ZACHRAŇME (A)VOID!

PETICE

dle

čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice:

ZACHRAŇME (A)VOID!

Rada HMP Adresováno Radě HMP, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01  

PETICE ZACHRAŇME (A)VOID!

Využíváme své právo garantované článkem 18 Listiny základních práv a svobod a obracíme se touto peticí na Radu hlavního města Prahy se žádostí o zrušení výpovědi ke dni 31. 5. 2020 (bez udání důvodu) nájmu kotevního místa spolku Dvojka sobě, který provozuje (A)VOID FLOATING GALLERY. Rozhodně nesouhlasíme, aby správcovská firma pověřená volenými zástupci Pražanů postupovala poněkud arogantním způsobem, kdy s nájemcem včas nejedná o záměru a důvodech výpovědi. Neuvádění důvodů ze strany správcovské firmy vrhá nepříznivé světlo na transparentnost záměrů volených komunálních politiků, kteří správcovskou firmu řídí, úkolují a vyplácejí z veřejných zdrojů.

(A)VOID FLOATING GALLERY, prostor charakteristický svou nezaměnitelnou atmosférou i alternativní kulturou, má významnou kulturně-společenskou hodnotu. Je dostupný a otevřený všem: synonymy (A)VOID FLOATING GALLERY jsou KULTURA, OTEVŘENOST, TOLERANCE, RESPEKT a BEZPEČNOST. Pro své zákazníky — kulturní veřejnost, Pražany, turisty i náhodné návštěvníky — i pro své příznivce zachovává bezkonkurenčně přátelské prostředí.

Už v letech 2007 a 2008 přinesl spolek Dvojka sobě na náplavku první kulturní aktivity (výstavy a koncerty). V roce 2009 byly založeny (A)VOID GALLERY, (A)VOID CAFÉ a vznikla vize prosklených vstupů do kobek od architekta Petra Jandy, které budou mít letos premiéru. V roce 2011 pak začal provoz (A)VOID FLOATING GALLERY, na jejíž palubě už od roku 2012 nacházejí milovníci saunování azyl v LÁZNÍCH NA LODI s krásnými výhledy na Vltavu. (A)VOID FLOATING GALLERY se stala tradicí i kultovním symbolem náplavky. Na její palubě či v podpalubí probíhají festivaly autorského čtení, diskuse s domácími i zahraničními autory, a to jak těmi známými, tak s debutanty, stejně jako uvedení nových knih. Výrazné je propojení autorského čtení s hudbou i promítání filmů a autorských projekcí. (A)VOID FLOATING GALLERY spolupracuje s různými institucemi: s Městskou knihovnou v Praze (každoroční letní festival Na vlnách MKP), s Pražským literárním domem autorů německého jazyka, se Společností pro nizozemskou a vlámskou kulturu NE-BE, se Společností poezie atp. A je také sociokulturním fenoménem, když se na její palubě i v podpalubí potkávají lidé různých světů – studenti, Pražané, umělci z celého světa, turisté i lidé z prostředí obchodu, médií či politiky. K tomu nepochybně přispívá také úroveň pivní kultury: (A)VOID FLOATING GALLERY byla první mezi náplavkovými provozovnami, která uvedla na náplavku rozvíjející se malé české pivovary.

Za deset let existence musela (A)VOID FLOATING GALLERY již několikrát statečně vzdorovat snahám o likvidaci zaměřeným proti neotřelému způsobu mixování alternativní kultury, vysoké literatury, progresivního indie popu a lidové hudby i udržení prostoru vstřícného setkávání a rozvoje nezávislé kultury.

V současné době je nucena čelit nátlaku ze strany města, respektive TCP Praha, a. s., která je městem pověřena správou náplavek. Celá záležitost je o to tristnější, že se spolkem Dvojka sobě o záměru výpovědi nikdo předem oficiálně nejednal, že místo je majetkem města ve správě volených politiků a že právě spolek Dvojka sobě stál na počátku proměny veřejného prostoru náplavky pod Rašínovým nábřežím a byl jedním z jeho hlavních hnacích motorů.

Jsme přesvědčeni, že jedinečná a mezinárodně respektovaná kulturní instituce nesmí být krátkozrace zlikvidována administrativní slepotou, ale naopak má být ponechána v gesci subjektu, který již od roku 2007 s citem pro genia loci promýšlí a realizuje umělecký, kulturní a sociální provoz na třech místech náplavky pod Rašínovým nábřežím.

Při správě věcí veřejných musí být pro komunální politiku prioritou ohledy i na jiné hodnoty veřejného zájmu než na pouhý finanční profit a pohodlí byrokratických aparátů.  

V Praze 29. 4. 2020

PETIČNÍ VÝBOR

Ivo Slavík, spolek Dvojka sobě, od roku 2007 iniciátor kulturního oživení náplavky pod Rašínovým nábřežím

Sylva Fischerová, spisovatelka a básnířka hlavního města Prahy, VŠ pedagožka, klasická filoložka

Michaella Adlerová, fotografka

Mgr Vilma Kaplanová, PhD, molekulární bioložka

Miroslav Singer, emeritní guvernér ČNB; hlavní ekonom a člen vrcholového vedení Generali CEE Holding

Josef Straka, básník, spisovatel a literární organizátor

Petr Pošvic, promotér a gastro partner projektů (A)VOID Gallery

Miloslav Vítovec, gastro partner projektů (A)VOID Gallery

Prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD. – FA ČVUT, člen spolku Dvojka sobě

Tomáš Čada, básník a pedagog

MgA. Mgr. Helena Sequens, vizuální umělkyně

MgA. Petr Motyčka, PhD., vizuální umělec a kurátor

akad. mal. Dan Trantina, vizuální umělec

Monika Načeva, zpěvačka a herečka

Petr Borkovec, básník a spisovatel

Eliška Vidomus, hudebnice a publicistka  

Daniel Podhradský, nakladatel a majitel nakladatelství Dauphin, zástupce Cechu malých nakladatelů

Jáchym Topol, spisovatel a dramaturg Knihovny Václava Havla

Ing. arch. Petr Lešek, Projektil architekti, (např. NTK Praha, Studijní a vědeká knihovna Hradec Králové

PETITION   pursuant to   Art 18 of the Bill of Basic Rights and Liberties and Act No. 85/1990 Coll. on the right to petition We, the undersigned citizens hereby use, by means of this petition: SAVE (A)VOID! Addressed to the Council of the Capital City of Prague, Mariánské nám. 2/2, Prague 1, 110 01 our right guaranteed by Article 18 of the Bill of Basic Rights and Liberties and we hereby address this petition to the Council of the Capital City of Prague with a request to cancel the notice of termination of the lease of anchorage as at 31 May 2020, which was given without any reason to the Dvojka sobě association which operates the (A)VOID FLOATING GALLERY. We resolutely disagree with a management company authorized by the elected representatives of Prague citizens proceeding in this rather arrogant way whereby no discussions were held with the tenant in a timely manner about the intent and reasons for the notice of termination. The failure to state reasons on the part of the management company casts a negative light on the transparency of the intentions of the elected local politicians who run the management company, assign it tasks and pay it out of public funds. (A)VOID FLOATING GALLERY, a space characterized by its unmistakable atmosphere and alternative culture, has an important cultural and social value. It is available and open to everyone: synonyms of (A)VOID FLOATING GALLERY are: CULTURE, OPENNESS, TOLERANCE, RESPECT and SECURITY. For its customers, the cultural public, Prague citizens, tourists and random visitors and supporters, it maintains an unrivalled friendly environment. In 2007 and 2008, the Dvojka sobě association started its first cultural activities (exhibitions and concerts) on the riverbank. In 2009, (A)VOID GALLERY and (A)VOID CAFÉ were founded and the vision of glass-fronted cells in the embankment wall was created by architect Petr Janda, which spaces will be opened this year. In 2011, the operation of (A)VOID FLOATING GALLERY was launched and, since 2012, sauna lovers have found refuge in the SPA ON A BOAT with its beautiful views of the Vltava river. (A)VOID FLOATING GALLERY has become a tradition and an iconic symbol of the riverbank. On board or below deck, there are literary readings and festivals, discussions with both Czech and foreign authors, well-known and debutants, as well as the launching of new books. Frequently, there is an interconnection of literary readings with music and there are also movie projections and projections of films by their authors. (A)VOID FLOATING GALLERY cooperates with various institutions: The Prague City Library (the annual summer festival ‘On the Waves of the Prague City Library’), the Prague Literature House for authors writing in German, the “NE-BE” Society of Dutch and Flemish culture”, the Poetry Society, etc. And it is also a social/cultural phenomenon, a meeting place for people from different worlds, on board and below deck: students, Prague citizens, artists from around the world, tourists and people involved in business, media and politics. The standard of its beer culture undoubtedly contributes to this too: (A)VOID FLOATING GALLERY was the first of the riverbank establishments to introduce developing small Czech breweries to the embankment. During its decade of existence, the (A)VOID FLOATING GALLERY has had to bravely resist attempts to eliminate it because of its novel way of mixing alternative culture, high literature, progressive indie pop and folk music, as well as its efforts to maintain a space of open encounters and independent culture. Currently, it has been forced to suffer pressure from the City, or rather the TCP Praha, a. s. company which is authorized by the City of Prague to manage the embankments. The whole matter is all the more sad because nobody formally discussed the intention of giving the Dvojka sobě association notice of termination in advance, because the place is the property of the City of Prague which is managed by elected politicians, and because it was precisely the Dvojka sobě association that stood at the beginning of the transformation of the public space along the river below the Rašín Embankment and was one of its main driving forces. We believe that a unique and internationally respected cultural institution must not be liquidated by bureaucratic blindness but should instead be kept under the management of an entity that has been planning and carrying out artistic, cultural and social operations at three places along the river below the Rašín Embankment since 2007. In public governance, local politics must prioritize other values of public interest than mere financial gain and the convenience of bureaucratic apparatuses.   In Prague, 29 April 2020   PETITION COMMITTEE

 


Ivo Slavík, Dvojka sobě, zapsaný spolek


Ivo Slavík, Dvojka sobě, zapsaný spolek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ivo Slavík, Dvojka sobě, zapsaný spolek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...