Uměnovědné obory mají smysl - dopis studujících Katedry filmových studií při FF UK v Praze

V Praze dne 24. 3. 2023
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Uměnovědné obory mají smysl

Dopis studujících Katedry filmových studií při FF UK v Praze

Tento dopis jsme se jako studující Katedry filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rozhodli napsat ze dvou důvodů. Jednak jako gesto podpory všem vysokoškolským humanitním a uměnovědným oborům, které v českém prostředí dlouhodobě čelí podfinancování, a také jako konkrétní výpověď o podmínkách, které na naší katedře panují.

Filmová studia jsou již od svého počátku disciplínou, která se silně prolíná s perspektivami filozofie, sociologie, dějin umění a nespočtem dalších oborů. Udržitelnou budoucnost si tedy přejeme nejen pro svůj obor, ale také pro tyto příbuzné disciplíny, jejichž vědecký přínos je pro nás nepostradatelný. Tímto dopisem chceme k tomuto úsilí přispět, a to přiblížením významu filmových studií a situace na naší katedře.

Studovat film neznamená zabývat se jednou uměleckou formou, která by byla odtržená od okolní reality. Naopak, dějiny a teorie filmu jsou neoddělitelné od historického vývoje posledních 120 let a odráží v sobě jak vývoj moderních technologií, tak společenské proměny. Od přelomu 19. a 20. století sloužilo filmové médium jako cenný nástroj k záznamu (i produkci) vědeckých objevů i ke zkoumání přírodního světa. Díky své masové popularitě bylo využíváno téměř každým politickým režimem k upevnění moci. Ať už se tedy zabýváme současnými nadnárodními velkofilmy, nebo audiovizuálními díly z počátku minulého století, filmová studia nám umožňují lépe pochopit, jak film odráží a formuje naše myšlení o světě a jak se podílí na fungování naší společnosti. Zkoumáním filmu tak neodkrýváme pouze pohyblivé obrazy na celuloidovém pásu, ale můžeme lépe poznávat moderní historii lidstva a sledovat různé sociální, diskurzivní, kulturní, politické, ekonomické či společenské proměny.

Filmová studia hrají zásadní roli, protože nám poskytují nástroje pro kritické zkoumání role audiovizuální kultury v dnešním světě. Žijeme ve společnosti, která je protknutá pohyblivými obrazy — najdeme je všude. Od kina a televize až po internet a veřejný prostor. Audiovizuální a mediální gramotnost, na jejímž rozvoji se náš obor podílí, je tak nedílnou součástí novodobých kompetencí člověka. Schopnost orientovat se v hypervizuálním světě 21. století je čím dál náročnější výzvou, se kterou nám filmová studia spolu s dalšími disciplínami pomáhají se vypořádat. Jako taková nabývají filmová studia nesporného významu nejen na akademické půdě, ale i ve veřejné diskuzi a v otázkách školního vzdělávání.

Náš obor zabezpečuje také edukaci potřebnou pro práci v institucích a médiích, která zajišťují nepostradatelné kulturní aktivity: od televizní a festivalové dramaturgie přes kritické reflexe současné tvorby, rozdělování zdrojů Státního fondu kinematografie až po archivní péči o historii českého filmu a restaurování těch nejvýznamnějších děl. Tyto často „neviditelné“ profese zásadně určují kvalitu kulturního života naší společnosti a vyžadují patřičné univerzitní zázemí, které jedince na uplatnění v těchto sférách připraví.

Podfinancování humanitních a uměnovědných oborů dopadá jak na vyučující, tak na studující. Rovněž finanční podpora doktorandů a doktorandek je kriticky nízká. Takové prostředí nemotivuje k navázání doktorským studiem. Absolventi často opouštějí akademické prostředí a odcházejí za lepšími příjmy např. do filmového průmyslu. Ti, kteří se rozhodnou na doktorát jít, jsou pak nuceni hledat si další zdroje příjmu, aby se mohli uživit. To může vést k tomu, že doktorská studia buď nedokončí, nebo musí studia prodlužovat. Rozvoj oboru je tak značně limitován, protože se v něm mladí badatelé a badatelky nemohou adekvátně rozvíjet. Konkrétně naše katedra disponuje rozpočtem, který pokryje jenom měsíční náklady na (už tak nízké) mzdy, ale nemůže flexibilně podporovat další aktivity svých akademických pracovníků, pracovnic a studujících. V posledních letech je čím dál těžší získávat stipendia pokrývající např. náklady na akademické výjezdy z rozpočtu fakulty, protože i jí chybí dostatek prostředků. Studenti a vyučující jsou tak vystaveni nejistotě, že jejich práce nebude adekvátně podpořená. Propast mezi tím, jak ekonomicky významný je český audiovizuální průmysl, který podle zprávy společnosti Deloitte z roku 2018 tvořil 1,1 % našeho HDP, a jak slabě jsou financována pracoviště filmových studií napříč republikou, je alarmující.

Chceme tímto dopisem přispět ke zviditelnění významu filmové vědy a především k systémovému řešení nedostatečného financování humanitních a uměnovědných oborů. Pracovníci, pracovnice a studující si zaslouží větší ocenění svého úsilí. Věříme, že adekvátní podpora našeho a příbuzných oborů je podmínkou pro rozvoj kultury, vzdělávání a kritické debaty.


Studující Katedry filmových studií, FF UK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Studující Katedry filmových studií, FF UK bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...