Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Lživá tvrzení v mimořádném opatření z 29. června 2021

2021-07-08 17:29:52

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO:
"V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických obličejových masek."

--> Tento recentní (čerstvý, nový) systematický přehled (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext#section-3d6acba1-acea-4be2-8dc9-b7e14e5b6583) byl publikován 1. července v roce 2020 a ministerstvo ho používá v mimořádných opatřeních již od podzimu 2020. Obsahuje 172 studií mezi nimiž není obsažen jediný kontrolovaný experiment, a tudíž "účinnost tohoto opatření" žádná ze studií nemohla prokázat. Ve druhé větě tvrzení se poukazuje na "několik dalších studií" s tím, že tyto kontrolované experimenty zde nejsou nijak doloženy.
Z recentního přehledu se 172 studiemi:
"Tyto údaje také NAZNAČUJÍ, že nošení obličejových masek chrání lidi (zdravotníky i širokou veřejnost) před infekcí těmito koronaviry a že ochrana očí by mohla znamenat dodatečnou výhodu. Žádné z těchto opatření však neposkytlo úplnou ochranu před infekcí a jejich optimální role může vyžadovat posouzení rizik a několik kontextových úvah. Pro tato opatření týkající se COVID-19, SARS nebo MERS nebyly zvoleny žádné randomizované studie."
"Hlavní limitací naší studie je, že žádná studie nebyla randomizovaná, studie dále nebyly vždy plně přizpůsobené a mohly také trpět zkreslením díky špatné paměti účastníků nebo zaujatosti při měření (např.: přímý kontakt v některých studiích nemusí znamenat krátkou vzdálenost)."


David Petrásek

Lživá tvrzení v mimořádném opatření ze 7. června 2021

2021-07-07 18:38:00

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO:
"Pokud je zdravý jedinec v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu nákazy velmi vysoká. V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, že ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění nebo od asymptomatických osob."

Toto tvrzení je zde odůvodněno hned pěti studiemi:
1. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-1595_article
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158985/
3. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762028
4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm
5. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2008457

--> Ani jedna z těchto pěti studií nepojednává o vlivu roušek na pravděpodobnost přenosu SARS-CoV-2 a tedy ani o riziku nákazy nebo o snižování rizika nákazy v případě použití roušky.

--> První z těchto pěti studií odkazuje na přehledovou studii o látkových maskách, kde se například dočtete, že:
"Existuje velmi málo kvalitního výzkumu týkajícího se používání látkových masek, zejména v nelékařských prostředích."
a toto se dočtete o každodenním střídání a praní těchto masek: "Vzhledem k situaci se jedná spíše o pragmatická doporučení než o doporučení založená na důkazech."
a dále se dočtete, že:
" Důkazy nejsou dostatečně silné, aby podpořily rozsáhlé používání obličejových masek jako ochranného opatření proti covid-19. Existuje však dostatek důkazů na podporu použití obličejových masek po krátkou dobu zvláště zranitelnými osobami v přechodných rizikovějších situacích. V komentáři k těmto zjištěním Simon Clarke, docent buněčné mikrobiologie při Univerzitě v Readingu uvedl: 'Existují jen velmi omezené důkazy o výhodách nošení obličejových masek širokou veřejností, neexistují důkazy o tom, že by jejich nošení na přeplněných místech pomohlo a vůbec žádné důkazy vztahující se ke covid-19. . . Autoři také uznávají, že hromadné nošení obličejových masek veřejností by pravděpodobně způsobilo nedostatek mezi lidmi, kteří skutečně potřebují ochranné prostředky - zdravotníci v první linii v našich nemocnicích.' "
(https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1422.long)

--> Poslední z těchto pěti studií sledovala přenos SARS-CoV-2 pečovatelském zařízení a pro detekci SARS-CoV-2 zde použili metodu rRT-PCR. Autoři studie uvádí, že:
"Hodnoty pod 40 cyklů NAZNAČUJÍ pozitivní výsledek pro SARS-CoV-2"
(v ČR se používalo až 45 cyklů - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-19-koronavirus-negativni-pozitivni-testy-laborator.A200507_160517_domaci_smls)


David Petrásek

Analýza vlivu politik zákazu vycházení na nadměrnou úmrtnost

2021-07-07 07:25:51

"Zjistili jsme, že po zavedení zákazu vycházení (ZV) se nadměrná úmrtnost zvyšuje. Zvýšení nadměrné úmrtnosti je v rámci mezinárodního porovnání statisticky významné bezprostředně v týdnech po zavedení ZV a dochází k němu navzdory skutečnosti, že před zavedením této politiky došlo k poklesu počtu nadměrných úmrtí. Na úrovni států v USA se nadměrná úmrtnost zvyšuje bezprostředně v týdnech po zavedení ZV a poté se v následujících 20 týdnech po implementaci ZV drží pod nulou. Nepodařilo se nám zjistit, že země či státy v USA, které dříve zavedly politiky ZV a ve kterých tyto politiky ZV již působily delší dobu, by měly nižší počet nadměrných úmrtí než země / státy USA, které byly pomalejší při zavádění politik ZV. Rovněž jsme nezaznamenali rozdíly v trendech nadměrných úmrtí před a po implementaci politik ZV založených na mírách úmrtí na COVID-19 před zavedením ZV."

"Tyto údaje naznačují, že zavedení politik ZV nevede ke snížení nadměrné úmrtnosti."
(https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28930/w28930.pdf)


David Petrásek

Počet pacientů přijatých do nemocnice a počet hospitalizovaných pacientů v Anglii klesal s tím, jak narůstal výskyt delta mutace.

2021-07-06 20:53:06

David Petrásek

Kontrolovaná randomizovaná klinická studie sledující obsah CO2 v nadechovaném vzduchu u zdravých dětí nosících masky

2021-07-06 11:52:59

"Ve vdechovaném vzduchu pod FFP2 maskami chirurgické a filtrační lícnice jsme naměřili průměrné hodnoty (PH) mezi 13120 (384) a 13910 (374) ppm oxidu uhličitého, což 6x překračuje maximální povolenou hodnotu podle Německého úřadu pro životní prostředí. Této hodnoty bylo dosaženo po 3 minutách měření. Děti běžně ve školách nosí takové masky průměrně 270 (celkové rozmezí 120 - 390) minut. Obrázek 3. ukazuje, že hodnota dítěte s nejnižší hladinou oxidu uhličitého byla třikrát vyšší než objemový limit 0.2%. Nejmladší děti měly nejvyšší hodnoty, přičemž hladina oxidu uhličitého u jednoho sedmiletého dítěte dosáhla na hodnotu 25 000 ppm."

"Navrhujeme, aby osoby s rozhodovací pravomocí odpovídajícím způsobem zvážily důkazy získané těmito experimentálními měřeními, které naznačují, že děti by neměly být nuceny nosit obličejové masky."
(https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743)


David Petrásek

Dr. Michael Yeadon

2021-06-22 11:56:13

"Když se podíváte na celosvětovou úmrtnost na infekci, což ukazuje, jak nebezpečný je tento virus, tak se ukazuje, že je to o něco málo horší než sezónní chřipka. Běžná každoroční chřipka zabíjí 1 z 1000 lidí - téměř vždy lidi na konci jejich života nebo ty zranitelné a staré. Pro SARS-CoV-2 je to 0.14 až 0.15, takže je to o něco horší, ale spadá to do stené kategorie. Řekl bych, že to není horší než špatná chřipková sezóna, ale je to horší než průměrná chřipková sezóna."

(https://www.bitchute.com/video/eqzgyTMssFvn/)


David Petrásek

Nová studie s maskami z USA (předtisk)

2021-06-02 11:52:26

Tato studie analyzovala zaznamenané případy COVIDu-19 k datu 6. března 2021 v 50 státech USA. 'Nošení masek' bylo definováno jako procento lidí, kteří vždy nosí masky na veřejnosti.

"Randomizované kontrolní studie jasně neprokázaly účinnost masek proti respiračním virům a obzervační studie jsou v rozporu v tom, zda používání masek do budoucna sníží míru infekce."
"Usuzujeme, že nařízení pravděpodobně neměla vliv na růst případů COVID-19 [15], protože tempo růstu bylo podobné ve všech dnech mezi skutečnými nebo modelovanými daty vydání a 6. březnem 2021."
"Časté používání masek nepředpovědělo nižší maximální tempo růstu, menší vlny růstu nebo menší růst mezi kontinentálními státy v období podzim-zima. Korelace mezi růstem případů a nošením masek byla patrná pouze u minim [když šíření v komunitě bylo nízké]. To může být artefakt rychlejšího růstu u méně normalizovaných případů, stejně jako regionální rozdíly v prevalenci případů na počátku pandemie."

Závěr: "Nařízení o povinném nošení masek a používání masek nejsou spojena s pomalejším šířením COVID-19 na úrovni státu během prudkého nárůstu případů COVID-19. Potlačení vyžaduje budoucí výzkum a implementaci stávajících účinných strategií."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.18.21257385v1.full)


David Petrásek

Masky

2021-05-02 19:37:24

Kontrolovaný experiment s respirátory N95 nošených zdravotníky (rok 2010):
"Smíšené úrovně inhalace/výdechu O2 a CO2 v mikroprostředí respirátoru [tedy prostoru mezi respirátorem a obličejem] (FFR VD) nesplňovaly standardy Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro koncentrace O2 a CO2 na pracovišti."
Již po jedné minutě chůze rychlostí 1.7 míle za hodinu se hodnoty FFR VD pro O2 a CO2 pohybovaly kolem 17% a 3%.
Výsledné průměrné hodnoty FFR VD pro O2 a CO2 v tomto experimentu byly 16.6% a 2.9%.
Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci považuje hodnoty O2 pod 19.5% za nedostatečné a hodnoty CO2 vyšší než 0.5% jsou za přípustným limitem expozice.
(http://rc.rcjournal.com/content/respcare/55/5/569.full.pdf, https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/Carbon-Dioxide.pdf)

Výzkumníci z Univerzity Stanford (duben 2020): "Na základě literatury a našich měření odhadujeme, že masky N95 snižují příjem kyslíku kdekoli od 5 do 20 procent. To je významné, dokonce i pro zdravého člověka. Může to způsobit závratě a točení hlavy. U zdravých lidí jsou tyto nežádoucí účinky dočasné a obvykle nejsou problémem. Pokud jste ale vážně nemocní a neustále nosíte masku N95 několik hodin v kuse, může to poškodit plíce. Pro pacienta v dechové tísni to může být dokonce životu nebezpečné."
(https://news.stanford.edu/2020/04/14/stanford-researchers-reengineer-covid-19-face-masks/)


David Petrásek

Dr. Roger Hodkinson

2021-05-01 13:03:39

"Nucené zákroky měly být přinejmenším podpořeny alespoň koncenzem v medicíně založené na důkazech, které by shledaly, že dané zákroky budou účinné. Nicméně jakákoli opatření, která jsou momentálně používána, včetně masek, společenských rozestupů a uzávěrek všeho druhu, pro ně v lékařské literatuře neexistuje ŽÁDNÝ VĚDECKÝ KONCENZUS o jejich účinnosti. A ve skutečnosti váha důkazů jde proti těmto opatřením...
NIC NEFUNGUJE JAKO KONTROLA ŠÍŘENÍ TOHOTO VIRU...
Pojďme vzít v úvahu skutečné riziko úmrtí v Albertě pro bezpříznakové lidi, kteří se dnes cítí stejně jako včera. Podle vládních statistik pro zdravé pracující lidi pod 65 let je riziko úmrtí během roku 1 z 15 000. Ptám se Vás, ospravedlňuje to zastavení ekonomiky?...
Další věcí, která živí pandemii, je testování bezpříznakových, které je nejenom k ničemu kvůli mnoha falešně pozitivním nálezům, ale je také kontraproduktivní, protože podporuje neustávající hysterii na veřejnosti...
Neschopnost zastavit testování bezpříznakových lidí. To by mělo PŘESTAT OKAMŽITĚ. Nemá to žádný účel...
...a také neschopnost sdělit, že není třeba se obávat variant viru, jak již naznačil lékař Maudry. Neschopnost vhodně klasifikovat úmrtí. Ohrožená populace s mnoha komorbiditami, v níž osoby které jsou v čase své smrti pozitivní, jsou klasifikovány jako úmrtí pouze kvůli Covidu. To jsou kejkle ve statistice. Úmrtí s Covidem není to samé jako úmrtí na Covid...
Pro Albertu nebyly publikovány žádné statistiky o míře falešné pozitivity metod založených na PCR...
Mezinárodně uznávaní epidemiologové, kteří sepsali Velkou Barringtonskou deklaraci, jasně uvedli, že stopování kontaktů je nejen k ničemu, ale je navíc kontraproduktivní. Dále neschopnost informovat veřejnost o tom, že vakcíny jsou POUZE EXPERIMENTÁLNÍ, tedy postrádají běžné dvou až tříleté kontrolní studie pro zhodnocení vedlejších účinků a podle mě tedy z hlediska definice nejsou bezpečné...
Toto není Ebola, toto není SARS. Švédsko a Florida vskutku a jasně ukazují, že drakonická opatření mají na Covid malý vliv...
MUSÍ TO SKONČIT TEĎ A NIKDY SE TO NESMÍ OPAKOVAT! Veřejnost si nesmí nechat takto šlapat to svých právech, zatímco jsme schopni se s tímo problémem vypořádat sami, nezávisle na jakémkoli zásahu vlády tak, jak jsme to dokázali již v minulosti...
Nic nefunguje pro zastavení šíření tohoto viru ve společnosti. Nic by nemohlo fungovat. Nic nefungovalo a nic nebude fungovat. Tomuto viru musí být dovolen přirozený průběh."
(https://www.bitchute.com/video/mYT7sRIRhhcn/, https://www.youtube.com/watch?v=CMhaDe5MinQ)


David Petrásek

Asymptomatický a pre-symptomatický přenos

2021-04-22 07:18:01

"Neexistuje žádný důkaz, mimo Čínu, že by u někoho došlo k rozvoji byť jen mírné formy Covidu-19 na základě opravdového asymptomatického přenosu, na rozdíl od pre-symptomatického přenosu. Pre-symptomatický přenos je vzácný a představuje zanedbatelné riziko pro populaci. Je tedy diskutabilní, zda některá z rozsáhlých opatření jako je testování, stopování kontaktů, izolace a nařízení související s uzávěrkami, přinesla nějaký užitek nad rámec strategií, které doporučují izolaci osobám s příznaky. Průzkum zásadních dat z nejčastěji citovaných meta-analýz odhaluje, že závěry jsou založeny na překvapivě malém počtu případů (celosvětově celkem šest) a navíc možnost, že všechny jsou náhodnými kontakty s falešně pozitivními výsledky, nelze vyloučit."
(https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/)

Dr. Maria Van Kerkhove za WHO (9. června 2020): "Máme mnoho zpráv ze zemí, které provádějí velice podrobné stopování kontaktů. Sledují asymptomatické jedince a sledují jejich kontakty a NENACHÁZÍ sekundární přenos nebo je to velice vzácné a z čehož mnoho není publikováno ve vědeckých pracích... Zdá se, že je to stále velice vzácné, že asymptomatický jedinec je přenašečem. Na co se chceme opravdu soustředit, je sledování lidí s příznaky. Pokud bychom sledovali všechny symptomatické případy, izolovali tyto případy, sledovali kontakty a dali je do karantény, drasticky bychom snížili, ráda bych uvedla míru [takže pouze odhaduje], o kterou bychom zastavili přenos. Jednalo by se o drastické snížení přenosu. Kdybychom se na to zaměřili, MYSLÍM SI, že bychom velmi potlačili přenos."
(https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/british-medical-journal-covid-19-study-finds-no-evidence-of-asymptomatic-transmission)

Dr. Maria Van Kerkhove tedy potvrzuje slova lékaře Dana Ericksona z dubna 2020: "Do karentény běžně patří nemocní, nikoliv zdraví jedinci." (https://www.bitchute.com/video/ViCmtBYtcvw/)

Dr. Michael Yeadon v listopadu 2020 napsal o čínské studii (https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w): "Teď již oficiálně víme to, co nám řekla základní biologie a imunologie a tedy, že MŮŽEME ZASTAVIT HROMADNÉ TESTOVÁNÍ BEZPŘÍZNAKOVÝCH. Říkali jsme to již několik měsíců. Pane Hancocku, zastavte to teď."
(https://i1.wp.com/www.europereloaded.com/wp-content/uploads/2020/11/insert2Yeadon.jpg?resize=600%2C523&ssl=1)


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...