Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Mimořádné opatření z 30. července 2021

2021-08-01 20:26:04

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO: "...za kritickou úroveň proočkovanosti považuje minimálně 80 % u pracovníků v sociálních službách a minimálně 90% u klientů/residentů zařízení poskytovatelů sociálních služeb..."

--> Ministr zapomněl dodat, že vládní článek Spojeného království uvádí, že tyto údaje pochází z modelové analýzy, která tedy pouze jen odhaduje. Dále článek uvádí, že: "Vakcína sama o sobě není řešením, ..." (https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/social-care-working-group-consensus-statement-march-2021)

Toto MO stále obsahuje lživé tvrzení z předešlého MO: "V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu... " (rozebráno v předešlém oznámení zde v petici ze dne 8. července 2021)

Tvrzení v MO: "Po zvážení různých odhadů dospěli k závěru, že 20 dní po zavedení povinné ochrany dýchacích cest se počet nových infekcí snížil přibližně o 45 %."

--> Jde o studii z Německa z roku 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768737/), která použila takzvanou "umělou kontrolní metodu", která se používá k získání odhadu, co by se stalo s léčenou skupinou, kdyby tato skupina nebyla léčena. Ministr ani autoři studie nezmínili, že počet případů začal v Německu klesat již 2. dubna (https://ourworldindata.org/coronavirus/country/germany) - tedy 4 dny před zavedením povinného nošení masek v prvním regionu Německa.

Tvrzení v MO: "Na základě variability v zavedení povinné ochrany autoři zjistili, že povinnost použití ochrany je spojena s 22% týdenním snížením počtu nových případů covid-19 ve srovnání s obdobím absence této povinnosti."

--> Ministr a autoři studie také zapoměli dodat, že počet případů v Ontariu začal klesat již v polovině dubna a povinnost masek ve vnitřních prostorách byla zavedena až 12. června 2020. Navzdory zavádění těchto opatření začal počet případů v Ontariu opět nárůstat ještě na začátku srpna 2020 - tedy ještě v době, kdy se opatření zaváděla a tento nárůst potom následně nabíral na tempu. Autoři studie i ministr by měli doplnit, že následný nárůst případů také souvisel s opatřeními.
ontario.png(https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=trends)


David Petrásek

Databáze sledující vliv opatření na výskyt infekce mezi studenty a zaměstnanci škol v USA

2021-07-15 22:36:18

Data se začala shromažďovat v srpnu 2020 a nerozlišovalo se, zda daní jedinci nabyli infekci ve škole nebo mimo školu a školy mohly zavést více opatření současně. Tato data naznačují, že opatření ve školách měla opačný efekt, než se od nich očekávalo:

--> masky - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když byly masky vyžadovány, nehledě na četnost výskytu infekce v komunitě (nízký, častý, vysoký)

--> rozestupy - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když byly rozestupy vyžadovány (pouze s vyjímkou zaměstnanců školy při vysovém výskytu infekce v komunitě, kdy rozestup 3 stop znamenal více infekce než žádný rozestup a rozestup 6 stop se pohyboval mezi těmito dvěma stavy)

--> větrání - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když docházelo k větší výměně vzduchu, nehledě na četnost výskytu infekce v komunitě

--> distanční výuka - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když méně osob bylo fyzicky přítomno při výuce (pouze s vyjímkou zaměstnanců školy při nízkém výskytu infekce v komunitě, kdy ve stavu úplné distanční výuky bylo evidováno o jeden případ na 100 000 obyvatel méně než během úplné fyzické docházky)

(https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_ffb4dc52-5543-46b2-8126-2b7229fd1b17)


David Petrásek

V USA bylo během jednoho týdne evidováno více úmrtí po vakcíně než úmrtí na COVID-19

2021-07-14 12:01:58

David Petrásek

Lživá tvrzení v mimořádném opatření z 29. června 2021

2021-07-08 17:29:52

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO:
"V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických obličejových masek."

--> Tento recentní (čerstvý, nový) systematický přehled (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext#section-3d6acba1-acea-4be2-8dc9-b7e14e5b6583) byl publikován 1. července v roce 2020 a ministerstvo ho používá v mimořádných opatřeních již od podzimu 2020. Obsahuje 172 studií mezi nimiž není obsažen jediný kontrolovaný experiment, a tudíž "účinnost tohoto opatření" žádná ze studií nemohla prokázat. Ve druhé větě tvrzení se poukazuje na "několik dalších studií" s tím, že tyto kontrolované experimenty zde nejsou nijak doloženy.
Z recentního přehledu se 172 studiemi:
"Tyto údaje také NAZNAČUJÍ, že nošení obličejových masek chrání lidi (zdravotníky i širokou veřejnost) před infekcí těmito koronaviry a že ochrana očí by mohla znamenat dodatečnou výhodu. Žádné z těchto opatření však neposkytlo úplnou ochranu před infekcí a jejich optimální role může vyžadovat posouzení rizik a několik kontextových úvah. Pro tato opatření týkající se COVID-19, SARS nebo MERS nebyly zvoleny žádné randomizované studie."
"Hlavní limitací naší studie je, že žádná studie nebyla randomizovaná, studie dále nebyly vždy plně přizpůsobené a mohly také trpět zkreslením díky špatné paměti účastníků nebo zaujatosti při měření (např.: přímý kontakt v některých studiích nemusí znamenat krátkou vzdálenost)."


David Petrásek

Lživá tvrzení v mimořádném opatření ze 7. června 2021

2021-07-07 18:38:00

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO:
"Pokud je zdravý jedinec v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu nákazy velmi vysoká. V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu, že ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění nebo od asymptomatických osob."

Toto tvrzení je zde odůvodněno hned pěti studiemi:
1. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-1595_article
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158985/
3. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762028
4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm
5. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2008457

--> Ani jedna z těchto pěti studií nepojednává o vlivu roušek na pravděpodobnost přenosu SARS-CoV-2 a tedy ani o riziku nákazy nebo o snižování rizika nákazy v případě použití roušky.

--> První z těchto pěti studií odkazuje na přehledovou studii o látkových maskách, kde se například dočtete, že:
"Existuje velmi málo kvalitního výzkumu týkajícího se používání látkových masek, zejména v nelékařských prostředích."
a toto se dočtete o každodenním střídání a praní těchto masek: "Vzhledem k situaci se jedná spíše o pragmatická doporučení než o doporučení založená na důkazech."
a dále se dočtete, že:
" Důkazy nejsou dostatečně silné, aby podpořily rozsáhlé používání obličejových masek jako ochranného opatření proti covid-19. Existuje však dostatek důkazů na podporu použití obličejových masek po krátkou dobu zvláště zranitelnými osobami v přechodných rizikovějších situacích. V komentáři k těmto zjištěním Simon Clarke, docent buněčné mikrobiologie při Univerzitě v Readingu uvedl: 'Existují jen velmi omezené důkazy o výhodách nošení obličejových masek širokou veřejností, neexistují důkazy o tom, že by jejich nošení na přeplněných místech pomohlo a vůbec žádné důkazy vztahující se ke covid-19. . . Autoři také uznávají, že hromadné nošení obličejových masek veřejností by pravděpodobně způsobilo nedostatek mezi lidmi, kteří skutečně potřebují ochranné prostředky - zdravotníci v první linii v našich nemocnicích.' "
(https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1422.long)

--> Poslední z těchto pěti studií sledovala přenos SARS-CoV-2 pečovatelském zařízení a pro detekci SARS-CoV-2 zde použili metodu rRT-PCR. Autoři studie uvádí, že:
"Hodnoty pod 40 cyklů NAZNAČUJÍ pozitivní výsledek pro SARS-CoV-2"
(v ČR se používalo až 45 cyklů - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-19-koronavirus-negativni-pozitivni-testy-laborator.A200507_160517_domaci_smls)


David Petrásek

Analýza vlivu politik zákazu vycházení na nadměrnou úmrtnost

2021-07-07 07:25:51

"Zjistili jsme, že po zavedení zákazu vycházení (ZV) se nadměrná úmrtnost zvyšuje. Zvýšení nadměrné úmrtnosti je v rámci mezinárodního porovnání statisticky významné bezprostředně v týdnech po zavedení ZV a dochází k němu navzdory skutečnosti, že před zavedením této politiky došlo k poklesu počtu nadměrných úmrtí. Na úrovni států v USA se nadměrná úmrtnost zvyšuje bezprostředně v týdnech po zavedení ZV a poté se v následujících 20 týdnech po implementaci ZV drží pod nulou. Nepodařilo se nám zjistit, že země či státy v USA, které dříve zavedly politiky ZV a ve kterých tyto politiky ZV již působily delší dobu, by měly nižší počet nadměrných úmrtí než země / státy USA, které byly pomalejší při zavádění politik ZV. Rovněž jsme nezaznamenali rozdíly v trendech nadměrných úmrtí před a po implementaci politik ZV založených na mírách úmrtí na COVID-19 před zavedením ZV."

"Tyto údaje naznačují, že zavedení politik ZV nevede ke snížení nadměrné úmrtnosti."
(https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28930/w28930.pdf)


David Petrásek

Počet pacientů přijatých do nemocnice a počet hospitalizovaných pacientů v Anglii klesal s tím, jak narůstal výskyt delta mutace.

2021-07-06 20:53:06

David Petrásek

Kontrolovaná randomizovaná klinická studie sledující obsah CO2 v nadechovaném vzduchu u zdravých dětí nosících masky

2021-07-06 11:52:59

"Ve vdechovaném vzduchu pod FFP2 maskami chirurgické a filtrační lícnice jsme naměřili průměrné hodnoty (PH) mezi 13120 (384) a 13910 (374) ppm oxidu uhličitého, což 6x překračuje maximální povolenou hodnotu podle Německého úřadu pro životní prostředí. Této hodnoty bylo dosaženo po 3 minutách měření. Děti běžně ve školách nosí takové masky průměrně 270 (celkové rozmezí 120 - 390) minut. Obrázek 3. ukazuje, že hodnota dítěte s nejnižší hladinou oxidu uhličitého byla třikrát vyšší než objemový limit 0.2%. Nejmladší děti měly nejvyšší hodnoty, přičemž hladina oxidu uhličitého u jednoho sedmiletého dítěte dosáhla na hodnotu 25 000 ppm."

"Navrhujeme, aby osoby s rozhodovací pravomocí odpovídajícím způsobem zvážily důkazy získané těmito experimentálními měřeními, které naznačují, že děti by neměly být nuceny nosit obličejové masky."
(https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743)


David Petrásek

Dr. Michael Yeadon

2021-06-22 11:56:13

"Když se podíváte na celosvětovou úmrtnost na infekci, což ukazuje, jak nebezpečný je tento virus, tak se ukazuje, že je to o něco málo horší než sezónní chřipka. Běžná každoroční chřipka zabíjí 1 z 1000 lidí - téměř vždy lidi na konci jejich života nebo ty zranitelné a staré. Pro SARS-CoV-2 je to 0.14 až 0.15, takže je to o něco horší, ale spadá to do stené kategorie. Řekl bych, že to není horší než špatná chřipková sezóna, ale je to horší než průměrná chřipková sezóna."

(https://www.bitchute.com/video/eqzgyTMssFvn/)


David Petrásek

Nová studie s maskami z USA (předtisk)

2021-06-02 11:52:26

Tato studie analyzovala zaznamenané případy COVIDu-19 k datu 6. března 2021 v 50 státech USA. 'Nošení masek' bylo definováno jako procento lidí, kteří vždy nosí masky na veřejnosti.

"Randomizované kontrolní studie jasně neprokázaly účinnost masek proti respiračním virům a obzervační studie jsou v rozporu v tom, zda používání masek do budoucna sníží míru infekce."
"Usuzujeme, že nařízení pravděpodobně neměla vliv na růst případů COVID-19 [15], protože tempo růstu bylo podobné ve všech dnech mezi skutečnými nebo modelovanými daty vydání a 6. březnem 2021."
"Časté používání masek nepředpovědělo nižší maximální tempo růstu, menší vlny růstu nebo menší růst mezi kontinentálními státy v období podzim-zima. Korelace mezi růstem případů a nošením masek byla patrná pouze u minim [když šíření v komunitě bylo nízké]. To může být artefakt rychlejšího růstu u méně normalizovaných případů, stejně jako regionální rozdíly v prevalenci případů na počátku pandemie."

Závěr: "Nařízení o povinném nošení masek a používání masek nejsou spojena s pomalejším šířením COVID-19 na úrovni státu během prudkého nárůstu případů COVID-19. Potlačení vyžaduje budoucí výzkum a implementaci stávajících účinných strategií."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.18.21257385v1.full)


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...