Autobus232

PETICE obyvatel bytového souboru Milíčovský háj a bezprostředního okolí (Městská část Praha 11, ulice Jurkovičova, Novomeského, Stříbrského, Loosova) s žádostí o zrušení, či o výrazné snížení intenzity provozu autobusové dopravy ulicemi Novomeského a Jurkovičova do zastávky Milíčov (linka č. 232) a realizaci dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti

My, zde podepsaní obyvatelé výše uvedeného bytového souboru a jeho bezprostředního okolí, žádáme o zrušení, či o výrazné snížení intenzity provozu autobusové dopravy ulicemi Novomeského a Jurkovičova do zastávky Milíčov (linka č. 232) a realizaci dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Tato petice je adresována těmto subjektům a osobám zodpovědným za plánování a provoz městské hromadné dopravy na Praze 11:

 • Ing. Jan Šurovský, Ph.D., předseda dopravní komise MČ Praha 11, Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 415, 14941
 • Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta MČ Praha 11, Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 415, 14941
 • ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Odbor plánování sítě PID a příprava provozu PID, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Ústřední podatelna, Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9

Na základě bodů uvedených níže jsme přesvědčeni, že zavedení autobusové linky č. 232 do obytného souboru Milíčovský háj přináší více negativ než pozitiv. Proto v rámci této petice žádáme, aby orgány zodpovědné za plánování městské hromadné dopravy na P11 (zejména ROPID a Městská část Praha 11 zastoupená Dopravní komisí Rady MČ) přihlédly k uvedeným argumentům a podnětům v rámci této petice, která se snaží o konstruktivní přístup k dané problematice, čehož důkazem je i prostor pro vyjádření souhlasu i nesouhlasu se zrušením linky.

1. Naše stanoviska k současné situaci jsou následující:

 • Lokalita se nachází v přiměřené docházkové vzdálenosti od stanice metra Háje (cca 450 m vzdušnou čarou) a přilehlých autobusových zastávek. Už před zavedením autobusové linky do zastávky Milíčov tedy byla dostatečně dopravně obsloužena pomocí MHD.
 • Zajíždění linky do stanice Milíčov je i po dvou měsících provozu velmi neefektivní. Autobusy přepravují minimum osob, velmi často žádné (brzy ráno a pozdě večer je autobus obvykle zcela prázdný). Také ve špičkách využijí spoj maximálně jednotlivci. To poukazuje na příliš vysokou frekvenci zajíždění linky, potažmo na její celkovou nepotřebnost a neatraktivnost.
 • Proto spoje mezi 4 – 6.30 hodinou ranní a 20 – 24 hodinou večerní považujeme za zcela nadbytečné, ba dokonce za škodlivé z hlediska rušení nočního klidu v obytné zástavbě.
 • Předností diskutované lokality byl klid, hezké životní prostředí a bezpečnost. Uměle zavlečený provoz BUS linky do oblasti, která má být klidovou zónou, výrazně snižuje komfort bydlení, pro který většina z nás tuto lokalitu volila.

V tomto bodě jako další zásadní rozpor vidíme ten, že ačkoliv je celá oblast Milíčova a okolí (od Opatovské až do Jurkovičovy ulice a jejího okolí) podle platného územního plánu hl. m. Prahy klasifikována jako funkční území typu OB, čili čistě obytné, byla sem přesto, na rozdíl od stejných okolních územních typů (Kateřinky – např. ul. Proutěná, nebo starý Milíčov – ul. K Milíčovu, Rašova atd.) zavedena autobusová doprava a to přímo doprostřed mezi obytné domy. Docházková vzdálenost k MHD je zde přitom minimálně stejná, jestli ne lepší, než ve zmiňovaných okolních lokalitách.

Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy je funkční využití OB pro stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy povoleno jen jako výjimečně přípustné. My, níže podepsaní obyvatelé Milíčova, nevidíme žádný výjimečně přípustný důvod pro zavedení autobusové dopravy přímo „do srdce“ obytného území. Po prostudování územního plánu nebyl nikde v okolí nalezen žádný podobný případ, kdy je zavedena PID přímo mezi bytové nebo panelové domy, do zón typu OB. V celém okolí se PID drží na hlavních komunikacích určených k tomu účelu územním plánem, které jsou i svou kapacitou schopné autobusový provoz pojmout, na rozdíl od ulic Novomeského a Jurkovičovy.

 • Zastávka Milíčov není koncipována jako konečná zastávka. Stáním autobusů zde dochází k porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích (nezůstává požadovaná šířka 6 m pro obousměrný provoz vozidel). Zároveň se zde nenachází potřebné hygienické zázemí pro řidiče, které již existuje na konečné stanici Háje a dochází tak k znečišťování okolí zastávky neukázněnými řidiči. V zimních měsících budou situaci ještě zhoršovat emise výfukových plynů z přitápějících si autobusů, což lze pozorovat již dnes.
 • Vzhledem k velkému výskytu dětí v této ryze obytné lokalitě a vzhledem k řešení dopravy v klidu (zúžení vozovky kvůli podélně parkujícím vozidlům v ul. Jurkovičova i Novomeského) není řešení dopravy v těchto ulicích při souběžném využívání autobusovou dopravou bezpečné.
 • Dále chceme upozornit na absenci přechodů pro chodce v ulici Jurkovičova i nedostatečně širokou komunikaci v ulicích Jurkovičova a Novomeského pro současný průjezd osobního vozidla a autobusu vedle parkujících vozidel. Zvláště kritická je pak situace na křižovatce Jurkovičova/Novomeského, kde je výhled omezen kromě parkujících vozidel i přilehlým ohrazením kontejnerových stání. Autobusy zde také často jezdí nepřiměřenou rychlostí, a je tedy jen otázkou času, kdy dojde k  dopravní nehodě nebo úrazu.

 

2. Žádáme vás proto o zhodnocení uvedených argumentů a o přijetí následujících opatření:

A. Úplně zrušení provozu autobusové linky do stanice Milíčov.

B. Alternativně, o omezení autobusového provozu do stanice Milíčov a to některou z těchto forem:

i. Výrazným omezením provozu stávající linky do stanice Milíčov, tj. pouze v pracovních dnech a pouze v rozmezí 6.30 – 20.00 hod (se zaměřením na vykrytí časů ranních a odpoledních špiček, při maximální frekvenci 3 spoje za hodinu)

 • Toto opatření se dá velmi jednoduše zrealizovat zřízením alternativní konečné pro tuto linku u stanice metra Háje. Stanicí Milíčov by pak projížděly pouze vybrané spoje.
 • V rámci tohoto bodu organizovat jízdní řády tak, aby zastávkou Milíčov autobusy pouze projížděly a nevyužívaly jí jako konečnou zastávku, ke které zde nejsou odpovídající hygienické a prostorové podmínky!
 • Současně zřízení zákazu vjezdu autobusů s výjimkou pouze pro obsluhující linku. Do ulice Jurkovičova totiž zajíždějí na „pauzu“, nebo dokonce tudy jen projíždějí, i jiné místní spoje.

ii. Náhradou linky 232 jinou místní linkou, např. 293, která momentálně končí na Litochlebském náměstí, nicméně je mnohem vhodnější jak z hlediska intenzity provozu do této oblasti, tak i z hlediska návaznosti na okolí Prahy 11 a Prahy 4 než stávající linka 232. I této linky by se měly týkat výše uvedená opatření v bodu „i“.

C. Nad rámec těchto omezení, žádáme přijmutí následujících dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti:

i. Rozšíření stávající obytné zóny (max. rychlost 20 km/h) na celou ulici Jurkovičova (jedná se o rezidenční lokalitu s velkým pohybem dětí!) a snížení rychlosti na 30 km/h v celé délce ulice Novomeského.

ii. Zřízení chybějících přechodů (přechod na křižovatce Jurkovičova/Novomeského) a přechod u bytového domu č.p. 963 (v místech vyústění hlavní pěší komunikace z obytného souboru směrem na metro Háje). Dle našich současných informací se jejich realizace již připravuje.

 

Připojuji svůj podpis k PETICI se žádostí o zrušení, či o výrazné snížení intenzity provozu, autobusové dopravy ulicemi Novomeského a Jurkovičova do zastávky Milíčov (linka č. 232) a realizaci dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti.

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Radim Cimoradský, Jurkovičova 963/20, Praha 4, 149 00

Lenka Moučková, Jurkovičova 963/22, Praha 4, 149 00

Robert Tóth, Jurkovičova 962/16, Praha 4, 149 00

 

Členy výboru v této věci zastupuje: Ing. Radim Cimoradský, Jurkovičova 963/20, Praha 4 (cimoradsky@volny.cz)


Radim Cimoradský    Kontaktujte autora petice