"Ne další developerské výstavbě v ulici Devonská, Barrandov"

 

„Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí“

dle Č. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Adresáti:

Zastupitelstvo městské části Praha 5 Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Nám. 14. října 1381/4 Mariánské náměstí

150 22 Praha 5 Praha 1

 

Odbor stavební a infrastruktury Odbor Územního Rozvoje

Úřad městské části Praha 5 Magistrátu hlavního města Prahy

Nám. 14 října 1381/4 Hradčanské nám. 8

150 22 Praha 5 118 54 Praha 1

 

Vážené dámy, vážení pánové,

ulici Devonská na Barrandově obývá několik stovek rodin, které dosud čerpaly ze vzácné kombinace dostupnosti městského centra i blízkosti skutečné přírody nejen v podobě Prokopského údolí a Chuchelského háje, ale i v bezprostředním okolí domů v podobě dostatečných klidových zón a ploch zeleně, které měly rekreační a relaxační funkci. Přesto v uplynulých deseti letech probíhá v ulici intenzivní developerská výstavba, která stávající obytnou zástavbu zahustila a mnoho ploch zeleně nenávratně zničila. Ze strany městské části a Hl. m. Prahy, zároveň nedochází k jakékoliv kompenzaci této výstavby v podobě posílené infrastruktury a i základních prvků občanské a technické vybavenosti (včetně přechodů pro chodce, bezbariérových chodníků, nebo jen dostatečného městského mobiliáře) ani v rozvoji klidových a relaxačních zón. Stále vyšší dopravní provoz v ulici přitom ohrožuje bezpečí chodců včetně rodičů s kočárky, malých dětí a mládeže, kteří se kvůli nevyhovujícím chodníkům musí na křižovatce s ulicí Geologickou proplétat mezi auty, zrychlujícími na nájezd do ulice K Barrandovu směr Barrandovský most.

SYSTEMATICKÉ ZMENŠOVÁNÍ PLOCH ZELENĚ A NULOVÁ TVORBA KLIDOVÝCH ZÓN

Během posledních deseti let došlo v ulici Devonská k výstavbě tří developerských projektů (Panorama Devonská, Byty Devonská, Sky Barrandov). Současně probíhala dostavba dalších dvou projektů v ulici Geologická - Barrandov Hills, Barrandovská vyhlídka. Tato výstavba zvýšila prašnost v okolí, znepříjemnila život obyvatel hlukem a nákladní dopravou, ale zejména současně zmenšila bez náhrady klidové zóny a plochy zeleně, které obyvatelé využívali k pasivním rekreačním aktivitám – prostory pro hraní dětí, venčení psů nebo sportovní aktivity. Současně přitom byla znepřístupněna polní cesta k zahrádkářské kolonii z ulice Geologická. Tu např. využili hasiči k přístupu k zahrádkám při požáru chatky v roce 2014. To vše probíhá po celá léta bez aktivní komunikace veřejných orgánů s občany této ulice.

V současné době navíc vzniká v technicko-realizačním oddělení Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP na pozemcích 981/1, 981/2, 640/101 a 1665/1 k. ú. Praha 5 - Hlubočepy v Devonské ulici projekt nového hřiště pod názvem „Nautilus“, jehož pojetí podle dostupné studie, vypracované společností Murus (v příloze), nebylo nijak konzultováno se stávajícími obyvateli ulice a vůbec nerespektuje potřeby obyvatel okolních domů a charakter lokality, například:

- umístění skate ringu přímo pod okny domu, což bude mít za následek zvýšení hlučnosti pro řadu obyvatel

- existence několika jezírek ve větrném koridoru mezi domy, kde hrozí neustálé zanášení nečistotami

- příliš malá část hřiště vyhrazená pro nejmenší děti a umístěná naprosto nevhodně do severní části pozemku

Zároveň podle dostupných informací existuje plán na další developerskou výstavbu na pozemku 981/2, i když tento pozemek patří dle Územního plánu do pěstebních ploch – PZO (výkres č. 30 – Systém zeleně). Pozemky 981/1 a 981/2 přitom v současné době hrají důležitou roli v relaxačních a komunitních aktivitách obyvatel. K žádnému z těchto projektů jsme také oficiální cestou dosud nezískali od příslušných úřadů žádné informace, přestože přinejmenším projekt hřiště je velmi blízko fázi realizace.

DOPRAVNÍ A KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Současná developerská výstavba našla řešení v podobě přilehlých chodníků k novým developerským budovám, ale zcela ignorovala základní komunikační cesty obyvatel Devonské a cestujících přestupující z autobusu 105 v ulici Geologická na tramvajovou zastávku nacházející se na druhé straně ulice K Barrandovu, školáků mířících do školy na Chaplinově náměstí. Tato dopravní křižovatka zcela postrádá jakékoliv bezpečnostní prvky – přechod pro chodce, zpomalení aut v daném úseku - a nedostačuje současnému zahušťujícímu se provozu; zrychlujícím autům přijíždějícím z Geologické na nájezd do ulice K Barrandovu směr Barrandovský most, přijíždějícím autům z benzínové stanice Shell, zastavujícím autobusům a v neposlední řadě stále většímu provozu z ulice Devonská.

Řešení výstavby chodníků také nedostačuje současné realitě, kdy se do nových developerských projektů stěhují zejména mladé rodiny s kočárky nebo mladé páry plánující rodinu, nebo naopak starší senioři, kteří využívají různých mobilních zařízení (vozíky, chodítka) a přivítali by bezbariérové široké chodníky. Zcela opomenuta je přirozená přístupnost pěších cest do „centra“ Barrandova na Chaplinovo náměstí a k supermarketu Lidl. Zároveň přes prudký nárůst počtu obyvatel již několik let neprobíhá v zimních měsících úklid chodníků a silnice vedoucí Devonskou, které jsou pod správou Městské části Praha 5 a TSK.

Zvýšenou developerskou výstavbou trpí také silnice vedoucí Devonskou. Již několik let ji brázdí nákladní automobily, přestože tato silnice není uzpůsobena pro těžkou stavební techniku a nákladní auta. Ta se kromě toho nejsou schopna v ulici pohybovat a dochází k bourání plotů, značek, lamp a ulice je skoro s několikaletou pravidelností po ránu neprůjezdná.

S dokončením nových developerských projektů došlo k prudkému nárůstu obyvatel v ulici. To se žádným způsobem neprojevilo pozitivně na zajištění základní infrastruktury např. v řešení místa s tříděným odpadem, které je v současné době umístěno na rohu parcel 971/20 a 971/5. Pouze dochází k neustálému navyšování svozů odpadu, což opět zatěžuje ulici hlukem, prachem. Navíc kvůli umístění tříděného odpadu na dosti větrném místě a neohraničení místa zdí nebo nepropustnou bariérou dochází k celoročnímu poletování odpadků po celé ulici, k znečišťování místa bezdomovci a vandaly (viz požáry popelnic v minulých pěti letech). Tato situace již několik let žádá řešení, např. ve vypracování projektu podzemních popelnic.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

V ulici Devonská není vůbec plánována modernizace nebo instalace městského mobiliáře. V ulici zcela chybí lavičky a odpadkové koše. Lampy jsou sice funkční, ale zastaralé se zvýšenou poruchovostí, chybějí u nich některé díly.

Ve velmi tristním stavu se nachází důležitá komunikace spojující tuto obytnou lokalitu s tramvajovou zastávkou Geologická – podchod pod komunikací K Barrandovu. Tento pochod není ve večerních a nočních hodinách bezpečný, neustále blikající světlo a a velmi časté zanášení místa odpadky dělají z tohoto místa nepříjemný zážitek a většina obyvatel ve večerních hodinách volí raději přebíhání silnice K Barrandovu, než chůzi v podchodu Zároveň je tento podchod nepřístupný některým typům kočárků, nájezd na sjezdovou a výjezdovou rampu je s malým schůdkem – rozdílem mezi úrovní chodníku a rampou, což ztěžuje samotné užití.

My, níže podepsaní, proto na základě těchto skutečností požadujeme:

zachování relaxačních a klidových funkcí pozemků 981/1, 640/101 a 981/2,

vyjasnění plánů s věcným břemenem na parcele 1665/1,

zapojení obyvatel bytového domu č. p. 1026 jako účastníka stavebního řízení dle stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.) do příprav projektu Nautilus a jeho zásadní úpravu na základě jejich připomínek,

zapojení obyvatel dalších bytových domů v ulici Devonská do procesu přípravy návrhů na využití pozemků (981/1, 981/2, 640/101 a 1665/1 např. prostřednictvím Společenství vlastníků jednotek),

prověření dopravní situace na křižovatce ulic Devonská a Geologická a přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců (zřízení přechodu a snížení povolené rychlosti pro vozidla na 30 km/h v tomto úseku),

úpravu chodníků v ulicích Devonská a Geologická na bezbariérové s šířkou postačující i pro dětské kočárky v obou směrech,

navrácení silnice v ulici Devonská a Geologická do původního sjízdného stavu před zahájením developerské výstavby,

vypracování projektu na zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ulici Devonská a zajištění jeho realizace

zajištění úklidu sněhu na komunikačních chodnících a silnici v ulici Devonská během zimních měsíců,

vypracování návrhu na úpravu podchodu pod silnicí K Barrandovu v ulici Geologická na plně bezbariérovou podobu, použitelnou i pro kočárky (nyní nevyhovuje), včetně zajištění bezpečnosti instalací kamerového systému,

modernizaci a rozšíření městského mobiliáře v ulici Devonská o nové lavičky, lampy a odpadkové koše.

 

Petiční výbor ve složení:

Mgr. Aleš Miklík, Devonská 1223/5, 152 00 Praha 5

Mgr. Petra Grimová, Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5

Ing. Přemysl Pavka, Devonská 1026/2, 152 00 Praha 5

Spolek na ochranu přírody, krajiny a kvalitní urbanizace Trilobit Barrandov, z. s., IČO 05035112, sídlo Devonská 1223/5, Praha 5 – Hlubočepy 152 00. Osoba oprávněná jednat za organizaci: Mgr. Aleš Miklík, Devonská 1223/5, 152 00 Praha 5, předseda.

Petiční výbor zastupuje Mgr. Aleš Miklík, Devonská 1223/5, 152 00 Praha 5

 

 


Aleš Miklík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Aleš Miklík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...