„ANO“ krematoriu zvířat v Ostravě

 Vážení,  

dozvěděli jsme se o záměru zřízení provozovny krematoria zvířat, která má v našem regionu zabezpečit „kremaci zvířat ze zájmových chovů“. Název provozovny je „Krematorium zvířat Ostrava“. Plánované umístění záměru je uvnitř zóny lehkého průmyslu ve východní části areálu bývalého dolu Koblov. Katastrální území Koblov 667366, pozemky 947/15 a 983/76.  

 My, níže podepsaní občané Moravskoslezského kraje a to zejména statutárního města Ostravy, souhlasíme a vítáme  výstavbu záměru krematoria zvířat v Ostravě. Vše výše uvedené zejména z důvodu neexistence dostupné alternativy ke kafilérii v tomto regionu. Vzhledem k faktu, že mnozí z nás odmítají využívat kafilérie, ve kterých se s mrtvými těly zvířat zachází jako s odpadem a nemají možnost pietního pohřbu na vlastním pozemku, vítáme záměr výstavby krematoria zvířat v této lokalitě. V zahraničí jsou zvířecí krematoria vnímána jako běžná součást služeb občanům a nejsou vnímána jako něco škodlivého a neobvyklého.

 Budoucí provozovatel krematoria zvířat v Ostravě potvrzuje, že při přípravě tohoto záměru jedná v souladu s  platnou legislativou a provozem zařízení neutrpí žádná ze složek životního prostředí a toto prostředí ani jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Stejně tak nedojde k narušení faktoru pohody v předmětné lokalitě. Uvažované zařízení plní veškeré normy a předpisy pro toto zařízení stanovené. Tato svá tvrzení dále dokladuje vypracovanou dokumentací k posuzování vlivů - EIA. Součástí dokumentace je taktéž rozptylová studie, která nad rámec platné legislativy řeší i emise pachových látek. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2211?lang=cs 

 My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme dotčený orgán, aby zohlednil vůli obyvatel a povolil výstavbu záměru Krematorium zvířat Ostrava v předmětné lokalitě.  

 Děkujeme.

 

Pro případ, že by tato petice musela být použita ve smyslu zákona o právu petičním, uveďte prosím platný kontakt na který Vás můžeme kontaktovat pro podpis papírové podoby této petice, či pro podpis digitální. 


Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...