Zlepšení podmínek ve věznicích a částečná amnestie

Komentáře

#1

Už toho je moc co se děje, každý má svá práva i odsouzený.

Michaela Benešová (Městec Králové, 2020-12-21)

#3

Podepisuji protože sama mám manžela ve vykonu trestu za přečin.Jsem nemocná a sama pečuji o dvě děti .Navíc v této nelehké době by jsme ho doma potrebovaly o to více.....

Ivana Podwiková (Frýdek mistek, 2020-12-21)

#5

Věra Oláhová

Věrunka Věrunka Oláhová (Pecka, 2020-12-21)

#8

Podmínky jsou hrozně a nepatří do 21stoleti ve středu evropy

Jiri Dobrovolny (Kyjov, 2020-12-21)

#11

Kratochvílová

Romana Kratochvílová (Louny, 2020-12-21)

#14

Podepisují mám sveho druha ve vězení a už bych ho chtěla vidět je to strašně dlouhá doba. Ta bezmoc a beznaděj. Modlim se ať povolí návštěvy

Petra Strejčková (Kutná Hora , 2020-12-21)

#15

Souhlasím

Martina Hladká (Terezín, 2020-12-21)

#18

Podepisuji za celkové zlepšení ve všech věznicich..

Marie Schovancová (Poděbrady, 2020-12-22)

#20

Podepisují protože mám ve VT přítele. Takze vím jaké podmínky jsou v našich českých věznicích.

Kristýna Chromá (Pchery, 2020-12-22)

#22

Souhlasím s petici. Protože je podle mě na místě a na vězně se ve všech směrech zapomíná!!

Barbora Májková (Břeclav, 2020-12-22)

#23

Mi záleží na mém příteli , který je momentálně ve výkonu trestu, bojím se o jeho zdraví vzhledem k momentalni situaci v CR a vzhledem k chabym zdravotnickym způsobům ve věznicích a také se mi nelíbí, ze vzhledem k lhostejnosti ministryně spravedlnosti a vedeni VSČR můj přítel již rok neviděl našeho 3 letého syna. Koronavirus jen tak z našeho světa nevymizi a vězni maji stejná lidská práva jako my, maji právo vidat se svymi dětmi a blízkými, v tomto ohledu už musí byt ucineno spravedlnosti. Pokud jste si tohle přečetli, děkuji za pozornost. #spravedlnostprovezne

Kristýna Dragounová (Kladno, 2020-12-22)

#24

Mám skusenosti s přístupem Vězeňské služby ČR která není schopna plnit účel výkonu vazby a trestu ani z 40% a pokud jde o stížnosti vězňů tak ty se jen zamitaj a zamitaj jako neduvodne. Ad to je ze strany ředitelů věznic či dozorujicich Ksz.
Ikdyz ředitel věznic ČR Dohnal uznal katastrofální situaci a dopisem z října 2020 se obrátil na precedy okresních a krajských soudů v cr, tak podřízení soudní úřednicí jednotlivých senátu o dopise ani nevěděli a plnej stále pokyny k nástupu odsouzených do vtos.
Cituji z jednoho z usneseni okresního soudu v Plzni z dne 12.12.2020

USNESENÍ
Soudní tajemnice Okresního soudu Plzeň-město rozhodla dne 11. 12. 2020 v trestní věci
odsouzeného Jiřího Primy, narozeného 11. 5. 1978 v Brně, trvale bytem hlášeného k pobytu na
adrese Brno – Staré Město, Husova 5, t. č. zdržujícího se na území města České Budějovice,
takto:
Podle § 323 odst. 1 trestního řádu se zamítá žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu odnětí
svobody v trvání 20 (dvaceti) měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Plzeň-
město ze dne 30. 3. 2020, č. j. 4 T 99/2019-1012 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni
ze dne 25. 8. 2020, č. j. 9 To 125/2020-1555, a který nabyl právní moci dne 25. 8. 2020.

Odůvodnění:
1. Shora uvedeným rozsudkem byl odsouzený Jiří Prima uznán vinným ze spáchání přečinu
křivého obvinění podle § 345 odst. 14, odst. 3 písm. c), e) trestního zákoníku a přečinu
výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a byl mu uložen mimo jiné úhrnný trest odnětí
svobody v trvání 20 měsíců se zařazením pro jeho výkon do věznice s ostrahou. Odsouzený se
v době od 30. 9. 2019 v 14:40 hodin do 2. 6. 2020 v 11:30 hodin nacházel ve výkonu vazby v této
trestní věci, ze které byl z důvodu uplynutí doby trvání vazby podle § 72a odst. 1 písm. a)
trestního řádu propuštěn na svobodu. Po započtení doby strávené ve vazbě tak odsouzenému
zbývá dovykonat z uloženého trestu odnětí svobody 11 měsíců a 28 dnů. Podáním ze dne 21. 10.
2020 byla zdejšímu soudu ze strany Okresního státního zastupitelství Plzeň-město postoupena
žádost odsouzeného Jiřího Primy o odklad nástupu do výkonu trestu ze dne 16. 10. 2020, která je
ve spise založena na č. l. 1652 – 1653 a 1656. Svoji žádost odsouzený odůvodnil současnou
epidemiologickou situací spojenou s šířením koronaviru na území České republiky, kdy žádá, aby
soud nehazardoval s jeho zdravím, respektoval současný stav a z tohoto důvodu odložil jeho
nástup do výkonu trestu. Součástí jeho žádosti je jednak dle jeho podání citace ze zprávy
Lidových novin týkající se aktuální epidemiologické situace (č. l. 1652 – 1653 spisu) a jednak
informace o žádosti vězeňské služby ohledně zvážení odkladů nástupu trestů uložených za
banální trestnou činnost (č. l. 1656 spisu). Dne 23. 11. 2020 bylo do předmětného trestního spisu
založeno podání odsouzeného Jiřího Primy ze dne 4. 11. 2020 adresované ředitelce správy soudu,
kdy část tohoto podání se týká rovněž žádosti o odklad výkonu trestu v této trestní věci (č. l. 1711
spisu). V tomto podání založeném na č. l. 1711 spisu oboustranně odsouzený navrhl, aby
s respektem k tomu, že se nezdržuje v Plzni, má brigádu, bydlení a dosud nemá za sebou další
„Tc“, soud odložil nástup do výkonu trestu odnětí svobody alespoň do doby, než budou soudem
vyslechnuti svědci a poškození ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 4 T 38/2020 (pozn.
v této trestní věci byla na obžalovaného Jiřího Primu dne 15. 4. 2020 ke zdejšímu soudu podána
obžaloba pro přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. b, c) trestního
zákoníku a přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního
zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, ve věci je
nařízeno hlavní líčení na 20. 1. 2021). Odsouzený zde doslova uvedl: „O mě byl mediální tiatr
v roce 2019 tak ad se taky ti co mě do problémů dostali dozvědí že sem na svobodě.“
2. Podle ustanovení § 323 odst. 1 tr. řádu výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující jeden rok může předseda
senátu z důležitých důvodů odložit, a to na dobu nejvýše 3 měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
uvedené v § 321 odst. 1 tr. řádu.
3. Podle ustanovení § 323 odst. 2 trestního řádu další odklad výkonu takového trestu nebo jeho odklad na dobu
delší než tři měsíce může povolit předseda senátu, a to jen výjimečně ze zvlášť důležitých důvodů, zejména mohl-li
by výkon trestu mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky. Odklad lze však povolit nejdéle
na dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v § 321 odst. 1 trestního řádu.
4. Soud přezkoumal žádost odsouzeného a dospěl k následujícímu závěru. Přestože byl
odsouzenému uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců, mohl by přicházet v úvahu
postup podle § 323 odst. 1 trestního řádu, neboť po započtení doby, kterou odsouzený v této
trestní věci strávil ve vazbě (celkem 8 měsíců a 2 dny), mu zbývá dovykonat trest odnětí svobody
v délce 11 měsíců a 28 dnů, tedy trest, který nepřevyšuje jeden rok, je tedy splněna jedna ze
základních podmínek uvedená v ustanovení § 323 odst. 1 trestního řádu. Jak je však z totožného
zákonného ustanovení patrné, soud může odložit výkon trestu toliko na dobu tří měsíců od
právní moci odsuzujícího rozhodnutí. Rozsudek v předmětné věci nabyl právní moci dne 25. 8.
2020, výše uvedená lhůta tak uplynula dne 25. 11. 2020. Soud tedy uzavírá, že zde nejsou dány
zákonné důvody pro povolení odkladu výkonu trestu na dobu 3 měsíců tak, jak má na mysli
ustanovení § 323 odst. 1 trestního řádu, a to vzhledem k době, která uplynula od právní moci
odsuzujícího rozhodnutí.
5. Soud má rovněž za to, že v dané věci nebylo možné postupovat ani podle ustanovení § 323
odst. 2 trestního řádu, neboť důvodem pro další odklad takového trestu nebo jeho odklad na
dobu delší než tři měsíce jsou pouze eventuálně hrozící mimořádně těžké následky odsouzenému
nebo jeho rodině. Soud však v daném případě tyto následky neshledal. Odsouzený ve své žádosti
pouze uvádí, aby soud nehazardoval s jeho zdravím a respektoval současný stav, který na území
České republiky vznikl v důsledku šíření koronaviru. Soud je toho názoru, že odsouzený se
nástupem do výkonu trestu odnětí svobody nevystavuje většímu riziku nákazy virem Covid 19
než tomu, které mu přináší jeho pobyt na svobodě. Vězeňská služba ČR rovněž v médiích
deklarovala dostatek ochranných pomůcek pro vězněné osoby, ať se již jedná o roušky či
dezinfekční prostředky. Navíc nelze přehlédnout informaci, která je obsažena v hodnocení
obžalovaného za dobu výkonu vazby ze dne 25. 5. 2020 (č. l. 1213 spisu), tedy že u obžalovaného
v době vyhlášeného nouzového stavu byl zaznamenán negativní poznatek v podobě problému
s nošením roušky při společných aktivitách s ostatními obviněnými, kdy mj. i na tento nedostatek
byl obžalovaný opakovaně upozorňován. Za této situace se tvrzení odsouzeného o „hazardování
s jeho zdravím ze strany soudu“ jeví přinejmenším jako účelové ve snaze oddálit nástup výkonu
trestu odnětí svobody, který mu byl v této věci uložen. Pokud jde o příjem odsouzených,
z naposledy na internetových stránkách Vězeňské služby České republiky zveřejněných měsíčních
statistických hlášení za období říjen 2020 a listopad 2020 (viz č. l. 1729 – 1732) vyplývá, že
k příjmu odsouzených do nástupních věznic ať již z občanského života či k jejich dodání
prostřednictvím Policie České republiky dochází neustále a ani soud nemá k dispozici žádnou
oficiální informaci o tom, že by tento příjem byl jakkoliv omezen. Ani okolnosti uváděné
odsouzeným v podání založeném na č.l. 1711 spisu nemohou být v žádném případě považovány
za zvlášť důležité důvody tak jak má na mysli ustanovení § 323 odst. 2 trestního řádu. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem soud rozhodl o zamítnutí odkladu tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto usnesení.
Odsouzený je povinen do výkonu trestu nastoupit ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy
k nastoupení trestu, která je mu současně zasílána s tímto usnesením. Pokud nenastoupí,
může se dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst.1 písm. g) tr. zákoníku a bude soudem požádána Policie ČR o jeho dodání do výkonu
trestu.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
Plzeň 11. prosince 2020
Bc. Eva Hůrková v.r.
soudní tajemnice
Toto usnesení č.j. 4 T 99/2019-1737 ze dne 11. 12. 2020 nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 11. 12. 2020.
Připojení doložky právní moci a vykonatelnosti provedla Louthanová dne 14. 12. 2020..... Konec citace.

A to v situaci kdy proti oboum rozsudku je podané dovolání k nejvyššímu soudu v cr.

Současní nové odsouzení co nastupuji do vtos z venku půjdou na 14cti denní izolaci do karantény po té budou řešení ve stejných podmínkách o umístění do stupňů diferenciace a stupňů ostrahy a až po té se bude řešit eskort do určené věznice.
Nicméně podle dostupné informace je 565 českých vězňů nákazenych koronavirusem. Při těžším průběhu jsou umístěni na covidová oddělení v Praze a Brně.
V tuto chvílí se v Česku nachází ve věznicích 19 407 vězňů | Zdroj: Fotobanka Pixabay.
V českých věznicích je aktuálně 565 vězňů pozitivně testovaných na koronavirus. Jeden v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřel. Radiožurnálu to sdělila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. Jednotlivá zařízení podle ní nakažené vězně izolují. Ve vězeňských nemocnicích v Praze a v Brně vznikla covidová oddělení, doplnila Kučerová.

Praha 15:48 15. prosince 2020

Mluvčí Vězeňské služby uvedla, že nechtěli zatěžovat nemocnice, a proto si vytvořili vlastní covidová oddělení. „Tím jsme v podstatě reagovali na to, abychom nezatěžovali civilní zdravotnický systém. Pokud má někdo z odsouzených těžší průběh nemoci, tak ho hospitalizujeme na těchto oddělení,“ sdělila Radiožurnálu Kučerová.

Na covidových odděleních vězeňských nemocnic je zatím místo. „Kapacitní problém nemáme. Věznice umí izolovat vězně, mají s tím zkušenosti při řešení jiných infekčních onemocnění, jako je například černý kašel,“ dodala Kučerová.

V českých věznicích je k 15. říjnu celkem 19 407 vězňů. Většina, tedy 17 516 jsou odsouzení, 1578 lidí je ve vazbě.Konec citace.
Je potřeba si uvedomit že kovid zde bude řešen i čelí rok 21 a optimismus s očkováním rozhodně nelze zdilet. A to i s respektem kdy se očkování dostane až do věznic. Situace na Slovensku však potvrdila že očkování moc nepomohlo.

Navrhuji proto si situaci detailně uvědomit a když na ní nereaguje sama paní Benešová tak ad s obsahem této složky s prilohama sou seznámení pánové Babiš Andrej a Zeman Miloš. A seznámení s tímto potvrdej svojím podpisem.a složku vratej zpět autorům petice.
Kdy po té navrhuji věc předat komisi EU. A řešit na evropské úrovni.

Za pochopení vysse uvedeného děkuji.
Prima jiri

Jiri Prima (Brno, 2020-12-22)

#25

Podepisují, protože souhlasím s obsahem petice a dle mého se na tyto problémy vůbec nepoukazuje. Odsouzeným by se neměla brát lidská důstojnost, což se bohužel mnohdy stává.

Gabriela Kleinová (Ústí nad Labem, 2020-12-22)

#26

Protože zdravotní péče by se měla vážně zlepšit. Můj muž čekal jen na vyšetření kýly, tak dlouho, až tobylo tak spatne že nic jiného nezbývalo. Poté mu doporučili v nemocnici operaci a zase nic X měsíců. A co se týče amnestie, jednoznačně PRO v téhle situaci..

Karolína Smolíková (Plzeň, 2020-12-22)

#27

Podepisují protože můj přítel je ve vykonu trestu.a jelikož zdravotnické podmínky ve věznicích je vážně katastrofa ,tak bych chtěla aby se zlepšilo hlavně zdravotnictví ve věznicích ,protože opravdu by vás tam nechaly nejradši chcípnout když to musím až takhle napsat ,ale je to tak jelikoz to vydim u mého přítele .proto se přidávám k podpisu ,a doufám že podpisu bude mnohem víc aby opravdu začali něco stím dělat.PS:však to SOU lidi jako my,tak se nad sebou lidí zamyslete a udělejte jednou něco dobrého.tam kde SOU naší blízké ,můžou být i vaše jelikož nevíte co se může stát ,může vám chybět na nájem ,jidlo cokoliv a co udělá vaše polovička ?něco aby ti peníze sehnala...a jen proto protože přemýšlí nad rodinou aby měla.nadale kde bydlet a nebo aby měla co dát vašemu dítěti k obědu.tak nebuďme na sebe jako psy.ŽIVOT JE KRASNY ,ALE KRATKY ....

Petra Havlova (Chrastava, 2020-12-22)

#30

Mám ve vězení přítele, který je také v hrůzných podmínkách.

Anna Rozsypalová (Velké Losiny, 2020-12-22)

#31

Chci podpořit přítele své kamarádky.

Ivana Vejvodová (Všeradice 143, 2020-12-22)

#32

Podepisuji protože každý si zaslouží druhou šanci a když s tím nic nedělá naše vláda a pan prezident musíme my občané. Mám tam manžela a mám o něj strach.

Michaela Serynková (Příbram, 2020-12-22)

#33

Podepisují protože souhlasím s petici.

Jana Zatloukalova (Chodová Planá , 2020-12-22)

#36

Podepisují proto že mám manžela v věznici a řada bych chtěla aby bil doma 😪😪z dětma moc nám chybí

Zuzana Ferkova (Děčín, 2020-12-22)

#37

Sama vím jaké to je,a v jakych podmínkách hlavně nemocné trpí a postrádají zdravotnickou péči

Magdalena Stecherova (Karvina, 2020-12-22)

#38

Podepisuji,prozožé mám tam také manžela a mužu říct,že je to dobrý člověk,který důvěřoval a doplatil na to! V dnešní době,kdy řádí pandemie a uzavírají oddily a korona řadí,chceme být našim manželům a tatínkům oporou a chceme je mít doma. Nemůžeme mít návštěvy ,abychom je mohli objat a být v přímém kontaktu.Mělo by se stím něco dělat,řešit to!
Moc děkuji za tuto petici a budu doufat ,že to k něčemu bude. Čonková

Jana Čonková (Praha, 2020-12-22)

#39

Beránková

Jana Beránková (Praha 9, 2020-12-22)

#40

Hladikova

Ludmila Hladikova (Turnov, 2020-12-22)

#41

Podepisuji, protože mám manžela ve VT.

Iveta Pešoutová (Praha, 2020-12-22)

#42

Podepisuji protože, souhlasím s touto peticí.Kubátová

Petra Kubátová (České Budějovice, 2020-12-22)

#46

Podepisuji pac vím že ve věznicích berou odsouzené ne jako lidi ale jako odpad takhle by se chovat neměly i odsouzene jsou lidi jako policajti.. a myslím jsi že prvotrest by měly dostat druhou sanci a mohli by udělat amnestií několik odsouzenejch udělaly sice chybu ale třeba původní trest byl 6.mesicu a pak ji propalej všechny podmínky tak třeba z původních 6.mesicu jsou najednou 4.roky píší že své vlastní zkušenosti..

Veronika Jelinkova (Ústí Nad Labem, 2020-12-22)

#51

Bych byla rada o castecnou amnestii

Marie Peterová (Chomutov, 2020-12-23)

#52

Pavla Šumová

Pavla Šumová (Nehasice, 2020-12-23)

#54

Podepisuji

Petra Charousková (Chlumec, 2020-12-23)

#58

Podepisuji tuto petici a souhlasím se všemi body petice, jelikož mám příbuzného ve výkonu trestu, kterému sice zbývá už jen půl roku do konce, ale i tak mám veliké obavy o jeho zdraví, vzhledem k podmínkám ve vězeňství a covid situaci.

Naděžda Frydrychová (Hranice, 2020-12-23)

#60

Souhlasím s peticí, děkuji za iniciativu všech, kteří jste u vzniku petice. Držte se všichni, ať má petice smysl. Syna jsem už skoro rok nevidela.

Monika Moravcová (Břežany II , 2020-12-23)

#61

Souhlasim a proto se k petici pripojuji

Soňa M. (Liberec , 2020-12-23)

#62

Protože chci :)

Miluška Peštová (Kolin, 2020-12-23)

#67

Podepisuji protože mám přítele ve Výkonu Trestu. A stou to peticí 100% souhlasím. Už i pro mě samotnou je to dlouhé a bez návštěv dvakrát tolik. Stesk je opravdu velký. Některé podmínky ve věznicích jsou hrozné ať se to týká např. v hygienickych podmínkách nebo obyčejných věcí, které i my sami běžně používáme k životu.
Částečná amnestie by nejen pomohla většině rodin, které byli například na nyní odsouzeném existenčně závislá ale i vzhledem k nynější situaci s COVID-19. Věznice jsou přeplněné a jak tam nákazu přestat šířit si opravdu nedokáži představit.
Etzlerová P.

Petra Etzlerová (Svitavy, 2020-12-24)

#70

Ano zlepšuje

Etela kicova (české velenice, 2020-12-24)

#71

1.ve věznicích je spousta lidí, kde i v případě, že se tito lidé provinili -bagatelní trestné činy a přečiny (?) by mělo a mohlo být užito alternativních trestů,které i náš současný právní řád umožňuje
2.v počtu uvězněných na celkový počet obyvatel je ČR bohužel na jednom z předních míst ve světě
3. měly by být mnohem více využívány alternativní tresty, které i součastný zákon umožňuje - např. elektronické náramky, větší spolupráce s probační a mediační službou, veřejně prospěšné práce, apod.

Jan Šebelík (Praha, 2020-12-24)

#75

Branická zdenka

Branická Branická (Melč, 2020-12-25)

#88

Podepisuji protože sama tam mám přítele

Denisa Hrabáková (Plzeň , 2020-12-28)

#93

Mám ve věznici syna a vím jak těžká situace ve věznici je

Bohuslava Sabolová (Děčín, 2020-12-30)

#94

Můj přítel (cizinec) má neuvěřitelně těžké podmínky. Věznice v ČR nejsou připraveni na cizince a tím porušují jejich práva. Všechna poučení (možnost návštěv, volání, nákup atd..) dostal pouze v čj, který neumí. I když hovoří plynně aj, což je úřední jazyk EU, je mu to v naší zemi k ničemu. Nemohl tak volat, nakupovat, požádat o návštěvu, skype hovor. Musela jsem denně volat a žádat věznici o spolupráci, kdy mě vždy odmítali, že je přece dospělý a poučení dostal. A to nemluvím o vazbě, kde byl 7 měsíců. Sprcha 5 minut 2x týdně, 23 h denně zamčen v mini mistnosti, na vycházku ho brali v 7hod,takže několik měsíců neviděl slunce. A nyní když je konečně ve vězení na tzv. prevychovu... Ptám se, ta spočívá v čem? V tom, že je 23/7 zavřen na patře, dostává mini porce stravy, i když prosí denně o práci, nic mu nedají, protože je prý cizinec. Věznice má na stránkách popsáno jak pracuje s vězni, nabízí zájmovou činnost, psycholog a pedagog se jim věnuje, ale neděje se vůbec nic. Prý je na jiném pavilonu, tam žádné kroužky nejsou. Takže trpí hlady, nudou. Když mu chci prilepsit a pošlu peníze, 50 % mu vezmou a nákup v 3x predrazenem obchodě je také lahůdka... Je libo okurku za 60 Kč? Ne kilo, ale ks! Jsou to vězni, nemají příjem a jejich rodiny tak musí toto období přežít. Místo toho, aby trdy byla možnost práce nebo pochopitelných cen.... Nakupují za ceny jak ve Švýcarsku (kde důchodci berou na naše 100 000 Kč), v dnešní moderní době telefonuji za 2 Kč za minutu... Ufff. Tyhle všechny peníze musí dotovat rodina, i když oni nic neudělali! Tedy jen je drží pod zámkem, nic s nimi nedělají, mučí je minimální porcí jídla. Tohle je moderní způsob prevychovy? Takový agresor, který se jen bije, protože jako malý byl on jen bit, ten určitě přestane být agresorem. Volám VIVAT naší vládě a tomuto skvělému systému!!!

Jana Nehonská (Kadaň , 2020-12-31)

#95

Základní lidská práva u vězněných v ČR, jsou porušována roky!

Jan Šinágl (Žebrák, 2020-12-31)

#98

Manžel odbýva trést na Pankrac je nemocný ma špatnu zdrávotni pečé, výžaduje operáci, kteroů tam nelze provést .

Olga Háchová (Přibram, 2021-01-02)

#101

Podepisuji protože aktuální situace a s covidem 19 mělo by se k veznum přistupovat lépe jsme lidi a ne je brát jak odpad jsou to lidé a mají rodiny a jednou vylezou ven mělo by se vše zlepšit ve věznicich přístup a celkově

Sajinna Nepeřená (Strakonice , 2021-01-02)

#103

Dobrý den, protože i lidé ve vězení jsou lidé a né odpad.Nemají přístup pravdivým informacím,vždy jen zkreslenpřes někoho .

Daniela Gažíková (Ostrava, 2021-01-04)

#104

Za přítele co je ve věznici ve Vinaricich

Jaroslava Irdzová (Kladno , 2021-01-04)

#106

Protoze mi neni osud lidi lhistejny!!!

David Sykora (Praha, 2021-01-05)

#107

Podepisuji, protože jsem byla ve vězení a zažila jsem si ty otřesné podmínky na vlastní kůži.

Lucie Hauptmannová (Plzeň, 2021-01-06)

#108

Sama mám druha ve výkonu trestu, takže moc dobře vim jaké je to těžké a především v této době coronaviru, ktery se nevyhnul ani "jeho" věznici. Ti co v takové situaci nejsou si neumí predstavit jaké to je, každý den se bát, jestli není mezi nakazenymi, nikdy nemůžete vědět co se může stát. Proto se připojují k teto petici,když už "nahoře" nedokáží pochopit,jak se ted cítí rodiny odsouzenych,musíme jim pomoct sami.

Petra Fejfarova (Jirkov, 2021-01-06)

#110

Sama jsem byla ve výkonu trestu a vím jak to tam chodí.

Kristýna Moučková (Praha, 2021-01-07)

#113

je to zprávne odškodnení za covid propuste vsšechny mé kamarády AMNESTIE

Marek GR (Smečno, 2021-01-07)

#116

Podepisuji, protože s tímto naprosto souhlasím!
Makarovicsová

Lucie Makarovicsová (Smecno, 2021-01-11)

#117

Podepisuji, nebot mi neni lhostejny zivot odsouzenych

Lenka Fitz (Praha 4 - Braník, 2021-01-11)

#118

Podepisují prošla sem si Věznici svetla nad sázavou...... zdravotnictví nefunguje .... chování dozorců strašné.... ředitelka která nic pro zlepšení nedělá.... paní Mysickova .... státní zařízení to určitě.... vládu to nezajímá... jsou to pro ně jen čísla...

Ivana Bohacova (Dražice, 2021-01-12)

#122

Lenka Levá

Lenka Levá (Brno, 2021-01-15)

#123

Mam manzela uz 3.5roku ve vezeni a moc nam s malou chybi kazdy ma pravo na druhou sanci.

Eva Horvátová (Horní Litvínov, 2021-01-17)

#126

Protože mi chybí můj braška a ma tady milovanou dceru ktere taky chybí

Rachel Klemparova (Ostrava , 2021-01-22)

#127

Dobrý den, Ano podepisuji petici. Není možné co se děje ve Věznicích. A ještě jí vytisknu a nechám kolovat mezi lidmi a odešlu.

Kateřina Pospíšilová (Hořovice, 2021-01-23)

#128

Podepisuji protože je nám odepirano právo na návštěvu za naším otcem,manželem. Nechápu proč, když zaměstnanci věznice, právníci, policie mohou stejně zanest Coronu do věznice, a že k tomu dochází, testy jim nikdo nedělá.!Odepirani návštěv se podepisuje na psychyckem stavu, jak vězně tak rodiny která ho podporuje..Vězni,Nemají ani přístup k desinfekci! Státní správa je přetížena, nejsou znalci atd... Termíny se nedodržují a naši blízcí jsou od nás odříznuti déle než je zapotřebí v mnoha případech. Psychologové za nimi nedochází, marně volají po pomoci.Zdravotni péče téměř nulová, jen jim dají prášky a nazdar, nikdo nekontroluje průběžně jejich zdravotní stav. V mnoha zemích už v době Covidu proběhla amnestie, aby mohli být oprou pro své nejbližší, spolu v této době. Jen u nás se opírají o nesmyslnej argument že vězni jsou ve věznicích ochraneni před Covidem. Úsměvné. Tímto bych chtěla přispět pro zlepšení stavu v našich věznicích, a přidat se k boji za naše nejbližší..

Barbora Šimková (Bezdružice , 2021-01-27)

#131

Podepisují tuto petice, k lepšímu zacházení s vězni

Jana Majerova (Smecno, 2021-01-30)

#132

Podepisuji protože mám přítele ve vězení a měl by být tady se mnou a starat se o mě a našeho mopsika,který už se ho nejspíš nedožije,jestli nebude amnestie.

Martina Mlatečová (Praha, 2021-02-05)

#133

Podepisuji, protože se mi nelíbí současná neinformovanost veřejnosti a lidí ve výkonu trestu o covid-19 situaci ve věznicích, nepravdivích informací od mluvčí Gř Vs ČR o situaci a nepřipravenosti věznic na pandemii

Lenka Vokáčová (Mimoň, 2021-02-07)

#134

Podepisuji z důvodu toho, že díky aktuální situace, není jednoduché spíše je nemožné utáhnout celou domácnost a příjem partnera je nezbytný. Prosím o udělení částečné amnestie pro nezavažné trestné činy do 2let.
Hezky den, Denisa

Denisa Kovářová (Dolní Libchavy , 2021-02-10)

#139

Protože mám svého druha ve věznici, a jsem tak seznámena s fungováním například zdravotnické péče která je na dnešní vyspělou dobu velmi pozadu. A jiných věcí.

Klára Tůmová (Most, 2021-03-09)

#140

Nesouhlasím aby s vězni bylo takhle zacházeno.Jsou to také lidi a zaslouží také 100% zdravotní péči I pořádnou hygienu v této situaci co se děje!

Martina Francová (Mělník, 2021-03-11)

#141

Souhlasím s níže uvedenou peticí. Díky Pavlína Machačová

Pavlína Machačová (Zásmuky, 2021-03-14)

#144

Podepisují, protože podmínky v českých věznicích jsou otřesné. Již přez rok jsou vězni omezováni na svých právech, nemůžou navštěvovat různé kroužky a aktivity, nemají možnost smysluplně využít dlouhý čas. Téměř všichni jsou v depresích, neboť jsou ovlivnění situací, že jsou zakázané návštěvy, že se bojí o životy svých blízkých. Ředitelé věznic a bachaři vězňům situaci neulehčí, spíše naopak. Už před rokem jsem psal, že se Covid do věznic dostane, že začnou umírat vězni, kteří se dopustili přestupků, protože jen ČR posílá do věznic drobné zlodějíčky. Doufám, že za tohle ponesou odpovědní činitele následky.

Karel Peer (Brno, 2021-04-03)

#147

Veznice jako taková nenaplnuje téměř žádné klady pro vězně. Uzavre vaa od života a vypusti s petistovkou a dluhama za život ve veznici a jdi a zij řádný život...podepisuju protože vězení je spíše trest pro osoby blízké které se ocitnou sami s dětmi a hříšníci mají jídlo a střechu nad hlavou ...

Katerina Toboříková (Praha, 2021-09-27)

#148

Každý si zaslouží šanci na nápravu

Kristýna Reková (Dolní Čermná , 2021-11-24)

#156

Souhlasím

Filip Nestarec (Brno, 2022-06-09)

#157

Souhlasím

Petr Honomichl Honomichl (Čestice, 2022-08-07)

#160

Podepisuju tuto petici z duvodu ze je na case dat. sanci pro vezne

Kveta Zoltakova (Praha 3 zizkov, 2022-12-27)

#162

Jsem zažil na vlastní kůži zacházení v českém vězení.

Jan Ťok (Rohatec, 2023-06-01)

#164

Je to spravne

Magdalena Davidova (Novy jici , 2023-06-03)

#166

Mam ve vezeni syna,ktery dostal neopravnene16mesicu nepodminene.Soudce je proti nemu zaujat a odsozdil ho pouze podle svych domnenek.Neumoznil mu svedky.

Marketa Nemeckova (Kolin, 2023-09-27)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...