CESKÁ PROTI SLOUCENÍ

 

PETICE „ČESKÁ PROTI SLOUČENÍ“

Žáci, rodiče, absolventi a pedagogičtí pracovníci Gymnázia, Česká 64, České Budějovice nesouhlasí s usnesením č. 471/2011/RK-66 Rady Jihočeského kraje ze dne 17. 5. 2011, bodu 1 písmene a), b) a c), které se týká zrušení příspěvkové organizace Gymnázium olympijských nadějí a jejího následného sloučení s Gymnáziem, Česká 64, na základě následujících skutečností:

1) Gymnázium, Česká 64 patří podle výsledků uvedených v Hospodářských novinách (15.-17. 4. 2011) mezi deset nejlepších vzdělávacích institucí svého druhu v republice.

2) Studenti Gymnázia, Česká 64 se pravidelně již celou řadu let umisťují na předních místech vědomostních soutěží všech úrovní.

3) V oblasti středoškolské odborné činnosti spolupracují studenti například s Biologickým centrem AV ČR a dosahují úspěchů nejen v regionálním, ale i v celostátním měřítku.

Existují zcela reálné obavy, že plánované sloučení obou tak různorodých škol povede ke snížení úrovně a konkurenceschopnosti školy.

Neméně důležitý je i fakt, že škola po stránce materiálního vybavení i prostorových kapacit nemůže zabezpečit organizačně náročný chod obou škol, které jejich zřizovatel zamýšlí sloučit.

Z těchto důvodů se iniciátoři a signatáři této petice (z řad žáků, rodičů, absolventů, pedagogických pracovníků a dalších osob) rozhodli využít svého práva obrátit se touto cestou  na příslušný správní orgán, jak zaručuje Listina základních práv a svobod, a požadují detailní informace o navrhovaném procesu slučování uvedených gymnázií. Zároveň požadují otevření širší veřejné debaty, dříve než budou zahájeny jakékoli kroky směřující k naplnění uvedeného usnesení Rady Jihočeského kraje.

V případě, že by bylo sloučení nevyhnutelné, iniciátoři a signatáři této petice (z řad žáků, rodičů, absolventů, pedagogických pracovníků a dalších osob) jsou ochotni po odpovídající veřejné diskusi akceptovat rozhodnutí zřizovatele (Jihočeského kraje) za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Zachování identity Gymnázia, Česká 64, které přímo souvisí se zachováním jeho názvu.

2) Zachování stávajících studijních oborů osmiletého a čtyřletého všeobecného gymnázia s možností rozšíření o třetí obor čtyřletého gymnázia se specializací na sportovní přípravu.

3) Zachování nabídky volitelných předmětů ve stávajícím rozsahu Gymnázia Česká pro kvalitní přípravu na VŠ, a to co do druhu i jejich počtu.

4) Postupná redukce počtu tříd se sportovním zaměřením na jednu v ročníku, tedy 4 třídy na škole ze současných 8 v průběhu maximálně 4 školních roků následujících po sloučení škol.

5) Poskytnutí finančních prostředků na investice spojené se slučováním škol v budově v České ulici:

  • generální rekonstrukce tělocvičny a rozšíření její plochy a investice do vybavení (i přes vynaložené finanční prostředky nebude budova jedné tělocvičny schopna pokrýt požadovanou časovou dotaci hodin tělesné výchovy u všech ročníků)
  • vytvoření nových podkrovních prostor (kabinety, učebna VV, 2. schodiště)
  • finance na vybavení 3 učeben, inovace IT
  • rozšíření prostoru šaten a sociálního zázemí školy

6) Předání všech podkladů k organizaci školního roku 2012/13 do 1. 9. 2011 z důvodu odpovědné přípravy přijímacího řízení pro uvedený školní rok současnému řediteli Gymnázia Česká, Mgr. Miroslavu Chalupskému.

V Českých Budějovicích 24. 5. 2011

 

Za petiční výbor „Česká proti sloučení“:

PaedDr. Marcela Radová (Rada školy)

Mgr. Martin Štoudek (vedení školy – zástupce ředitele)

Mgr. František Štěch, Th.D. (vyučující ZSV, senátor Akademického senátu JČU)

RNDr. Pavla Kodríková (vyučující chemie a biologie)

Mgr. Alena Zelenková (zástupce rodičů)

Mgr. Radka Hrubešová (vyučující matematiky a biologie)

Pavel Vebr (zástupce studentského parlamentu)

Petr Pouzar (zástupce studentského parlamentu)

 

V této věci jsou za petiční výbor oprávněni jednat:

Mgr. František Štěch, Th.D., tel. +420732290216, Puchmajerova 378/4, 370 06, České Budějovice, email: stechf@tf.jcu.cz

PaedDr. Marcela Radová, tel. +420602409510, Haškova 804, Hluboká nad Vltavou, 373 41, email: marc.radova@seznam.cz

Mgr. Martin Štoudek, tel. +420386356949, Troskovice 44, Rovensko pod Troskami, 512 63, email: mstoudek@gymceska.cz


 


Gymnázium, Česká 64    Kontaktujte autora petice