Otevřený dopis s otázkami na p. kardinála Dominika Duku v souvislosti s jeho napomínáním oponentů církevní antigenderové kampaně

                                                                                              3.1. 2019
 Vážený pane kardinále Dominiku Duko,
 
  jsme členy stejného církevního společenství, jakému Vy předsedáte. Sledujeme proto i kampaň některých církevních představitelů varujících před nastolováním genderových otázek. Také reakce dalších představitelů, kteří naopak kampaň mírní s tím, že věcná debata a rozlišování jednotlivých problémů je prospěšné a je vůbec dobré se zamyslet nad tím, zda církve nemají akutnější úkoly, než vést vyhrocené kampaně proti genderové problematice. V této souvislosti nás zaujalo udělení Vašich napomenutí kněžím Tomáši Halíkovi a Tomáši Petráčkovi.
   
   Ptáme se, co  jste nám - širšímu církevnímu společenství - uplatněním těchto napomenutí chtěl sdělit? Znamená to, že v naší církvi se již nesmí veřejně nesouhlasit s některými kroky biskupa, navíc nikoliv věroučnými, nýbrž týkajícími se běžného života? Má názorová výměna v naší církvi napříště probíhat mimo veřejnost a s vyloučením kněží, včetně jejich působení v akademickém prostředí, které si stovky let zakládá na vzájemném tříbení názorů? 
 
   Jak byste, prosím, vysvětlil logické nesrovnalosti, které vyplývají z prohlášení Vašeho arcibiskupství  zde , že "Toto „napomenutí“ je v souladu se stanoviskem České biskupské konference (ČBK), tedy všech diecézích biskupů", když biskup Tomáš Holub ve svém rozhovoru zde  řekl: "Nebyl jsem přítomen žádnému rozhodnutí biskupské konference, které by podpořilo udělení důtky monsignoru Halíkovi. Jen jsem od pana kardinála slyšel, že on sám o udělení nějakého napomenutí uvažuje." Je to již druhé ohrazení se T. Holuba ke stanovisku vydávanému za názor celé ČBK a rovněž pan kardinál Miloslav Vlk se svého času obdobně písemně ohradil proti prohlášení na Vašem webu k rozhovoru T. Halíka. Nesnižujete odvoláváním se na autoritu ČBK, jejíž členové následně svůj souhlas nepotvrzují, věrohodnost celé ČBK?
 
  Dále ve svém prohlášení uvádíte: "Napomenutí mj. zmiňuje, že prof. Halík „ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě ČBK. ... Napomenutí je třeba chápat v širších souvislostech, nejen v otázce tzv. Istanbulské úmluvy a debaty o ní."  Toto prohlášení jste na arcibiskupském webu zveřejnil 20.12. Nejspíše proto nezmiňuje dalšího napomenutého kněze T. Petráčka, který své napomenutí potvrdil veřejně až 21.12.  Tento kněz však v médiích před napomenutím vystoupil pouze asi dvakrát a v obou případech zpochybnil právě jen ty postoje biskupa či ČBK, které souvisí s vedením genderofobní kampaně. Jaké tedy souvislosti mimo genderovou problematiku máte na mysli?
 
   Jak byste, prosím, osvětlil odkázání se ve Vašem prohlášení na kánon 1339 Kodexu církevního práva, nejspíše odstavec 2: "Toho pak, z jehož jednání vzniká pohoršení nebo vážné narušení veřejného pořádku, může (biskup) pokárat ..."? T. Halík či T. Petráček skutečně pohoršili či vážně narušili veřejný pořádek? Jsou případně tato pohoršení přinejmenším taková, jaké způsobil např. svým kázáním na genderovou problematiku 28.9. 2018 pan Petr Piťha a které jste Vy podpořil? 
 
   Neměli bychom být stejně napomenuti i my, níže podepsaní a další, kteří antigenderové aktivity jednotlivých biskupů i kněží od jara 2018 sledujeme a opakovaně upozorňujeme na veřejných sociálních sítích a v médiích na jejich nevyváženost či manipulativnost? 
 
   Neměli by být obdobně napomenuti i biskupové Tomáš Holub a Václav Malý, kteří rovněž přes stanovisko ČBK ke genderové problematice nabádají k věcnějšímu a korektnějšímu postupu? 
 
    Není případné nedostatečně podložené církevní napomínání projevem klerikalismu (přesvědčením o své vlastní důležitosti a nadřazenosti), který často kritizuje papež František? Není potlačování svobodné výměny názorů v rozporu se závěrečným dokumentem Synody o mládež (citace čl. 53.) „ potíží obhájit své vlastní doktrinální a etické pozice před současnou společností“ nebo pošlapáním (čánek 57.) "touhy, aby se v církvi ujal méně paternalistický a více upřímný dialog"? 
 
    Prosíme o zodpovězení našich otázek jako výraz Vašeho vedení našeho společenství, které všichni dohromady utváříme. Tímto dopisem též sdělujeme pastýřům i ostatním věřícím svůj názor pro dobro církve dle kánonu 212 odst. 3 Kodexu církevního práva.
 
  Přejeme Vám i nám do nového roku život v Pravdě!
 
      David Smyčka, Semanín 103, 56002, rozmaryn@seznam.cz, farnost Česká Třebová

David Smyčka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že David Smyčka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...