu, který zhorší dopravní a zdravotní situaci zejména na Praze 12, prosím, podepište tuto petici a dejte o ní vědět ostatním. Děkuji.

Zbyněk Uzel

 

Text vyjádření Žádám o opuštění záměru silničního přivaděče KOMOKO mezi D0 a Modřany, též zvané jako obchvat Komořan.

Zdůvodnění Stavba by vlivem dopravní indukce vedla k nekontrolovatelnému nárůstu individuální automobilové dopravy na Praze 12 a přilehlé silniční síti. Přivedla by další průjezdnou i cílovou dopravu na jih Prahy, kterou dnes saturuje Strakonická, veřejná doprava nebo je uspokojována v místě. Došlo by k zhoršení průjezdu aut i autobusů vlivem zvýšeného provozu, ohrožování obyvatel provozem aut, zábory dalších prostranství parkováním, exhalacemi a hlukem.

Vytvořila by kapacitní návaznost mezi novou D3 a širším centrem Prahy.

Stavba není v souladu s plánem udržitelné mobility a s klimatickými závazky HLMP, ČR a EU. Stavba povede k dalšímu zvýhodnění ekologicky (prostorově, zdrojově, zdravotně) neudržitelné silniční dopravy a znevýhodnění udržitelných způsobů dopravy.

Došlo by k devastaci současného rekreačního území mezi železniční tratí a Vltavou. Obchvat je na návětrné straně celých Komořan, zplodiny a hluk ze zvýšeného provozu na přivaděči by tak ovlivnily celé Komořany.

Stavba podporuje naši závislost na Rusku.

Vítám záměr tramvaje do Komořan. 


Zbyněk Uzel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zbyněk Uzel svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...