Memorandum o prosazení tématu architektury v kurikulu školního vzdělávání

Důležité upozornění: Po podpisu petice Vám přijde e-mail z adresy info@petice.com, kde musíte kliknutím na zaslaný odkaz potvrdit svůj podpis, jinak se Váš podpis nezapočítá. Pozor, tento e-mail často spadne do složky Hromadná pošta nebo SPAM.

 

Memorandum o tematizaci (prosazení tématu) architektury v kurikulu školního vzdělávání

 

  Vážení kolegové a partneři v oblasti vzdělávání.

Připojte se k naší iniciativě za prosazení, tedy jasné pojmenování, vymezení, didaktické propracování a oficiální ukotvení tématu architektura v kurikulu základního a středního vzdělávání.

Architektura jako klíčový prvek formující naše fyzické a kulturní prostředí, v němž se po naprostou většinu života pohybujeme, nese estetickou a užitnou hodnotu, která má značný vliv na kvalitu lidského bytí prostřednictvím našeho vnímání prostoru. Z tohoto pohledu lze chápat architekturu jako edukační médium zahrnující všechny znaky kultury, historie a hodnot společnosti, která ji vytvořila. Architektura hraje zásadní roli v tom, jakým způsobem žijeme, tvoříme, využíváme a chápeme prostor kolem sebe, a tím se týká každého z nás, čímž se stává ústředním tématem i nástrojem kultivace člověka.

Pokud je cílem vzdělávání všestranný rozvoj osobnosti člověka, pak zahrnutí architektury jako průřezového tématu do rámcového vzdělávacího programu pro základní a střední vzdělávání by mělo mnoho důležitých výhod, které by prospěly žákům v jejich intelektuálním, sociálním a osobním rozvoji. Zde je několik oblastí pro ilustraci:

Všestrannost a interdisciplinárnost: Architektura spojuje různorodé oblasti jako matematiku, vědu, umění, sociologii a historii. Tím, že by se stala architektura průřezovým tématem, žáci by se učili vnímat a chápat spojitosti mezi různými disciplínami a aplikovat takový přístup i ve všech vzdělávacích oborech.

Rozvoj kritického myšlení: Vnímání architektury vyžaduje analýzu a hodnocení různých aspektů, jako jsou funkčnost, estetika a společenský dopad. Žáci by se učili kriticky přemýšlet, což je dovednost důležitá v mnoha různých oblastech života.

Vizuální/prostorová gramotnost: Prostorová gramotnost, známá také jako vizuální gramotnost, se týká schopnosti jednotlivce vnímat, rozumět a komunikovat pomocí vizuálních prvků a informací. Podobně jako literární gramotnost se zaměřuje na schopnost dešifrovat a interpretovat komplexní významy v jazyce, prostorová gramotnost se týká schopnosti rozpoznávat, analyzovat a komunikovat o významech, vzorcích a vztazích v prostoru obklopujícím člověka. Prostorová gramotnost zahrnuje vnímání a interpretaci prostorových a vizuálních prvků, schopnost porozumět mapám, plánům, náčrtům a jiným vizuálním reprezentacím prostoru a využívat je k navigaci, schopnost rozkládat složité vizuální scény na jednotlivé části a zároveň je spojovat do celku, aby bylo možné porozumět celkovému kontextu, či dovednosti spojené s tvorbou prostorových konceptů, návrhem interiérů, exteriérů a různých prostorových instalací.

Kulturní a historické povědomí: Téma architektury by přirozeně otevíralo diskuse o různých stavebních a životních stylech a obdobích, což by napomohlo žákům lépe chápat historii, kulturu a evoluci společnosti.

Podpora týmové spolupráce a společného učení: Navrhování a plánování architektury často vyžaduje týmovou spolupráci mezi architekty, inženýry, designéry, dotčenými orgány státní správy, investory, dotčenými sousedy a dalšími odborníky. V paralele k tomu by se žáci učili spolupracovat, komunikovat a řešit problémy v rámci týmu.

Rozvoj estetického cítění: Architektura má silný vliv na estetickou stránku života. Žáci by byli prostřednictvím architektury vedeni k vnímání a hodnocení estetiky prostředí okolo sebe, což by mohlo posilovat jejich smysl pro krásu a design i odpovědnost za životní prostředí.

Příprava na profesní budoucnost: Zahrnutí tématu architektury do kurikula by mohlo poskytnout základní povědomí o oblasti, a to by mohlo žáky inspirovat k budoucí profesní dráze v široké škále příbuzných a souvisejících oborů.

Zapojení do reálných projektů: Žáci by mohli pracovat na projektech spojených s architekturou, a tím se učit praktickým dovednostem, plánování a řešení reálných problémů.  

 

Vymezení architektury jako průřezového tématu by tedy posílilo komplexní vzdělání žáků, podpořilo jejich intelektuální růst a vybavilo je odpovědnými postoji za všechny zásahy, jimiž člověk přetváří životní prostředí.
Důležitým aspektem tohoto tématu by také bylo využívání moderních technologií, jako jsou počítačové programy pro design a modelování, které představují nástroje pro rozvoj dovedností relevantních pro digitální dobu.  

Prostřednictvím tohoto memoranda se obracíme na všechny potenciální partnery jednak na úrovni státních institucí odpovědných za probíhající revizi školního kurikula v souladu se Strategií 2030+, jednak na všechna další odborná i veřejná sdružení, iniciativy i jednotlivce v řadách pedagogických pracovníků, odborníků ve vzdělávání, architektů, projektantů a představitelů dalších profesí, aby se společně zasazovali o ukotvení tématu architektury ve školním vzdělávání všech žáků.

Ideovou a organizační základnou tohoto hnutí je Škola projektování se sídlem Perucká 2274/26, 120 00, Praha - Vinohrady, na kterou se prosím obracejte se všemi dotazy, návrhy a žádostmi o metodickou pomoc. Škola projektování chce sloužit jako platforma pro širokou odbornou, veřejnou diskusi, panel odborníků a centrum pro synergii dílčích akcí k naplnění shora uvedeného účelu.  

LOGO_black1.png


Škola projektování (se sídlem Perucká 2274/26, 120 00, Praha - Vinohrady) - Zastoupená ředitelem Matoušem Fejfarem    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Škola projektování (se sídlem Perucká 2274/26, 120 00, Praha - Vinohrady) - Zastoupená ředitelem Matoušem Fejfarem bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...