KRITICKÁ ZPRÁVA ASOCIACE EUNOMIA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE 2022/2023

My, níže podepsaní občané České republiky,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, žádáme odpovědné orgány a instiutce o důsledné dodržování právního státu v České republice.

KRITICKÁ ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE 2022 / 2023

Asociace EUNOMIA vydává toto prohlášení, aby poukázala na masivní porušování lidských práv a svobod a principů právního státu Českou republikou, jejími úřady a úředníky napříč celou státní správou.

Nevymahatelnost práva a spravedlnosti v České republice nabyla takového rozsahu, že již nelze mlčet a tento stav, který je zcela v rozporu se zákony, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, Deklarací lidských práv, Chartou OSN a dalším mezinárodním právem tolerovat. Mezinárodní úmluvy, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, se v praxi staly jen planým slibem a bezcenným textem na papíře. Justici zcela opanovala svévole.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva

Citace z textu: 

Mezinárodní smlouva je jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva. Zakládají se jí, mění nebo ruší vzájemná práva a povinnosti smluvních stran jako subjektů mezinárodního práva, tedy nejčastěji států. V praxi se kromě označení smlouva vyskytují i názvy jako úmluva, konvence, protokol, pakt, statut, charta nebo dohoda, to však z hlediska mezinárodněprávních účinků nemá žádný význam.

https://mylaw.cz/clanek/mezinarodni-smlouva-a-jeji-postaveni-v-ceskem-pravnim-radu-455

Citace z textu:

ČR musí být touto smlouvou vázána ("Stát musí učinit potřebná opatření, aby již od počátku platnosti této smlouvy byla na jeho území plněna." https://zakonyprolidi.cz/cs/1988-15). Dále platí, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Extrémní zvůle a bezpráví pak panuje v opatrovnických věcech dětí, kde se plně projevují zjevně korupční a klientelistické vazby. S dětmi je jednáno jako s neživými věcmi. Názor dítěte je úřady dezinterpretován dle potřeby. Když se to úřadům státní správy nehodí, dítě nevyslyší a jeho názor znevažují. Když se jim to hodí, tvrdí, že respektují názor dítěte. Slovní spojení "nejlepší zájem dítěte" se stalo zneužívanou mantrou, za kterou může státní úředník skrýt cokoliv, zcela bez důkazů, se zlým úmyslem drze tvrdit, že právě on je tou osobou, která ví nejlépe, co je v nejlepším zájmu dítěte i přesto, že mu dítě sděluje opak.

Citace z judikatury Ústavního soudu: II. ÚS 2225/23

30. Na nepřípustnost takové praxe upozornil v minulosti Českou republiku i Výbor pro práva dítěte. Ten ve svých závěrečných doporučeních adresovaných České republice z roku 2011 právě v kontextu práv garantovaných v čl. 12 Úmluvy o právech dítěte vyslovil znepokojení nad tím, že „tradiční vnímání dětí jako objektů spíše než subjektů práv je velmi rozšířené“ (ze dne 4. 8. 2011, CRC/C/CZE/CO/3-4; § 34).

Bezohlednost a bezcitnost úředníků vůči dětem nabyla obludných rozměrů. V údajně nejlepším zájmu dítěte jsou děti úřady unášeny a bezcitně kradeny od rodin a rodičů i přesto, že si přejí být v péči rodičů a nic jiného než soudní moc tomu, aby byly spolu nebrání. Takto státem záměrně přeplněné ústavy pak dostávají štědré dotace, zatímco biologické rodiny zůstávají bez pomoci. Děti se pro Český stát staly zbožím, cenným obchodním artiklem. 

Citace z textu:

https://www.ceska-justice.cz/2016/10/zastupci-justice-predsedove-soudu-podcenuji-problematiku-sporu-o-deti/

Vedení jednotlivých soudů nevěnuje dostatečnou pozornost sporům z oblasti rodinného práva. O dalším osudu dětí tak často rozhodují buď soudci nezkušení, nebo ti, kteří selhali při souzení jiných typů sporů. Soudům také chybí specializované senáty.

Naše asociace se stále častěji setkává s šablonovitou, zcela nepřijatelnou praxí, kdy jsou rodiče nezletilých dětí účelově dehonestováni, ostrakizování, kriminalizováni a trestně stíháni. Takto účelově vyvolané trestní stíhání pak slouží jako argument soudu k odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do ústavní péče, či jeho svěření předem vyvolenému rodiči.

Citace z textu:

 
Všichni o ní mluví, nikdo ji neviděl – až nyní se potvrdilo, že skutečně existuje. Řeč je o analýze, kterou pro prezidenta Miloše Zemana vypracovala současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). V dokumentu došla k závěru, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání.

Kontrolní mechanismy jsou v České republice systematicky nastaveny tak, aby zabránily prokázání pochybení a účelově vadného postupu úřadů a úředníků napříč celou státní správou. Zářivá stafáž demokracie a právního státu je zajištěna utajováním protiprávního jednání úřadů a úředníků státní správy.

Státní správa České republiky ignoruje status osob v ohrožení a zranitelných osob. Svým jednáním úmyslně brání a zapříčiňuje vyplácení dávek občanům v nouzi. Oproti tomu však masivně zneužívá finanční prostředky daňových poplatníků k podpoře institucí státní správy, jako jsou vězení, ústavy a psychiatrické léčebny, které se tímto stávají výnosným byznysem a prodlouženou rukou represivních složek státu, která jsou mimo jiné používány k odstraňování a umlčování antisystémových subjektů.

https://www.facebook.com/168hodin/videos/555323745114259

Svým jednáním, bezohlednodností a zlovůlí stát účelově uvrhá občany do extrémně složitých životních situací, bídy a nouze a zároveň zneužívá stavu věcí k prosazování mocenských zájmů svých a jimy vyvolených osob.

Klíčové posty institucí státu jsou obsazeny dlouhodobě prověřenými, loajálními úředníky a osobami spřízněnými s nimi, či z jejich rodinných klanů. Jejich protiprávní konání je pod ochranou státu, kontrolními institucemi státu je přehlíženo a tím se stávají nepostižitelnými. Tímto přístupem se společnost dělí na kasty, vládnoucí elity a obyčejné občany, podlidi. Jedna skupina může beztrestně cokoliv, zatímco druhá je za cokoliv postihována a trestána.

Tímto sofistikovaným způsobem Česká republika legalizuje jí účelově realizovaný zločin, který zcela bez skrupulí stvrdí razítkem moci úřední.

STÁTNÍ INSTITUCE PČR, GIBS, NCOZ, BIS, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, OSPOD, UMPOD, ÚŘAD OMBUDSMANA, ČAK, přes CELOU STRUKTURU JUSTICE AŽ PO ÚSTAVNÍ SOUD A KONČE POLITICKOU SCÉNOU, PSP, SENÁT, VLÁDU, VLÁDNÍ VÝBORY I PREZIDENTSKOU KANCELÁŘ A PREZIDENTA ČR STAV VĚCÍ NEŘEŠÍ, NEBOŤ JIM SAMÝM VYHOVUJE. STÁTEM Z DANÍ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ PLACENÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE OPĚVUJÍ PRÁVNÍ STÁT I PŘESTO, ŽE VĚDÍ, ŽE PRAVDOU JE OPAK A CÍLENĚ TAK OVLIVŇUJÍ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. 

Citace z textu:

https://hlidacipes.org/…ie/

V České republice funguje uvnitř orgánů činných v trestním řízení a v justici autonomní skupina, která je schopná za peníze a protislužby obcházet zákon a zaručovat beztrestnost “vlivným lidem”. Naopak tvrdě postihuje ty, kdo se jim odváží postavit a snaží se bránit korupci a rozkrádání státu. Politici, spolu s vedením policie, soustavy státního zastupitelství a soudů, nemají odvahu problém byť jenom pojmenovat. A tak se pod výmluvy o “nezasahování do živých kauz”, “nezávislosti vyšetřování, právního názoru a soudního rozhodování” dá schovat mnohé – včetně zločinu a ničení lidských životů.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku konstatoval, že má Česká republika nedostatky ve vyšetřování postupů policie.

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-cesko-radne-nevysetruje-postup-policie-rekl-opakovane-soud-ve-strasburku-gibs-se-pry-nezapojuje-40414529

Postupy policie ČR zcela korespondují s cílem státu, působit bezchybným dojmem, popřít existenci korupčního a klientelistického prostředí ve státní správě, cílenou likvidaci nepohodlných osob atp. 

Přebujelá státní správa ČR je jako rakovina, která metastázuje, požírá a bez milosti ničí vlastního hostitele. Funguje na zpětný chod a dělá opak toho co by měla, škodí, ničí, lže, manipuluje, podvádí, okrádá, znevýhodńuje, používá nekalé praktiky, dopouští se protiprávní činnosti, zákony si vykládá a upravuje podle sebe, cíleně kryje trestnou činnost úřadů a úředníků státní správy a bezmezně, bezskrupulózně a bez uzardění zneužívá svoji moc.

Marast a chaos panující v České republice způsobený účelovým systémovým selháním úředníků a úřadů státní správy nemá v historii země obdoby. Porušování práv občanů je svým rozsahem daleko za stavem v roce 1989. Úředníci státní správy vytvořili rozkradený stát na hraně ekonomického kolapsu, bez budoucnosti, bez vymahatelnosti práva a spravedlnosti, plný nešťastných lidí trpících v bídě a beznaději, ponechaných bez zájmu institucí státu a bez pomoci.

Tímto apelujeme na všechny kompetentní osoby, úřady a instituce a to jak v ČR, tak mezinárodní, aby vyvinuly maximální úsilí a zasadily se o dodržování práv a obnovení právního státu v České republice.

Tímto také vyzýváme širokou veřejnost k aktivnímu prosazování svých práv a svobod, neboť souhlasným mlčením se nic nezmění. Braňme se společně všem formám státní zvůle a bezpráví. Spojením a znásobením našich sil a odhodlání říci důrazné NE aroganci moci úřední.

Velmi vám děkujeme za čas věnovaný přečtení této petice. Souhlasíte-li s jejím zněním, tak ji prosím podepište a sdílejte ji, ať se dostane ke všem, kteří smýšlejí stejně jako my. Každý hlas je důležitý a vyjadřuje sílu společného názoru.

Budete-li mít čas a chuť, přivítáme také váš komentář u podpisu petice, který nastaví odpovědným osobám a kompetentním institucím zrcadlo a sdělí jim, co nám na jejich jednání a rozhodnutích, které ovlivňují naše životy, vadí. Napsat můžete krátce také něco o sobě, aby bylo zřejmé, že jsme skuteční lidé a existujeme.

SEMINÁŘ O NEVYMAHATELNOSTI PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE:

https://www.youtube.com/watch?v=e3Omld66KmE&list=PLGYy1yWoG9s77kMkFpoPSc3e6fO0qJbL1&index=6


ČESKÁ JUSTICE JE OTRÁVENÉ JABLKO

https://www.info.cz/video/tema/nad-ceskou-justici-visi-stin-komunismu-soudci-se-s-temnou-minulosti-nikdy-nevyporadali


KOMUNISTÉ V JUSTICI

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudci-clenstvi-v-ksc_1811170600_pek


KOMUNISTÉ NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-zastupci-data-ksc-komunismus-totalita-soudy-justice_1901070600_pek


PETICE BUDE PŘEDÁNA

NADNÁRODNÍM INSTITUCÍM:

EVROPSKÉ UNII, RADĚ EVROPY, EUROPARLAMENTU

EUROOMBUDSMANOVI: https://www.ombudsman.europa.eu/cs/home

OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_cs

PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.hrad.cz/

VLÁDĚ: https://www.vlada.cz/cz/vlada/

SENÁTU PČR: https://www.senat.cz/

PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

OMBUDSMANOVI: https://www.ochrance.cz/

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

NCOZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_centr%C3%A1la_proti_organizovan%C3%A9mu_zlo%C4%8Dinu

GIBS: https://www.gibs.cz/uredni-deska

BIS: https://www.bis.cz/

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/internet/5/struktura/vybory/vvvk

POLICII ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.policie.cz/


VEŘEJNÁ SPRÁVA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod?fbclid=IwAR2qdRnoluyFXLGBeGYicWNK0golZFlzTfzhXlq3KyZMOF0YVVmw5SqXnSI


DŮKAZY, ŽE ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ PRÁVNÍM STÁTEM:

GRECO - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

https://www.akro-blog.cz/l/czech-republic-fails-to-act-against-judicial-corruption/

Citace z textu:

Právě v den, kdy investiční společnost AKRO oznámila, že jménem 60 000 investorů podala stížnost na Českou republiku k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) se žádostí o odškodnění za nesprávný úřední postup státních úředníků a nedostatek spravedlivého soudního procesu, Česká republika je poslední v celosvětovém žebříčku korupce!

Žebříček (viz obrázek) GRECO, protikorupčního orgánu Rady Evropy, měří implementaci doporučení Rady Evropy o prevenci korupce mezi poslanci, státními zástupci a soudci.

VÝROČNÍ ZPRÁVY BIS

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2016

https://ekonomickydenik.cz/ceska-justice-podle-bis-pokracuje-neucelne-nakladani-s-prostredky-jmenem-verejneho-zajmu/

Citace z textu:

Při vyslovené podpoře veřejného zájmu lze pod jejím pláštíkem obejít zákony i dobrou praxi a podvést a oloupit tak obyvatelstvo. Jde o dotace, různé žádosti i ovlivňování legislativního procesu ve prospěch některých skupin obyvatelstva. Tato praxe se od státu šíří do krajů, měst a obcí. Vyplývá to z výroční zprávy BIS za rok 2016. BIS tyto skutečnosti do zprávy zařadila opakovaně. Od loňska se tak v České republice nic nezměnilo.

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2013

https://www.ceska-justice.cz/2014/10/bis-moderni-organizovany-zlocin-prorostl-statem-i-obcemi/

Citace z textu:

Klientelismus, korupce a dysfunkce orgánů veřejné správy, zájmové skupiny uplatňující vliv na instituce státu a samospráv, ovlivňování legislativy, propojování podnikatelů se zástupci státní správy i zástupci regionální politiky, střet zájmů, zneužívání veřejných prostředků, parazitování na sektorech zdravotnictví, školství, dopravy či odpadového hospodářství, pro stát nevýhodně prodeje i nákupy, tak popisuje český stát Výroční zpráva BIS za rok 2013. Ze zprávy vyplývá, že organizovaný zločin prorostl státem, kraji i obcemi.

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2010

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

Citace z textu:

Česká tajná služba kritizuje poměry v české justici. BIS ve výroční zprávě za loňský rok poukazuje nejen na podivné chování některých soudců a státních zástupců, ale také na situaci, kdy se i po odhalení skandálních praktik na plzeňské právnické fakultě vlastně nic nestalo.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/soudci-se-stykaji-se-zlocinci-a-justici-ohrozuje-korupce-varuje-bis.A110906_144433_domaci_js

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2006

https://www.epravo.cz/top/clanky/organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-justice-44170.html?mail

Citace z textu:

Předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. Uvádí to ve své výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS) s tím, že má informace o korupci na různých úrovních soudů. Dalším nebezpečím jsou podle BIS skupiny navzájem propojených osob ze samosprávy, advokacie nebo školství, které mají právní vzdělání a zároveň vliv na proces tvorby nových zákonů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIS 2004

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-organizovany-zlocin-se-snazi-proniknout-do-politiky-i-ekonomiky_200410161140_mkaclova

Citace z textu:

Organizovaný zločin chce u nás proniknout do politiky i ekonomiky. Mluví o tom výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za loňský rok zveřejněná na internetu. Podle ní se mafie zaměřuje na mladé politiky, kteří svou kariéru teprve začínají. Nelegální struktury se tak připravují na jejich využití, pokud by v budoucnu zastávali významné funkce. Organizovaný zločin se zajímá i o exekutory, konkurzní správce a snaží se proniknout do policie i justice.

EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV

https://www.echr.coe.int/…pdf

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_spravedliv%C3%BD_proces

OBČANSKÁ PRÁVA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_pr%C3%A1va

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN SE KOMPLEXNĚ IMPLEMENTOVAL DO KLÍČOVÝCH STRUKTUR ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY - SOUDŮ, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE, MĚSTSKÉ POLICIE, GIBS, BIS, OSPOD, UMPOD, ÚŘADU OMBUDSMANA A DALŠÍCH INSTITUCÍ. PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI SE V NĚM DOVOLAJÍ JEN VYVOLENÍ A TI, KTEŘÍ SI TO ZAPLATÍ.

PRÁVO NA ODPOR:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_na_odpor

CITACE:

Článek 23 Listiny základních práv a svobod

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno v článku 23 Listiny základních práv a svobod[3]a je podmíněno dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

  • odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod založeného Listinou základních práv a svobod a

  • znemožněná činnost ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


Věříme, že pravda a spravedlnost vyjde na světlo a zvítězí...

 

ZA PODPISY A SDÍLENÍ PETICE, ZA POMOC I PODPORU VÁM VŠEM DĚKUJEME.

Váš podpis je třeba potvrdit ve zprávě, kterou obdržíte na váš email. Bez potvrzení podpisu je podpis neplatný.

Přejeme vám všem, kteří nám pomáháte podílet se na pozitivní změně, krásný den.

 

Pod patronátem a ochranou: 

EA | EUNOMIA ASSOCIATION
Establishment of Headquarters in Oslo, Norway
International Independent Human Rights Protection
 
ASOCIACE EUNOMIA
Asociace aktivních občanů, kteří si přejí žít v právním státě.
Asociace EUNOMIA je nezisková organizace odkázaná výhradně na laskavou pomoc našich dárců a
podporovatelů.

Dary a příspěvky na provoz asociace, můžete zasílat na účty:
Číslo účtu: IBAN: LT79 325
0 0484 8715 1676, BIC: REVOLT21
Poznámka k platbě: DAR

Číslo účtu: 232303967/0600
Poznámka k platbě: TIP

Děkujeme vám za podporu a pomoc.
Vážíme si vaší přízně.

EA | EUNOMIA ASSOCIATION
Establishment of Headquarters in Oslo, Norway
International Independent Human Rights Protection

EUNOMIA ASSOCIATION © 2023 All Rights Reserved
Phone and Whatsapp: +47 93 99 32 03
Web: eunomiaassociation.eu

Založení petice dne 17. 11. 2023.
Poslední aktualizace petice 29. 6. 2024.

EUNOMIA ASSOCIATION © 2023 All Rights Reserved
 
Phone and Whatsapp: +47 93 99 32 03
 
Sociální sítě: 
 

EUNOMIA ASSOCIATION © 2023 All Rights Reserved


Asociace EUNOMIA    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Asociace EUNOMIA bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...