CHARTA 2020

CHARTA 2020
Úvod:
Posledních třicet let znamenalo pro náš národ, ležící zeměpisně i historicky v srdci
Evropy, dobu obrovského ekonomického rozmachu. Generace před rokem 1989 byly
zakleknuty bolševickým režimem, který vytlačil z naší vlasti základní hodnoty humanity,
pravdy a lásky, úcty k životu a k sobě samému.
Posledních třicet let bylo protkáno touhou po demokratické společnosti a tvorbou
demokracie, která má tu nevýhodu, že je proti diktátu a zlovolným praktikám jedinců
bezbranná. Hodnoty naší vlasti a bývalých států sovětského bloku se opět ohnuly a na místa
bolševika nastoupili oligarchové, kteří bolševiky vždy byli a také jimi zůstali. Občanská válka
padesátých let bolševického establishmentu proti vlastnímu lidu, stála životy tisíců z nich a
miliony donutila k emigraci.
Současná epocha je charakterizována plíživou a nerozpoznatelnou hybridní válkou
proti lidem vlastní země, kterou vede ekonomicky stabilní establishment proti postupně se
destabilizujícím občanům naší země. Hodnoty lásky, pravdy a morálky, lidská práva, občanská
společnost, humanita, solidarita, odvaha, odpovědnost, svoboda, právo, empatie k druhým,
vzájemná úcta a lidská důstojnost jsou základem každého lidského společenství. Jsou nezbytné
pro znovuvybudování naší občanské společnosti a jsou společným jmenovatelem tohoto listu.
Nutné si uvědomit, že je vždy člověk jedinečnou součástí společnosti a společnost je
součástí jedince. Každý občan České republiky je Česko. Každý občan České republiky je
Evropa. Myšlenky Charty 2020 jsou a budou ukotveny jako základ dalšího vývoje České
republiky, a to i v zahraničí, za účelem vytváření dobrého jména naší vlasti.
CHARTA 2020
Znění:
1) Základní listina lidských práv a svobod, je nepřekročitelnou a nepodkročitelnou hranicí
každé demokratické společnosti.
2) Základem naší vlasti je Magna Charta – Ústava České republiky.
3) Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou platné pro všechny
občany na území České republiky bez rozdílu původu, náboženského vyznání a
politické orientace.
4) Ústava ČR a Listina základních práv a svobod jsou nepřekročitelné pro všechen lid
země, s akcentem na z vůle lidu zvolené zástupce do Poslanecké sněmovny a Senátu
ČR.
5) Atributem CHARTY 2020 je vrátit zpět občanskou demokratickou společnost do naší
země.
6) Základním prvkem CHARTY 2020 je znovunastolení práva a odpovědnosti, humanity
a spolupráce mezi lidmi žijícími na území České republiky.
7) Cílem Charty 2020 je eliminace hybridního působení cizích mocností za účelem
ovládnout a podmanit si Českou republiku a Evropskou unii.
8) Cílem CHARTY 2020 je důsledné vyrovnání s obdobím 41 let od roku 1948 do roku
1989 a následná definice ztráty národní soudržnosti v posledních 30 ti letech po
Sametové revoluci.
9) Cílem CHARTY 2020 je zakopání hlubokých rýh mezi lidmi, vytvořené po dobu
posledních třiceti let, z důvodu vlivové operace KGB podporující vznik Prognostického
ústavu ČSAV ČSSR, který vynesl na naši politickou scénu osoby pracující nikoliv v
niterným zájmu naší vlasti.
10) Cílem CHARTY 2020 je nastolení demokratického systému a jeho znovuvybudování,
zároveň je však třeba podrobit přísné diskuzi léta minulá, kdy se ze společnosti začala
demokracie vytrácet. Nutná je jasná definice skutků a aktérů, kteří dovedli náš stát zpět
pod vládu jednoho hnuti. Nutná je i revize privatizace a privatizací získaného majetku.
11) Cílem Charty 2020 a zároveň jedinečným fundamentem pro znovuvytvoření občanské
společnosti, je obnovení právního státu na principech vyplývajících z Ústavy ČR a
Listiny základních práv a svobod.
12) Cílem Charty 2020 je vrátit naši zemi soběstačnost a důstojnou budoucnost, a posilovat
odpovědnost a odvahu obyvatel ke svobodě.
13) Cílem Charty 2020 je nastavení spravedlivých ekonomických pravidel pro občany ČR,
aby za svoji práci a přidanou hodnotu pro českou společnost, mohli vést zasloužený,
sebevědomý a důstojný život se svými rodinami a čerpat výhody systému, který sami
spoluvytváří.
14) Cílem Charty 2020 je zachování a zlepšení systému ochrany a obrany obyvatel ČR.
15) Cílem Charty 2020 je zabránit státnímu krachu.
16) Cílem Charty 2020 je ukotvení v západních strukturách EU a NATO a zachovat a dále
pěstovat strategické partnerství České republiky s ostatními státy.
17) Cílem Charty 2020 je aktivní přístup k renesanci Evropského kontinentu, jehož je
Česká republika „tlukoucím srdcem“. CHARTA 2020 je srdcem dalšího
demokratického vývoje nejen v naší vlasti ale i v Evropě.
18) Mezi priority Charty 2020 patří návrat duchovních hodnot do společnosti jako jediného
opravdového bohatství Evropy a základního stavebního kamene společnosti, s tím
souvisí vývoj vzdělanosti a zařazení do osnov školy předmět " EMPATIE", a tím
rozlišovat mentální a materiální bohatství naší země, Evropy, světa.
19) Cílem Charty 2020 je zamezení kupčení s historicky definovanými hranicemi orientací naší země těžce vydobytou v roce 1989.
20) My, níže podepsáni, vnímáme válečné metody, které se snaží rozložit lidské hodnoty
ve světě, a právě v tuto chvíli, v tomto rozhodném okamžiku, trváme na dodržování
lidských práv závazně dle Všeobecné deklarace lidských práv a svobod z r. 1948 a dle
Úmluvy o ochraně základních práv a svobod z r. 1950 (zkráceně Evropská úmluva o
lidských právech), která se stala závazným právním dokumentem Smlouvy o EU.


Platforma Listopad 2020, MUDr. Václav Jordan, Msc. MPA – ve spolupráci s Mgr.
Petrou Maloňovou, Radomilem Dohnalem, Monikou Balokovou a Šárkou Gromnicovou.


Monika Baloková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Monika Baloková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:




Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...