Charta 21

Charta 21
Charta 21 je volné, neformální a otevřené sdružení lidí, spojených individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská práva, dodržování ústavy a charty práv a svobod. Sdružuje lidi různých ideových zaměření a přesvědčení a jde o pluralitní komunitu lidí s rozdílnými názory, které spojuje pocit zodpovědnosti za společnost, lidská práva a svobodu v ČR, která je dle názorové platformy jejích příznivců v ČR zásadně a naprosto bezprecedentně potlačována, ničena a porušována a to takovým způsobem, jakým v České republice dosud nikdy nebyla. Protože i natolik zločinecké režimy jako komunistický a fašistický se neuchýlili k takovým brutálním zásahům do práv lidí , jako je omezení práva na vzdělání, práva na rozhodování se o způsobu léčby konkrétní nemoci – tedy možnosti rozhodnout se o způsobu léčby vlastního těla, jako je omezení práva na cestování a podnikání a dále nucení nošení textilních doplňků jako povinné součásti oděvu a to na obličeji, bez aniž by k tomu existovalo závazné testované klinické doporučení odborné komise nebo to bylo ukotveno v platné legislativě. Nucené nošení textilního doplňku je naprosto bezprecedentním opatřením, ke kterému se z historického hlediska uchýlili pouze nacisté věstníkem říšského protektora, kdy nařídili nošení žluté textilní hvězdy na oděvu jedné etnické skupině obyvatel. https://www.holocaust.cz/dejiny/soa/zide-v-ceskych-zemich-a-konecne-reseni-zidovske-otazky/ghetto-bez-zdi/protizidovske-zakony-a-narizeni/protizidovska-narizeni-tykajici-se-oznacovani/oznacovani-zidu-davidovou-hvezdou/.

Vláda ČR také zásadně omezuje práva konat a svobodně pořádat akce kulturního života, koncerty a festivaly. Charta 21 upozorňuje na skutečnost, že svoboda a práva občanů ČR nebyla dosud porušována nikdy natolik zásadním způsobem jako nyní, v roce 2020 a proto Chartu 21 vytvořila.

1. My občané ČR důrazně odmítáme, aby současné situace byla dle nařízení vlády definována jako epidemie nebo dokonce pandemie. Dle směrnic hygienické stanice a platných předpisů je kritérium pro vyhlášení epidemie stanoveno počtem nakažených 1600 -1800 lidí na 100 000 obyvatel. V ČR je nakažených 5254 lidí na 10 000 000 milionů obyvatel, tedy cca 53 lidí na 100 000 obyvatel (ke dni 1.8.2020), což je 0,053 procent obyvatel ČR. http://www.khsova.cz/. Epidemie tedy v ČR neexistuje a předstírání že existuje, je nejenom lež ale též trestný čin šíření poplašné zprávy a nezákonného jednání tedy vlastizrady ze strany vlády ČR.
2. My občané ČR žádáme podrobný a vědecky ověřený dokument od českých lékařů, vědců, odborníků z výzkumných ústavů a vědců z lékařských a přírodovědeckých fakult, epidemiologů a virologů o skutečném vlivu nemoci Covid 19 na naše zdraví, jeho nebezpečnosti a smrtnosti a zejména odlišnosti v aspektu ohrožení zdraví od běžné chřipky Influenzy A a B a chřipky způsobené běžnými nechřipkovými viry populace jako jsou rhinoviry, adenoviry, enteroviry, koronaviry, bocaviry a sintofilní viry. https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10013&locale=cz. Tato výzva 11 předních vědců a lékařů, včetně profesora Mudr Tomáše Zimy a profesora Mudr Jana Pirka upozorňuje na nevhodnost plošných opatření v ČR ze zdravotního hlediska pro obyvatele a na lehký průběh nemoci Covid 19 u 80 procent populace, stejně jako na to že se nezvýšila úmrtnost v ČR oproti roku 2019.
Žádáme, aby byli vyslyšeni tito přední vědci a lékaři a nikoliv pouze jediný muž Roman Prymula, který vědeckou obec ignoruje a ustanovil si výhradní právo výsadního prominenta informujícího a rozhodujícího o populaci celé ČR. Žádáme odvolání Romana Prymuly z funkce zmocněnce vládní rady pro vědu a výzkum v oblasti zdravotnictví.
Žádáme naopak vznik rady českých renomovaných vědců, lékařů a epidemiologů a virologů, která prověří skutečný vliv Covidu 19 na naše zdraví, jeho smrtnost a nebezpečnost a která prověří údaje ve všech chorobopisech pacientů s Covid 19, aby vyhodnotila relevantnost údajů a nebezpečnosti Covidu 19 oproti běžné chřipce. Také žádáme prověření všech úmrtí na Covid 19 a analýzu toho, na co primárně a skutečně pacienti zemřeli z hlediska prvotní příčiny úmrtí. Žádáme, aby tuto zprávu vyhodnotil celý parlament a senát a mohl jí připomínkovat. Žádáme vytvoření komise zdravotního výboru PS k prozkoumaní skutečné příčiny úmrtí, u všech pacientů vedených jako úmrtí na Covid 19.
- Na oficiálních webech většiny praktických lékařů je umístěn pokyn, aby lidé, kteří se domnívají, že mají Covid 19, dle příznaků rýma, kašel a zvýšená teplota zůstali doma a nevyhledávali lékaře, neboť všechny příznaky do 3 dnů sami odezní a není potřeba lékařského zásahu. Další klinické studie prokázali, že téměř polovina pozitivně testovaných nevykazovala vůbec žádné příznaky nemoci a přesto byla držena více než 14 dní v domácím vězení proti své vůli. Ze zahraničních médií prosákly do ČR zprávy, že testy vykazují pozitivitu i u vzorků krav a koz a papaji. https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/skandal-z-tanzanie-pozitivni-testy-na-koronavirus-vysly-u-papaji-kozy-59846. Proto testům, které jsou jeden den pozitivní a hned druhý den negativní bez jakékoliv změny zdravotního stavu pacienta, nevěříme. Dosud totiž nebyla dána žádná závazná klinická odborná studie soudních znalců a renomovaných lékařů a vědců z České republiky, která by potvrdila že jde o nemoc se závažnějším nebo dokonce nebezpečnějším průběhem než je chřipka Influenza A a B a chřipka způsobená nechřipkovými viry jako např. adenoviry, rhinoviry, enteroviry, koronaviry atd . Na chřipku ročně umírá cca 2500 tisíce pacientů v ČR a přesto nejsou nijak omezována práva ostatních zbylých 10 000 000 obyvatel ČR. Definici závažnosti nemoci čerpá lid ČR pouze z ústních vyjádření Romana Prymuly v médiích, kde tato osoba dodnes nepředložila žádnou relevantní znaleckou, odbornou a v ČR provedenou závaznou studii českých lékařů a vědců a soudních znalců o nebezpečnosti, smrtnosti a nakažlivosti Covidu 19 a definice rozdílu této chřipky od běžného nechřipkového viru – koronaviru, přítomného dle zpráv a statistik SZÚ v ČR již dříve v populaci a během chřipkové sezóny u 5,2 procent obyvatel z celkového podílu 44 procent nechřipkových virů v příslušném roce během chřipkové sezóny. http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/28_2019/06_cerven/218_CEM_6_19_zprava_chripka.pdf,- My občané ČR chceme v ČR získaný a v ČR otestovaný předními znalci, vědci, lékaři a soudními znalci závazný důkaz a posudek, že koronavirus způsobující Covid 19 je nebezpečnější než běžný nechřipkový vir koronavirus zastoupený u 5,2 procent obyvatel ČR dle statistik SZÚ. Žádáme vyjádření předních vědců Akademie věd, Univerzity Karlovy, 1. 2. a 3. lékařské fakulty UK v Praze a Brně a vedení fakultních nemocnic v Praze, Brně a Ostravě a jejích renomovaných profesorů a docentů o vlivu a nebezpečnosti Covid 19 na naše zdraví, abychom mohli sami posoudit, jaké riziko představuje, protože my občané České republiky máme právo na takový přístup k informacím, které nám umožní posoudit rizika ohrožení našeho zdraví.
- My občané ČR již nechceme být odkázáni na výstupy v médiích jediného muže Romana Prymuly, který je navíc v konfliktu zájmů https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/2467038/. Nebot´ dle obchodního rejstříku působí minimálně ve třech společnostech v soukromém sektoru ( Vakcinační centrum, spolek pro klinické hodnocení očkovacích látek IČO 682 475 83, Zdravotní pojišt´ovna Ministerstva vnitra IČO 471 143 304 a Vojenská zdravotní pojišt´ovna IČO 471 149 975 a Nadační fond tradiční čínské medicíny a firma Biovomed s.r.o a role v těchto firmách je nejasná) a žádáme jeho veřejné prohlášení, ve kterých z těchto společnostech je nadále aktivní a jaké příjmy vykázal ze zisku těchto společností v loňském roce a zároveň žádáme, aby bud´ odstoupil ze všech funkcí v soukromém sektoru a nebo z pozice vládního zmocněnce, neboť jde o konflikt zájmů.


3. Vláda nemá kompetence ani oporu v platné legislativě ČR, aby vyhlašovala celoplošná opatření mimo nouzový stav. Ministr zdravotnictví se při vydáních napadených opatření dopustil obcházení zákona a překročil tak věcnou působnost zákona , protože nejednal v souladu s principem intra vires. Pouze za nouzového stavu je možné ze strany výkonné moci takto závažným způsobem zasahovat do základních práv a svobod lidí. https://www.petice.com/aloba_na_ministra_zdravotnictvi_j?fbclid=IwAR0XhQSPCmIev0b2c4yWx04kXVTQ1B4hCHfNf0_8WYnQKGo5x1BIf_Ym2r8.


4. Textilní doplněk na obličeji a jeho nošení není zakotveno v žádném platném zákoně a nebo legislativní úpravě v takové podobě, aby byl občan donucen mimo svou vlastní svobodnou vůli takovýto textilní doplněk nosit. Textilní doplněk přes ústa pro nezákonnost jeho nošení odmítáme. V ČR nebyla vytvořena žádná závazná studie ukotvená v zákoně a nebo v Ústavě, od předních vědců, soudních znalců a lékařů, která by potvrzovala nutnost této části textilu na obličeji k zlepšení zdraví. Nebyla vytvořena závazná studie, která by prokázala, zda naše zdraví naopak textil trvale umístěn na ústech nepoškozuje. Do vytvoření závazné, renomované a soudně podložené studie o vlivu textilu na ústech na naše zdraví si tento textilní doplněk nenasadíme. Pokud k tomu budeme nuceni, ihned odešleme na soud žalobu na vládu, že jsou porušována naše práva nezákonným jednáním osoby, která nám tento příkaz nařizuje. Nic podobného si líbit nenecháme.
5. Právo na vzdělání, je základní právo dětí a mládeže ukotvené v zákoně ustanovením povinné školní docházky a toto právo naším dětem již nenecháme vládou omezit v žádném případě. V případném dalším pokusu o uzavření škol, toto nebudeme akceptovat a vyhlásíme generální stávku všech rodičů této země. Přivedeme děti do školy a budeme požadovat jejich otevření. Takto budeme děti vodit do škol a stávkovat každý den, dokud nebude základní právo dětí a mládeže na povinnou školní docházku obnovenou v souladu s platnými zákony, legislativou Ústavou a Chartou práv a svobod dítěte naplněno dle platných zákonů.
6. My občané ČR zásadně odmítáme vakcínu Cov 2373 od firmy Novavax a jiné formy očkování proti Covidu 19 neboť plošné očkování obyvatel a nebo proces podmiňující potvrzení o očkování proti Covid 19 pro nástup do vzdělávacích institucí, sportovních klubů, veřejné dopravy a veřejných prostor nemá oporu v zákoně ani Ústavě. Žádnou formu případného nátlaku k vakcinaci at´ už jeho povinným ukotvením v zákoně a nebo nepřímým nátlakem vakcinace jako podmínky účasti na veřejném životě, odmítáme. Dobrovolnost vakcinace je základním lidským právem. Žádáme, aby klinickou studii případných vakcín neprováděla firma Vakcinační centrum spolek pro klinické hodnocení očkovacích látek IČO 682 475 83 dokud nebude prověřena její vazba na Romana Prymulu, neboť jde souběžně s funkcí vládního zmocněnce o konflikt zájmů.
7. My občané ČR žádáme, aby veřejnoprávní televize, jejíž vysílání si hradíme my občané, nadále už nevěnovala 90 procentní podíl všech informačních a zpravodajsko-publicistických bloků koronavirovému onemocnění, které v současné době počtu 5254 případů tvoří cca 0,053 procent nemocnosti v ČR.( ke dni 1.8.2020). Pokud se námi placený veřejnoprávní kanál chce ve svém vysílání z nějakého záhadně nepochopitelného dramaturgického pokynu vedení televize věnovat pouze nemocem, žádáme, aby čas byl spravedlivě rozdělen dle počtu procent nemocných na zemi mezi všechny nemoci, virového, bakteriálního a ostatního typu. Aby pro objektivitu a vyváženost získala prostor rakovina, AIDS, neštovice, spalničky, menigitida, Influenza A, B, adenovirová, rhinovirová chřipka, cholera, mor, horečka Dengue, horečka Chikungunya atd. ..tedy všechny nemoci dle počtu nemocných k poměru odvysílaných časových jednotek vyváženě. Věnování se jediné nemoci s minimálním počtem nakažených a s mírnými nebo žádnými příznaky je neobjektivní a nevyvážené a česká televize takovým neobjektivním vysíláním porušuje nařízení Rady pro televizní a rozhlasové vysílání České televize.
8. Odmítáme spolupráci ČR s WHO, neboť její finanční rozpočet již není hrazen jednotlivými státy, ale jediným soukromým podnikatelem Billem Gatesem, který ji financuje dle výročních zpráv nadace téměř 80 procenty. https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/bill-gates-zastaveni-financovani-who-je-nebezpecne_542268.html. Domníváme se, že takový vliv soukromého subjektu na finanční chod instituce je provázán také s vlivem podílu na chodu řízení, což může dle podnikatelských záměrů jednotlivých soukromých osob vyvolat podezření z konfliktu zájmů a neobjektivity. Dokud nebude WHO placeny příspěvky jednotlivých států v poměru větším než 50 procent a vznikne tak nezávislá a objektivní správní rada, nejsou výstupy, poznatky a nařízení této organizace věrohodné ani objektivní, neboť mohou zobrazovat zájem soukromého subjektu na chodu společnosti a jeho veškeré činnosti. Takovýto stav, dokud nebude upraveno financování a řízení WHO jinak odmítáme a žádáme ukončení spolupráce s WHO stejně jako USA.

Chartu 21 stvrzuji svým podpisem


Jana Peterková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Peterková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...