Výzva k zachování současných aktivit v ostravském Bauhausu do doby, než budeme znát výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr pro místo, kde dnes Bauhaus stojí. 

Kontaktujte autora petice

Kulatý stůl o Bauhausu už ve středu

2024-06-17 14:06:55

Přijďte ve středu na kulatý stůl o Bauhausu a jeho okolí - město Ostrava na něj vyšle vedoucího odboru strategického rozvoje Jiřího Hudce, za MAPPA Ostrava účast přijal ředitel Ondřej Vysloužil, za PLATO-Ostrava ředitel Marek Pokorný, za odbornou veřejnost se zúčastní psycholožka Kateřina Ožanová, historik umění a památkář Martin Strakoš a za iniciativu Bauhaus končit nemusí vystoupí Ilona Rozehnalová. Moderovat bude architekt Tomáš Čech. Potkáme se v 18:00 přímo v Bauhausu na divadelní stage. Vstup volný.

https://www.facebook.com/events/963589948776861/


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Informace o jednání naší iniciativy s primátorem a náměstkyní města Ostravy dne 7.6.2024

2024-06-11 06:24:23

Vážení podporovatelé Bauhausu,  v pátek 7. června 2024 jsme se jako iniciativa Bauhaus končit nemusí setkali ze zástupci rady města Ostravy, jmenovitě s pri- mátorem města Ostravy Janem Dohnalem a náměstkyní primátora Andreou Hoffmanovou. Za naši iniciativu Bauhaus končit nemusí se setkání zúčastnili Jakub Černý a Ilona Rozehnalová.

Ze strany primátora nám bylo na náš dotaz, co bude s Bauhausem od 1. 7. 2024, sděleno, že Bauhaus bude od 1. července zavřený s tím, že dovnitř bude nainstalováno bezpečnostní zařízení a prostor bude napojen na systém městské policie tak, aby nedocházelo k poškozování. Demolice by podle primátora měla proběhnout ještě v letošním roce. Jednání o případném pronájmu jinému kulturnímu nebo sportovnímu subjektu podle něj probíhala, ale nebyla úspěšná, to samé potvrdila i náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Zájemce (například kluby Fabric či Barrák) dle nich odradily provozní náklady.

Avizovaný termín demolice Bauhausu v letošním roce jsme rozporovali s tím, že demolici zřejmě není možné stihnout do zimy (město dosud nemá demoliční výměr), a ta tak podle nás proběhne spíše až na jaře 2025. Do té doby by v Bauhausu mohly zůstat současné aktivity.Primátor sdělil, je jsou ochotni současným komunitám z Bauhausu zaplatit provoz komunitního místa například formou nějaké podpory či dotací, ale s tím, že toto podle něj není možné v Bauhausu. Navrhoval, aby se komunity přesunuly například do Trojhalí, které by aktuálně takovou aktivitu přivítalo.

Z naší strany zazněl dotaz, proč, když je vedení města ochotno dát peníze na provoz komunitního místa, nezachová současný provoz v Bauhausu aspoň do doby demolice, což bude nejdříve za půl roku? Prostor je plně vybavený a je funkční, drobný diskomfort (například zatékání) komunitám nevadí. Ocenili jsme, že se město snaží hledat alternativní místa, ale komunitní aktivity nelze dle našeho názoru mechanicky přesunout do Trojhalí, s komunitami se o tom musí mluvit. Přesun se nepodaří zrealizovat od 1. 7., navíc je otázkou, zda by tam komunity vůbec chtěly jít, zda je to místo, které jim dává smysl a zda tam jsou podmínky, které jim umožní aktivity jako dosud – například Trojhalí je kulturní památka na rozdíl od Bauhausu, čili jsou tam omezení z hlediska instalací výstav, ale i dalších aktivit – všechny tyto věci by město s komunitami mělo nejprve řádně vydiskutovat. Zachování aktivit v Bauhausu do doby demolice by tento potřebný čas na jednání a diskusi umožnilo. Poukázali jsme také na to, že oprava skel v Bauhausu, což doporučuje statický posudek, není vysoký náklad – například na jednorázové aktivity (např. festivaly) se dávají statisíce až miliony korun, tady by se investovala obdobná částka do celodenního provozu potřebného komunitního místa na minimálně půl roku až rok, včetně nutné opravy – skla by stačila zajistit bezpečnostní fólií. Navíc by se tím vytvořil potřebný čas na to, aby se s komunitami dostatečně prodiskutovalo, jaké mají potřeby a jaké jsou možnost náhradních prostor – v tomto směru město detailně potřeby komunit nezná, komunikace zatím probíhala v minimální míře (skrze dotazníkové šetření a jednání s ředitelem PLATO Markem Pokorným).

V této souvislosti jsme hovořili o tom, že vedení města od října 2023, kdy se veřejnost oficiálně dozvěděla o záměru uzavřít Bauhaus, nevyvíjelo dostatečné aktivity směrem ke komunitám, aby se s nimi dohodlo na dalším postupu – neuspořádalo žádnou plánovací dílnu, kulatý stůl či setkání s komunitami.Zástupci města přislíbili, že komunity do dialogu nyní aktivně zapojí, jako možnost zmiňovali budoucí participaci komunit při tvorbě obsahu v dané lokalitě spolu s MAPPA, případně kulatý stůl či jinou platformu. Vítáme, že vedení města dané kroky podnikne. Vsouvislosti s tím jsme znovu poukázali na to, že tyto kroky mělo město podnikat už od října 2023, což se nestalo. Vnímáme, že díky nedostatečné komunikaci ztrácí vedení města u daných komunit důvěru. 

Dále jsme diskutovali o tom, že dodnes chybí oficiální stanovisko rady města k Bauhausu – dostatečně obsáhlá písemná odpověď na zaslané dopisy, dotazy a argumenty, což je pro dialog a vzájemnou důvěru zásadní. Primátor i náměstkyně přislíbili, že vedení města nám i komunitám dodá vyjádření, které bude obsahovat podrobné odpovědi na dotazy, jež jsme jim jako iniciativa předložili v našich odborných dokumentech, a také detailně vysvětlí, proč prosazují uzavření Bauhausu k 1. 7. 2024 a jeho zboření v letošním roce. Dojednají také zástupce města na Fiducií organizovaný kulatý stůl 19. 6., kde se bude diskutovat budoucnost Bauhausu a celé lokality.Primátor se nás dále dotázal, že mu není jasné, proč trváme na tom, aby Bauhaus zůstal zachován do doby demolice, když o uzavření Bauhausu rozhodli už v září a tento svůj názor nezměnili.

Uvedli jsme, že jsme přesvědčeni o tom, že zachovat Bauhaus a současné aktivity do doby demolice je levný a vstřícný krok směrem ke komunitám. Ostrava je díky Bauhausu nyní považována za průkopníka v revitalizaci brownfieldu v rámci ČR. Připomněli jsme také to, že u jatek město také mělo hotový názor, a to ten, že nebude vypisovat soutěž. Názor změnilo právě na základě otevřeného a podrobného dialogu a argumentů odborné veřejnosti. U jatek proběhla řada setkání, stejně tak u Ostravice-Textilie, v obou případech se vedla kritická diskuse, která ale byla otevřená, vždy se konalo několik setkání. Díky tomu máme dnes v obou případech mimořádné výsledky. U jatek zejména proto, že vedení města bylo ochotno svůj názor změnit na základě argumentů a vedlo intenzivní dialog.

V případě Bauhausu ale tento způsob podrobného dialogu města s veřejností chybí. Město od října samo neiniciovalo jediné setkání s komunitami, a to nejen na bázi setkání s vedením města, ale ani prostřednictvím MAPPA, odboru kultury či komise kultury. Svůj záměr po celou dobu neformulovalo písemně, přestože o to byla rada města opakovaně požádána. Od března nevyzvala naši iniciativu k osobnímu setkání, a to se tak uskutečnilo až na naši opakovanou žádost v pátek 7.6.2024. To ale podle nás může narušit důvěru mezi veřejností a městem, která tady postupně vzniká zejména v posledních letech.

Upozornili jsme také na to, že je možné, že komunity z Bauhausu nebudou chtít s městem participovat, protože mu nebudou věřit, s ohledem na to, že při první diskusi o uzavření Bauhausu v říjnu 2023 ze strany vedení města zazněl směrem k oněm komunitám argument, že jde o menšiny, u nichž je otázkou, zda si dané místo vůbec zaslouží. Zástupci města nám přislíbili, že s oněmi komunitami povedou dialog a vysloví jim poděkování za jejich aktivity, což vítáme.

Sdělili jsme, že ve chvíli, kdy bude mít komunita a veřejnost od vedení města písemně formulované argumenty a odpovědi na položené dotazy, je potom na každém, zda tyto argumenty přijme a nebo ne. Zopakovali jsme, že od počátku se počítalo s tím, že se Bauhaus zboří, ale způsob, jakým to město komunikuje a jak to má nastaveno časově, považujeme za nedostatečný. Když se Bauhaus zavře 1. 7. 2024, je problém, že město to nemá s komunitami dostatečně vykomunikované a řada z nich nyní nemá kam jít. Zachování Bauhausu do doby demolice by městu i komunitám dalo čas pro potřebný dialog a hledání vhodné cesty, jak postupovat dál.

Sdělili jsme, že problémem je také proluka, která se v případě demolice Bauhausu v lokalitě brzy objeví a obdobně jako na Českobratrské ulici zde může být mnoho let.Vedení města na závěr setkání přislíbilo, že dodá písemné vysvětlení, proč se rozhodlo Bauhaus k 1.7. 2024 zavřít a následně zbořit, nabídlo zároveň, že se na ně může kdokoli z komunit obrátit s tím, jaké mají potřeby, a město je ochotno jim pomoct. Přislíbilo také, že se tématu komunitního života bude věnovat v rámci participativních aktivit s komunitami.

Takový vstřícný krok samozřejmě vítáme.

Za iniciativu Bauhaus končit nemusí sepsali Ilona Rozehnalová a Jakub Černý, 7. 6. 2024   


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Co dál s Bauhausem a jeho okolím? Kulatý stůl 19. 6. v 18:00

2024-06-06 15:19:53

Srdečně vás zveme na kulatý stůl 19. 6 . 2024 v 18:00 na téma, které hýbe (nejen) ostravskou kulturní veřejností. Pozor – koná se v Bauhausu.

Kulatý stůl s pozvanými odborníky, politiky, iniciativami i zástupci veřejnosti o tom, co se bude dít s ostravským Bauhausem a okolím od 1.7. 2024, kdy v něm má být ukončena činnost PLATO-Bauhaus. Akce je přístupna veřejnosti.

Hosté:

Kateřina Ožanová – psycholožka a organizátorka mezinárodní psychologické konference Gestalt fórum

Marek Pokorný – ředitel PLATO Ostrava

Ilona Rozehnalová – zakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!

Martin Strakoš – historik umění a památkář

Ondřej Vysloužil – ředitel MAPPA

zástupce Statutárního města Ostravy (v jednání)

Kulatý stůl moderuje architekt Tomáš Čech z architektonické platformy POLYCHROME.

Pořádá spolek Fiducia v rámci cyklu „Architektura – věc veřejná“, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury.


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Kulatý stůl o budoucnosti Bauhausu // Záznam z květnového jednání zastupitelstva o Bauhausu

2024-05-29 05:52:58

Milí podporovatelé Bauhausu, stále usilujeme o to, aby se Bauhaus nestal od 1.7. periferií a další zbytečnou prolukou v historickém centru. Klub Fiducia v červnu pořádá kulatý stůl o budoucnosti Bauhausu, budeme rádi, když přijdete. Zároveň vás zveme na prezentaci, ve které se dozvíte více o jednotlivých prolukách kolem jatek a Bauhausu. Detaily k akcím viz níže.

Město Ostrava již zveřejnilo záznam a zápis z květnového zastupitelstva města Ostravy, kde jsme se snažili zastupitele opět přesvědčit, aby Bauhaus zachovali do doby, než budou mít plán, co dál. Doporučujeme k poslechu či přečtení. 

Zápis viz zde, od strany 3: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2022-2026/Zpis15.ZMA15.05.2024.pdf

Audiozáznam: http://stream.ovanet.cz/Video/2022-2026/z15/ 

 

ČERVNOVÉ AKCE VĚNOVANÉ  BAUHAUSU: 

 

3. 6. v 18.00 FOTOPŘÍBĚHY STARÉ OSTRAVY – VOL. 1: O ČEM VYPRÁVĚJÍ PROLUKY KOLEM JATEK?

Unikátní fotografie, články a dokumenty a zapomenutá zákoutí staré Ostravy v pořadu popularizátora historie Lukáše Gliniarczyka

Ponořte se s námi do fascinujících příběhů, které se skrývají v prolukách kolem ostravských jatek. Víte, že nedaleko Bauhausu ještě nedávno stálo truhlářství? Nebo že se v proluce nedaleko Domu uměníplánovala výstavba luxusního hotelu? Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění, prohlédnout unikátnífotografie, články a dokumenty a objevit zapomenutá zákoutí staré Ostravy. Akci pořádáme ve spolupráci s webem Historická Ostrava. Koná se ve Fiducii.

 

 

19. 6. v 18.00 CO DÁL S BAUHAUSEM A JEHO OKOLÍM?

Kulatý stůl na téma, které hýbe (nejen) ostravskou kulturní veřejností

Kulatý stůl s pozvanými odborníky, politiky, iniciativami i zástupci veřejnosti o tom, co se bude dít s Bauhausem a okolím od 1. 7. 2024, kdy v něm má být ukončena činnost PLATO-Bauhaus.  Akce je přístupná veřejnosti. Pozor – koná se v Bauhausu.


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Mapa proluk v okolí jatek a Bauhausu

2024-05-17 06:27:16

29 - přesně tolik proluk se nachází v bezprostředním okolí jatek a Bauhausu. Tohle vysoké číslo jsme nikdo nečekali. Řada těchto proluk čeká roky, desítky let na zástavbu. Moc bychom si přáli, aby místo, kde je dnes Bauhaus, nebylo takovou prolukou číslo 30.

Na obrázku vidíte mapu proluk v okolí ostravského Bauhausu (ten je označen oranžově). Lukáš Prokeš Gliniarczyk z webu Historická Ostrava pro vás kromě obrázku připravil i interaktivní mapu https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer... , na které se dozvíte, co v dané proluce kdysi bylo, případně jaké byly či jsou vize její proměny (když kliknete na proluku, zobrazí se detaily). Protože je tohle téma zajímavé samo o sobě, s Lukášem jsme se včera domluvili, že v červnu uděláme pro veřejnost promítání, na kterém se budete moci podívat na historické snímky jednotlivých míst, jak vypadají dnes a u některých i na to, jaký s nimi byl plán a nebo co je čeká do budoucna. Termín brzy upřesníme.
bauhaus_proluky.jpg
Barvy na obrázku a na mapě označují:
hnědá barva - klasická proluka k zastavění
modrá barva-aktuálně řešené projekty
černá barva-zastavené projekty
fialová barva- soukromé objekty v dezolátním nebo chátrajícím stavu
oranžová barva - Bauhaus.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12DvCujgJa-MBfu8FoJ6ldcysbl_Ua3k&ll=49.83639468520455%2C18.278692805140693&z=17


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Jak dopadlo včerejší jednání zastupitelstva o Bauhausu?

2024-05-16 18:17:07

Včera ráno jsme vystoupili na zastupitelstvu města Ostravy ohledně Bauhausu. Sdělili jsme zastupitelům, že nás zklamala odpověď rady města na naši petici a odborné dokumenty, a také to, že nás tři měsíce od jejich předání rada města nijak nevyzvala k jednání.

Česká televize na zastupitelstvu (15. 5. 2024) natočila reportáž. ❌ Mrzí nás, že primátor Jan Dohnal v této reportáži opakuje nepravdu, že město rozhodlo, že Bauhaus zdemoluje po přesunu Plato do jatek. To mu opakovaně veřejně vyvrátil předchozí primátor Tomáš Macura, stejně tak my ve dvou dopisech.

➡️ Rada města v roce 2022 naopak rozhodla, že Bauhaus zůstane Plato do doby, než bude mít město plán pro území. Právě pro příkladný přístup k brownfieldu nás teď dávají za jedinečný příklad v ČR. Proluka, jak ji stále prosazuje město, naopak image města a okolí jatek poškodí.

✅ Jsme každopádně rádi, že nám primátor včera veřejně přislíbil setkání s radou města, na kterém bude možné vše ještě prodiskutovat. Zastupitelstvo nám totiž umožňuje vystoupit jen jednou na 5 minut, další vystoupení už musí schvalovat zastupitelé a i tak máte pouze 2 vystoupení, čili nejde o dostatečnou platformu pro diskusi s petenty.

✳️ Poslední zastupitelstvo před uzavřením Bauhausu se bude konat v červnu. Věříme, že do té doby se s vedením města potkáme a povedeme podrobnou diskusi o tom, proč by bylo lepší Bauhaus zatím zachovat (do doby, než bude konkrétní plán) místo toho, aby se v centru města udělala další proluka.

 

Česká televize připravila z jednání zastupitelstva reportáž, viz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/424231100030515/cast/1045299/#doposlednichsil #bauhauskoncitnemusi


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Otevřený dopis zastupitelům kvůli Bauhausu

2024-05-13 06:31:35

Dobrý den, zasíláme Vám otevřený dopis adresovaný zastupitelům města Ostravy (viz níže), ve kterém vyjadřujeme rozčarování z reakce na naši petici na zachování Bauhausu. 


Ve středu 15. 5. 2024 bude odpověď města na naši petici projednávána za Zastupitelstvu města Ostravy, kde se chystáme vystoupit a rozporovat záměr města Bauhaus letos zbořit. 
 
Rozhodnutí města zbořit letos Bauhaus a místo pouze zatravnit podle nás totiž OHROZÍ lokalitu vedle oceněných jatek. 
Nechceme na místě vedle jatek po mnoho let periferii. 
Nechceme, aby město zbytečně rušilo funkční komunitní místo, dokud nemá plán. 
Provoz Bauhausu je levný a oceňovaný v rámci ČR jako jedinečný příklad. 
 

Synergie ostravských jatek a Bauhausu, díky které je nyní Ostrava odborníky vnímána jako jedinečný příklad revitalizace v rámci ČR a unikátní kulturní místo, je pro Ostravu klíčová. Je škoda, že se jí ostravští politici bez ohledu na zpětnou vazbu, kterou dostávají, chtějí vzdát ve prospěch bourání a proluky. A to ve chvíli, kdy ještě neznáme výsledek urbanistické soutěže na lokalitu, jež bude vypsána nejdříve na konci roku 2024 a ve chvíli, kdy trend ze zahraničí je “zachovat a nebourat”, dokud to není nutné. Bauhaus je navíc možné zachovat za nízkou cenu – provozní náklady činí 3 miliony ročně (město dává do podobně velkého Trojhalí ročně 5 milionů dotaci), opravy skleněných výloh by byly mnohem levnější než demolice. 

 Je škoda, že chce vedení města na klíčové lokalitě dalších několik let vytvářet periferii a prázdné místo, přestože je možné a cenově přijatelné objekt zachovat se smysluplnou a potřebnou náplní do doby, než budeme mít konkrétní plán. 

Takových nemíst, jaké vznikne demolicí Bauhausu s následným vysetím trávy, máme v historickém centru Ostravy už několik, ať už se jedná o několik proluk nedaleko Bauhausu na Českobratrské ulici, proluku na Masarykově náměstí, proluku po bývalé květinové síni nebo po Vojance.   Žádná z nich není pozitivní vizitkou města, narozdíl od Bauhausu, který se stal v rámci ČR oceňovaným příkladem, funkčním komunitním prostorem s velkou podporou umělecké obce a kulturní veřejnosti. 


Za petiční výbor Bauhaus končit nemusí vás zdraví a za vaši podporu Bauhausu děkuje Ilona Rozehnalová
 

---------- Původní e-mail ----------
Od: Antikvariát a klub Fiducia <antikfiducia@seznam.cz>
Komu: zastupiteleMMO@ostrava.cz, podatelna@ostrava.cz
Datum: 10. 5. 2024 16:49:47
Předmět: Otevřený dopis před jednáním zastupitelstva města Ostravy 15. 5. 2024 ohledně Bauhausu a navrhované reakce na naši petici
Komu: Zastupitelstvo města Ostravy
Od: Iniciativa Bauhaus končit nemusí, kontaktní osoba: Ondřej Rybníček, datum narození 30.06.2001, trvalý pobyt: Horní 80, Ostrava-Hrabůvka
 
Věc: Otevřený dopis před jednáním zastupitelstva města Ostravy 15. 5. 2024 ohledně Bauhausu a navrhované reakce na naši petici 
 
 
Vážení zastupitelé města Ostravy, 
 
jsme rozčarování z reakce vedení města na naši petici Bauhaus končit nemusí. Návrh odpovědi, jak vám jej Rada města Ostravy předkládá ke schválení na zastupitelstvo města Ostravy ve středu 15 .5. 2024,  je pro nás nepřijatelný z několika důvodů. 
 
Vedení města si nechalo prodlouženou lhůtu na odpověď, odpovídá až tři měsíce po obdržení naší petice. Odpověď bez jakékoli konkrétní reakce na odborný materiál a řadu argumentů, které jsme jako občané dobrovolnicky městu písemně předložili, v době, kdy iniciativa pro Bauhaus rezonuje napříč republikou a petice má rekordních 2700 petentů, nám od našich volených zástupců přijde nepřijatelná. Zejména ve chvíli, kdy se vedlejší jatka na konci února dostala do finále nejprestižnější evropské ceny, což nás všechny zavazuje ke zvýšené péči o celou lokalitu včetně Bauhausu tak, abychom tento historický úspěch nedevalvovali nepromyšlenými a řádně neprodiskutovanými kroky, jakými je i vedením města na březnovém zastupitelstvu avizovaný záměr demolice Bauhausu v letošním roce. 
 
Proluka, která by ještě letos měla vzniknout po demolici Bauhausu, citelně poškodí nejen  město a jeho image, ale i ty, kdo jej nyní využívají a nemáme pro mě náhradní prostory. Vedlejší jatka, jež se dostala do finále ceny Mies van der Rohe, což je historický úspěch nejen Ostravy, ale celé ČR, jsou nyní v hledáčku zahraničních médií a také turistů, kteří jezdí za kvalitní architekturou. Prázdný Bauhaus, který se nachází hned vedle jatek a je s nimi propojen obsahově, samotná demolice a zatravněná proluka nebude tím, co by zvyšovalo prestiž města ve chvíli, kdy se v oblasti architektury dostává do centra pozornosti zahraničních i českých médií i veřejnosti a má před sebou minimálně rok citelně zvýšeného mezinárodního zájmu o jatka. Vyklidit a demolovat funkční a oceňovaný prostor Bauhausu  v tomto období považujeme za nestrategické a vyloženě poškozující dlouholeté a po zásluze oceněné společné úsilí města a veřejnosti. 
 
Dále bychom vás chtěli upozornit, že tvrzení rady města Ostravy v návrhu dopisu, že od lednového rozhodnutí zastupitelstva nejsou žádné nové informace k dané věci a proto není potřeba se již k věci vyjadřovat, se nezakládá na pravdě. Toto doložíme níže. 
 
Za nepřijatelný považujeme také fakt, že v návrhu odpovědi není nijak okomentován či rozporován námi předložený Časový harmonogram pro Bauhaus, který je podrobným odborným dokumentem. V odpovědi rady města, jež vám je předkládána ke schválení, není zmíněn ani okomentován vůbec nijak.
 
Náš dokument přitom přináší konkrétní data, ze kterých mimo jiné vyplývá, že minimálně do roku 2026 se na ploše, kde dnes sídlí Bauhaus, nebude moct začít stavět. Což v praxi znamená, že pokud město letos přistoupí k demolici, jak avizovalo, několik let bude na místě Bauhausu proluka, jež může velmi negativně ovlivnit celou lokalitu.  
To, že rada města náš časový harmonogram nijak neokomentovala, přestože byl součástí petice a o komentář jsme požádali jak na březnovém zastupitelstvu, tak na sociálních sítích, nepovažujeme za vstřícný přístup politiků směrem ke svým aktivním občanům.  Ocenili bychom, kdyby rada města, potažmo vy jako zastupitelé města jste zaujali k danému dokumentu konkrétní stanovisko, které by bylo součástí předkládané odpovědi města na naši petici a přiložený dokument. 
 
Rada města Ostravy navrhuje zastupitelům, aby v odpovědi na naši petici bylo napsáno, že (citujeme): Vzhledem k uzavřenému hlasování a k faktu, že neexistují žádné nové informace, které by vedly k přehodnocení záměru města ukončit provoz v budově Bauhausu, považujeme tuto otázku za uzavřenou. 
 
Hlasování o ukončení současných aktivit v Bauhausu proběhlo na zastupitelstvu města Ostravy v lednu 2024. Na daném zastupitelstvu, stejně jako na předchozím (říjen 2023) zaznělo ze strany vedení města několik zavádějících či nepravdivých tvrzení. Zřejmě i díky tomu, že jako zastupitelé jste nebyli plně přesvědčeni o předkládaných argumentech vedení města a o tom, že je potřebné aktivity v Bauhausu ukončit bez řádné diskuse již k 30.6.2024 a Bauhaus urychleně zbořit ve chvíli, kdy město pro území nemá konkrétní plán, se většina ze zastupitelů v hlasování zdržela, a to včetně mnoha zástupců současné koalice. Věříme, že pokud by zastupitelé byli přesvědčeni o tom, že ukončení současných aktivit v Bauhausu a urychlené zboření Bauhausu bude přínosem pro lokalitu, hlasovali by pro ukončení aktivit Plato-Bauhaus, potažmo demolici jednoznačně,  což se ale nestalo – reálně hlasovalo pro ukončení aktivit Plato-Bauhaus pouze 17 zastupitelů ze 46.  
 
Tvrzení, prezentovaná vedením města na říjnovém a lednovém zastupitelstvu jsme postupně rozporovali a Zastupitele města Ostravy jsme o tomto informovali v březnu 2024. Níže opakovaně předkládáme informace, jež byly v říjnu 2023 a v lednu 2024 na zastupitelstvech prezentovány vedením města a považujeme je za zavádějící či nepravdivé.  Vedle nich předkládáme informace, které toto rozporují či přímo vyvracejí. Řada z nich byla naší iniciativou osobně prezentována zastupitelům  na jednání zastupitelstva v březnu 2024, dva měsíce po vašem lednovém hlasování o ukončení současných aktivit v Bauhausu, čili jde o informace NOVÉ.
 
 
Dále je potřeba opět upozornit na to, že při hlasování v lednu nikdo z nás nevěděl, že se jatka dostanou do finále ceny Mies van der Rohe. Toto ocenění je fenomenální a pro Ostravu zcela zásadní.  Považujeme proto za nutné, abyste přehodnotili, jak letos město naloží s vedlejším Bauhausem. Ten je svými současnými aktivitami s jatky skrze galerii Plato těsně spojený, v posledních týdnech je mu navíc také věnována velká pozornost. Pro město nebude žádným přínosem ukvapeně rušit prostor, který městu přináší velký mediální zájem, renomé a uvádění jako výjimečný příklad, jakým je Ostrava díky Bauhausu pro další česká města. 
 
 
--------------------------------------------------------
Tvrzení vedení města z října 2023 a ledna 2024 (konkrétní citace z výroků politiků na konci textu) a naše reakce, v níž daná tvrzení rozporujeme či vyvracíme:
 
 
1. "Aktivity v Bauhausu jsou pro menšiny."
Nezakládá se na pravdě. 
 
Návštěvnost v Bauhausu byla za poslední rok 17 000 lidí. Aktivity v Bauhausu navíc mají celostátní renomé, nedávno se například objevily v dokumentárním cyklu České televize jako jedinečný příklad galerie v zaniklém obchodním domě a tamní aktivity bvyly hodnoceny v superlativech. 
 
 
2. "Aktivity v Bauhausu nikoho nezajímají. Město nedostává zpětnou vazbu od organizací a komunit, že je pro ně Bauhaus důležitý."
Nezakládá se na pravdě. 
 
Již v lednu 2024 mělo od nás vedení města i zastupitelé k dispozici vyjádření děkana Fakulty umění OU či ředitele Střední umělecké školy Ostrava, že je pro něj Bauhaus klíčovým a aktuálně nenahraditelným prostorem. 
 
Za nové informace pak lze považovat fakt, že na březnové zastupitelstvo (tedy dva měsíce po hlasování) jsme předložili Petici pro Bauhaus, kterou za pouhý měsíc podepsalo víc než 2500 lidí, z toho řada významných osobností, včetně ředitelů ostravských organizací i škol – kromě samotného podpisu petice obsahuje i stovky komentářů na podporu současných aktivit v Bauhausu. Je potřeba upozornit i na to, že takové množství podepsaných lidí je nezvyklé i na poměry celé ČR. Pro srovnání pražská kauza „Mánes umělcům“ má za měsíc na stejné platformě petice.com jen 1900 podpisů, přestože jde díky lokaci a dosahu kauzy o mnohem sledovanější téma. 
 
Jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění Rostislav Švácha pak nově veřejně označil aktivity v Bauhausu za v rámci ČR jedinečný příklad oživení brownfieldu. Obdobně byl Bauhaus zmiňován jako jedinečný příklad od února letošního roku v celostátním odborném pořadu Akcent a také v dokumentu České televize (dokument na ČT24 o galeriích v bývalých obchodních centrech).
 
Chtěli bychom zastupitele upozornit také na to, že petice za zboření Bauhausu, která vznikla v únoru 2024 rovněž na portálu petice.com, má k dnešnímu dni pouze 6 podpisů.
 
 
3. "Provoz Bauhausu je drahý." 
Nezakládá se na pravdě.
 
Město nepředložilo zastupitelstvu v v říjnu 2023, ani v lednu 2024 žádné srovnání, na základě kterého by mohlo tvrdit, že je provoz Bauhausu drahý. 
 
Ze srovnání podobně velkého prostoru Trojhalí (od nějž jsme si vyžádali rozpočet na rok) vyplývá, že náklady na provoz Bauhausu jsou naopak nízké. 
Město ročně dotuje aktivity v Trojhalí částkou 5 milionů korun, provoz Bauhausu stojí město ročně jen 3 miliony korun (celkové roční provozní náklady Trojhalí jsou cca 17 milionů korun, provozní náklady Bauhausu jsou ony 3 miliony korun).  
Tuto informaci jsme předložili na březnovém zastupitelstvu, čili až dva měsíce po hlasování zastupitelstva o Bauhausu, jde tedy také o novou informaci. 
 
Chtěli bychom také znovu upozornit na to, že vedení města z rozpočtové rezervy financuje řadu aktivit pro veřejnost navíc oproti tomu, co bylo schváleno v rámci standardních dotačních řízení. Za poslední rok jde o částky navíc v řádu vyšších desítek milionů korun.  Provoz Bauhausu od července do prosince by stál jen 1,5 milionů korun. 
Pro srovnání rada města nedávno z rozpočtové rezervy navýšila dotaci festivalu Beats for love o 1 milion korun. Jde o několikadenní projekt, který dokonce bude kvůli ziskovosti zřejmě část předchozí dotace vracet. Oproti tomu Bauhaus je nízkoprahovým neziskovým prostorem, který funguje celoročně. Je třeba podtrhnout, že Bauhaus, stejně jako zmíněný Beats for love či festival Colours of Ostrava (který má roční dotaci města 5 milionů Kč), aktuálně přináší Ostravě mezinárodní zájem a citelně zlepšuje image Ostravy.  S ohledem na jeho neoddiskutovatelný přínos městu je částka 1,5 milionu korun na půl roku (a celkem 3 miliony na rok) opravdu nízká a velmi efektivně vynaložená částka. 
 
 
4. "Bauhaus není staticky bezpečný."
Nezakládá se na pravdě. 
 
Toto tvrzení bylo vyvráceno již na lednovém zastupitelstvu. Statický posudek, který si nechalo vypracovat město, dokládá, že Bauhaus je staticky bezpečný. Potřebné jsou pouze opravy skel, což je částka, která by zřejmě nemusela překročit 1 milion korun (na zadání projektu demolice oproti tomu rada města uvolnila již 860 tisíc korun). 
 
 
 
5. "Opravy Bauhausu vzhledem k dočasnosti by byly neekonomické, byly by to nehospodárně vynaložené peníze. Ponechávat Bauhaus po opravě jatek galerii Plato je nešvar."
S tímto tvrzením nesouhlasíme, část je také zavádějící.
 
Město Ostrava dlouhodobě podporuje dočasné projekty a prostory v rámci  programu Refill. Není proto pravdou, že podpoření dočasného prostoru by mělo být vnímáno jako nehospodárně vynaložená částka, když město samo k tomuto účelu dočasných oživení zřídilo přímo speciální program. 
 
Zároveň město trpí nedostatkem komunitních prostor. Aktuálně město nemá pro komunity, jež využívají Bauhaus, adekvátní náhradu. Pro komunity, zejména dospívající mládež,  je zásadní a formativní i rok nebo dva činnosti takovéhoto nízkoprahového centra. Toto nelze marginalizovat tvrzením, jež zaznělo z úst zástupců města na lednovém i březnovém zastupitelstvu, že rok či dva nehrají roli. Investice do mladých lidí, obzvlášť ve chvílích, kdy tito dávají městu jednoznačnou zpětnou vazbu ohledně potřebnosti Bauhausu, je naopak velmi dobře a hospodárně vynaloženou částkou. 
 
Poslední měsíce navíc ukazují, že je Bauhaus vnímán jako zcela mimořádný prostor v rámci ČR a podílí se významnou měrou na zlepšování image Ostravy. Bauhaus je zmiňován jako příklad jedinečného využití brownfiledu v odborných kruzích i pořadech – jeho zachování podpořily i známé české organizace věnující se propagaci architektury, jako je například 4AM Fórum pro architekturu a média nebo spolek Kruh. 
 
Opakovaně ze strany města zaznívá, že Plato se po přestěhování do jatek mělo Bauhausu vzdát a ten měl být zdemolován. To ale není pravda. Rada města Ostravy, jejíž součástí byly i současné koaliční strany, v roce 2022 rozhodla, že Bauhaus bude pro svůj mimořádný přínos ponechán galerii Plato spolu s jatky do doby, než bude znám konkrétní záměr pro území. Dodnes nám chybí informace, kdo jmenovitě a na základě jakých podkladů rozhodl o ukončení aktivit v Bauhausu k červnu 2024. Informaci o ukončení aktivit v Bauhausu neměla ani Komise kultury města Ostravy, se kterou záměr nebyl vůbec projednán, což považujeme za chybu. 
 
 
Město Ostrava nyní nedisponuje nabídkou míst, kam by se všechny aktivity z Bauhausu mohly přesunout. Tvrzení, že by se tyto aktivity mohly přesunout do  Ostravice-Textilie nebo třeba do svinovské sýpky, nejsou podložená konkrétními jednáními s komunitami. Město sice oslovilo komunity s dotazníkem, ale dosud nemá vyhodnocené odpovědi ani zmapované potřeby daných komunit. Město dosud také nevypsalo urbanistickou soutěž a nemá konkrétní plán, co s daným územím.
 
Přesto podle nás ukvapeně vedení města usiluje o demolici Bauhausu, který může s nutnými úpravami skleněných výloh dále sloužit jak pro posilování image města, tak zejména mladým a komunitám do doby, než budeme vědět, co s územím dál. 
 
 
 
--------------------------------------
 
Chtěli bychom vás, zastupitele města Ostravy, požádat, abyste odsunuli demolici Bauhausu do doby, než bude znám konkrétní plán pro dané místo, a podpořili současné aktivity v Bauhausu, Plato-Bauhaus alespoň do roku 2026, kdy již město bude mít výsledek urbanistické soutěže a také odbor kultury bude mít připravený plán, jak komunitám z Bauhausu smysluplně nahradit místo, o které kvůli demolici Bauhausu přijdou.
 
Prosíme Vás, naše zástupce, postupujte v území, jež se nyní díky oceněným jatkům stává jednou z nejcennějších lokalit v historickém centru Ostravy, uvážlivě a nezavírejte a nedemolujte stavbu, která může ještě několik let sloužit  (za nevelké peníze s ohledem na jejich přínos a potřebnost) s mimořádnou přidanou hodnotou, přesahující rámec Ostravy. 
 
Na závěr vás chceme požádat, abyste hlasovali o návrhu usnesení, jak jej předkládáme:
 
S ohledem na nové informace a zjištění ohledně renomé, významu a potřebnosti současných aktivit v Bauhausu nejen pro zdejší komunity a s ohledem na ocenění jatek a zvýšenou mediální a turistickou pozornost, jež se nyní upírá a bude upírat jak na jatka, tak i na jejich okolí včetně Bauhausu, souhlasíme, aby byly zachovány současné aktivity v Bauhausu do roku 2026, kdy: 
1. budeme znát výsledek urbanistické soutěže na území
2. budeme vědět, co konkrétně s místem, kde dnes Bauhaus stojí 
3. budeme mít zmapované potřeby komunit, které Bauhaus využívají
4. budeme daným komunitám moci nabídnout jiné adekvátní prostory. 
 
 
Za iniciativu Bauhaus končit nemusí členové petičního výboru 
 
Ondřej Rybníček
Ilona Rozehnalová
Viktorie Pražáková
Jakub Černý
 
V Ostravě dne 10. 5. 2024
 
 

 


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Bauhaus dnes na ČT24

2024-05-08 10:12:22

Jedinečná transformace zaniklého ostravského hobbymarketu Bauhaus v pozoruhodnou galerii dnes večer na ČT24 v cyklu dokumentů GALERIE, KDE BYSTE JE NEČEKALI o tuzemských výstavních prostorech na netradičních místech. Snímek_obrazovky_2024-05-08_v 12.03_.24_.png

 

Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Doporučujeme velmi dobře napsaný článek k Bauhausu, co vyšel v Deníku Referendum

2024-05-02 18:00:01

Přečíst si jej můžete zde: https://denikreferendum.cz/clanek/36273-ostravsky-bauhaus-koncit-nemusi

" I přesto, že může jít na první pohled o tzv. nízkou architekturu, architektonická adaptace pro potřeby galerie PLATO ukazuje, že může vzniknout architektonicky výrazné řešení, provozně velmi funkční pro galerii i občanské aktivity s obrovským potenciálem rozvíjet a posilovat již existující společensko-kulturní roli, která by v Ostravě výrazně chyběla a nebyla by plně nahrazena ani přestěhováním do jatek.

Zachováním prostoru bychom se přiblížili zahraničnímu přístupu „nebourat, ale využít“ již existující struktury, zohledňujícímu mimo jiného vysoké ceny stavebního trhu. Takto funguje například galerie Shedhalle ve švýcarském Curychu v jednom z objektů hal bývalé tovární čtvrti. Kulturní centrum je zde v provozu již od 80. let minulého století.

Tamní výstavy fungují jako nástroj pro vytváření skutečných komunit a jsou to právě kulturní platformy, které dynamicky podporují tuto sociální roli. Svět se rychle mění a umělecké instituce mají za úkol diskutovat o společenských otázkách, jako je technologie či ekologie.

Současný diskurz v architektuře se ubírá převážně směrem transformací. Reprezentanti tohoto směru jsou francouzští Lacaton&Vassal, hvězdné duo současné architektury. Na nedávné přednášce v pražském kině Aero Anne Lacaton přednášela o udržitelné architektuře a o svých úvahách, jak vyzvat architekty a investory k „nebourání“ a transformacím budov. Tento ateliér například mění panelové domy ve Francii ke klimaticky a esteticky příjemnějšímu bydlení. Jsou také nositeli Ceny EU za současnou architekturu Mies van der Rohe za rok 2019." 


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Rodinná dílna a terénní přednáška Bauhaus, 25. a 26. 4.

2024-04-23 11:19:25

Srdečně vás zveme na dvě akce k Bauhausu:

25. 4.  v 15.00–18.00 BAUHAUS JE NAŠE SRDCE – DÍLNA PRO RODINY

Rodinný ateliér pro všechny, kdo mají rádi současné aktivity v ostravském Bauhausu, dílny povedou umělci Nikola Rácová a Ivo Škuta. Budete si moci třeba pro skřítky, kteří žijí v Bauhausu a jeho zahradě, vyrobit domečky z hlíny a jiných přírodních materiálů. 

Koná se přímo v Bauhausu. 

 

26. 4. v 18.00 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO JATKA, PLATO, BAUHAUS A MIES VAN DER ROHE? ANEB CESTA Z PERIFERIE K JÁDRU MĚSTA

Terénní přednáška historiků Martina Strakoše a Romany Rosové.  

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 porota evropské Ceny Miese van der Rohe za současnou architekturu rozhodne, zda přidělí uvedené prestižní ocenění konverzi ostravských jatek na galerii Plato podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes, nebo některému z dalších čtyř finalistů z různých zemí Evropy. Tuto výjimečnou událost oslavíme terénní přednáškou, během níž se bude hovořit o minulosti, přítomnosti i budoucnosti zmíněné lokality. 

Už postup do finále je pro polskou i českou architekturu a pro Ostravu historickým úspěchem. Zároveň je to šance podrobněji uvažovat o dalším vývoji místa. Nemůžeme vnímat galerii jen jako unikát. Porota soutěže sledovala mimo jiné i to, jak se bude rozvíjet celý okolní prostor, jak bude řešeno začlenění oceňované stavby do urbanismu městského centra a jak bude tato příležitost využita k přetvoření bývalé periferie v novou a architektonicky hodnotnou část jádrového území Ostravy. V současné době se vedou diskuse jak o urbanistickém napojení lokality na okolí, přemostění pro pěší z Fifejd, ale i o budoucnosti vedlejšího objektu Bauhausu či o připravované developerské zástavbě v sousedství jatek.

Historici a památkáři Martin Strakoš a Romana Rosová jako jedni z iniciátorů záchrany jatek a těch, kdo se podíleli na stavebněhistorickém průzkumu objektu, vás seznámí jak s minulostí této cenné části města, tak se současností a možnými variantami budoucího vývoje.  

Sraz u jatek.

 

 


Iniciativa Bauhaus končit nemusí !!! Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková - studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý - VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová - organizátorka kulturních a komunitních aktivitSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...