Zachraňme údolí Berounky

Quoted post


Nepřihlášený uživatel

#2

2016-03-03 12:28

Přehrada je "nejlevnější" protipovodňové opatření. Nakonec by nás však přišlo pěkně draho. A.N.

Odpovědi

mazel

#3 Re: ano, je tu několik velkých problémů:

2016-03-03 12:32:41

#2: -  

  1. co je suchý poldr

Studie proveditenosti PVL je v rozporu s definicí suchého poldru - viz web Naše voda: „Poldry jsou úložiště vody, jež slouží k protipovodňové ochraně na horním toku řek a potoků, tedy tam, kde povodňová vlna vzniká. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána jako travní porost nebo je ponechána jako mokřad. Měly by vznikat tam, kde není zástavba a kde se umožní vodě dostatečný rozliv.“ Stavět suchý poldr na středním toku v tak sevřeném údolí tak vodnaté řeky, jako je Berounka je nevěřitelná podivnost nemající obdoby!!

2. plán povodí a jeho realizace

Proč byla studie proveditelnosti přehrady na Berounce vypracována dříve, než jsou uskutečněna přijatá protipovodňová opatření dle Plánu povodí ??? - viz Odkaz na vypořádání připomínek k plánu povodí PVL k 22.12.2015: http://www.pvl.cz/ files/download/ planovani-v-oblasti-vod/aktuality/2015-08 /BER_zprava_vyporadani_pripominek.pdf
Jsou zde desítky protipovodňových opatření schválených k realizaci na horním toku a jeho přítocích. Zajímavostí zde je, že PVL odbahnění rybníků nepovažuje za protipovodňová opatření... Studie proveditelnosti by bylo třeba provádět až po realizaci výše uvedených opatření, jinak vychází z nesprávných premis.

3. rozměry  - nehoňme světový rekord

Dále jde o rozměr záměru: délka rozlivu 35-40km je více než dvojnásobná délce hracholuské přehrady!!!, výška zátopy pak více než dvojnásobná oproti letos suchem vyprázděnému Orlíku - fota s hladinou „JEN“-12 m pod normálem jsou k dispozici.... (u hypotetické berounky je výška max. zátopy 30m)

A srovnání s poldrem Žihlínek: Suchý poldr Žichlínek je ojedinělou stavbou nejen v rámci naší republiky ale i v evropském měřítku. Bývá někdy udáván jako největší suchý poldr střední Evropy (hypotetická berounka uvažuje zátopu 6x větší?!!!). Je vybudován u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Má sloužit hlavně k zadržení a nadržení průtoku vod Moravské Sázavy, která pramení pod Bukovou horu v Orlických horách. Hráz poldru má v koruně délku 1574m, sypaná hráz má u paty šířku 38,5m, maximální výšku 7,5m, šířka v koruně je 4m. Kóta koruny hráze je 345,5m n.m. Největší plocha zátopy je 166ha (u hypotetické berounky se uvažuje 1000ha!!). Retenční prostor je 5,9mil. m3. Betonový výtokový otvor má velikost 6x1,6m.

Čili tady stačí jen troška zdravého rozumu, aby bylo vidět ten nerozum něco takového uvažovat!!  

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...