Vzkaz exekutorům a lichvářům

Milan Šesták

/ #15 Re: proč to mám podepsat?

2015-01-04 11:34

#14: Opaque - proč to mám podepsat? 

 Vážený pane petici mam zde ,to je pouze námět k petici ,zřejmě jste tomu neporozuměl .Přesto děkuji za Váš výčet .

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Za narovnání práv pokřivených zákonem č. 120/2001 Sb. Exekuční řád

Adresáti: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; Senát Parlamentu České republiky; Úřad vlády České republiky; Prezident České republiky

 My, níže podepsaní, jsme znepokojeni vývojem v oblasti exekucí a plánovaných legislativních změnách ve vztahu k Exekučnímu řádu, které zhoršují životní a existenční podmínky již naprosté většiny obyvatel republiky a způsobují stagnaci v národním hospodářství. Exekuční řád v novelizacích zákona č. 120/2001 Sb. porušuje nejen ústavní práva dlužníků a rovnost účastníků řízení, ale co je nepřípustné, zasahuje do práv třetích osob. Přičemž před účinností zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, ale i v průběhu jeho účinnosti, existoval a existuje účinnější a efektivnější systém vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí soudními vykonavateli, který nenarušuje práva třetích osob a je více s duchem Ústavy ČR. Je nadále nepřípustné, aby soudní exekutoři a jednotliví soudci nedbali nálezů a rozhodnutí Ústavního soudu ČR, aby Parlament ČR nadále ignoroval tyto ústavní nálezy ve změnách zákonů.

Požadujeme:

1.       Audit současného systému exekucí dle zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád., analýzu krizových bodů ve vazbách na jednotlivé oblasti lidského žití a návrat systému vymáhání pohledávek k výkonu rozhodnutí soudními vykonavateli, který bude uzpůsoben těmto závěrům.

2.       Zjištění konkrétní odpovědnosti za vznik zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a současný stav, a vyvození důsledků.

3.       Zpětné prošetření činnosti jednotlivých soudních exekutorů, exekutorských koncipientů, vykonavatelů a ostatních zaměstnanců Exekutorských úřadů podnikajících a zaměstnaných na základě zák.č. 120/2001 Sb. Exekuční řád orgány činnými v trestním řízení, a to od prvotní účinnosti tohoto zákona.

Svým podpisem pod peticí stvrzuji, že jsem si vzal kontaktní údaje na osobu sbírající petiční podpisy, abych si zpětně mohl ověřit, jak s peticí bylo naloženo a dohledal si tak odezvu adresátů petice.

 

jméno a příjmení bydliště podpis Bc.Milan Šesták 

Dále :

ŽALOBA A TRESTNÍ OZNÁMENÍ

proti Českému státu a Exekutorům k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

 

Věc: Trestní oznámení a žaloba na porušování Ústavy ČR a potírání práv občanů ČR.

         My občani České Republiky dáváme hromadnou žalobu na porušování listiny základních práv a svobod, porušování Ústavy ČR a potírání práv občanů. Česká Republika vytvořila exekutorskou mafii, která má dnes větší pravomoci nežli policie, soudy a samotní veřejní činitelé. Jedná se o obstavování účtů druhým a třetím osobám.  Úmyslné předlužování  osob za účelem rychlého obohacení.

Základní listina práv a svobod oddíl první čl.12 odst. 1,2,3 je porušován na základě rozhodnutí o exekuci. Exekuce však není trestný čin, ani se nejedná o ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku… Státní moc dala pouze právo na porušování této listiny exekutorským zákonem, který však má podléhat základní listině práv a svobod. Zadlužování druhých osob za účelem vymožení pohledávky. Občan České Republiky, který je plnoletý uzavírá půjčky ze své vlastní vůle, a tudíž nepotřebuje souhlas druhé a třetí osoby.( Jako jsou rodiče). Exekuce za účelem vymožení napadá i osoby, které nezodpovídají za to, že si vezme člen rodiny půjčku. Exekutor nesmí odebrat občanům peníze tak, že jim obstaví účet a připraví je tak o finance, které jsou potřeba k zajišťování životních potřeb. Zákon hovoří o životním minimu, které musí zůstat i člověku, který je považován v našem státě za odpad společnosti z důvodu, že dluží!!

Exekutoři České Republiky vystavují svým jednáním osoby, které jsou ze zákona povinni vyživovací povinností trestnímu stíhání a to proto, že vyživovací povinnost je stanovena zákonem a soudním rozhodnutím. Trestný čin je potom podporován samotným zákonem bez práva odvolání. Porušuje se morální pověst člověka obtěžkaného exekucí, neboť exekutor ze svého titulu neoprávněně poskytuje informace o dlužníkovi osobám, které nebyli v přímé součinnosti se vznikem dluhu. Stát tím, že dal exekutorskou moc a postavil  ji nad zákony České Republiky potírá  práva občanů a to tak, že zabavuje majetky, které nepatří dlužníkovi.  Stát dal exekutorům moc na získávání finančních prostředků tak, že z malé dlužné částky exekutor navýší částku o 200%. Odebírání majetku je v rozporu s listinou základních práv a svobod neboť se v článku 11 odstavec 1 píše, že každý má právo vlastnit majetek. Opět stát proti listině a občanům vystupuje se vyjmi zákony, že občan nemůže vlastnit majetek. Exekutor ho o něj může připravit na základě rozhodnutí, aniž by často na místě prokázal, že majetek patří dlužníkovi.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská d
ůstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu p
řed neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu p
řed neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Článek 10 je opět porušován našimi zákonodárci, když napadnou obydlí občana a to z toho důvodu, když kontaktují osoby, které nejsou v přímé souvislosti s prováděnou exekucí. Dožadují se vstupu do objektů třetích osob a podávají informace, které často osoby v exekuci postihne na dobrém jméně. Třeba že dlužník, který bydlí v pronájmu s celou rodinou je nucen na žádost svého nájemce opustit jeho obydlí, protože ten ze strachu o svůj majetek tyto osoby vyhodí na ulici. Náš stát vytvořil z demokracie opět komunismus, neboť žádný občan nemá a nikdy nebude míst svobodné práva. Rodiny se rozpadají, neboť zásah státu do soukromého života je tak neomezený, že dochází k rozvodům. Když už byl zrušen trest smrti, tak díky našemu státu se občani často odsoudí k tomuto trestu sami. Samotné tresty občanů mají potom větší dopad, než kdyby vraždili a kradli. Spousta rodin tím utrpí újmu ztráty svých blízkých.

Exekuce mají dopad na předlužování díky finanční tísni. Využívání nebankovních sektorů k tomu, aby se mohli díky exekutorům alespoň na chvilku zařadit zpět do společnosti. Psychické problémy dětí, které jsou často při probíhající exekuci přítomni.

Vážení Česká Republika a její základní listina práv a svobod, ústavní zákon, jsou ignorování a občani našeho státu jsou tak vydáni na nemilosti soukromích exekutorů a jejich pracovníkům. Policie ČR, která má hájit ústavu, svobodu občanů jsou často při exekucích a narušují tak soukromí občanů.

 

Žádáme, aby toto trestní oznámení bylo prošetřeno ve všech bodech. Stát, který má občanům dopomáhat k právu udělal pouze to, že tyto práva potírá a připravuje tak občany o základní potřeby k životu.