Prohlášení českých čtenářů k ruskému překladu knihy Pavlíny Brzákové Dědeček Oge

Kniha české etnoložky Pavlíny Brzákové Dědeček Oge – Učení sibiřského šamana vyšla k 90. výročí Evenkije v ruském překladu pod názvem Šaman dědeček Oge.

Autorka během deseti let sbírala s velkým nasazením a zaujetím vyprávění, životní příběhy, pohádky a zkazky v evenkijské tajze, kterou si zamilovala ještě jako mladá studentka. Již začátkem 90. let se setkávala s pastevci sobů, s lovci a rybáři. Výsledkem jejích sběrů se stal etnoromán, který vyšel v českém originále v roce 2002. Tato próza vyvolala jednoznačně pozitivní odezvu a místy udivený zájem čtenářů, na jejím základě vzniklo divadelní představení, byla vydána audiokniha…

Nedávno se objevily informace o snaze zabránit šíření ruského překladu knihy ze strany úředníků (https://www.youtube.com/watch?v=26d1wEt9_i0). Ať je jejich motivace jakákoliv, takový hon je naprosto nepřípustný.

Kniha je napsána s dokonalou znalostí předmětu a na základě důkladných výzkumů vynikající odbornice. Může se samozřejmě stát předmětem diskusí a nejrůznějších typů kritiky, lze o ní polemizovat – jako o každém literárním díle. Ale je potřeba, aby to probíhalo nikoliv v žánru zákazů, nýbrž ve snaze o vzájemné porozumění a s úctou k rozdílným názorům – s vědomím, že každý autor má právo na vlastní vyprávění, stejně jako každý čtenář uměleckého díla má právo učinit si na ně vlastní názor.

Pouze svobodné a otevřené posouzení knihy může být v souladu se základním úkolem, před nějž nás toto vynikající dílo staví: je to úkol snažit se navzájem pochopit, ne dogmaticky, ale adekvátně, a zároveň respektovat různé pohledy na tatáž fakta. Román Šaman dědeček Oge si to zaslouží a svým textem k takovému přístupu rozhodně vybízí.

Pokud s tímto stanoviskem souhlasíte, můžete připojit svůj podpis, pokud jste knihu četli, můžete do poznámky uvést svůj názor či zážitek.
 
Prof. Dr. Tomáš Glanc (Profesor v oboru slavistiky, Universität Zürich)
Iveta Dušková (ředitelka Divadla Kampa)
Štěpán Černoušek (rusista)
Jana Hradilková (spisovatelka a organizátorka kulturních akcí)
Irina Sokolova-Füzeková (překladatelka a publicistka)

oge-obalka-ceskeho-vydani.jpg

oge-obalka-ruskeho-vydani1.jpg

Провозглашение чешских читателей к переводу книги Павлины Брзаковой Шаман дедушка Огэ на русский язык

Книга чешского этнографа Павлины Брзаковой «Дедушка Огэ – Учение сибирского шамана» вышла к 90-летию Эвенкии в русском переводе с названием «Шаман дедушка Огэ». 

Автор в течение 10 лет собирала с самыми искренними намерениями истории из жизни, рассказы, сказки и присказки в эвенкийской тайге, которую она полюбила еще являясь молодой студенткой, в начале 90-х гг. прошлого века, общалась уже тогда с оленеводами, охотниками и рыбаками. Результатом стал этно-роман, вышедший  в чешском оригинале в 2002 году. Эта проза была воспринята исключительно позитивно, вызвала восторженный интерес читателей, стала основой спектаклей, появилась аудиокнига...

Недавно появилась информация о попытках препятствовать распространению русского перевода книги в Эвенкии со стороны чиновников https://www.youtube.com/watch?v=26d1wEt9_i0. Какими бы ни были их мотивы, такие гонения совершенно недопустимы.

Книга написана с доскональным знанием предмета и на основе тщательных исследований выдающегося специалиста. Она может служить поводом любопытнейших дискуссий и любой критики, о ней можно спорить – как о любом литературном произведении. Но это должно происходить не в жанре запретов, а в благожелательной атмосфере  взаимного понимания, уважения -- учитывая право каждого  автора на собственное повествование, а также и право каждого читателя художественного произведения на его индивидуальное восприятие. 
Только свободное и дружелюбное обсуждение книги может содействовать основной задаче, которую это выдающееся литературное произведение ставит перед собой и перед нами: это задача  понять друг друга не догматично, а по возможности адекватно, причем с интересом к разным взглядам на те же факты. Роман «Шаман дедушка Огэ» этого заслуживает и своим текстом такой подход безусловно поощряет.

Если вы согласны с такой точкой зрения, можете это письмо подписать, а если вы читали книгу, можете поделиться своим впечатлением.

Prof. Dr. Tomáš Glanc (профессор славистики, Universität Zürich)
Iveta Dušková (директор театра Kampa)
Štěpán Černoušek (руссист)
Jana Hradilková (писательница и организатор культурных мероприятий)
Irina Sokolova-Füzeková (переводчица и публицист)


Prof. Dr. Tomáš Glanc, Iveta Dušková, Štěpán Černoušek, Jana Hradilková, Irina Sokolova-Füzeková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Prof. Dr. Tomáš Glanc, Iveta Dušková, Štěpán Černoušek, Jana Hradilková, Irina Sokolova-Füzeková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...