Chceme BiGy v Letovicích

V Letovicích dne 9. 3. 2012

„…Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži...“
„Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ)


Vážený Otče biskupe,

obracíme se na Vás jménem všech bývalých, současných a snad i budoucích studentů BiGy Letovice, jeho kantorů a v neposlední řadě také občanů města Letovice.

V poslední době jsme velmi zneklidněni debatou ohledně možného zániku této školy. Podle informací ze sdělovacích prostředků spočívá problém v údajném nezájmu studentů o studium na této škole, s čímž souvisí problém s jejím financováním. Domníváme se ovšem, že takováto interpretace je zavádějící. Nižší počet studentů totiž kopíruje populační úbytek v generaci současných absolventů základních škol a svědčí tak o celospolečenském stavu, nikoli tedy o zájmu či nezájmu případných studentů.

BiGy Letovice je sice co do množství žáků malá škola, ale právě tato charakteristika je její velkou devizou, která se projevuje maximálním nasazením učitelů, individuálním přístupem ke studentům a nadstandardními mezilidskými vztahy. To vše s důrazem na duch Desatera, demokracie a základních lidských práv a svobod. Hodnoty, jakými jsou láska k bližnímu, úcta k životu, ochrana slabších, tolerance, pokora, aktivní život a další, se tu daří šířit a uplatňovat naprosto spontánně díky osobním kvalitám kantorů i studentů.

V současné době je církev většinou české společnosti považována za zbytečnou, mnohdy až negativní instituci. Jednou z nejúčinnějších možností, jak nenásilně šířit křesťanské hodnoty, jsou právě církevní školy, které v dnešním školství nabízejí příjemnou alternativu. Případné zrušení BiGy by výrazným způsobem zasáhlo do života spousty lidí – ať se jedná o rodiny studentů, kteří by museli dojíždět jinam, což s sebou nese kromě samotné změny prostředí i finanční zátěž pro rodinný rozpočet, o kantory, kteří s láskou vynaložili spoustu sil na to, aby bylo BiGy takové, jaké je, a v neposlední řadě i o město Letovice, které by přišlo o velmi důležitou instituci, která v městě udržuje svěží atmosféru. Obraz církve by tedy tímto rozhodnutím rozhodně utrpěl.

O velikosti této malé školy nejlépe svědčí obrovská vlna solidarity, která se šíří nejen mezi studenty. Počet lidí, kteří se denně za osud školy modlí, kteří se vzájemně kontaktují a snaží se vymyslet něco pro její záchranu, je natolik velký, že je třeba k němu přihlédnout a vyslyšet jejich hlasy. Dokonce se mezi příznivci BiGy začíná šířit myšlenka, že by se finance na jeho provoz sehnaly svépomocí.

Otče biskupe, snažně Vás prosíme, dejte ještě BiGy šanci. Rozhodně si to zaslouží.

 

S úctou bývalé absolventky

Mgr. Drahoslava Kráčmarová (doktorandka PedF UK v Praze a učitelka ZŠ)

Mgr. Ivana Domisová, DiS. (koordinátorka a zástupce vedoucího CDS Letovice)

Bc. Kateřina Kovářová, DiS.


Drahoslava Kráčmarová, Ivana Domisová, Kateřina Kovářová    Kontaktujte autora petice