Návrat k tradici a historickému odkazu - zrušení zákona č. 61/1918 Sb

My níže podepsaní požadujeme zrušení zákona č. 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly (ze dne 10. prosince 1918) a který mimo jiné stanoví:

 

„Šlechtictví a řády, jakož i  veškerá z nich plynoucí práva se zrušují,  rovněž  tak  tituly,  pokud  byly  udělovány  jako pouhá vyznamenání.“

dále tento zákon stanoví, že „Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.“


Domníváme se, že šlechtické tituly odráží historické zakotvení našeho státu, zásluhy jeho občanů a význam českých zemí v celoevropském kontextu. Dále vyjadřujeme své přesvědčení, že šlechtický titul jako takový je nedílnou součástí identity příslušné nobilitované rodiny. Jsme přesvědčeni, že šlechtický titul nikoho nezvýhodňuje, jeho používání nikoho nediskriminuje.Navíc je vhodné uvést, že se v poslední době v médiích běžně šlechtických titulů užívá, čímž dochází k porušování zákona. I z toho důvodu požadujeme zrušení výše jmenovaného zákona.

Z hlediska úcty k tisícileté tradici českého státu je velmi plebejské přehlížení dědictví a práv určité skupiny obyvatel České republiky. Ani sousední státy, které měly bezesporu horší zkušenosti s posledním období monarchie ve střední Evropě než ČR, nezrušily tato přirozená práva k titulu, ke znaku, či jménu své historické šlechtě, jako přirozené historické elity národa. Nerespektování těchto práv zcela porušuje principy právního státu, za který by se jistě chtěla Česká republika považovat.

Zamlčováním a nerespektováním těchto práv se ČR profiluje jako pokrytecky rovnostářský stát. Občané státu si nejsou za života rovni. Nejsou si rovni v podmínkách, do jakých se narodí, nejsou si rovni ani v tom, co je jim dáno do vínku. Rovni jsme si všichni jen v tom, že přicházíme na svět nazí a ve smrti – všichni ze života odejdeme chudí – nic si sebou žádný z nás nevezme.

Občané České republiky by měli být hrdí na svou historii, na svou národní identitu. K tomu přispívá právě i respektování veškerých práv svých občanů.

www.bratrstvoruze.cz


Martin Buřič    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martin Buřič bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...