Petice za zachování dětských skupin

Unie_center_2.JPG

Otevřený dopis k připravované novele zákona o dětských skupinách

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené senátorky, vážení senátoři,
oslovujeme Vás jakožto naše volené zástupce v souvislosti s vyjádřením nesouhlasu s chystanou novelou zákona o dětských skupinách.


Unie center pro rodinu a komunitu vyjadřuje nesouhlas s připravovanou novelou o dětských skupinách. Zmíněná novela výrazně omezí dostupnost míst pro předškolní děti a zhorší postavení zejména matek malých dětí na trhu práce. Přijetí dané novely nás vrací o mnoho let zpět.


Dětské skupiny vznikly před šesti lety zákonem 247/2014 Sb. jako řešení nedostatku míst v mateřských školách a jako řešení pro rodiče, kteří se rozhodli nastoupit do práce dříve než od tří let věku dítěte.


Vznik i provoz dětských skupin podpořila ČR prostřednictvím evropských fondů, zřízených především proto, aby pomohly realizovat projekty, které se po skončení této podpory stanou funkčními. Projekt dětských skupin tento požadavek bezezbytku splňuje.
Řada organizací během uplynulých šesti let výrazně napomohla státu v zajištění nedostatkových míst pro péči o malé děti, splnila veškeré administrativní a kvalitativní požadavky, investovala finanční prostředky, vytvářela pracovní místa. Výsledkem těchto činností je lokálně funkční systém. Jako příklad dobré praxe uvádíme dětské skupiny při pražském Klubu K2.

„Péči o děti mladší dvou let se věnujeme od roku 2010, jako mateřské centrum jsme chtěli pomoci rodičům, kteří se potřebovali vrátit do práce. Místa v mateřských školách nebyla ani pro děti čtyřleté. Dvě dětské skupiny jsme registrovali hned po přijetí zákona, během let jsme si vytvořili systém sledování kvality, metodiku práce s dětmi mladšími tří let, umíme pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem, máme program podpory školní zralosti. Rodiče si u nás cení individuálního přístupu, velké přírodní zahrady, společných odpoledních akcí, otevřené komunikace,“ upřesňuje Julie Blábolová, manažerka Školky K2 Klubu K2.

Co přináší novela zákona o dětských skupinách?

O novele zákona se hovoří posledních několik let hlavně v souvislosti s ukončením evropských projektů. Zřizovatelé byli vždy ujišťováni jak MPSV, tak politiky, že novela vyřeší financování takovým způsobem, aby provoz dětských skupin nebyl ohrožen ani zkomplikován.

Vládou schválená novela však hovoří opačně:

  • dětské skupiny budou přejmenovány na jesle a více se zaměří na zdravotnický aspekt péče o děti;
  • v jeslích budou moci být děti od šesti měsíců pouze do tří let věku;
  • o děti budou moci pečovat záchranáři, absolventi kurzu první pomoci, ne však učitelé mateřských škol či současní pečovatelé s kvalifikací chůvy;
  • financování ze strany rodičů bude limitováno.

Cílem každé reformy by měl být posun vpřed, posílení dobrých zkušeností a vyvarování se těch nedobrých. Reforma související s péčí o předškolní děti by měla vést ke změně mířící k prostupné pestré nabídce předškolní péče, jež rodinu podporuje ve svobodné volbě rodinné strategie a zohledňuje potřeby dítěte, rodiny. Vládou schválená novela však přináší opak.

Místo dětských skupin jesle

Novela zavádí službu nazvanou jesle a ruší současnou podobu i název dětská skupina. Návrat není ale jen v pojmenování, z jeslí jsou přebírány i další motivy – ohraničený věk a důraz na zdravotnickou péči.

Jesle pouze do tří let věku

Novela počítá s tím, že tříleté dítě musí z jeslí přejít do mateřské školy. Argumentem je, že pro další rozvoj dítěte je nutné ho vzdělávat. Přípravou do školy se už ale nyní zabývá povinný předškolní rok. Zkušenosti ukazují, že největší zájem o dětské skupiny projevují rodiče dětí od druhého roku, což souvisí s jejich návratem na trh práce. Dítě se v novém prostředí adaptuje několik měsíců. Novela však tříleté dítě odvádí z jeslí do mateřské školy, tedy velmi brzy poté, co se na nové prostředí adaptovalo. V mnoha místech navíc není volná kapacita mateřských škol a rodiče často musí volit finančně náročnou variantu soukromé školky.

Důraz na zdravotnický aspekt

Novela spolu se snížením věku dětí říká, že nejvhodnějším personálem je ten zdravotnický. Vedle zdravotnického záchranáře a porodní asistentky je to nově vznikající chůva v jeslích. Nevidíme důvod, proč byli vyřazeni učitelé mateřských škol a současné kvalifikované chůvy.

Kvalita zastropovaná finančním příspěvkem

Paní ministryně chce kvalitní službu, ta stojí peníze. Zřizovatelé budou závislí na normativu na dítě, zároveň jim vláda stropuje příspěvek od rodičů. Navíc oba normativy platné od 1. 1. se zřizovatel dozví nejpozději 31. 12. Celý projekt je podle zákona neziskový, jaké důvody vedou k zastropování příspěvku od rodičů? Díky existenci kontrolních mechanismů, jako jsou audit kvality, kontrola účetnictví, se případná ziskovost, tedy rozpor se zákonem, projeví.

Domníváme se, že vládou schválená novela zákona o dětských skupinách nepřináší systémové řešení pro slaďování rodinného a pracovního života. Dětským skupinám, které budovaly systém dlouhodobé kvalitní péče, založené na rozvoji dítěte a zohlednění jeho potřeb, bylo na kulatém stole MPSV minulý týden doporučeno, aby se transformovaly v mateřské školy. Novela přinese zhoršení dostupnosti péče o předškolní děti. Neexistuje povinnost obcí zřizovat podobná zařízení. Novela přinese omezení nabídky, malý prostor pro financování. Povede k čím dál tím větší diferenciaci společnosti. To potvrzuje i organizace Člověk v tísni, která v novele vidí ohrožení přístupu k péči o nejohroženější sociální skupiny.

Vyzýváme Vás proto touto cestou k úpravě dané novely v rámci legislativního procesu ve výše zmíněných bodech. Rádi Vám doplníme jakékoli další informace a zveme Vás: Přijďte se podívat do některé z našich dětských skupin.

Za Unii center pro rodinu a komunitu, z. s.

www.uniecenter.cz 

Mgr. Regína Dlouhá
tel. 728 564 683, e-mail: regina.dlouha@uniecenter.cz

 

Unie_center_2.JPG


Mgr. Regína Dlouhá, radní Unie center pro rodinu a komunitu    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Regína Dlouhá, radní Unie center pro rodinu a komunitu svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...