Církev jako Domov

Církev jako Domov

My, níže podepsaní, různou formou věřící či hledající, prohlašujeme, že chceme budovat společnou laskavou a milující Církev, která by mohla být Domovem pro všechny.

1.       Pakt z katakomb pro všechny. Tak, jako to učinili biskupové paktem z katakomb, chceme se i my zavázat k prostému a neokázalému životu, zříkat se všeho blahobytu, poct a výhod. Chceme žít ve shodě s přírodou a stvořením a zasazovat se především vlastním životem o jejich ochranu a záchranu.

2.       Návrat k evangeliu. Budeme ve všech situacích hledat, zda tím či oním činem a postojem hlásáme pravdivě radostnou zvěst. Nebudeme strašit Bohem, ani peklem, natož novou Sodomou a Gomorou.

3.       Zájem o společnost.  Budeme se vzájemně podporovat v hledání důstojného uspořádání věcí společných a zasazovat se o odstranění násilí ve všech formách včetně spravedlivého potrestání viníků, jakož i o potírání chudoby a sociálních i jiných nerovností.

4.       Respekt vůči všem. Důsledně budeme respektovat odlišné názory a postoje v otázkách prožívání víry či ne-víry, pokud nevedou k netoleranci a násilí na druhých.

5.       Společná průhledná zodpovědnost. Jsme připraveni aktivně spolupracovat na průhledném řízení farností i diecézí, každý podle odborností a darů, které máme, a tak částečně sejmout břímě tíživé odpovědnosti, která by mohla drtit církevní hierarchii.

6.       Poctivě hledat pravdu. Chceme nepodléhat jednostranným či nevyváženým zprávám z kterékoliv strany. Budeme si věci ověřovat dříve, než na ně emočně zareagujeme.

7.       Pravdivá zpětná vazba. Chceme si s ostatními slušnou a laskavou formou dávat pravdivou zpětnou vazbu, bez které se těžko pohneme z místa. Před kritiku předřadíme vždy snahu o vcítění se do situace druhého a poctivé hledání, jak bychom reagovali my.

Jsme si vědomi, že každý z nás ještě mnohokrát uklouzne a v jednotlivých bodech selže. Prosíme o dary Ducha svatého, aby se nám všem stále více dařilo naše předsevzetí dodržovat. Ať se tak Církev stává Domovem pro všechny typy bez-domovců tohoto světa a přípravou na setkání v jediném společném vytouženém Domově.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pepa Hes svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )