Lípy Kosmonosy

Kontaktujte autora petice

Zahájení kácení stoletých lip v Kosmonosích - neradostný začátek adventu

2014-12-04 15:19:39

Vážení přátelé,

 

  dnes jsem obdržel z Městského úřadu v Kosmonosích dopis s neradostnou zprávou. Město Kosmonosy dostalo rozhodnutí o přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na "Revitalizaci zeleně zámeckého parku a přilehlého okolí," jehož součástí je, jak se v dopise píše "i rekonstrukce lipové aleje." Přeloženo do srozumitelné češtiny to znamená, že se začnou kácet stoleté lípy.

   V dopise mě vedoucí správního odboru Ing. Michal Šimon píše, že, cituji: "Zastupitelstvo města Kosmonosy na svém jednání dne 2.12. 2014 schválilo přijetí dotace na výše uvedenou akci a odsouhlasilo podpis smlouvy. Na základě výše uvedených skutečností budou dne 5.12. 2014 v 10:00 zahájeny práce na realizaci projektu, resp. bude předáno místo plnění zakázky realizační firmě."

      Jsem zhrozen úředním technickým jazykem, který je dokladem toho, jaký asi má i nové zastupitelstvo města Kosmonosy - ve skutečnosti se jeho složení příliš nezměnilo - vztah k veřejné zeleni.

Horší zahájení adventu v Kosmonosích si lze jen těžko představit. Jinde se stromy rozsvěcejí, zde se kácejí a propadají se do tmy.

Děkuji Vám všem, kteří jste projevili  citlivý postoj k zeleni v Kosmonosích.

 Zdraví Vás

 

                  Michal Šimek


Michal Šimek

Vyjádření ornitologa Pavla Kverka - Proč lípy v Kosmonosích nekácet

2014-09-28 21:27:39

Proč nekácet v lipové aleji v Kosmonosech

Alej je v současnosti tvořena lipovými stromy různého stáří. Sestává z jedinců mladých a starších, nikoli přestárlých. Starší exempláře jsou očekávatelně místy doupné, některé nesou známky odumírání částí korun, způsobené pravděpodobně nevhodným ošetřením v dřívější době. Rozsah prosychání se však dle mého nejeví pro přežití lip ohrožující a po nutném ošetření řezem ani nebezpečným okolí.

Stromům by prospěl konečně fundovaný zákrok s pravidelným servisem, směřující k prosvětlení korun, v případě stromů doupných k jejich odlehčení, kosterní pahýly lze zakrátit v půli a nastartovat tak tvorbu nových korun. Některé lze snížit výrazněji „na babku“ a ponechat korunu nízkou.

Stromy starší a staré obecně se u nás netěší zejména v poslední době výraznější úctě. Především průmyslová města by měla být vděčna za jakoukoliv olistěnou korunu, předávanou generacemi předchozími. V případě lipových stromů zejména. Moudří je dodnes ponechávají rozkládat jejich honosné koruny nad staveními (Kněžmost) a jejich poslání (právě v úctě k předchozím) dobře rozumí.

Alej v Kosmonosech není jen sezónně kvetoucím balzámem průchozím či dole posedávajícím,  případně v těsném sousedství se zotavujícím, je i tolik potřebným zázemím pro ptactvo, v dutinách hnízdící. Pro opeřence, stavějící si hnízda v korunách, pro obratlovce četné jiné - od netopýrů po veverky, pro vývojová stádia mnohdy vzácného hmyzu, je výrazným přispěvatelem čistotě ovzduší. Je protihlukovou bariérou, za letních veder nabízející příhodný stín. Je odkazem předchozích věků i ve vztahu k stavbám, v místě se rozkládajícím.

Tolerance starších stromů v parcích a alejích obcí či snad jejich snaha o vyšší stav ochrany jejich životů, je vysvědčením lidí, v regionu přebývajících! Náhradní výsadby, dopadnou-li vůbec životaschopně, zcela neoddiskutovatelně smazávají z míst poctivě a často tvrdě vedenou historii letokruhů. Decimují náladu těch míst.

 

Může se stát, že můj názor nebude shodný s odborníky. Nevystudoval jsem onu problematiku a nenabízím tak žádné „kulaté razítko“. Vybízím jen co jeden z řady vnímavé k zamyšlení nad kroky, následně nevratnými.

 

Pavel Kverek, kovář a ornitolog z Kněžmostu

 

 


Michal Šimek

Zpráva o průvodu lipovou alejí v Kosmonosích - 27.9. 2014

2014-09-28 21:24:47

Zpráva o průvodu lipovou alejí v Kosmonosích – sobota 27. září 2014

    Z popudu tří občanů (Zuzana Vytlačilová, Michal Šimek, Ivana Putnarová) se v sobotu 27. září uskutečnil průvod lipovou alejí v Kosmonosích pod kostelem Povýšení sv. Kříže. Přestože počet účastníků dosáhl počtu jedenácti, akce splnila svůj účel. Především upozornit  na to, že kácení lip je provázeno nesouhlasem občanů z Kosmonos i okolí včetně těch, co bydlí v bezprostřední blízkosti aleje.  Byly označeny všechny stromy úředně určené ke skácení papírovou cedulkou s nápisem: „Tento strom bude pokácen. Už ho tu neuvidíte.“  Při průvodu, který trval asi hodinu, účastníci diskutovali a vyjádřili své názory k chystanému kácení.

   Vyslovené názory a obavy lze shrnout do těchto bodů:

 1. Až budou lípy pokáceny a nasadí se nové – malé, mohou se objevit argumenty, že alej není hezká a bude lépe všechny vzrostlé lípy skácet.
 2. Dokud zde lípy stojí, je zde i v parném létě příjemně. Až budou lípy skáceny, prostředí k životu se zde zhorší, bude zde v létě vedro.
 3. Byla vyjádřena obava, že lípy u vjezdu do Štiftu byly určeny ke skácení a náhradní výsadba posunuta tak, aby zde v budoucnu mohlo být vybudováno parkoviště, které by výrazně zhoršilo prostředí pro růst nových stromů a dosud malebný prostor by byl znehodnocen.
 4. Občané, kteří bydlí u lipové aleje upozornili na to, že podle jejich dlouholetých pozorování a zkušeností se město Kosmonosy o lípy dobře nestará. Podle jejich zkušeností a pozorování ani poři velkých větrech zde žádné větve nepadaly, pouze drobné úlomky, které v žádném případě nikoho neohrožovaly.
 5.  Průvodu se zúčastnil rovněž celorepublikově uznávaný ornitolog Pavel Kverek z Kněžmosta. Ten po skončení akce prohlásil, že nevidí důvod, proč by měla být kterákoli z označených lip  skácena Podle jeho dlouholetých zkušeností – problematikou údržby veřejné zeleně se zabývá jako člen zastupitelstva v Kněžmostě – by stačily výchovné řezy. Ty by zajistily možnost zachovat lípy ještě po mnoho desítek let. V žádném případě by potom nehrozilo nebezpečí ohrožení lidského zdraví žči života padajícími větvemi.

Upozornil i na to, že skácením lip se v daném místě výrazně zhorší podmínky ptáků ke hnízdění. Přímo na místě ukazoval, kde ptáci hnízdí.

 

    Účastníci průvodu se domnívají, že představitelé města by ještě měli zvážit kácení a rozhodnout se pro systematickou péči o zeleň v Kosmonosích.

Dopis - petici proti kácení lip adresovaný kosmonoskému starostovi Miroslavu Vaňkovi k 28. září 2014 podepsalo 310 občanů (161 na podpisových arších, 149 elektronicky. Dopis včetně komentářů a vzkazů je k dispozici na http://www.petice24.com/lipy_kosmonosy  

 

Michal Šimek

 

 

 


Michal Šimek

Průvod lipovou alejí v Kosmonosích - sobota 27.9. 2014

2014-09-24 20:57:56

 

Průvod lipovou alejí

Zveme všechny, kterým není lhostejný osud stromů v lipové aleji v Kosmonosích, ke společnému setkání. Projdeme celou alejí a označíme všechny stromy určené ke skácení.

Akce se uskuteční

tuto sobotu - 27. září 2014 od 15 hodin

Sraz před kostelem Povýšení sv. Kříže

 

             Zuzana Vytlačilová

             Michal Šimek

             Ivana Putnarová

 

 


Michal Šimek

Počet podpisů k 18. září 2014 + apel na kosmonoské zastupitele

2014-09-18 07:33:34

   Milí přátelé,

 

   počet podpisů pod dopisem starostovi Kosmonos - panu Miroslavu Vaňkovi - činí k dnešnímu dni - čtvrtek 18. září 2014 - 310 (149 elektronicky a 161 na podpisových arších). Podpisové archy jsem předal prostřednictvím podatelny MěÚ Kosmonosy v pondělí 8. a ve středu 10. září 2014.

   Včera - ve středu 17. září 2014 - jsem se zúčastnil jednání městského zastupitelstva v Kosmonosích. V diskusi jsem vystoupil jako zástupce Vás - signatářů dopisu - jehož podpisem jste vyjádřili nesouhlas s chystaným kácením.  Apeloval jsem na přítomné zastupitele, aby ještě zvážili, zda je nutné lípy radikálně skácet  a přiklonili se spíše k dlouhodobé péči o lipovou alej, kdy pravidelná péče může stromy udržet ještě desítky let.

  Starosta Miroslav Vaněk mi ve své reakci sdělil, že ke kácení dojde. Poukázal při tom na souhlasné vyjádření odborníků a také na zodpovědnost zastupitelů pro případ, kdyby některý strom na někoho z procházejících spadl. Zmínil rovněž stanovisko občanského sdružení Klenice z Mladé Boleslavi - údiv nad tím, že se vůbec někdo k chystanému kácení lip vyjadřuje.

Reagoval jsem tím, že s chystaným kácením lip nesouhlasí například předseda 8. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Jan Cindr z Mladé Boleslavi. Poukázal jsem na to, že názory lidí zabývajících se ochranou přírody v regionu, nejsou jednotné.   

 

                                 Zdraví Vás

 

                                                            Michal Šimek


Michal Šimek

Žádost 8. ZO ČSOP - zplnomocnění Michala Šimka

2014-09-18 07:02:59

   Milí přátelé,

 

  s chystaným kácením lip v Kosmonosích v ulici Lípy pod kostelem Povýšení sv. Kříže nesouhlasí také Jan Cindr - předseda 8. základní organizace Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku. Jan Cindr v současnosti žije v Mladé Boleslavi a situaci v Kosmonosích zná. V pondělí 8. září 2014 zaslal městu Kosmonosy žádost, abych byl jako zplnomocněný zástupce této organizace zván na jednání a byly mi poskytnuty dokumenty ve věci kácení lip a ve věci záměru rekonstrukce chodníků a eventuálního budování parkovacích míst ve stejné lokalitě.  Text žádosti najdete pod mým pozdravem.

     Zdraví Vás  

                          Michal Šimek


xxx 

 

Město Kosmonosy

Debřská 223

293 06 Kosmonosy

 

Věc: Žádost

 

 Vážení,

 

já jako předseda 8. ZO ČSOP  se na Vás obracím se žádostí, abyste našeho zplnomocněného zástupce – pana  Mgr.Michala Šimka, bytem Karla Veselého 536, 293 06 Kosmonosy, nar. 2.2. 1961, č. OP 111984029 – zvali na jednání a poskytli mu dokumenty ve věci chystaného kácení lip v aleji v ulici Lípy pod kostelem v Kosmonosích a ve věci záměru rekonstrukce chodníků a eventuálního budování parkovacích míst ve stejné lokalitě. 

 

 

8.9.2014                                                                                                         Jan Cindr

    předseda ČSOP 8.ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Michal Šimek

Celkový počet podpisů k dopisu proti kácení lip v Kosmonosích

2014-09-09 20:45:59

   Vážení přátelé,

    celkový počet podpisů  pod dopisem proti kácení lip v Kosmonosích, ke kterému jste připojili svůj podpis, činil k pondělí k pondělí 8. září 2014 - 290 ( z toho 148 na papírových podpisových arších a 142 v elektronické podobě). Informoval jsem o tom starostu Kosmonos - pana Miroslavas Vaňka - prostřednictvím dopisu s připojenými podpisovými archy a s odkazem na elektronickou petici.

   Text dopisu najdete pod mým pozdravem.

 Zdraví Vás

           Michal Šimek

xxx

Vážený pan

Miroslav Vaněk

starosta města Kosmonosy

Debřská 223

293 06 Kosmonosy

 

Věc: Kácení lip pod kostelem v Kosmonosích – podpisy pod dopisem

 

 

Vážený pane starosto,                                                              Kosmonosy 8. září 2014

 

k 8. září 2014 podepsalo Vám adresovaný dopis z 24. srpna 2014  týkající se chystaného kácení lip pod kostelem v Kosmonosích celkem 290 občanů. Z toho na podpisových arších 148 občanů, v elektronické formě na webovém odkazu www.petice24.com/lipy_kosmonosy 142 občanů.

Papírové podpisové archy Vám předávám prostřednictvím podatelny, o počtu podpisů v elektronické formě se můžete přesvědčit na odkazu http://www.petice24.com/signatures/lipy_kosmonosy/

 

 

       

   S pozdravem

 

 

                                 Michal Šimek

                      

                                 Karla Veselého 536

 

                                 293 01 Kosmonosy

        


-

Kácení lip v Kosmonosích - odpověď MěÚ Kosmonosy

2014-09-09 20:37:57

   Milí přátelé,

 

   dopisem vyjadřující nesouhlas s kácením lip v Kosmonosích cv aleji pod kostelem, ke které jste připojili podpis, se zabývala městská rada v Kosmonosích ve středu 3. září 2014. Odpověď na tento dopis včetně fotodokumentace najdete na webu města Kosmonos v sekci Aktuality po rozkliknutí  následujícího odkazu - http://www.kosmonosy.cz/udalosti-ve-meste/aktuality/#msg272

Zdraví Vás

 

  Michal Šimek

  

Připojuji text dopisu:

            Pan Michal Šimek

            Karla Veselého 536

29301 Kosmonosy

                                       

               

          

                               MeUK/2425/2014/ST                                                                                          4.9.2014

 

               

 

Vážený pane,

Váš dopis týkající se kácení lip byl dne 3.9.2014 projednán v Radě města Kosmonosy. Z jejího pověření Vám zasílám následující odpověď:

zdokladovatelná systematická obnova aleje začala v roce 2006. Začátkem roku bylo MÚ Kosmonosy zadáno specializované firmě Safe Trees s.r.o. zpracování odborného posudku stavu stromů. V souladu s doporučeními tohoto posudku bylo v roce 2006 a 2007 vykáceno  20 stromů a následně nahrazeno (ve 2 etapách, podle stupně naléhavosti). V roce 2007 byly zbývající stromy odborně ošetřeny (tvarovací a sesazovací řezy). Při provádění zásahů za pomoci výškové techniky, bylo zjištěno, že zdravotní stav je mnohem horší (než se předpokládalo při hodnocení stromů „ze země“) a proto byly po konzultaci se zpracovatelem posudku další tři velmi rizikové stromy pokáceny a na místo zdravotního řezu byl proveden radikálnější zásah – redukce sekundárního větvení.  Ze stanoviska, které k zákroku vydal Národní památkový ústav ČR a ze zjištění při provádění arboristických prací, vyplynul požadavek obnovy aleje (a před kontinuální obnovou upřednostnit obnovu substituční).

V prvních třech letech probíhala u nových sazenic standardní povýsadbová péče (pravidelná zálivka, kontrola kotvení, postupné uvolňování úvazků apod.). Po této době byly postupně odstraněny úvazky a kotvení (asi u 2 stromů se nechaly a fungují jako „ochrana před zvýšeným provozem“ v exponovaných místech). Výchovný řez sazenic je zahrnut projektu revitalizace 2014/2015. Úhyn jedné sazenice v loňském roce nelze přičíst zanedbání povýsadbové  péče spíše zhoršeným stanovištním podmínkám a souvisí s největší pravděpodobností s poměrně intenzivní stavební činnosti ve Štiftu. U vzrostlých stromů probíhal monitoring a dva z nich musely být v následujících letech pokáceny, pravidelně se odstraňují obrosty (pokud někde v současné chvíli jsou, pak se jedná o opomenutí, které jistě není příčinou zhoršeného zdravotního stavu dřeviny a bude napraveno).

            V roce 2013, kdy se připravovalo opakované podání (původně neúspěšné) žádosti o dotaci na  revitalizaci zámeckého parku, byla další etapa rekonstrukce aleje (spolu s výměnou javorů na náměstí před zámkem) doplněna k původnímu projektu. Inventarizaci a návrh opatření zpracovávala firma Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.. Souhlasné stanovisko k záměru vydal i Národní památkový ústav ČR, se kterým byl celý záměr podrobně projednáván. V této etapě ještě navíc před dokončením projektu byl celý záměr na místě konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (odborné, nezávislé pracoviště Ministerstva životního prostředí) a to podrobně, po jednotlivých stromech. Teprve podle jejich připomínek byl projekt dokončen. Souhlasné stanovisko AOPK ČR je totiž nezbytným  odborným pokladem pro čerpání dotací z OPŽP, které pro projekt Revitalizace zámeckého parku a přilehlého okolí bylo vydáno. Povolení kácení v rozsahu projektu vydal správní odbor MÚ Kosmonosy, souhlas s kácením na pozemcích města dala rada města. V  aleji je navrženo k pokácení 20 stromů (z toho 18 lip), které budou ve stejném počtu nahrazeny. 55 stromů bude ošetřeno (výchovný a zdravotní řez). Kácení proběhne v době vegetačního klidu a ostatní práce budou dokončeny nejpozději v dubnu roku 2015.

            Důvodem ke kácení vybraných stromů v žádném případě není záměr  rozšíření chodníků nebo vybudování parkovacích míst. Dokonce  ani  snaha ušetřit finanční prostředky za jejich ošetření. Město totiž ponese náklady na realizaci opatření v rámci projektu „Revitalizace zámeckého parku a přilehlého okolí“ pouze ve výši 25% celkových nákladů. Ostatní výdaje pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí.

            Závěrem ještě několik poznámek k otevřenému dopisu:

z něj totiž  není jasné, proč je předmětem „protestu“ pokácení 12 lip a kterých, z celkového počtu 18 ks ke kácení navržených.

Pravdou je, že současný špatný stav lipové aleje je důsledkem zanedbané péče, nikoliv však v posledních letech. K tomu došlo již někde v druhé polovině minulého století, kdy se pravidelně tvarované koruny přestaly udržovat a vytvořily tzv. sekundární koruny, které  jsou náchylné na rozlamování (obecně, nikoliv pouze v tomto případě), následné pokusy o stabilizaci stromů zahájily jejich odumírání. Narušený je habitus většiny stromů a řezné rány umožnily šíření infekce. Kroky z posledních let směřují k obnově lipové aleje.

Stromy v zadláždění před zámkem se bohužel neadaptovaly na nové stanovištní podmínky, víc šlo o náletové dřeviny, které ani habitem, ani zdravotním stavem neodpovídaly charakteru historického náměstí. V rámci připravované „Revitalizace parku a přilehlého okolí“ budou nahrazeny novými stromy. 

„Poslední smrk“ ze zámeckého parku je navržen ke kácení proto, že celý svůj život rostl „pod ochranou“ monumentálního buku na západní straně. Ten byl z havarijních důvodů pokácen (ačkoliv po dobu 10 let probíhala  snaha o jeho záchranu postupným sesazováním koruny). Mělce kořenící strom (smrk) je nyní soliterní dřevinou na otevřeném prostranství a riziko vývratu je nezanedbatelné.

Jak již bylo v  odpovědi na Váš předchozí otevřený dopis sděleno, v případě lipové aleje lze jenom zopakovat: v zastavěném území města nelze nechávat stromy na dožití. V několika případech již došlo k pádu ulomených větví a k bezprostřednímu ohrožení občanů na této poměrně frekventované cestě. Odpovědnost nese město. Pokud chceme lipovou alej uchovat dalším generacím, musíme pokračovat  s její obnovou a ne udržovat současný nevyhovující stav dřevin.

                   

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

Miroslav Vaněk v.r.

 

starosta města Kosmonosy

 

 
Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...