Proti zákazu šlechtických titulů-Zákon č. 61/1918 Sb.


Anonymous

/ #4 68

2012-04-25 18:47

V ČR prošel zákon poslední úpravou v roce 1994-zákon je platný!

Ode dne účinnosti tohoto zákona nelze udělovat nebo propůjčovat řády, medaile nebo jiná obdobná ocenění podle dosavadních právních předpisů; tím není dotčeno právo nosit insignie těchto řádů, medailí nebo jiných obdobných ocenění.
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


***

157/1994
ZÁKON
ze dne 9. července 1994
o státních vyznamenáních České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky (dále jen "vyznamenání") jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

(2) Vyznamenání jsou řády a medaile.

(3) Řády jsou vyšší formou vyznamenání; propůjčují se občanům České republiky a udělují se těm, kteří nejsou občany České republiky

(4) Medaile jsou nižší formou vyznamenání; udělují se.
§ 2
Zřizuje se Řád Bílého Lva jako nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku.
§ 3
Zřizuje se Řád Tomáše Garrigua Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
§ 4
Zřizuje se Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
§ 5
Zřizuje se Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.
§ 6
Podrobnosti o vyznamenáních uvedených v § 2 až 5 a o jejich propůjčování a udělování upravují jejich stanovy, které jsou uvedeny v příloze č. 1 až 4 a jsou součástí tohoto zákona.
§ 7
Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky, nezmocní-li k tomu jiný orgán.
§ 8
Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají prezidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a vláda; prezident republiky může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu.
§ 9
Vyznamenání propůjčená nebo udělená prezidentem republiky může odevzdat jeho jménem osoba jím pověřená.
§ 10
Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům České republiky in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem České republiky in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.
§ 11
(1) Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný.

(2) Po úmrtí nositele řádu - občana České republiky - se číslovaná insignie řádu vrací Kanceláři prezidenta republiky. Po úmrtí osoby vyznamenané medailí nebo po úmrtí nositele řádu, který není občanem České republiky, zůstávají insignie vyznamenání a listiny o udělení vyznamenání pozůstalým. Není-li pozůstalých, vracejí se Kanceláři prezidenta republiky.

(3) Vyznamenaný, kterému byl pravomocným rozhodnutím soudu uložen trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, je povinen vrátit propůjčené nebo udělené vyznamenání Kanceláři prezidenta republiky.
§ 12
(1) Řády, kříže a medaile a další dekorace se nosí v tomto pořadí:
a) Řád Bílého lva,
b) Řád Tomáše Garrigua Masaryka,
c) československé řády,
d) zahraniční řády v pořadí podle tříd a pořadí, v jakém byly uděleny,
e) Medaile Za hrdinství,
f) Medaile Za zásluhy,
g) československé kříže, medaile a další dekorace,
h) zahraniční kříže, medaile a další dekorace podle stupňů a pořadí, v jakém byly uděleny

(2) Na společenském oděvu lze nosit miniatury vyznamenání.
§ 13
Řádovými dny pro propůjčování a udělování vyznamenání podle tohoto zákona občanům České republiky jsou 1. leden a 28. říjen.
§ 14
Zrušuje se zákon č. 404/1990 Sb., o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou ustanovení § 16 a 18, a nařízení vlády č. 35/1986 Sb., o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany.
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v r.
Klaus v. r.