Čeští občané a občanky proti izraelské anexi

For English scroll down

 

 V Praze 25. května 2020 

Vážený pane ministře,

při poslední videokonferenci s ministry zahraničí EU k Blízkému východu konané 15. května 2020 jste ve vztahu k hrozbě izraelské anexe části okupovaného Západního břehu Jordánu uvedl, že „Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, podporuje dvoustátní řešení v souladu s mezinárodněprávními kritérii. Konečná dohoda a parametry mírového uspořádání musejí být výsledkem přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinou.“  Navázal jste tak na svá předchozí vyjádření, kdy jste odsoudil „jednostranné kroky, ať z jedné, či druhé strany, které oddalují řešení konfliktu“, a zdůraznil nutnost dohody obou zúčastněných stran, tedy jak izraelské, tak palestinské. Vážíme si toho, že podobné stanovisko jste vyjádřil i ve společném článku s bývalými ministry zahraničí Lubomírem Zaorálkem a Karlem Schwarzenbergem „Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?“, publikovaném v deníku Právo 23. května 2020, ve kterém jste vyzdvihl hlavní zásadu mezinárodního práva, a sice že cizí území nelze nabývat silou. Vzhledem k hrozící anexi části okupovaného Západního břehu, ke které by podle jednání nové izraelské vlády mohlo dojít již na začátku července, Vás proto vyzýváme, abyste navázal na svá slova, připojil se na mezinárodním poli ke stávajícím iniciativám proti anexi a v orgánech EU usiloval o přijetí takových opatření, která by izraelský zábor odvrátila. Jelikož se však dá předpokládat, že Izrael, který dlouhodobě porušuje rezoluce OSN, svůj záměr uskuteční a palestinská území navzdory mezinárodnímu právu anektuje, žádáme Vás, abyste v takovém případě anexi jasně odsoudil a se svými zahraničními partnery žádal přijetí podobných opatření, jaká EU schválila v případě anektovaného Krymu – neboť jak správně ve společném článku poukazujete, „dotyčné zásady a hodnoty (mezinárodního práva) nelze ohýbat podle toho, koho se týkají. Musí platit pro všechny stejně.“ Ve vztahu k Izraeli se jedná zejména o prosazení následujících kroků: -   pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem, která v článku 2 podmiňuje vzájemnou spolupráci dodržováním lidských práv   -  zákaz dovozu výrobků z nelegálních izraelských osad na trh EU po vzoru zákazu dovozu výrobků z anektovaného Krymu. Oceňujeme listopadové rozhodnutí Evropského soudního dvora označovat produkci izraelských osad pro jednotný trh EU místem původu, avšak za situace, kdy se osady staly jen předstupněm k nelegální anexi cizího území, považujeme dovoz tamních výrobků na evropské trhy za nepřijatelný.-  uvalení konkrétně zacílených sankcí („sanctions on individuals and entities“), které jsou základními a nejčastěji užívanými evropskými sankcemi. Vzhledem k ignorování mezinárodního práva ze strany Izraele považujeme tyto sankce za účinný a legitimní nástroj nátlaku. Vážený pane ministře, v nedávném prohlášení ministrů zahraničních věcí k 75. výročí konce druhé světové války, které jste signoval, se píše: „Chtěli bychom všem členům mezinárodního společenství připomenout, že trvalá mezinárodní bezpečnost, stabilita a mír vyžadují skutečné a nepřetržité dodržování mezinárodního práva a norem, včetně svrchovanosti a územní celistvosti všech států.“Chystaná anexe palestinského území je právě takovou skutečností, která mezinárodní bezpečnost, stabilitu a mír ohrožuje.Česká republika dlouhodobě prosazuje dvoustátní řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu a hlásí se k němu i Váš společný text publikovaný v deníku Právo, který správně upozorňuje na to, že hrozící anexe území vyhrazeného mezinárodním společenstvím pro budoucí palestinský stát toto řešení znemožňuje. Tento Váš postoj – a nikoliv jeho striktní odmítnutí prezidentem Zemanem – považujeme za dlouhodobě konzistentní stanovisko České republiky.Vyzýváme Vás proto, abyste v souladu se svými vyjádřeními a s přihlédnutím k dějinné paměti naší země prosazoval odsouzení chystané izraelské anexe i na mezinárodním poli a v případě jejího uskutečnění žádal přijetí příslušných opatření, která by Izrael  přiměla dodržovat mezinárodní právo a závazky z něj vyplývající.  

 

V úctě

 

Yasar Abu Ghosh, antropolog

Einat Adar, vysokoškolská pedagožka

Bashar Ashhab, inženýr

Pavel Barša, vysokoškolský učitel

Michaela Beitlová, informační analytička

Tereza Benhartová, překladatelka

Adam Borzič, básník

Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista

Jan Cyrus, zahradník

Nikola Čuřík, vědecký pracovník

Dagmar Daňková, učitelka

Dalibor Dimidenko, tesař

Petr Dvořáček, fotograf a publicista

Olga Dzulajová, terénní pracovnice

Romana Ertlová, OSVČ

Petr Gočev, ekonom

Jana Gridneva, doktorandka na FF UK

Joe Grim Feinberg, filozof

Marek Haltuf, sociální pracovník

Markéta Hrbková, překladatelka

Marek Hrubec, filozof a sociolog

Klára Choulíková, bohemistka, knihovnice

Roman Janouch, novinář

Zdeněk Jehlička, jednatel

Jiří Kalát, publicista a spisovatel

Pavel Karous, sochař a pedagog

Mona Khademi, lektorka UBVA, filozofická fakulta UK

Lamis Bartušek Khalilová, regionální manažerka

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničních věcí, předseda Valného shromáždění OSN

Nadia Klempířová Šafratová, adiktolog a terapeut

Vít Klepárník, historik a politolog

Elizabeth Kovačeva, editorka v Národní galerii

Jan A. Kozák, religionista a vysokoškolský pedagog

Pavla Králová, personalistka, t. č. na mateřské dovolené

Magdaléna Křížová, překladatelka

Petr Kužel, filozof

Tereza Langrová, studentka sociologie

Pavel Letko, technik

Olga Líbalová, interkulturní pracovnice pro ukrajinskou komunitu

Zdeněk Lokaj, novinář a konzultant

Jan Majíček, politolog a publicista

Dani Mawla, inženýr

Matěj Metelec, novinář

Marek Náprstek, režisér animovaných filmů

Robert Netuka, interkulturní pracovník OPU

Majdulin Oostrom, projektová manažerka

Filip Outrata, redaktor, vysokoškolský pedagog

Ondřej Páleníček, vývojář

Helena Petříčková, důchodkyně

Pavlína Reš, instruktor bezpečnosti, bývalá zaměstnankyně UNRWA

Jana Ridvanová, publicistka

Vojtěch Roček, pracovník technologické výroby

Zuzana Schreiberová, manažerka NNO, historička

Prokop Singer, publicista

Raúl Sorrosa, novinář

Vít Souček, analytik

Arne Springorum, kvaker a aktivista XR

Pavel Sterec, vysokoškolský pedagog

Vít Strobach, historik

Martin Šaffek, knihovník

Mirek Šestka, zaměstnanec

Jaroslava Štěpánková, důchodkyně

Peter Tkáč, archeolog

Petr Uhl, novinář

Jan Vaňo, překladatel

Daniel Veselý, novinář

Sára Vidímová, asistentka pedagoga na ZŠ

Martin Vrba, doktorský student

Zbyněk Wojkowski, projektový manažer

Jakub Záhora, politolog

 

 

Dear Minister,

In the last video conference with EU foreign ministers on the Middle East on 15 May 2020, in relation to the threat of the Israeli annexation of the parts of the occupied West Bank, you stated that “the Czech Republic, like the entire European Union, supports a two-state solution in accordance with international law criteria. The final agreement and the parameters of the peace settlement must be the result of direct talks between Israel and Palestine. You followed up on your previous statements, condemning unilateral acts performed by any of the sides, which delay the resolution of the conflict "and stressing the need for an agreement that involves both parties, Israeli and Palestinian.We appreciate that you expressed a similar view in a joint article with former foreign ministers Lubomír Zaorálek and Karel Schwarzenberg "What will happen to the Palestinians and Israeli democracy?", Published in the daily Právo, in which you emphasized the main principle of international law, namely that foreign territory cannot be acquired by force. Given the impending annexation of the parts of the occupied West Bank announced by the new Israeli government, which is supposed to go forward already in early July, we call on you to follow up on your current stance against the annexation in the international arena and seek action in EU institutions to ensure thatthe Israeli annexation is averted.However, as Israel, which has long violated UN resolutions, can be expected to carry out its plan and annex the Palestinian Territories in spite of international law, we ask you to clearly condemn the annexation and ask foreign partners to adopt, in this case, measures similar to those approved by the EU in with regards to the annexed Crimea. As you rightly point out in the joint article: “The principles and values ​​in question (international law) cannot be bent according to who they apply to. They must apply equally to all. ” In relation to Israel, it is mainly a matter of enforcing the following steps:- the suspension of the EU-Israel Association Agreement, in which Article 2 makes mutual cooperation conditional on respect for human rights- a ban on imports of products from illegal Israeli settlements into the EU market, modeled on the ban on imports of products from annexed Crimea. We appreciate the European Court of Justice's decision in November to designate the products of Israeli settlements for the EU's single market as a place of origin, but in a situation where the settlements have become only a prelude to illegal annexation of foreign territory, we consider imports of local products into European markets unacceptable.- the imposition of specifically targeted sanctions ("sanctions on individuals and entities"), which are the most basic and most frequently used European sanctions. Given Israel's disregard for international law, we consider these sanctions to be an effective and legitimate tool for coercion. Dear Minister,The recent statement by Foreign Ministers on the 75th anniversary of the end of World War II, which you signed, states: "We would like to remind all members of the international community that lasting international security, stability and peace require genuine and continuous compliance with international law and standards, including sovereignty and territorial integrity of all states. "The annexation of the Palestinian territory, which is currently being prepared, is precisely such an act that threatens international security, stability and peace.The Czech Republic has long advocated a two-state solution to the so-called Israeli-Palestinian conflict, and your joint text published in the daily Právo, which rightly points out that the impending annexation of the territory reserved by the international community for the future Palestinian state, makes this solution impossible. We consider your position - and not its prompt rejection by President Zeman - to be the long-term consistent position of the Czech Republic.We therefore call on you, in accordance with your statements and taking into account our country's historical memory, to promote the condemnation of Israel's forthcoming annexation in the international arena and, if implemented, to take appropriate measures to persuade Israel to comply with international law and its obligations.

with respect

 

 


Iniciativa Ne Naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Iniciativa Ne Naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...