Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Potvrzeno. Palyza bude ostravským lídrem ČSSD, kritici se dál zlobí

2014-03-17 16:07:18

Není to náhodou ten pán, co kromě jiného přesvědčil sílou a hloubkou svých myšlenek zastupitele města, že všichni ostravští psi musí být od tohoto roku čipování čipem RFID ? Najednou je v Ostravě z 24 000 psů jen 16 000 a  ti čipovaní začali své exkrementy po sobě uklízet. Také z několika agresivních psů se jakoby mávnutím kouzelného proutku stali ti nejhodnější andílci, kteří kromě úklidu exkrementů se naučili i zdravit a jako přídavek je potom i úsměv - hlavně však v městském obvodě Poruba !  ŽE TEN ŠPRÝM STÁL CHOVATELE, ALE I MĚSTO NĚKOLIK MILIONŮ Kč PŘECE NIKOHO NEZAJÍMÁ ANI NEBOLÍ ! ZVLÁŠTĚ NE SENIORY , JEJICHŽ NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ ČINÍ CELÝCH 45 Kč měsíčně ! Jeden z jeho myšlenkových souputníků ohledně čipování a také zvolený zastupitel Poruby ing. N.P. má o svých spoluobčanech a také voličích jen to nejlepší mínění , jeho velmi citlivé písemné vyjádření mohou občané Poruby náležitě ocenit v komunálních volbách :  ... "ONO SLOUŽIT HLUPÁKŮM TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED "....  Co dodat ?

http://www.petice24.com/a/43512

ZDROJ : http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A140317_2046256_ostrava-zpravy_jog


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Plány na čipování lidí v Rusku - pravdu měli Ti, kteří říkali: Nejprve zvířata, pak lidé! -

2014-03-09 21:39:40

 

 

V Z B U Ď T E  S E  ! ! !

RUSKÉ „ДЕТСТВО-2030“ = ČIPOVÁNÍ DĚTÍ ! RUS - Krátce z obsahu článku:

Přelom let 2013/2014 překvapil občany Evropské unie a Spojených států amerických celou řadou nepotvrzených spekulací o zavedení státem vyžadovaného povinného čipování dětí/novorozenců a starších: tzv. ´neproduktivních´ lidských bytostí - důchodců. Tyto informace byly pravděpodobně uvolněny v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Světové veřejné mínění však přitom zcela opomnělo upřít svou pozornost na velmi závažný vývoj reálných technologických trendů v Ruské federaci.

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty, které jednoznačně potvrzují, že významné ruské vědecké kruhy napojené na nejvyšší vládní místa připravovaly cestu pro doslovné čipování dětí. To vše v rámci jejich nijak neutajovaného/seriózně zpracovaného projektu s názvem „Dětství 2030“ („Детство-2030“), který byl protěžován v letech 2008 - 2012, byl dostupný k prostudování každému uživateli Internetu a jeho prezentace proběhla mj. v rámci oficiálního ruského pavilónu na prestižním Expu 2010 v Šanghaji. Zcela nepokrytě promýšlel možné scénáře/tendence vývoje společnosti s nutností jednat v praxi co nejdříve tak, aby se podařilo zabránit vědou identifikovaným/možným negativním jevům.

Odborníci z týmu kolem projektu „Dětství 2030“ pojmenovali následující důležité trendy současnosti a navrhli jejich řešení:

 • raketová rychlost vývoje elektronizace lidstva
 • nutnost být neustále připojen k informačním sítím a technologiím - Internet
 • nové možnosti celoživotního vzdělávání bez potřeby návštěvy škol
 • život lidí v prostředí virtuální reality s plnou seberealizací - prožívání mnoha typů doposud pouze pro většinu občanů nedostupných životů
 • rozpad tradiční rodiny
 • zavedení státem vyžadovaných „průkazů správného rodiče“ bez nichž by nebylo vůbec možné vychovávat jakékoliv potomky
 • odebírání dětí z rozpadlých rodin a jejich státní převýchova/kontrola/indoktrinace
 • posléze v konečném důsledku také nástup tzv. „čipizace“ („чипизация“ - mikro/nanočipy), nebo-li čipování dětí/mládeže i dospělých osob s cílem umožnění bezprostředního propojení člověka s informačními sítěmi, zajištění změny/zlepšení lidských tělesných a intelektuálních schopností, především pak daleko efektivnější státní i tržní/marketingové/informační kontroly

To vše za účelem údajného zkvalitnění života dítěte, rodiny a společnosti. Rusko si mělo díky tomu zachovat i v budoucích desetiletích statut globální velmoci („великая страна“).

„Детство-2030“ bylo obšírně ze všech stran probíráno v ruských sdělovacích prostředcích. Jakmile se o tomto projektu (tzv. „Форсайт“ - angl. „Foresight” - dlouhodobá předpověď vědecko-technologického vývoje založená na reálných faktech/výzkumu odborníků) dozvěděli obzvláště pravoslavní věřící, dokonce značná část vědecké obce a především konzervativně založený ruský národ: téměř okamžitě vznikl vůči „Dětství 2030“ mohutný národní odpor. Lidé svolávali občanské výbory na ochranu rodiny/soukromí/svobody vůči nástupu juvenilní justice, se kterou si projekt oprávněně spojovali. Občané také aktivně participovali ve velmi „divokých“ televizních debatách, sepisovali protestní petice, posílali podněty a dotazy, pořádali masové demonstrace včetně všeruského sjezdu rodičů v Moskvě. A světe div se: v Rusku uspěli.

Disenty lidu vůči projektu „Dětství 2030“ se staly jednou z mnoha důležitých příčin cca dvaceti osmi procentního úbytku hlasů pro vládní ruskou politickou stranu „Jednotné Rusko“ („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“) v parlamentních volbách roku 2011. S nástupem (staro)nového presidenta Vladimira Vladimiroviče Putina („Влади́мир Влади́мирович Пу́тин“) v květnu roku 2012 byly krok za krokem podobné technologicko-vizionářské projekty předchozího vedení jdoucí proti pocitům lidu a tradiční rodině většinou postupně utlumovány a transformovány do jiné - veřejnosti přijatelnější - podoby, zpočátku oficiálně z finančních důvodů, později již také ze zásadových/ideových.

Progresivní vědci napojení na některé politiky v okolí minulého presidenta Dmitrije Anatoljeviče Medveděva („Дми́трий Анато́льевич Медве́дев“ - ve funkci od 7. května 2008 až do 7. května 2012) si alespoň v praxi vyzkoušeli, že zásadová/věřící veřejnost má stále velkou sílu a dobře si pamatuje, jaké pokusy na ní prováděli sociální inženýři za minulého režimu. V zemi s tak mohutnou revoluční tradicí není radno s lidem laškovat a pokoušet se mu v současnosti nalinkovat „skvělou budoucnost“ s mikročipy, juvenilní justicí, totální státní kontrolou. K tomuto poznání dospěli také pod Putinovým vedením šéfové ruského státu.

Je to dodnes názornou ukázkou toho, že i v Ruské federaci lze dosáhnout svobodně, demokratickými/mírovými metodami realizace přání občanů. Je k tomu ale především nutná ochota aktivně se zapojit do společné/dlouhodobé práce, vzájemné naslouchání/vstřícnost mezi politiky/vědci/občany. O to více pak představuje tento fakt inspiraci pro Českou republiku a celou Evropskou unii.

Pro českého čtenáře bude jistě zajímavým zjištění, že z hlediska politické reprezentace vystupovali nejhlasitěji proti „Dětství 2030“ nikoliv pravicoví politici jakožto tradiční obhájci svobody člověka, nýbrž především paradoxně ruští komunisté („Коммунистическая партия Российской Федерации“), ale také třeba členstvo vládní Putinovy/Medveděvovy politické strany „Jednotné Rusko“ („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“) a samozřejmě pravoslavní duchovní9 („Русская Православная Церковь Московского Патриархата“).

Představuje to svým způsobem výzvu obzvláště pro komunisty v ČR. Vždyť něco takového bylo pro ně ještě nedávno naprosto neslýchané. Přeci levice - ke své škodě - obzvláště v Ostravě urputně odmítala pomáhat hájit svobodu člověka na úkor tzv. údajné „nutnosti obnovit opět pořádek“. Mnoho občanů se však posléze oprávněně ptalo: Jaký? Nový světový nebo ten starý/předlistopadový?


Níže se můžete seznámit s podrobnostmi kolem ruského projektu s názvem „Детствo-2030“ („Dětství 2030“), který měl podporu nejvyšších vládních míst Ruské federace a ukázal také nebezpečné trendy v myšlení globálních, tedy zároveň některých českých/evropských/amerických aj. elit. Veřejné mínění si jistě uvědomuje: Velmi mocní/bohatí lidé mohou rozhodovat skrze své ´neomezené možnosti´ o zákonné úpravě společenských vztahů. Proto by občané měli být vždy v nejvyšší možné míře pohotovosti, pokud budou existovat takové projekty, prosazující mj. implantace cizích elektronických zařízení (mikro/nanočipy aj.) do živých těl (zvířat i lidí), vyžadující povinné identifikační označování bez možnosti výběru klasických metod označení a s tím související omezování svobodného života člověka/rodiny a celých národů. Ono pověstné: „Nejprve si čipování vyzkoušíme na zvířatech, pak přijdou na řadu lidé,“ tak nyní dostává naprosto reálnou podobu.

Tento článek přináší dále především ukázky z mohutné celospolečenské/ruské/mediální i odborné diskuse, kterou daný projekt „Dětství 2030“ rozpoutal. Vždy zde přitom rezonovalo velké téma: Obrana občanů před vměšováním státu do soukromí/víry, před rozbíjením tradiční rodiny a propagovanými možnostmi čipování dětí/mládeže/lidí.

Celý text článku je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE ! - NĚKOLIK Z MNOHA MOŽNÝCH INSPIRACÍ PRO OSTRAVU !

2014-02-24 16:34:53

 

Obec Bolatice

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2012

o místních poplatcích

 

Část I.

Čl.1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Bolatice touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství ( jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1)

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bolatice 2)
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
3)

 


 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4)
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede 5)

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku, evidenční číslo a typ elektronického čipu, jimž je pes označen a datum čipování psa, které doloží držitel psa potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa čipem.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
6)

 


4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a)
- za prvního psa s čipem v rodinném domě
100,- Kč

- za prvního psa bez čipu v rodinném domě
300,- Kč
b)
- za prvního psa s čipem v bytovém domě
200,- Kč

- za prvního psa bez čipu v bytovém domě
400,- Kč
c)
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
s čipem v rodinném domě
200,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
bez čipu v rodinném domě
400,- Kč
d)
- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele s čipem v bytovém domě
400,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele bez čipu v bytovém domě
600,- Kč
e)
- za psa s čipem, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
50,- Kč

- za psa bez čipu, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
250,- Kč
f)
- za druhého a každého dalšího psa s čipem téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
200,- Kč

- za druhého a každého dalšího psa bez čipu téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
300,- Kč

Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 7)
(2) Pro poplatníky, kteří nechají označit psa elektronickým čipem, platí snížená sazba poplatku (viz článek 5).

 


7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Otisk ratízka
Martin   B o r t l í k , v.r.                            Mgr. Herbert P a v e r a, v.r.
zástupce starosty                                                   starosta obce

*============================================================================================*


BEZ ČIPŮ TO JDE I V MLADÉ BOLESLAVI,

KDE BYDLÍ m.j. I PŘEDSEDA PS PČR p.JAN HAMÁČEK -ČSSD-/od 2010 člen Zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav / A OZV VYHLÁŠKU č. 3 /2012 SPOLUPODEPSAL POSLANEC PS PČR p. ing.ADOLF BEZNOSKA náměstek primátora - ODS -.

BEZ ČIPŮ TO JDE I V PŘÍBOŘE/L.P./FRÝDLANTĚ n.O., NOVÉM JIČÍNĚ, KOPŘIVNICI, BÍLOVCI, VE STUDÉNCE, VE FULNEKU !

http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr

Odpověď primátora BRNA pana Romana Onderky z 27.05.2013

Vážený pane,

děkuji Vám za dotaz. Město Brno jako statutární orgán psy nečipuje. Máme městskou vyhlášku 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která stanovuje základní pravidla pro pohyb psů ve městě resp. na veřejném prostranství a zároveň vytyčuje místa, kde je pohyb psů dovolen s jistými podmínkami a kde je pohyb psů zakázán. Na www.brno.cz v sekci „dokumenty města“ si jí můžete celou stáhnout a blíže se s ní seznámit.

Pro Vaši informovanost uvádím základní údaje o brněnském útulku, který má ve správě Městská policie Brno: útulek má kapacitu pro 240 psů (současná naplněnost je 50 %), provoz útulku je 6,1 mil. Kč (bez mzdových nákladů), útulek má 23 zaměstnanců. Rozhodnutí o problematice čipování je plně v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí, které mají na starosti také registrování psů. Přeji Vám krásný den.

*============================================================================*

Místopředseda komunistů Jiří Dolejš vyjádřil přesvědčení o univerzálnosti lidských práv. "Kšeftaření" podle něj nestojí výše. "Práva jako demokracii ale nejde vyvážet. Takže jejich podpora má taktický rozměr - podobně obchodní diplomacie, ve které nelze vyklízet pole z nějakých metafyzických důvodů," nechal se slyšet.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/schwarzenbergova-reakce-na-zemanovy-vyroky-o-lidskych-pravech-pvm-/domaci.aspx?c=A140306_161935_domaci_hv

http://moravskoslezsky.denik.cz/fotbal_region/spor-o-banik-hadamczik-se-pustil-do-palyzy-20130618.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Podpora z PS PČR všem občanům Ostravy, kteří bojují za svobodu volby a slova!

2014-02-18 20:09:32

Poslanec Parlamentu České republiky a starosta Bolatic pan Mgr. Herbert PAVERA z TOP 09 podpořil aktivity společenství webu Necipujtenas.CZ:

Vždy budu stát na straně svobody slova občanů. Cenzura slušné a věcné diskuse občana vystupujícího na jednání obce je naprosto nepřípustná! U nás v Bolaticích jsme dali občanům možnost volby. Nikoho k čipování nenutíme. Ti, kteří mají psa očipovaného, platí menší roční poplatek za psa. Možná i to by mohla být cesta zastupitelů města Ostravy,” vysvětlil pan poslanec a dodal: „Přeji Vám, abyste dosáhli svého cíle."

Děkujeme! :) Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Jak to jen slušně nazvat ? Poraďte prosím !!! Odkrajování svobody po částech ? M A F I E ? C E N Z U R A ?

2014-02-14 23:27:55
Vážené dámy a pánové.
Zdravím Vás, v příloze je kopie dopisu / za 41,80 Kč /, který jsem včera,14.2., obdržel od pana náměstka primátora města Ostravy. Raději se zdržím komentáře, nechci mu dát příležitost k podání trestního oznámení. Myslím, že to co někteří zastupitelé předvádějí by asi šlo kvalifikovat nejen jako cenzuru, což nějak nesouzní ani s ústavou ČR , ale ani se Základní listinou práv a svobod,  ale to ať posoudí právníci včetně nového Ombudsmana, není to bohužel poprvé ! Některým našim demokraticky zvoleným zástupcům včetně radních vůbec nevadí, že jsou na 19.2.2014 pozvaní i další občané Ostravy včetně 22.poslanců PSP ČR , prostě se jim projednávání tohoto navrženého bodu  o OZV č.9/2012 "nehodí do krámu" ! Je celkem smutné, že nové poslance PSP ČR musí zvát občan města , představitelé města to asi nepovažují za vhodné a to je cca půl roku před volbami ! Tak  nezbývá než doufat, že si návrh na změnu vyhlášky osvojí /ujme se/ některý ze zastupitelů nebo snad i některý radní a návrh přednese. Tuto žádost o projednání OZV č.9/2012 jsem odesílal mailem 15. a opět i 16.1.2014 a slušně jsem žádal o přeposlání tohoto mailu všem zastupitelům města ! Věřím, že se mezi zastupiteli města najde většina, která minimálně potvrdí příjem  tohoto přeposlaného mailu - určitě doručeného nejpozději do 20.1.2014 - nikoliv tedy 11.2.2014 jak mi píše pan náměstek ! Musím zopakovat : NEJSME DĚTI , ale ani občané potrestaní či zbaveni svéprávnosti ani "poslušní" zaměstnanci města. "Jsme v 21. století, ne v době kamenné, měli bychom se chovat humánně. Ať už ke zvířatům nebo k lidem" , řekl jeden z našich reprezentantů na OH v Soči
.

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" a " Skutečnou chybou je chybu nenapravit". Také A.E.: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali". A M.G.:"Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty."
Ještě stále je šance chyby napravit, jen chtít. Je mi jasné, že ne všichni mohou /chtějí/ chybu napravit, věřím však, že velkou většinu zastupitelů žádné "závazky" netíží. A tak na rozdíl od těch prvních se
"závazky"nechceme nikomu ani zakazovat, ale ani nařizovat, co mají se svým pejskem dělat. Pes již není věc, že je to již v zákoně bohužel zatím nestačí ! Pokud si to třeba někdo neuvědomil, psi jsou v drtivé většině  "členy rodiny", které máme rádi, staráme se o ně a máme za ně i zodpovědnost . Přitom vůbec žádný pes ČIP NEPOTŘEBUJE ! Pod peticí je teď podepsáno 740 občanů, z cca 2/3 jde o podpisy žen, možná i Vašich manželek, maminek, babiček nebo dcer a vnuček. Kolik z Vás se zeptalo na jejich názor ? Kolik z Vás se skutečně nad tím zamyslelo ? Doba totality je snad už téměř 25 roků za námi, tak je třeba podle toho i jednat.                        http://www.mpsv.cz/cs/17352
Kdo to ale tak se slušnými občany města jedná a manipuluje ?
Kdo dopustil, že počet obyvatel v Ostravě stále klesá a situace se nezlepšuje, ba právě naopak. Co pozitivního vyhláška po 16.měsících od vyhlášení přinesla ? Všichni psi v Ostravě teď musí mít nejen čip, ale i známku , tudíž jde o dvojí označení psa ! To je snad v pořádku a v souladu se zákonem ? Kdo a jak posuzuje , že nalezený pes byl předán původnímu majiteli z důvodu označení známkou nebo čipem ?
Kdo to vlastně ve městě řídí ?

Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže

Snad mohu dodat vlastní zkušenost :

M A F I E ?

Snad, ale spíše "Šmejdi", GAUNEŘI - nejdříve ÚŠKLEBKY, POSMĚCH , URÁŽKY .... pokračování: nehorázné vyhrůžky likvidačními pokutami, později i fyzickým násilím - "dokopeme tě i s tím čoklem" ! Dokázat to bohužel zatím nelze !!! Nejen na Slovensku už pochopili, o jaký tu jde "biznis" ! Ze 137 poslanců NRSR  133 hlasovalo pro  DOBROVOLNOST čipování. Slovenský prezident pan doc.JUDr. Ivan Gašparovič zákon podepsal a od 1.1.2014 je zákon platný ! Takže nejen ten / hl....  pi.... / dědek z Ostravy, 3333+stejně uvažují  i mnozí další občané ČR , Polska , Slovenska, ale i jinde. V drtivé většině měst a obcí v ČR není  čipování povinné , tam zastupitelé respektují všechny názory svých voličů ! A /a/sociální aspekt této problematiky :*http://www.mpsv.cz/cs/17352 *? Ostrava je asi "ZASE PRVNÍ", tentokrát v tom , že příspěvek na čipování v rozdílné výši v roce 2013 od 100 do 500 Kč sjednotila na neuvěřitelnou výši 0 Kč ! Jakýkoliv další komentář je zbytečný a přál bych všem zastupitelům slyšet názor nedávno ovdovělé ženy seniorky, která v lednu s velkým odporem a nelibostí nechala čipovat darované štěňátko a při vyřizování formalit ji bylo "šetrně" vysvětleno , že kromě povinností a výdajů nemá nárok na nic - opět "region razovity" !

Exekuce na důchod? Děsivá čísla!

Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.

http://www.mpsv.cz/cs/17352 - /a/sociální aspekt

Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou (k 31. 12. daného roku)
Rok                    2006         2007       2008        2009        2010         2011     2012     2013
Celkem             30 855       35 223    40 718     46 121     51 184      60 874  67 614  70 997

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.- nástupce JUDr.Varvařovského


Paní Anna Šabatová bude novou veřejnou ochránkyní práv občanů. ... Paní Šabatová už dříve byla zástupkyní ombudsmana. ... se stejným nasazením a elánem bojovat za lidská pravá a dodržování pravidel spravedlivé společnosti

S díky i s pozdravem
Petr Hadaščok st. spoluautor petice proti nucenému čipování všech psů v Ostravě

PREZIDENT: Od januára nebude čipovanie všetkých psov, mačiek a fretiek povinné

Bratislava 15. novembra (TASR) – Od januára 2014 už bude čipovanie psov, mačiek a fretiek, s ktorými majitelia necestujú mimo Slovenska, alebo nie sú určené na predaj, dobrovoľné. Tieto zvieratá, ktoré ľudia chovajú doma, tak už nebudú musieť povinne čipovať.

o0W1YfGbYhJi-FoiQsXWB_jh7YNHxbBCRttYtte1z32IBTuShI79EeLRJNvuXTBny-k88zU.jpg (44 kB)Stáhnout
Stanovisko KVS .jpg (585 kB)Stáhnout
Stanovvisko KVS 2.jpg (168 kB)Stáhnout
scan0002.jpg (822 kB)Stáhnout

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

STRÁŽNÍCI KONTROLUJÍ, JESTLI MAJÍ PSI ČIPY /Ostrava/

2014-02-12 13:31:56

MF D -kraj moravskoslezský - 12.2.2014 krátce :"Strážníci kontrolují, jestli mají psi čipy"-Ostravští strážníci se zaměřili na chovatele psů. Kontrolují, zda po svých zvířatech uklízejí exkrementy nebo jsou-li psi správně označeni-čipem nebo tetováním. Za nedodržování povinností, které souvisejí s chovem psů, majitelům zvířat hrozí vysoké pokuty. Například za neuklizený exkrement může strážník uložit pokutu do jednoho tisíce korun.(btk)

Srovnání s Prahou je neuvěřitelné !!! Za 451 PŘESTUPKŮ V PRAZE UDĚLILI STRÁŽNÍCI POKUTY VE VÝŠI cca 16000 Kč, což je průměrná výše pokuty cca 35,47 Kč ! Praha po celou dobu čipování přispívá chovatelům na čipování 700 Kč                                           / O s t r a v a již  opět  0  Kč  /, asi z důvodu nižších příjmů obyvatel Prahy a dalších ........ ,    16000:451= 35,47 Kč

O s t r a v a
V letošním roce dosud strážníci zjistili 342 těchto přestupků. 312 z toho v souvislosti s volným pohybem psů a 30 v souvislosti se znečištěním veřejného prostranství psími exkrementy.

PLATNÝM ATESTEM ČTEČKY ČIPŮ JSOU STRÁŽNÍCI URČITĚ VYBAVENI A PŘED ÚKONEM HO CHOVATELI ZCELA JISTĚ PŘEDLOŽÍ :-) !  PES JIŽ NENÍ VĚC- /NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONNÍK/, JE MAJETKEM CHOVATELE, KTERÝ BY MĚL S JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM SOUHLASIT !

http://www.metro.cz/majitele-psu-se-smeji-pokuty-se-jim-vyhybaji-straznici-jich-loni-udelili-jen-451-1y0-/co-se-deje.aspx?c=A140120_174034_co-se-deje_row

http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130926_1981776_ostrava-zpravy_ama

POSLEDNÍ ZPRÁVY :

http://www.ostravskenoviny.eu/clanky/25912-straznici-kontroluji


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

"OSTRAVSKÁ RADNICE" - 19.2.2014 9.00 v režii občanů nebo ......

2014-02-02 22:00:23

http://ostrava.idnes.cz/povinne-cipovani-psu-ostrava-d2c-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140204_2030198_ostrava-zpravy_mav

Vážené dámy a pánové, kolegové, přátelé !
Dovoluji si Vás tímto požádat o účast a současně Vás i pozvat na zasedání MMO dne 19.2.2014 od 9.00 hod. Zastupitelé a vedení města byli požádáni o opětovné zařazení bodu jednání na změnu ostudné "čipovací vyhlášky" OZV č.9/2012 z 24.10.2012. Žádáme změnu vyhlášky na dobrovolnou formu rozhodování chovatele o tom, zda pes bude označen známkou, jak je tomu doposud v drtivé většině měst a obcí ČR, nebo jinou formou označování psa . Nejasnosti v souvislosti s výkladem zákona č.246/1992 trvají ! Obsáhlý rozbor zákona č.246/1992 a dodatků k němu + výsledný text novely č.312/2008 Sb.(sněmovní tisk 518/0; částka 100/2008) par. 13b platí dodnes a zní :
§ 13 b.
Toulavá a opuštěná zvířata
(518/0; částka 100/2008)
Znovu opakuji - nejsem právník, přesto NEJEN mi jako laikovi z toho zcela zřetelně vyplývá, že se jedná o toulavá a opuštěná zvířata, nikoliv o zvířata již řádně označená dle nařízení města, obce - tudíž v drtivé většině obcí v ČR jde o t.zv. "psí známku" nebo adresář, obojek ,........... Pes, za kterého  chovatel často platí vysoký roční poplatek a za kterého také zodpovídá, označení skutečně potřebuje, ne však jedinou a nelidskou formou značení čipem RFID pod kůži na levé straně KRKU, JE MNOHO JINÝCH FOREM OZNAČOVÁNÍ PSA ! Současně s projednáním žádáme i o hlasování o navržené změně vyhlášky č.9/2012, aby nejen nám, ale i všem občanům Ostravy bylo jasné, jak kdo hlasoval . Volby jsou už téměř za dveřmi a to volby nejen komunální ! Dovolil jsem si jako občan města pozvat na zasedání MMO také všech 22 nově zvolených poslanců PSP ČR a také bývalého primátora Ostravy a prvního hejtmana "regionu razoviteho", dnes pana europoslance E.T . Někteří poslanci již oznámili, že přijít nemohou , další hrají mrtvého brouka, jiný zase otevřeně prohlásil :"Jsem zastánce čipování. Pozitiva převažují nad negativy," netají například poslanec PSP ČR  J.H.z Orlové (ANO-bude líp :-) ).

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/odpurce-cipovani-zada-pomoc-poslancu-ds7-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140122_2025149_ostrava-zpravy_jog


Upřímnost za upřímnost, pane poslanče ! NIKDO a nejen Vám v čipování nebrání, tak jen do toho, volný čip se pro vás  jistě najde ! Pokud je  známo, žije v ČR jediný člověk /JXD/ s aplikovaným čipem RFID, možná by Vás mohly zajímat jeho zkušenosti a téměř určitě  by jste potom změnil názor, čip RFID není totiž ani STENT, ale ani kardiostimulátor! A pes již v ČR není věc / upozorňuji na nový již účinný Občanský zákoník č.89/2012 Sb. a každý občan má právo chránit svůj majetek a chránit i citlivá osobní data / , přitom pes je téměř vždy i člen rodiny, který žádný číp nepotřebuje a jeho chovatel je také jeho majitelem a za psa na rozdíl od čipovacích lobbistů či hlasujících zastupitelů také zodpovídá ! Otázka citu, humanity , svědomí a také pokora vám nic neříká ? Výraz CANISTERAPIE už zná velmi mnoho lidí, hlavně těch, kteří by se bez pomoci psů jen velmi těžko uzdravovali, podobně bez asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa . Psi velmi dobře a věrně slouží nejen policii a armádě, ale také záchranářům a hasičům, horské službě i pyrotechnikům ! Dokáže někdo spočítat, kolika lidem psi zachránili život, kolika lidem dnes a denně pomáhají ? Jste zastánce čipování ?  Vaše věc - nenechávejte však nutit k čipování psů jiné občany s odlišným názorem, jsme snad svobodní občané ve svobodné zemi, nejsme ani trestanci, ani zaměstnanci města a ani občané zbaveni svépravnosti, N E J S M E  D Ě T I /1989 - 25.výročí se blíží a je to zde  zase, ZASE MÁME ZVONIT KLÍČI ? /


ZÁKON O NUCENÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ NA SLOVENSKU JE ZMĚNĚN -  OD  1.1. 2014  JE ČIPOVÁNÍ PSŮ D O B R O V O L N É  !


"Kde se v některých lidech bere ta potřeba zkoušet řídit nejen lidské životy? V čem je to tak lákavé? Je hnacím motorem takových pitomostí jen neukojená touha zviditelnit se či snaha získat nějaký prospěch a ne vždy musí jít jen o peníze !" Je nutné používat zdravý selský rozum, ten má v sobě / téměř / každý a nejsou potřeba žádné PR agentury, vyhlášky a "befehly". "A tak se omezím na prosbu a požehnání tomu, aby v našich zemích nevyhynula soudnost a zdravý rozum. Aby přežil přirozený člověčí pud korigovat pitomosti, které se na nás snášejí ze všech stran"- tak to jsou slova bývalého Ombudsmana ČR pana JUDr. Pavla Varvařovského, kterého si a nejenom já nesmírně vážím !
Nelze než doufat a věřit, že i další z 55 ostravských zastupitelů se
vrátí z "výšin" na pevnou zem , nejen mezi své rodiny , přátele a známé , ale také mezi ty , kteří je zvolili a i jejich názory, potřeby či požadavky mají zastupovat a hájit. Je však třeba nejdříve voličům naslouchat a teprve následně rozhodovat , což se v případě nuceného čipování všech psů v Ostravě  PROKAZATELNĚ  NESTALO !

DNES ODVYSÍLANÁ AGITKA NA TV NOVA v cca 19.55 JE OBLUDNÝM PŘÍKLADEM ZAPOJENÍ NEJEN NĚKTERÝCH ANGAŽOVANÝCH "ŠMEJDŮ" ALE I ............  ! JEDNOSTRANNÁ INFORMACE O BÁJEČNOSTI ČIPOVÁNÍ PSŮ VČETNĚ INFORMACE O 1000 Kč POKUTÁCH BEZ MOŽNOSTI JAKÉHOKOLIV VYJÁDŘENÍ NESOUHLASÍCÍCH OBČANŮ OSTRAVY S NUCENÝM ČIPOVÁNÍM UKÁZALO "VYVÁŽENOST" TÉTO ZPRÁVY Z OSTRAVY ! A TO JE ÚNOR 2014 - NE ÚNOR 1948 !

http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-2-2-2.html (začátek 25:50)
-
Přeji Vám všem hezké a úspěšné dny ve Vašem životě.
Zdraví Vás Hadaščok Petr st.
- spoluautor petice
a člen petičního výboru
http://www.petice24.com/a/43512www.necipujtenas.cz
přepošlete prosím tento text svým přátelům, kolegům a známým

MILIÓNOVÝ ODKAZ K NEZAPLACENÍ - a jde to i bez čipů !!! http://ztracenimazlicci.tn.nova.cz/

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ostrava-cipovani-psu-pry-nauci-uredniky-lepsi-praci-fy9-/p_spolecnost.aspx?c=A131216_102925_p_spolecnost_wagfy9-/p_spolecnost.aspx?c=A131216_102925_p_spolecnost_wag

P.S. Na závěr jen drobný postřeh : V místech s nejhorším ovzduším a s nejvyšší nezaměstnaností i  kriminalitou v ČR je největší tlak  na POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ - sev. Morava . Je to jen pouhá náhoda ? Proč asi ?

http://www.lidovky.cz/nenecham-se-ridit-mafiany-a-idioty-rika-primator-kajnar-k-vylouceni-z-cssd-1rz-/zpravy-domov.aspx?c=A140129_170201_ln_domov_ogo

Pusťte si nejnovější Jarkovu písničku a udělejte si trošku času na zamyšlení.

http://www.bezhudby.cz/jaromir-nohavica-sako-ze-sametu


Mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach.
Po kapsách zátky piva, to když jsem ještě míval strach.
Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku
„Havel na hrad“, na duši zbyly šmouhy
a skončil ten náš dlouhý tah.
Míjejí nás dni po dni a já jdu po národní,
nic se neděje.
Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je,
a nikde nikdo z těch co byli tam pod Václavem v oné chvíli,
kdy Václav přilbici ztrhl z čela a na náměstí zněla píseň, že krásně je.
Říkali z televize, že přišel velké krize den.
Jakápak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem?
Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce
a prachy přijdou potom a život není o tom jen.
Za rukáv tma mě tahá, jdu od nádraží Praha střed,
s nákupem za pár kaček, silonový sáček a v něm pár propriet.
Ve flaškách a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo, ve vodu
a na Letenské pláni chystají staří páni slet.
Mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach.....

Český biatlonista Michal Šlesingr, který má sám doma dva psy. "Jsme v 21. století, ne v době kamenné, měli bychom se chovat humánně. Ať už ke zvířatům nebo k lidem," řekl dnes v Soči.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/ruske-soci-pred-olympiadou-likviduje-potulne-psy-fve-/zpravy-svet.aspx?c=A140204_190635_ln_zahranici_ele#utm_source=clanek.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=a-hlavnizpravyBsloupec.clanky.clicks

"Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" a " Skutečnou chybou je chybu nenapravit". Konfucius


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Kdopak mydlí Kajnarovi schody? A copak to že právě teď?

2014-01-28 20:00:04

Porubská organizace ČSSD se rozhodla zúčtovat s jedním ze svých  nejstarších členů, primátorem Petrem Kajnarem. Na své pondělní schůzi plánuje projednat jeho vyloučení ze strany. Porubskou organizaci vede Lumír Palyza. Je to snad pokračování osobního souboje těchto dvou politiků?

Poté, co z postu primátora města Ostravy odešel Zedník a s ním i odešel jeho osobní tajemník Lumír Palyza, nastoupil na tento post Petr Kajnar. Nicméně i pro Lumíra Palyzu se našlo skvělé uplatnění, a to místo starosty významného ostravského obvodu Poruby. Ze svého postu pak v posledních letech silně podporoval svého stranického kolegu z Ostravy-Jihu Rykalu a přispěl k řešení bojů mezi členskými základnami v Ostravě-Jihu podle Rykalova scénáře. Proč také ne? Vždyť Rykalova klika jednak umí zneškodnit konkurenci, jednak Rykala bezpečně zahnízdil v Parlamentu.

Souboje vedené z Ostravy-Jihu a mířené na Petra Kajnara a jeho kliku už proběhly médii a vyústily v již dříve medializovaný převrat na magistrátě. Konečně tedy nastal čas namydlit schody i Petru Kajnarovi. Kdo se toho ujme? Rykala? Palyza? Oba? Samozřejmě Kajnarův nejbližší stranický kolega z organizace, kam oba patří, Palyza. Nakonec po převratu na magistrátě dostal post i tam, tak přichází čas projevit vděk a cit pro spolupráci.

Pro začátek se oba politici trošku poškádlili na příklad při řešení privatizace porubských obecních bytů. Palyza o privatizaci usiloval. Říkalo se, že mimo jiné i proto, že obecní byt jako na zavolání získal i jeho syn a chystal se levně zprivatizovat. Kajnar privatizaci zastavil. Jako důvod uvedl, že Ostrava potřebuje mít v záloze byty pro sociální účely. Sociální byty v lukrativní zóně, to by stejně neprošlo.

Někteří nájemníci obecních bytů se prý obávali, že o byty, na které nemají, přijdou, kromě toho obec privatizovala jen tu méně lukrativní část domů, přesněji řečeno, obchody pod byty se rozhodla nedat. Palyza odpověděl protiútokem a běh privatizace znovu oživil. Obavy nájemníků utnul tím, že kdo nechce, privatizovat nemusí.

Smír a klid narušil Kajnar útokem kvůli prošustrovaným penězům za stržení nových brzdicích koberců na Hlavní třídě v Porubě a nakreslení neškodných obrázků před přechody tamtéž. Palyza stržení zcela nových koberců zorganizoval kvůli závodům na in-linech, na kterých vydělají i soukromníci i město. Kajnar odpor zorganizoval kvůli vyhozeným penězům z obecní kasy na stržení zpomalovacích pásů a malování obrázků.

Kajnar se také zprvu stavěl proti Palyzovu nápadu plošného čipování psů, hlášených v obci. Tento nápad nepovažovali za dost skvělý ani kolegové z jiných ostravských obvodů, časem ale pochopili vtip a zisk a navázali potřebné komunikační kanály, takže ostravské čipování Palyza prosadil. Časem zřejmě dojde k problému a právním soubojům, kterým se radní v Brně a jiných městech raději preventivně vyhnuli a od plošně nařízeného čipování psů ustoupili.

Palyza se cítí být podpořen ostatními městskými obvody, zejména pak člensky bohatým Jihem a vytáhl k poslednímu tahu. V pondělí 27.1.2014 na členské schůzi dá Petru Kajnarovi mat. Dá, můžeme se spolehnout. Porubská členská základna totiž neumí hlasovat jinak než uni sono, přičemž zdržet se hlasování je pro tamní členy pojem z oblasti sci-fi stejně jako hlasování proti všem, čili proti Palyzovi.

Nic tak velmi neuškodilo porubské ČSSD jako Palyzovy útoky proti Zaorálkovi a Kajnarovi. Zaorálek je příliš silný na to, aby mu Palyza namydlil schody, ale svého bývalého švagra evidentně hodil přes palubu, takže schody pro Kajnara už se mydlí delší dobu a v pondělí se jen přidá pěny, aby letěl hladce a bez zbytečného zdržování.

Nezávislí sledovatelé dobře vědí, že Petr Kajnar je namočen v několika kauzách a kvůli nim vyšetřován. Samozřejmě jeho nejbližší straničtí kolegové z mateřské organizace dobře věděli, co a proč podniká. A tak nikoho nepřekvapí, že i Palyza je namočen, a tedy i kauzy, k nimž má vztah, řeší PČR. Není cesty zpátky a není cesty vpřed. Sociální demokraté se chytli do svých pastí a nakonec se servali o pořadí, koho si PČR předvolá dříve.

Mnohé šlo dělat jinak, dát přednost odborníkům před kamarády z korupčně navázaných vztahů. Jenže proč by pak člověk pracoval pro obec, kdyby z toho neprofitoval? Co to je ale za práci pro obec, kdy se rozkrádají obecní stromky a keře, kdy se vysazují jehličnany bez znalosti prostředí, které následně do měsíce uhynou, a kdy se investuje do drahých zařízení ve vybraných lokalitách, zatímco ty nevybrané úředníci z obecního úřadu ignorují?

ČSSD se v nepřetržitých letech vládnutí v Ostravě projevila ignorancí požadavků a potřeb obyvatel, zato upřednostňováním přání spřátelených firem, upřednostňování příbuzenských vztahů při výběru obecních úředníků a nevpouštěním „cizích“ odborníků mezi ně a nakonec osobními půtkami, z nichž ta nejvýznamnější bude souboj Palyzy s Kajnarem.

Co se týká politiky psů, hlášených na území Ostravy, nejvíce bije do očí tolerance vůči volnému pobíhání velkých plemen, která vlastní rodiny příslušníků z řad policie, a na druhé straně neustálým pokutování důchodkyň za to, že nevedou na vodítku svého malého a mnohdy přestárlého psa, který se jim ale motá kolem nohou, o volném pobíhání nemůže být řeči, možná tak o volném pokulhávání na všechny čtyři u psa plus na všechny dvě u pokutované důchodkyně.

Kdyby ovzduší v ČSSD, potažmo i v Ostravě tenhle souboj Palyzy s Kajnarem vyčistil, stálo by to za to. Ale nevyčistí. Navíc se jedná jen o souboj dvou soků, kteří se bijí o posty a vliv. Tak bude Petr Kajnar jen dalším, který navýší procento těch, co ČSSD opustí, což už je více než 10 % za poslední rok. Je zbytečné slovíčkařit a přít se, jestli 10 % členů odešlo, bylo vyloučeno, nebo se vytratilo kvůli úmrtí. Závěr je ten, že ČSSD slábne a bude slábnout i nadále se stávajícím vedením a manýry. A ještě s něčím – s tím, jak v regionu posilují přívrženci Babišova Ano a komunisti.

Než ale někdo zvolá s pohrdáním a despektem něco o rudé Ostravě, měl by si spočítat, jak si na tom stojí modří, zelení i barevní u nich v regionu. A pro své vlastní potěšení a zadostiučinění si každý může zapátrat po tom, kdo komu v jejich regionu mydlí schody. Přívrženci Babišova Ano i a komunisti drží spolu, tedy zatím každá skupina samostatně, a v tom je jejich síla. Zato v ČSSD, ODS, TOP09, ale i v jiných politických stranách se to mydlí, jako by se pořádaly závody v uklízení. Tak jen uklízejte, bardi, uklízejte, ať se to sype.

Jestli politici dosud silných politických stran na regionální úrovni čas do regionálních voleb využijí k přetahování o koryta a kydání špíny za průšvihy z hlavy na hlavu bez toho, aby členské základny postavily nová vedení s nezkorumpovanými lidmi, kteří ač bez politických vlivů a mezifiremních vazeb, mají čisté svědomí, jsou vzdělaní a zodpovědní, je to, jako by psali pozvánky pro přívržence Babišova Ano a komunisty. Soukromníkům a živnostníkům bych pak ještě ráda připomněla famózní prohlášení o parazitech, mířené na jejich adresu, jímž se proslavil Sobotkou navrhovaný ministr Mládek, dlouhou dobu v roli stínového ministra za ČSSD.

Ti, kdo mydlí Kajnarovi schody, jsou jeho přátelé z ČSSD, kteří z jeho politiky profitovali i ztráceli a kteří se rozhodli s ním o posty ve vysoké politice poprat. To je také ten důvod, proč se tolik angažují kolegové v čele s Palyzou a Rykalou na sestřelení Kajnara z hrušky dolů. Protože taková je politika ČSSD posledních let, možná sesazením Paroubka počínaje, lze odhadnout, že Kajnar je poražen a budou následovat další. Očekává se totiž stále menší počet koryt pro straníky ČSSD, leč zájemců o ně stále více.

Autor : JANA ŠIMONOVÁ

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/43-162092340-1-61621140-Rb1000_d-a0#162092340

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ostrava-cipovani-psu-pry-nauci-uredniky-lepsi-praci-fy9-/p_spolecnost.aspx?c=A131216_102925_p_spolecnost_wag

Nenechám se řídit mafiány a idioty, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD


Zdroj: http://www.lidovky.cz/nenecham-se-ridit-mafiany-a-idioty-rika-primator-kajnar-k-vylouceni-z-cssd-1rz-/zpravy-domov.aspx?c=A140129_170201_ln_domov_ogo

MILIÓNOVÝ ODKAZ K NEZAPLACENÍ - a jde to i bez čipů !!!

Vhttp://ztracenimazlicci.tn.nova.cz/


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Určeno všem 23 poslancům a poslankyním "regionu razoviteho" PSP ČR včetně pana europoslance E.T. !

2014-01-22 09:11:14

http://ostrava.idnes.cz/odpurce-cipovani-zada-pomoc-poslancu-ds7-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140122_2025149_ostrava-zpravy_jog

Dobrý den vážené dámy a pánové !
Dovoluji si  Vás tímto pozvat / jako občan Ostravy a také spoluautor petice proti nucenému čipování všech psů v Ostravě / na zasedání Magistrátu Města Ostravy na den 19.2.2014 od 9.00 hod.. Na tomto zasedání zastupitelstva města by na můj návrh mělo být opětovně hlasováno o změně OZV č.9/2012 z 24.10.2012 . Předpokládám, že doposud Vás z představitelů města nikdo nepozval, ale možná se mýlím ! Věřím, že budou Vaší možnou účastí mile překvapeni. Možná jako ukázka demokratických postupů jednání bude hlasováno o mém již opakovaném návrhu, který jsem již panu primátorovi i všem zastupitelům města zaslal. Na minulém zasedání MMO 11.12.2013 toto mnou navržené hlasování neproběhlo, protože dle písemného vyjádření pana náměstka primátora napsaného již 10.12.2012 nikdo ze zastupitelů již dříve neměl zájem o tomto hlasovat. A tak se tedy HLASOVALO o něčem jiném - o písemné odpovědi na můj e-mail, odpovědi napsané panem náměstkem ještě před projednáváním tohoto bodu i před následnou celkem bohatou diskuzí především o pochybnostech v souvislosti se zákonností  této vyhlášky ! Nakonec i pan primátor přiznal, že sám si není jistý , zda je vše v rámci zákona a že soudy o tom třeba rozhodnou za 3-4 roky :-) !  Také pan náměstek primátora a předkladatel předmětné vyhlášky nakonec prohlásil, že slušní lidé žádné vyhlášky nepotřebují, tak nevím, co si o tom máme myslet . Teď musím již po několikáté opakovat, že vyhláška byla schválena téměř v utajení před občany města 24.10.2012, žádná anketa ani průzkum mezi občany ve městě neproběhly, žádná strana ani hnutí neměli čipování ve svém volebním programu a teprve ex-post byl po 2. měsících od schválení vyhlášky 2 x pozván pan MVDr.Jan Nytra, který představitelům města a starostům městských obvodů odpovídal na jejich dotazy a vysvětloval nejdůležitější principy čipování /ve 12/2012 a 1/2013 /. Pochopitelně stejně jako si kapr rybník nevypustí, havíř šachtu neuzavře, tak i představitel veterinární komory nebude brojit proti čipování. Také my nezpochybňujeme všechny argumenty představitelů čipovací lobby, dle našeho názoru je však na svobodném občanovi města a chovateli psa, aby jako chovatel zodpovědný za psa se také sám mohl svobodně rozhodnout, jak psa nechá označit či sám označí "psí známkou" , adresářem či speciálním obojkem. Opět musím zopakovat, že nejsme zbaveni svéprávnosti ani nejsme trestanci, ale ani poddaní či zaměstnanci města, aby bylo takto s námi,  občany města, jednáno ! A v neposlední řadě nejde jen o omezování občanských svobod, ale také o aspekt /a/sociální ! I Když teprve po našich protestech se město rozhodlo na čipování přispívat 100 Kč, tak bod vyhlášky o úhradě nákladů "čipování" chovatelem změněn nebyl . A nastává situace, že v jedné městské části Ostravy dostane chovatel 100 Kč, v druhé městské části 500 Kč, jinde zase slevu z poplatků za psa v následujícím roce ......  prostě rovnost a svoboda občanů města zde NEEXISTUJE ! Právník sice nejsem, jako občan města však jsem přesvědčen, že nejen Ústava ČR, ale i Listina základních práv a svobod zde dostává "na frak" - bohužel. Stejně tak jako skutečnost, že občané okrajových částí města Ostravy musí dle vyhlášky nechat čipovat svého psa na vlastní náklady a přitom jejich sousedé bydlící třeba jen za plotem, občané menší sousední obce nemusí ani čipovat, ani nic platit či chodit "žebrat" na obecní úřad o "DAR NA ČIPOVÁNÍ " ! Opoměl jsem ještě nutnost sepsání písemného prohlášení občana o bezdlužnosti vůči městu a  :-)...........................co v roce 2014 ?!
A tak i přes pochybnosti, nejasnosti a protesty občanů města - pod peticí je nyní 731 podpisů - nehodlají někteří zastupitelé přistoupit na námi navrhovaný kompromis a to je DOBROVOLNOST CHOVATELE/ OBČANA / V ROZHODOVÁNÍ O ZPŮSOBU OZNAČENÍ SVÉHO PSA ! Stejně jako např. v Českých Budějovicích , ale zatím stále ještě v drtivé většině měst a obcí v ČR včetně krajských měst Olomouce, Zlína, Brna, Jihlavy, Pardubic, Hradce Králové, Liberce a Českých Budějovic .Proč tomu tak je si prosím vysvětlete sami, mnohé napovídá vyjádření pana JUDr. Pavla Varvařovského /je v příloze/ a také upřímná slova jedné občanky - zastupitelé Vás mají  "na háku" ! Tak jen musím doufat, že se podobným způsobem nebude vyjadřovat i o poslancích PSP ČR ! Asi bych měl zdůraznit, že na Slovensku byl na podzim 2013 ZRUŠEN ZÁKON O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ "PSOV, MAČIEK A FRETIEK " a po podpisu panem prezidentem Slovenskej republiky doc.JUDr. Ivanem Gašparovičem vstoupil v platnost od 1.1.2014 ! Pro úplnost uvádím, že ze 137 poslanců NRSR hlasovalo pro tento zákon 133 poslanců a nejen tento údaj jsem opakovaně v diskuzi na MMO uváděl, stejně jako jsem hovořil o situaci s čipováním v sousedním Polsku i jinde ve světě ! Kdo nechce slyšet, neslyší, kdo nechce vidět nevidí, ale urážet, že jde jen o snůšku hloupostí - tak to bylo zcela zřetelné a naprosto jasné, stejně jako vyjádření zastupitele jednoho velkého  městského obvodu : "ono sloužit hlupákům není žádný med " ! Posměch, urážky i vyhrožování likvidačními pokutami však bohužel není to nejhorší, s čím jsme se už setkali, Na Slovensku šlo o "biznis", u nás o "byznys" či "kšeft" a na zasedání MMO padla slova o nějakých "procentech", zda o procentech do pokladny či do kapes nebylo upřesněno !
Na závěr to nejpodstatnější, v další příloze - nezákonné čipování - je obsáhlý rozbor zákona č.246/1992 a dodatků k němu + výsledný text novely č.312/2008 Sb.(sněmovní tisk 518/0; částka 100/2008) par. 13b platí dodnes a zní:
"§ 13 b.
Toulavá a opuštěná zvířata
(518/0; částka 100/2008) http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx
Znovu opakuji - nejsem právník, přesto mi jako laikovi z toho zcela zřetelně vyplývá, že se jedná o toulavá a opuštěná zvířata, nikoliv o zvířata již řádně označená dle nařízení obce - tudíž v drtivé většině měst a obcí v ČR jde o t.zv. "psí známku" a chovatelé se o ně řádně starají a také platí nemalé poplatky za psa, obzvláště ve městech !!! Podobně byla snaha funkcioáře města dezinterpretovat nařízení EU / "EU v tomto režimu jede už několik roků "/ - nakonec však vyšlo najevo, že  nařízení EU se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice země !


Vážené dámy a pánové , že máte právo přednostního vystoupení na zasedání MMO jistě víte , stejně tak jako právo předložit v PSP ČR návrh novely zákona v takovém znění, že nebude ani snaha o zneužívání zákona různými lobbisty či "šmejdy" - stejně jako na Slovensku, či podobně jako v Polsku - v obou případech jde o členské  země EU - nejde ani o Bělorusko a ani o sev. Koreu ! A budete-li v termínu zasedání MMO jakkoliv zaneprázdněni/19.2.2014/, pověřte prosím některého ze svých asistentů návštěvou zasedání MMO, určitě Vás budou o jednání  informovat a já se rád s několika dalšími seznámím . V případě jejich zájmu jim předám další informace. Letos jde o t.zv.supervolební rok 2014, i Vaše voliče budou určitě zajímat nejen postoje zastupitelů města, ale i Vaše postoje či vyjádření ! Někteří poslanci se již dříve vyjádřili, někteří k tomu  zatím neměli příležitost, teď ji budou mít.
A úplně na závěr, považujete za náhodu, že "čipovací mor v ČR" je nejvíce rozšířen tam, kde je nejhorší ovzduší, největší nezaměstanost a kriminalita, ubytoven často mnohem více než hotelů a kde by se měla veřejná správa více věnovat těmto obrovským problémům a ne problematickému a nicneřešícímu "čipování psů"? / Bruntál, Krnov, Karviná, Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a na řadě je asi Orlová , Opava nebo Nový Jičín ? ........ máte možnost  tomu zabránit a alespoň pomoci svým voličům, občanům, hájit jejich svobodu ! Návrh znění zrušení vyhlášky 9/2012 resp. návrh znění na změnu vyhlášky je PŘILOŽEN !
Přeji Vám všem hezké a úspěšné dny nejen ve Vašem životě, ale i v práci ve prospěch těch, kteří Vás zvolili !

Zdraví Vás Hadaščok Petr st. - spoluautor petice a člen petičního výboru

http://www.petice24.com/a/43512 a www.necipujtenas.cz

Citace pana JUDr. Pavla Varvařovského / citace z fejetonu / :

 

 

"A tak se omezím na prosbu a požehnání tomu, aby v našich zemích nevyhynula soudnost a zdravý rozum.

Aby přežil přirozený člověčí pud korigovat pitomosti, které se na nás snášejí ze všech stran".
https://www.email.cz/download/i/_pmVAUqAbaf9lPJ8dPx2p1hBTSOsNSDd9GCpoMwsu_-gLgC2JDjFRIJxxHuO_dAHq4nck5U/o0W1YfGbYhJi-FoiQsXWB_jh7YNHxbBCRttYtte1z32IBTuShI79EeLRJNvuXTBny-k88zU.jpg

http://ww koriw.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/backhome-biotec-microchips-virbac-official-letter-to-consumers-thousands-of-bad-chips-recalled-october-2012-signed.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TITULEK Z DNEŠNÍ MF - Ostravská "chobotnice" - / 15.1.2014 / !!!

2014-01-15 09:10:47

Tři ostravští podnikatelé podle policie řídí organizovanou zločineckou skupinu, která ovládá radní krajského města i některých obvodů. ......

Podezřelé zakázky v centru Ostravy, cyklostezky podél řeky Ostravice, kulturní domy v Zábřehu a Porubě, pavilon v městské nemocnici, nové pavilony v zoo, školní hřiště u ZŠ Kosmonautů, rekonstrukce budovy městské policie ve Slezské Ostravě.Komunitní centrum v Hulvákách, zastávka Nová Karolina

Počet vyšetřovaných zakázek se rozrostl na 14 a ke všem ještě nejsou shromážděny všechny důkazy.  ...... viz dnešní MF Dnes  - moravskoslezský

iDnes

Policie podezírá ostravské radní, že jsou řízeni organizovaným zločinem - iDnes

http://ostrava.idnes.cz/policie-podezira-ostravske-radni-ze-jsou-rizeni-organizovanym-zlocinem-145-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140115_2022409_ostrava-zpravy_jog

Dobrý den,

najde se v Ostravě ještě někdo, kdo uvěří , že vynucené čipování psů čipem RFID je naprosto čisté, bez protislužby či bez úplatků ? Na Slovensku to je "biznis", v Ostravě "byznys" či "kšeft" , slovy představitele města jde o nějaká procenta a slovy PANA JUDr. Varvařovského : "různě se tam kšeftuje" ! O "šmejdech" v ČR toho víme už více než dost. Ostudná vyhláška č.9/2012 schválená téměř v utajení 24.10.2012 je výsměchem všem slušným občanům města, kteří legálně proti tomu protestovali a dále protestují ! Slušní lidé žádnou vyhlášku nepotřebují, tak to jsou slova předkladatele předmětné vyhlášky. Máme si tato slova vysvětlit tak, že všichni "ostravští pejskaři" jsou neslušní ? A těm skutečně  neslušným občanům to je naprosto lhostejné, ti to mají .. ....,! Tak proč ty obavy pana předkladatele z navrhovaného hlasování o změně vyhlášky na dobrovolnou formu označování psů ? Proč pan náměstek nechal hlasovat o schválení jeho den předem napsané odpovědi - dopisu a ne o zrušení či o změně vyhlášky na "dobrovolnou formu čipování" ? Nikomu v čipování nechceme a nebudeme bránit , ale požadujeme jen slušné a férové jednání těch, které jsme zvolili ! Doposud tomu tak není, alespoň ne ve všech případech ! Kompromis je něco , co někteří zastupitelé neznají a tvrdošíjně prosazují jen tu "svoji pravdu" ! Metody posměchu, urážek a nevybíravého nátlaku likvidačními pokutami jsou teď doplňovány i metodami ještě horšími ! Úcta ke spoluobčanům ze strany některých zvolených radních i zastupitelů je "zboží" v dnešní době nedostatkové,
Na zasedání MMO 19.2.2014 jsou zváni všichni poslanci a senátoři PSP ČR z regionu razoviteho, ale také občané města - věříme, že ochotní novináři tuto informaci sdělí všem občanům stejně ochotně, jako informovali o likvidačních pokutách a "bojkotu" vyhlášky č.9/2012 občany Ostravy.

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/majitele-psu-pozor-za-psa-bez-cipu-muzete-zaplatit-az-tricet-tisic-korun-2014010.html

Opětovně budeme požadovat hlasování o změně vyhlášky č.9/2012 na dobrovolnost chovatelů psů při volbě označení psa,  což tímto znovu navrhujeme !

Přejeme všem hezký den

Hadaščok Petr st. spoluautor petice

http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx OSTRAVA !!! 2014

OSTRAVA !!! OSTRAVA !!!


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...