Nesouhlasíme s brutálním zabitím lvů ve Zděchově

54142888_434279533976749_3382039480037801984_o.jpg

My, níže podepsaní, žádáme, aby všechny níže jmenované osoby, které se, dne 5. března 2019, účastnily zásahu ve Zděchově, byly řádně prošetřeny a potrestány za své neprofesionální jednání a šíření dezinformací, které vedly k veřejné dehonestaci chovatele Michala Práška a bagatelizaci usmrcením obou zvířat (lvice Ljuvy a lva Fufíka), které bylo provedeno v rozporu se Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání viz §3, odst. (p) „utracením usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, nebo osobou pod jeho kontrolou,“a dále odst. (5) „Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazují se následující metody usmrcování zvířat: c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení.“

 

Nesouhlasíme s jednáním a vystupováním zejména těchto osob:

Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zděchov


https://www.zdechov.cz/index.php?page=obecni_urad


"Já musím poděkovat policii České republiky za perfektní a řekl bych takový profesionální zásah.......ale musím poděkovat vlastně i zástupcům zologické zahrady v Lešné, které si myslím, že přispěli k tomu, že tu situaci, jsme nějakým způsobem zvládli..." Tomáš Kocourek 

Kdy tento již za života Michala Práška šířil o jeho osobě dezinformace, štval proti němu veřejnost (a to i prostřednictvím médií) a zneužil své pravomoci k tomu, aby Michal Prášek neobdržel povolení od stavebního úřadu a v souvislosti s tím také povolení k chovu zvířat vyžadující zvláštní péči, tedy lvů.  Dále pak jednal nad rámec svých pravomocí a povinností. Šířil lživé zprávy o neadekvátním zabezpečení lví ubikace a o nebezpečnosti zvířat, navzdory protokolům o kontrolách KVS, které tato tvrzení naopak vyvracely. Následně zařídil neoprávněný převoz těl lvů do kafilérie, a to i přes výtky rodinných příslušníků zemřelého.

Více např. zde: https://www.facebook.com/liuwafufikmichal/photos/a.434289347309101/450445499026819/?type=3&theater 

Informace k chovu: „Oba lvi byli řádně zaevidování u Magistrátu hlavního města Prahy v rámci registrace CITES. " Ředitel KÚ pro Zlínský kraj, Ing. Kutý 

Informace k zabezpečení ubikace dle protokolu o kontrole KVS zahájené dne 10. 8. 2017:  „Ohrazení výběhu a chovatelského areálu a zabezpečení ubikace bylo v době kontroly shledáno jako dostatečné k zabránění úniku chovaného lva i lvíčete.

Michalovi bylo povolení k chovu původně zamítnuto, protože stavba ubikace vznikal načerno (Michal si povolení žádal dodatečně). Z tohoto důvodu vyzvala KVS Michala k odstranění vad své žádosti o povolení chovu, tedy se dožadovala potvrzení, že je ubikace v souladu se stavebním zákonem. Jelikož však toto nemohl Michal v daném termínu doložit, správní orgán jeho žádost o povolení chovu, resp. řízení o ní, zastavil. Michal se proti tomu ale odvolal a rozhodnutí Ústřední veterinární správy ze dne 20. 11. 2018 znělo jasně v jeho prospěch: „Dle názoru odvolacího orgánu z výčtu zákonem požadovaných obecných a zvláštních náležitostí žádosti o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči nevyplývá, že by k této žádosti musely být přiloženy i doklady, že chovatelské zařízení (objekt) pro chov daných zvířat je v souladu se stavebním zákonem. Odvolací orgán konstatuje, že takový požadavek není zákonem předepsán, tudíž skutečnost, že při podání žádosti účastník řízení shora uvedené doklady nepředložil, není a ani být nemůže podstatnou vadou žádosti. Jejich doložení tak nelze po účastníkovi řízení vyžadovat postupem podle § 45 odst. 2 správního řádu, tj. výzvou k odstranění vad žádosti, a případné nesplnění výzvy tak nelze považovat za důvod pro zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.“

Požadujeme veřejnou omluvu rodině, okamžitou rezignaci na funkci zastupitele obce a spravedlivý trest za jeho šikanózní a protiprávní jednání. 

 

MVDr. Dominik Gregořík, veterinář

https://www.veterina-slusovice.cz/


"Ta profesionalita té zásahové jednotky byla jednoznačná, ti chlapi věděli, co dělají a myslím si, že nemůže být řeč o tom, že by například ty zvířata trpěly. To byl jednoznačně profesionální zákrok kdy na-po prvním výstřelu prostě ty zvířata byly mrtvé." MVDr. Dominik Gregořík  

MVDr. Gregořík, ač jak sám uvádí, jel původně na místo se záměrem zvířata uspat, nebyl pro tuto možnost ani adekvátně vybaven. Přivezl si s sebou pouze tzv. foukačku, namísto plnohodnotné narkotizační zbraně. Odstřelu samotnému nebyl přítomen. Střelbu zásahovky sledoval pouze z povzdálí. Toto zcela jasně odporuje výše uvedenému znění Zákona na ochranu zvířat proti týrání. MVDr. Gregořík následně uváděl zavádějící a lživé informace (např. lživý popis ubikace, okolnosti usmrcení obou zvířat atd.). MVDr. Gregořík, ač by měl zvířata, v prvé řadě a coby lékař, chránit, se podílel na realizaci jejich brutálního odstřelu, bez projevení elementární snahy o jejich záchranu.

Požadujeme veřejnou omluvu rodině a zákaz činnosti na min. 2 roky (za každého lva požadujeme jeden rok zákazu činnosti). 

 

Ing. Roman Horský, ředitel Zoo Zlín

https://www.zoozlin.eu/o-zoo/

Minimálně tento člověk měl být nahrazen specialistou a odborníkem. Jeho vzdělání ani náplň práce nesouvisí absolutně s šelmami. Ingr. Horský totiž není povoláním žádný zoolog nebo odborník na šelmy, ale znalec z oboru ekonomiky a zemědělství.  

Lživé vyjádření Zoo Zlín, obrázek si na základě všech uvedených skutečností a kamerových záznamů udělejte sami: „Zoologové původně jeli na místo s plánem šelmy uspat. Na místě však společně s dalšími zasahujícími museli konstatovat, že nejbezpečnější řešení je lvy usmrtit. Rozzuřená zvířata byla uzavřená v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům, a nebylo možné do něho bez rizika vstoupit s uspávacími střelami. Uvnitř byl člověk v ohrožení života! Samec lva byl velmi agresivní a situace uvnitř stísněného objektu opravdu velmi nepřehledná, takže by se střelec s narkotizační puškou ocitl ve velkém nebezpečí. Je nám velmi líto, že se přes veškerou snahu nepodařilo chovatele zachránit. Po této velmi smutné události musíme konstatovat, že zpřísnění zákona o chovu šelem mimo zoo je nezbytné.“

Požadujeme veřejnou omluvu rodině a rozvázání pracovního poměru. 

 

Zoolog zoo Zlín (v anonymitě)


Tento měl mít zkušenosti a dokázat šelmy uspat. K incidentu se nevyjadřuje.Požadujeme veřejnou omluvu rodině a rozvázání pracovního poměru. 


 

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA (ředitel krajského ředitelství)

„Krajský ředitel, ač měl dosah, poslal na místo náměstka Varyše…“

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx?fbclid=IwAR1oc77v0oRmILNS4m0CKfQuV-MeXI1SVO1RuILCaNY_ZznwHGJfsbKOFUo 

 

plk. Mgr. Bohdan Varyš(náměstek ředitele pro vnější službu)

„Ten ale po příjezdu nevěděl, jak dál, a bál se rozhodnout o osudu lvů. Proto na místě předal velení Pajdlovi. Navíc náměstek přenesl odpovědnost nad zákrokem na Pajdla, který nebyl oprávněn řešit tuto věc krajské příslušnosti a velet brněnské zásahové jednotce.“

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx?fbclid=IwAR1oc77v0oRmILNS4m0CKfQuV-MeXI1SVO1RuILCaNY_ZznwHGJfsbKOFUo 

 

plk. Mgr. Ladislav Pajdl(vedoucí ÚO Vsetín a velitel zásahu)

„Pajdl pak vydal pokyn přivolané zásahovce z Brna, aby lva zastřelila.“


https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-vsetin-75411.aspx


Více viz: https://www.ppmagazin.com/s-kauzou-zastrelenych-lvu-bylo-vse-jinak-zadaji-podrizeni-odvolani-krajskeho-policejni-sefa/?fbclid=IwAR0ic6qz_2KaggW-NbJPt1VtltBcceVFaLjbAKMF2bDgDL0llwuzqpkgLaw 

 

Členové zásahové jednotky

Jeden z členů zásahové jednotky si své trofeje fotil nebo točil na telefon, stejně jako tělo Michala Práška. Pokud toto nebude ve spisu (do kterého zatím nemá rodina dovoleno nahlédnout), jedná se o trestný čin! 
Členové zásahové jednotky nepostupovali jako profesionálové – při zásahu jim padaly náboje, zakrývali si uši, stříleli přes překážky už z tak nedostatečnou municí, sundávali a nandávali si části oblečení, vrávorali na svahu a konečně používali ostré náboje v místnosti, kde byl, dle jejich slov „živý člověk“.

Viz: https://www.facebook.com/liuwafufikmichal/posts/476513649753337?__tn__=K-R


Zasahující složky skutečně NEzachraňovaly člověka. Chovatel Michal Prášek prokazatelně zemřel už okolo 17:45 předešlého dne. Přičemž otec, který tělo objevil, od začátku (včetně prvotního hovoru na 158) policii tvrdil, že je syn mrtev a nezachraňují živého člověka. Všechny přítomné složky jeho vyjádření ignorovaly. Otec byl nekompromisně upozaděn za dělící pásku a dál mohl jen bezmocně, prostřednictvím kamerových záznamů, sledovat, jak popravují synova milovaná zvířata, která se snažil dostat zpět do Afriky, kam měl zanedlouho odlétat domlouvat podrobnosti.

U věch zasahujících policistů požadujeme veřejnou omluvu rodině a zproštění výkonu služby! 

 

Závěrem, není podstatné, co zásahu předcházelo (motivace Michala Práška k chovu lvů, povolení ani polemiky o tom, zda jsou lepší zoo či soukromé chovy). Podstatný je zásah samotný a absence elementární snahy lvy uspat nebo alespoň zastřelit humánním způsobem. Tuto snahu neprojevil nikdo z přítomných viz výše, což mělo za následek obrovský stres a utrpení obou zvířat a současně rodiny, která nejen, že přišla o Michala, ale také o své čtyřnohé členy – Fufíka a Ljuvu. 

 

Děkujeme za veškerou podporu!  

Spravedlnost LFM

https://www.facebook.com/liuwafufikmichal/

 

=> Nezapomeňte svůj podpis potvrdit. E-mail s linkem by Vám měl přijít vzápětí. Někdy ale, bohužel, spadne do Spamu nebo složky Hromadné.


www.facebook.com/liuwafufikmichal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji www.facebook.com/liuwafufikmichal svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...