Petice proti trasování železničního koridoru D204 přes území přírodního parku Velkopopovicko

V rámci 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) na podzim 2022 má zastupitelstvo Středočeského kraje hlasovat o vedení železničního koridoru konvenční železnice D204 Praha – Benešov – Linz, resp. o zapracování koridoru do ZÚR SK.

My níže podepsaní občané žádáme o zastavení příprav projektu konvenční železnice D204 Praha – Benešov – Linz v úseku zasahujícího do katastru obce Velké Popovice a vypracování alternativních variant, které by respektovaly integritu a krajinný ráz Přírodního parku Velkopopovicko (dále PP VP). Alternativní varianty by měly také lépe zohlednit dopravní potřeby dotčeného území. Návrh trasy, který byl doposud prezentován a je k dispozici na webu https://www.spravazeleznic.cz/, nesplňuje obecné společenské zájmy z následujících důvodů:

1) Území Velkopopovicka lze označit za zelenou oázu v jinak hustě zabydlené a zastavěné oblasti Říčanska, resp. celé JV oblasti u Prahy. PP VP byl vyhlášen v r. 1993 s cílem zachovat ráz krajiny s výraznými přírodními a estetickými hodnotami. PP VP je domovem řady zvláště chráněných i ohrožených rostlin (30) a živočichů (60). Pro další vývoj a existenci PP VP je naprosto klíčové zachování jeho integrity, vyloučení prostorového narušení terénními úpravami a stavbami, zejména liniovými. Fragmentace území necitlivě vedenou liniovou stavbou by měla nevratně devastující důsledky. Výstavba železničního koridoru by znamenala likvidaci unikátně zachovalé a doposud chráněné oblasti!


2) ZÚR SK - 2. aktualizace, červen 2018 - uvádí v bodě 4. 4. 198 následující: „Při návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu“. V současnosti ovšem EXISTUJE POUZE JEDINÁ ZPRACOVANÁ TRASA ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU VEDENÁ STŘEDEM JÁDROVÉHO ÚZEMÍ PP VP! Trasa je tedy ostře v rozporu s ochranou krajiny zakotvenou v ZÚR SK.


3) Současný návrh trasy konvenční železnice jen minimálně zlepší dopravní obslužnost v dotčené oblasti, neboť trasa a navrhované zastávky jsou zcela mimo hlavní sídelní celky v území Velké Popovice a Kamenice.

 

Žádáme zastupitele Středočeského kraje a dotčených orgánů státní správy, aby naše námitky zohlednili při schvalování a projednávání ZÚR SK. Děkujeme!

přírodní_park_s_koridorem.pngkoridorxpřírodní_park.jpg

 


Eva Šrailová, ZO ČSOP Velké Popovice    Kontaktujte autora petice