Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Retrospektivní studie níže nezaznamenaly žádná úmrtí, která by byla způsobena lidmi bez příznaků

2022-02-19 17:58:49

Čína 2020:
- 730 bezpříznakových přenašečů a 8852 kontaktů
"Když kontaktům byla diagnostikována infekce COVID-19, bylo pravděpodobnější, že se u nich infekce projeví asymptomaticky, pokud byli vystaveni asymptomatickému pacientovi. Tento výsledek naznačuje, že může existovat souvislost mezi dávkou a odezvou, tedy mezi závažností COVIDu-19 u přenašeče a klinickými projevy u jejich kontaktů. Ve srovnání s přenašeči se středním a mírným průběhem bylo u asymptomatických přenašečů nejméně pravděpodobné, že od nich dojde k přenosu na kontakty (míra přenosu 1.0 % [11 z 1098])."
(https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2783099)

Pakistán 2021:
- 201 bezpříznakových přenašečů a 7168 kontaktů
Podrobně je popsáno 8 bezpříznakových přenašečů. Tito se setkali v posledních 24 hodinách s celkem 297 osobami a pouze u 1.3% (4 z těchto kontaktů) došlo po 14 dnech k rozvoji symptomů. Neuvádí se závažnost symptomů. Míra přenosu: od pre-symptomatických 1.12%, od asymptomatických 0.06%.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8254450/)

Čína 2020 (leden až duben):
- 185 bezpříznakových přenašečů a 1078 kontaktů
U kontaktů asymptomatických přenašečů nebyl zaznamenán ani jeden závážný průběh COVIDu-19.
(https://academic.oup.com/cid/article/73/6/e1314/6193430)

Čína 2020 (leden až březen):
- 359 bezpříznakových přenašečů a 369 kontaktů
Podrobně je popsáno 11 pre-symptomatických přenašečů u jejichž kontaktů byl zaznamenán nanejvýš středně vážný průběh. Míra přenosu od pre-symptomatických byla 4.5%. Pouze u 8 z 369 (2.2%) se po kontaktu s přenašečem objevily příznaky.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392433/)

Čína 2020:
- 24 bezpříznakových přenašečů a neznámý počet kontaktů
Uvadí, že asymptomatický přenos v rodině způsobil dokonce těžký zápal plic COVIDu-19. Tato studie neposkyje žádné informace o kontaktech.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088568/)

Německo 2020 (únor):
- 1 presymptomatický přenašeč a 13 kontaktů
Nikdo během setkání nenosil masky. U kontaktů byl zaznamenán nanejvýš středně vážný průběh. Ze studie: "Pacient byl přijat do nemocnice, ačkoli měl jen středně vážné příznaky."
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392453/)

Čína 2020 (leden):
- 2 presymptomatičtí přenašeči a 7 kontaktů
Jeden muž ve věku 57 let byl přijat na jednotku intenzivní péče. Žena ve věku 76 let měla jen kašel. U kontaktů nejsou k dispozici informace o tom, zda již někdo z nich měl nějaké zdravotní komplikace.
(https://academic.oup.com/cid/article/71/15/861/5810900)


David Petrásek

Doplnění k bezpříznakovému přenosu

2022-01-29 18:53:42

Dr. Anthony Fauci: "V celé historii respiračních virů jakéhokoli typu nebyl asymptomatický přenos nikdy hnací silou propuklé nákazy. To, co živí propuklé nákazy je vždy symptomatická osoba. I přesto, že se vzácně objeví asymptomatická osoba, která může způsobit přenos, epidemie není řízena asymptomatickými osobami."(https://www.youtube.com/watch?v=X1orSO094uY)

Metaanalýza 54 studií se 77 758 účastníky: "Odhadovaná průměrná míra přenosu v domácnosti od lidí s příznaky (18,0%) byla významně vyšší než u asymptomatických nebo presymptomatických osob (0,7%), ačkoli v druhé skupině bylo provedeno jen málo studií. Tato zjištění jsou v souladu s jinými studiemi v domácnostech, zabývajícími se osobami bez příznaků, které podle nich hrají omezenou roli v přenosu v domácím prostředí."(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7737089/)


David Petrásek

Výroky profesora Flégra o dětech

2022-01-07 10:00:51

Výroky: "S dětma by se mělo zacházet jako s nebezpečnym odpadem. Když se ta nákaza dostane na toho seniora, tak jako je extrémně ohroženej v podstatě i na životě."
(https://fb.watch/an8L9tsEbO/)

Nyní Reálná věda:

"Zjištění, že míra přenosu byla vyšší u kontaktů s dospělými než s dětmi, je v souladu s empirickými a modelovými studiemi."

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7737089/)

Studie z USA zjistila, že rozdíl ve virové náloži mezi dětmi a dospělími byl statisticky nevýznamý:
"Průměrné hodnoty Ct SARS-CoV-2 mezi dětmi a dospělými se významně nelišily po úpravě podle typu výtěru (obrázek 2). Analýzy podskupin ukázaly, že jedinci s příznaky měli trvale nižší hodnoty Ct než bezpříznakoví jedinci, bez ohledu na věk a po úpravě podle typu výtěru."

Na základě výše a níže uvedeného, právě u dětí existovala menší pravděpodobnost, že někoho nakazí, protože u nich se příznaky vyskytovaly méně častěji a nebo u nich byla virová nálož dokonce nižší než u dospělých:
"Méně dětí mělo příznaky ve srovnání s dospělými (mezi dětmi - 61.8 %, mezi dospělími - 92.8 %)"
Příznaky u dětí dále trvaly kratší dobu:
"Symptomatické děti udávaly průměrně 3.8 dnů se symptomy (SD) ve srovnání se 4.9 dny se symptomy u symptomatických dospělých."
"Asymptomatické děti byly mladší než symptomatické děti (průměrný věk, 6.2 let ve srovnání s 8.3 lety)."
"Přestože mezi dětmi mladšími 5 let a dětmi ve věku 5 až 17 let byly rozdíly v procentech symptomů a symptomů hlášených, nebyly tyto rozdíly statisticky významné."
(https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780963)

Dřívější studie dochází k téměř identickým závěrům:
"Medián virové nálože při počátečním odběru vzorků byl významně vyšší u symptomatických než u asymptomatických pacientů a vyšší u dospělých než u dětí. Vysoká nasofaryngeální virová nálož kolem začátku může přispět k sekundárnímu přenosu COVID-19. Virové nálože dosáhly vrcholu brzy po nástupu příznaků a poté postupně klesaly směrem k detekční hranici."
"Přestože nedávná studie naznačila, že virová nálož zjištěná u asymptomatických pacientů byla podobná jako u symptomatických pacientů [7], v této studii byla virová nálož v době prvotního odběru vzorků významně vyšší u symptomatických než u asymptomatických pacientů. Kromě toho jsme také zjistili, že virová nálož v době počátečního odběru vzorků byla významně vyšší u dospělých než u dětí."
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243597)

Studie ze Španělska:
"V naší studii jsme zjistili, že zvyšující se hodnoty virové nálože ve výtěrech z nosohltanu pacientů s COVID-19 byly spojeny s vyšším rizikem přenosu, měřeno pozitivitou SARS-CoV-2 PCR mezi kontakty, a s vyšším rizikem přenosu v domácí prostředí ve srovnání s jinými situacemi uvnitř budov."
Autoři této studie studie dále nachází, že až 68% ze zdrojových jedinců nákazy nezpůsobilo u ostatních osob infekci.
(https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30985-3/fulltext)


David Petrásek

.

2022-01-05 20:52:45

Očkování proti COVID a věkově stratifikované riziko úmrtnosti ze všech příčin (předtisk): "Regresní analýza za období mezi únorem a srpnem 2021 odhaduje, že 130 000 až 180 000 úmrtí v USA lze připsat očkování. Odhad se sbíhá s nezávislými odhady založenými na systému VAERS a naznačuje, že počet úmrtí ve VAERS je podhodnocen faktorem 20. Porovnání naší úmrtnosti způsobené vakcínou (VFR) dle věku s úmrtností na koronavirovou infekci (IFR) naznačuje, že rizika očkování proti COVID převažují nad přínosy u dětí, dospělých v mladém a středním věku a u starších věkových skupin s nízkým rizikem v povolání, a dále převažují nad předchozí expozicí koronaviru a nad přístupem k alternativní profylaxi a možnostmi včasné léčby."
(https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk)

Studie zabývající se souvislostí mezi progresí k závažnému onemocnění a předchozímu očkování u dospělých hospitalizovaných s COVID-19 ukázala, že neočkovaných, kteří zemřeli bylo pouze o 2.3% více, než těch očkovaných.
(https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2786039)

Studie zkoumající ochranný účinek vakcíny mezi americkými veterány během roku 2021 ukázala, že ve skupině pod 65 let snížila vakcinace úmrtnost pouze o 1%.
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620)

https://www.bitchute.com/video/eTTkaLbbITfH/


David Petrásek

Kdo zaplňuje nemocnice?

2021-12-02 18:57:51

Data z 800 nemocnic USA, kde bylo hospitalizováno 4.9 milionu pacientů starších 18ti let:
Pacienti, kteří měli jeden nebo více zdravotních problémů:
- zaplňovali jednotky intenzivní péče z 97.1%
- z počtu celkově zemřelých představovali 99.1%
Pacienti, kteří neměli žádný zdravotní problém:
- zaplňovali jednotky intenzivní péče z 2.9%.
- z počtu celkově zemřelých představovali 0.9%
(https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm)

Analýza 48 tisíc pacientů a vlivu fyzické aktivity na pravděpodobnost hospitalizace, příjmu na JIP a úmrtí:
Výsledky: "Pacienti s COVIDem-19, kteří byli trvale neaktivní, měli vyšší riziko hospitalizace, přijetí na JIP a úmrtí na COVID než pacienti, kteří důsledně podle pokynů vykonávali fyzickou aktivitu. Pacienti, kteří byli trvale neaktivní, měli také vyšší riziko hospitalizace, přijetí na JIP a úmrtí kvůli COVIDu-19 než pacienti, kteří vykonávali nějakou fyzickou aktivitu."
Závěry: "Důsledné dodržování pokynů pro fyzickou aktivitu bylo u infikovaných dospělých silně spojeno se sníženým rizikem závažného průběhu COVIDu-19."
(https://bjsm.bmj.com/content/55/19/1099)

"Tato zjištění naznačují, že lidé ve věku nad 50 let, kteří provozují fyzickou aktivitu mají nižší pravděpodobnost hospitalizace s COVIDem-19. Tento ochranný účinek fyzické aktivity lze vysvětlit svalovou silou."
(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2021.1964721?journalCode=rjsp20)

Studie zkoumající vliv chování souvisejícího se zdravím a pravděpodobností hospitalizace kvůli COVID-19 u vojenského personálu:
"Konzumace nápojů slazených cukrem byla spojena se 74% zvýšením pravděpodobnosti hospitalizace při konzumaci 3 nebo více nápojů týdně oproti méně než 3 nápojům týdně."
"Členi personálu s COVIDem-19, kteří spali v průměru méně než 7 hodin, ve srovnání s jejich vrstevníky s COVIDem-19, kteří měli v průměru 7–9 hodin spánku, měli o 84% vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni."
(https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0222.htm)

"Mezi 4302 dětmi hospitalizovanými s COVIDem-19 bylo riziko vážného průběhu COVIDu-19 (tj. přijetí na JIP, řízená ventilace nebo úmrtí) nejvyšší u dětí s diabetem typu 1, se srdečními a oběhovými vrozenými anomáliemi a s epilepsií a/nebo křečemi. Další stavy spojené s vyšším rizikem byly obezita; idiopatická hypertenze; poruchy spánku/bdění, včetně spánkové apnoe."
(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780706)


David Petrásek

Vakcíny mRNA a riziko akutního koronárního syndromu (ACS) - varování

2021-11-25 22:38:04

"Naše skupina používá PULS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), klinicky ověřený a určený pro měření více proteinových biomarkerů, a ve výsledku poskytuje skóre předpovídající 5leté riziko (procentuální pravděpodobnost) vzniku nového (ACS).

Skóre bylo v naší populaci pacientů měřeno každých 3–6 měsíců po dobu 8 let. Nedávno, s příchodem mRNA vakcín proti COVIDu-19 od Moderny a Pfizeru, došlo u většiny pacientů k dramatickým změnám ve skóre PULS. Tato zpráva shrnuje tyto výsledky. Celkem 566 pacientů ve věku 28 až 97 let, poměr M:Ž 1:1, kteří byli pozorováni při preventivní kardiologické praxi, tak těmto pacientům byl proveden nový PULS test 2 až 10 týdnů po 2. očkování proti COVIDu a tento výsledek byl porovnán s předešlým skórem PULS testu, který byl proveden 3 až 5 měsíců před aplikací vakcíny.

Dospěli jsme k závěru, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět na endotelu a infiltraci T buněk srdečního svalu a mohou být zodpovědné za pozorování zvýšené trombózy, kardiomyopatie a dalších vaskulárních příhod po vakcinaci."
(https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712)


David Petrásek

.

2021-11-24 17:38:08

.


David Petrásek

Anglie - celková úmrtnost podle stavu očkování

2021-11-22 18:20:49

David Petrásek

Steve Kirsch nabízí 1 milion dolarů

2021-11-19 12:50:12

Steve Kirsch, Jessica Rose a Mathew Crawford vypracovali 60stránkovou analýzu, která odhaduje počet zemřelých po vakcíně ve Spojených státech amerických (https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf) a závěr této analýzy uvádí, že:
"Jednoduchá analýza ukazuje, že je pravděpodobné, že k 28. srpnu 2021 bylo současnými vakcínami proti COVIDu zabito přes 150 000 Američanů."
"Neexistuje žádný důkaz, že tyto vakcíny zachraňují více životů, než těch životů, které si vezmou. Naše podrobná analýza ukazuje, že zabíjejí dvakrát více lidí, než je zachráněno před COVIDem, a naše čísla jsou statisticky významná."

"Nabízím akademický grant ve výši 1 milion amerických dolarů každému, kdo může prokázat, že faktor zjištěný v analýze je chybný minimálně o 4 řády v jakémkoli směru a také každému, kdo může poskytnout přesnější analýzu se správným faktorem."

Steve Kirsch dále uvádí, že:
"Podle několika nezávislých analýz, které jsou zde shrnuty (https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf), je úmrtnost na vakcíny proti COVIDu v USA nejméně 400 úmrtí na milion dávek. To je 800 úmrtí na milion plně očkovaných.
Díky tomu jsou vakcíny COVID dlouhodobě novým lídrem v kategorii: nejnebezpečnější vakcína, která kdy byla v historii vytvořena. Jsou 800x nebezpečnější než vakcína proti neštovicím, pokud jde o smrt, a více než 25x horší, pokud jde o trvalou invaliditu."

(https://stevekirsch.substack.com/p/according-to-dr-paul-offit-we-should)


David Petrásek

Vakcína Pfizer

2021-10-30 16:40:44

Lékař a výzkumník Richard M. Fleming, PhD, MD, JD a neurobiolog v Japonska Kevin W. McCairn, PhD pod mikroskopem zanalyzovali k čemu dojde pokud se k lidské krvi přidá vakcína od Pfizeru

Výsledek jejich pozorování:

 • vakcína obsahuje značné množství nečistot, které porušují akceptovatelné standardy odpovědnosti za produkt a zcela určitě nesplňují očekávanou bezpečnost produktu schváleného FDA pro aplikaci lidem nehledě na to, zda jde o schválení pro nouzové použití (EUA) nebo úplné schválení.
 • potom co, byly červené krvinky vystaveny vakcíně:
        - ztratily schopnost vázat kyslík
        - již po 1 minutě se začaly shlukovat/srážet (začátek trombotické zánětlivé reakce)
 • vakcína neobsahuje: grafén, mikročipy ani neznámé formy života.

Na konci vyzývají FDA a další vědce, aby replikovali tento experiment a požadují pozastavení očkovacího programu a stažení vakcín z trhu, dokud se neprokáže, že tyto 3 problémy byly odstraněny.

Richard M. Fleming: "Je povinnost FDA je ochránit veřejnost, což se nestalo - selhali v tom. Poskytli dokumentaci pro EUA a přitom tento dokument ukazoval, že tato vakcína statisticky neposkytuje žádné výhody co se týče počtu případů nebo úmrtí."

Přednáška s video ukázkami: https://www.flemingmethod.com/the-pfizer-vaccine-blood


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...