Žádost o zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva Městské části Praha 10 - "výstavba Domů MGA" 

Městská část Praha 10

k rukám zastupitelstva městské části

Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

osobně  

 

Žádost o zařazení bodu na program nejbližšího zasedání zastupitelstva Městské části Praha 10  

 

My, níže podepsaní,  

občané Městské části Praha 10, tímto na základě ust. § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme projednání následující určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Městské části Praha 10 zastupitelstvem naší obce:  

Název bodu programu jednání:  

Plánovaná výstavba Domů MGA – Novostavba bytových domů, Praha 10  

Odůvodnění záležitosti:  

Městská část Praha 10 rozhodla usnesením č.j. P10-070340/2020 z 10. 7. 2020 o umístění stavby 2 bytových domů (v podobě tří objektů A, B a C) vč. umístění inženýrských sítí, retenčních nádrží, opěrných zdí, komunikací, zpevněných ploch pro parkovací stání a dětské hřiště, oplocení a zařízení staveniště při ulicích Michelangelova a Přetlucká, souhrnně k umístění novostavby bytových domů MGA. Na toto rozhodnutí navázala dne 27. 9. 2023 stavebním povolením ve věci sp. zn. P10-057820/2023/02, kterým novostavbě domů MGA povolila výstavbu části dopravního řešení – komunikace a zpevněné plochy. Obě tato usnesení byla napadána odvoláními a správními žalobami dotčených osob, přičemž řízení dosud běží.  

Již několik let tak na území městské části probíhá proces přípravy výstavby dvou velkokapacitních bytových domů (ve skutečnosti se jedná o tři objekty A, B a C, kde objekty B a C propojuje podzemní garáž), které v případě realizace zásadním způsobem promění podobu lokality a neodvratně zasáhnou do způsobu jejího fungování a kvality života stávajících obyvatel. Obyvatelé lokality s podobou záměru a způsobem jeho realizace dlouhodobě nesouhlasí.  

V důsledku plánované výstavby se razantně zvýší dopravní provoz v lokalitě, zejm. ulici Michelangelova, která je již dnes zcela na hraně své dopravní kapacity a v některých svých částech se v exponovaných časech (ráno, odpoledne) dostává výrazněji za hranu. Rapidním způsobem se zhorší možnost parkování dosavadních obyvatel. Stávající nemovitosti budou hmotou nových budov příliš zastíněny. Dojde k likvidaci rozsáhlých ploch zeleně, které budou zastavěny, což negativně ovlivní stávající podobu životního prostředí v lokalitě. A v neposlední řadě lze předpokládat dlouholeté komplikace spojené s výstavbou, které budou mít negativní dopad na stav veřejné infrastruktury v místě.  

Na základě dokumentace předkládané stavebníkem stavebnímu úřadu jsme provedli vizualizaci zamýšleného řešení, ze které je značná intenzita tohoto zásahu zcela zřejmá:  

Obr. 1. stávající stav:  (obrázek součástí tištěné verze)      

Obr. 2 Stav po výstavbě:  (obrázek součástí tištěné verze)

S ohledem na skutečnost, že do samostatné působnosti městské části podle ust. § 18 odst. 1. písm. h) zákona o hlavním městě Praze náleží i oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se rozhoduje o povolení stavby v území městské části,  

a s ohledem na postavení obce jako účastníka řízení vedoucích v konečném důsledku k povolení stavby obou bytových domů,  

a v návaznosti na to, že zamýšlená výstavba představuje razantní zásah do stávající podoby celé dotčené lokality, což se přímo dotýká velkého počtu obyvatel a občanů městské části, tak  

požadujeme projednání problematiky výstavby „Domů MGA – Novostavba bytových domů, Praha 10“ na nejbližším zastupitelstvu Městské části Praha 10,  

a navrhujeme, aby na ní zastupitelstvo hlasovalo o přijetí usnesení, kterým se zaváže v rámci své samostatné působnosti aktivně účastnit všech řízení týkajících se výstavby „Domů MGA – Novostavba bytových domů, Praha 10“ a mít při tom na zřeteli zájmy obyvatelů a občanů Městské části Praha 10 z dotčené lokality.  

Předem děkujeme za zařazení námi určené záležitosti na program jednání nejbližšího zastupitelstva a jeho projednání.  

Podpisové archy přikládáme.          

V Praze dne  29.02.2024  


Klára Pěknicová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Klára Pěknicová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...