PETICE PROTI TAKOVÉMU PROVOZU KAMENOLOMU ŽELEŠICE, KTERÝ ZPŮSOBUJE VÝSKYT AZBESTOVÝCH VLÁKEN V OVZDUŠÍ OBCE ŽELEŠICE

My, níže podepsaní předkládáme petici, na jejímž základě:    

1. Protestujeme proti stávajícímu provozu kamenolomu v Želešicích, provozovaným společností Kámen Zbraslav a.s., který může mít velmi vážný dopad na zdraví občanů.  

2. Požadujeme zahájit okamžitá efektivní protiprašná opatření, která zamezí výskytu azbestových (aktinolitových) vláken v ovzduší obce, způsobených odstřely, drcením a transportem nezakrytého kameniva z kamenolomu Želešice.  

3. Zpochybňujeme záměr EIA z roku 2008, na jehož základě kamenolom Želešice provozuje svoji činnost, a to především proto, že nijak nezmiňuje skutečnost, že těžený kámen obsahuje druh azbestu AKTINOLIT (Karcinogen kat. 1A), jak je ze zákona uvedeno v Bezpečnostním listu společnosti Kámen Zbraslav a.s.  

4. Požadujeme, aby zdraví občanů Želešic bylo chráněno stejně přísnou německou normou TRGS 517, která byla uplatněna v případě kamenolomu v Liticích na Plzeňsku, kde se také aktinolit vyskytoval v těžené hornině, a došlo k jeho uzavření, následné modernizaci a stanovení ochranných norem i pro vnější ovzduší.   

5. Požadujeme, aby došlo k nezávislému prošetření znečišťování ovzduší karcinogenní látkou v obci Želešice, a to zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.   

Svoje požadavky opíráme o výsledky dvou analýz vzorků prachu v obci z roku 2017 a 2018, které prokázaly souvislost výskytu azbestových vláken v obci s aktinolitem z kamene želešického lomu a o protokoly měření azbestových vláken z roku 2015 v prostorách OÚ Želešice a v ZŠ a MŠ Želešice z roku 2016, kdy došlo k překročení zákonných norem a k přechodnému uzavření školy.    

 Želešice bez azbestu - Facebook


Ing. Michaela Tomanová - zastupitelka obce Želešice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Michaela Tomanová - zastupitelka obce Želešice svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...