Zabraňme uložit 900 000m3 odpadu do Sandberka

Kontaktujte autora petice

Dnes Ceska Televize o Sandberku

2022-06-05 14:12:46

Cenker Luboš

Text pripominek

2022-01-20 16:53:46

Středočeský krajZborovská 11150 21  PRAHA 5IČ: 70891095Vyjádření podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k dokumentaci záměru: „Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín“ („SANDBERG“) na životní prostředíPředmětem záměru je rekultivace pískovny Kolín v rámci dobývacího prostoru Kolín. Na základě zjišťovacího řízení byl záměr upraven. Došlo ke zmenšení ploch, které mají být zasypány. Zachováno bude propojení mezi jezerem v dobývacím prostoru a jezerem Sandberg. Celkově je v rámci záměru řešena plocha o výměře 28,2 ha. Plánováno je využití maximálně 608 000 m3 materiálů (tj. cca 1 000 094 t až 1 216 000 t odpadů, zeminy, rekultivačních materiálů) na ploše 7,9 ha. Cca 1,2 ha bude využito pro nové mokřady a na 5,8 ha bude trvalý travní porost. Na ploše 17,2 ha bude zachováno stávající jezero. Rozsah záměru – plocha dobývacího prostoru Kolín 28,1840 ha, plocha rekultivací mimo DP Kolín 0,3470 ha, plocha technické rekultivace 7,9140 ha (28% plochy dobývacího prostoru). Oznamovatelem záměru je společnost KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava, IČO: 49452011. Zpracovatelem dokumentace je Mgr. Jiří Bělohlávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).Kompletní dokumentace včetně všech příloh (a dosavadní historie průběhu řízení) k záměru je zveřejněna v Informačním systému EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr?lang=cs pod kódem STC2267.- je posouzena pouze varianta navržená investorem, s tendencí najít argumenty pro realizaci záměru, aniž by se zpracovatel zabýval porovnání dalších řešení, je tedy tendenční,- elaborát se dostatečně nevypořádal s námitkou vodoprávního úřadu k eutrofizaci, kdy uvedl, že kolmatace a eutrofizace je přirozeným jevem. Opomněl porovnat předpoklad jejich rychlosti v případě s pouhou úpravou břehů proti vlnobití s vysvahováním a v případě navážení materiálů s o několik řádů nižším koeficientem filtrace a podporou mikrobiologického oživení díky vysokému podílu prachových a jemně písčitých zrn v navážce včetně nezanedbatelného obsahu živin oproti písku a kamenivu. Tento rozdíl by se jistě pohyboval v desítkách let i více,- v elaborátu chybí podstatná informace – tedy provedení 1 i více geologických řezů napříč násypy – zejména násypem přehrazujícím nejširší část jezera (kdy by bylo zřejmější jaká plocha je pod hladinou a zřejmější hydraulický vliv) a podélný řez násypy s jasně patrným profilem navrhovaných „oken“ poskytujících určité zbytkové možnosti pro migraci vod horizontálním i vertikálním směrem, tolik důležitých pro prameniště města Kolín a související aglomerace,- námitka k posudku RNDr. Pastuszka ohledně čitelnosti dat v mapách je řešitelná zvětšením,- v kap. 7.3 posudku není zdůvodněno vytvoření závozu Z5, který vytváří významnou bariéru napříč jezerem, kdy zpracovatel nezohlednil zásadní dokumenty v poznání hydrogeologických a hydraulických poměrů v území (viz práce ČGS 2016 a VRV 2020 včetně hydrogeologického modelu VRV 2020). Detaily uvedeny v posudku RNDr. Pastuszka 1/2022. Zde jasně vyplývají rizika v ohrožení vydatnosti a kvality jímacího území Tři Dvory pro aglomeraci Kolín a její rostoucí potřeby,- zpracovatel opomněl využít a vyhodnotit 2 monitorovací vrty dle rozhodnutí OBÚ Kladno z 23.8. 2006 – zda byly realizovány, jaké jsou výsledky (viz posudek dr. Pastuzska),- celý záměr naprosto nic nepřináší životnímu prostředí, jeho přínos je nulový, jde pouze o finanční bonus za uložení odpadu pod vodní hladinu,- dojde k zmenšení retence pro případ povodní toto není řešeno- je nedostatečně řešen vliv na celý prostor současné vodní plochy, údaje v rozptylové studii, jsou naprosto neodpovídající.- posouzení dopravy vychází ze špatných dat, nezohledňuje navýšení dopravy v současné době, (překladiště kontejnerů – České přístavy, budovaný skladový areál v bývalé drožďárně, souběh s rekonstrukcí tratě OV1244, navýšení dopravy ve firmě Ekologistics),- není řešeno zabránění vstupu osob do prostoru rekultivace, prostor už při těžbě měl být oplocen, toto oplocení nikdy nebylo realizováno, v letním období se v dobývacím prostoru koupali stovky lidí a nikdo neřešil, že je do prostoru zákaz vstupu, cedule jednou za kilometr je naprosto nedostatečné zabezpečení, je potřeba při realizaci celý prostor oplotit, toto už mělo býti při těžbě, ale nikdy nebylo realizováno,- již rekultivace předešlé části pískovny, která byla schválená, ale firma ji nikdy neprovedla v rozsahu tohoto schválení, jednoznačně dokazuje neserióznost této firmy, a naprosto nezakládá důvěru, že v tomto případě bude vše v pořádku.  Společnosti naprosto nejde o životní prostředí a o rekultivaci, pojem rekultivace zde jednoznačně slouží pouze jako krytí obrovského kšeftu s uložením odpadu do vodní plochy a s tím spojeným profitem. Zájem o životní prostředí, je zde jen zástěrkou pro jeho ničení a devastaci. Je třeba jednoznačně posoudit zda není pro životní prostředí současný stav daleko lepší a zda by nebylo daleko vhodnější jen drobná úprava současných břehů, než megalomanské zavážení vodní plochy odpadem.- v prostoru rekultivace, je velké množství chráněných rostlin a živočichů, které jsou naprosto záměrně opomenuty, tak aby bylo možné realizovat tento záměr, je nutné provést na zadavateli naprosto nezavislé šetření, které by zmapovalo opravdu důkladně veškeré tyto živočichy a rostliny a to včetně vodních živočichů a rostlin a to v celém ročním období,- nebylo posouzeno propojení východní části vodní plochy s Labem pro zlepšení a zprůtočnění vody ve vodní ploše, což by na rozdíl od zavážení a zmenšení vodní plochy bylo přínosem pro životní prostředí v této lokalitě- není řešena komunikace ze silnice 3275 k loděnici, kterou pískovna překládala kvůli těžbě, a kterou plánuje využívat i pro tento záměr, tato komunikace, je pískovnou zdevastovaná a pískovna ji nijak neupravila, i když ji léta používala při těžbě. Pískovna by měla tuto komunikaci na své náklady upravit do provozuschopného stavu a to, při jakékoliv schválené rekultivaci. Současný stav je tragický a naprosto neohleduplný vůči těm, kteří tuto přeloženou komunikaci musí používat.- do vlivu na životní prostředí, by mělo být zahrnuto i řešení správy vodní plochy a její využití, kdy v současné době pískovna blokuje jakékoliv smysluplné využití vodní plochy a to i té častí po údajné předchozí rekultivaci. Následné využití vodní plochy jednoznačně spadá do důležité části životního prostředí a toto není nikde řešeno ani v části předchozí rekultivace, ani v části požadované rekultivace- přístup některých státních orgánů, hlavně Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jednoznačně dle mého názoru, svědčí, že tento orgán v dané věci je podjatý, není nestranný a místo životnímu prostředí se věnuje ve věci, zájmům zadavatele.  Z tohoto důvodu, by mělo dojít k odebrání dané věci tomuto úřadu   a podstoupení věci do jiného kraje. Vznáším tímto námitku pro podjatost Krajského úřadu Středočeského kraje,Vypořádání připomínek, v dosavadním průběhu věci, je naprosto povrchní, spousta věcí je jakoby opomenuta, a to ve prospěch zadavetele,- chybí nutná specifikace – parametry naváženého materiálu – hodnoty výluhu, konkrétní hodnoty granulometrie a z toho odvozený koeficient filtrace, jako důležité hodnoty posuzující chemismus a propustnost,- chybí návrh monitorinku kvality navážených materiálů a monitorinku vod (vrty, voda z jezera),- vzhledem k charakteru materiálu, plánovaného pro uložení, který bude v každém autě jiny, nelze použít nějaký hromadný rozbor, ale je nutné provést rozbor každého jednotlivého auta, aby nedocházelo ke kontaminaci vody škodlivými látkami, monitoring kamerovým systémem je naprosto nedostatečný a také rozbor z místa vzniku materiálu je naprosto nedostatečný a a neprůkazný pro ukládání materiálu do vodní plochy- není zdůvodnění zejména závozu nejzávažnějšího napříč jezerem Z5 a není uvedena plocha nad a pod hladinou, včetně toho, zda má odtěžba jít až na původní hloubku, nebo, zda se nechá určitá mocnost na dně,- nejsou provedeny hydraulické výpočty a modelování vlivu na vodní režim s ohledem na území, zejména na jímací území pitné vody,- není pracováno s tím, zda byly realizovány monitorovací vrty dle rozhodnutí OBÚ Kladno  r. 2006 a s jakými výsledky,- dokumentace je zpracována jen jednovariantně, účelově, kdy je protlačován ekonomický zisk zadavatele v předpokládané výši kolem 0,5 mld. Kč na úkor veřejného zájmu,- závažnost a rozsah navrhované rekultivace by měl být zpracován variantně – tedy v 3 základních verzích: nulová, maximální a kompromisní, kdy by zpracovatel měl vyhodnotit vlivy jednotlivých variant na životní prostředí, to neprovedl, ani nezdůvodnil dostatečně podloženě proč se tak nestalo. Důvod je nasnadě,- zpracovatel nezdůvodnil, proč byla opuštěna původní verze rekultivace, která je běžná při postupech rekultivace těžby štěrkopísku pod hladinou mělkých podzemních vod se vznikem jezera. Verze s vysvahováním vhodným materiálem a ochranou břehu proti vlnobití by představovala zásah, který by nenesl žádná, nebo malá ovlivnění životního prostředí, v našem případě zejména ohrožení vydatnosti vodního zdroje a tím obyvatel celé aglomerace Kolín. Zpracovatel v zájmu svého zadavatele prosazuje variantu s vysoce rizikovým výsledkem a proti veřejnému zájmu,- je zde opomíjena možnost ponechat tento vodní útvar jako lokalitu s jiným typem biodiverzity, než menší vodní plochy obohacené živinami. v zájmu vodohospodářsko – ekologických priorit je takto vzniklá velká plocha vítaným oživením krajiny jinou, než rybniční a bažinnou lokalitou,- postup rekultivace navážením navrhovaných materiálů v navrhovaném rozsahu je v rozporu s ust. § 23a zák. č. 25/2001 Sb. o vodách – cíle ochrany vod jako složky životního prostředí,- během zavážení nelze dostatečně zajistit protipovodňová opatření, kterými se autor dostatečně nezabýval,-  zpracovatel se nedostatečně zabýval vysokou rekreační hodnotou pro obyvatele aglomerace Kolín, která by realizací záměru byla velmi omezena.- není vůbec posouzena varianta nechat vodní plochu v současném stavu, která již několik let jasně prokazuje přínos pro životní prostředí, není kvalitní průzkum chráněných živočichů a rostlin,- realizací záměru, dochází jednoznačně k poškozování životního prostředí při jeho realizaci, i koncový stav s ohledem na průběh realizace je naprosto sporný z hlediska zlepšení životního prostředí po jeho dokončení- stát buduje vodní plochy, podporuje jejich vznik, a zde se vodní plocha má zmenčit jen pro výdělek soukromé společnosti s nulovým koncovým přínosem pro životní prostředí a s jasným poškozením životního prostředí při realizaci.- v současné době celá lokalita již slouží k rekreaci a odpočinku, a naprosto není nutné ji znovu devastovat uvedeným záměrem, kde je jednoznačné, že nedojde k zlepšení životního prostředí- k dopravě budou využívána ve směru od Kolína nákladní vozidla s užitečnou hmotností 9 t (25 %),   ze směru od Starého Kolína a silnice I/38 nákladní vozidla s průměrnou užitečnou hmotností 25 t. Předpokládán je celoroční provoz s vyloučením meteorologicky nevhodných dnů, kdy bude přijímání odpadů pozastaveno z důvodů rozmáčení terénu, a zimní přestávky. Materiály budou dováženy ze směru od Starého Kolína a od Kolína. Hodnocení vlivů spojených s dopravou je založeno na odhadu poměru dovezených materiálů z jednotlivých směrů. Předpokládáno je, že většina (65%) materiálu bude dovezena ze směru od silnice I/38 (silnice Kolín – Čáslav), přibližně čtvrtina (25%) od Kolína po silnici Starokolínská, a zbývající podíl (10% objemu) od Starého Kolína (ze směru od silnice II/327 procházející obcí Svatá Kateřina). Počty aut dovážející materiály nejsou přímo úměrné uvedeným objemovým poměrům, neboť ve směru na Kolín je omezena maximální tonáž vozidel. Proto z tohoto směru mohou přijíždět pouze vozidla s nákladem do cca 10 t a tím pádem je počet vozidel ve směru od Kolína (35 vozidel, průměrný náklad 9 t) obdobný jako ze směru od Starého Kolína (38 vozidel, průměrný náklad 25 t). Přes obec Starý Kolín je odhadován denní průjezd 5 nákladních vozidel.- dokumentace včetně rozptylové studie dostatečně neřeší, jak bude toto rozložení dopravy v dokumentaci kontrolovatelné (množství vozidel, tonáž) a jaký bude vliv výše uvedené dopravy na imisní situaci v Kolíně v případě, kdy nebude respektováno toto uvedené rozložení přepravy zásypových materiálů. Považujeme tudíž za nezbytné tuto problematiku prověřit a doplnit.- není zohledněno, že komunikace směrem na Kolín neodpovídá svou šířkou a konstrukcí pro provoz nákladních aut nad 3,5 tuny a to od plánovaného nového prostoru zázemí (odbočka k loděnici Vodní sporty Sandberk ) až k současnému zázemí pískovny. Silnice 3275. Neodpovídá technickým normám a parametrům pro tento provoz.


Cenker Luboš

Pripominky Krajskemu uradu Stredoceskeho kraje

2022-01-20 16:51:02

Dobry den vsem. 

Mame pripraveny text pripominek, ktery je mozne zaslat na Kraj. 

Staci doplnit pod text jmeno adresu a podpis a odeslat do 29.1.2022 postou. 

Text bude v dalsim oznameni. 

Kdo mate zajem pomoci a chcete odeslat tento text napiste na cenker@seznam.cz pripadne whatsapp 731533960, obratem dostanete soubor s moznosti uprav.

Dekuji vsem.

 

C. L. 


Cenker Luboš

Boj o Sandberk pokračuje. Kdo můžete připojte se opět.

2022-01-12 13:56:03

Dobrý den všem.

Boj o Sandberk pokračuje, dle níže uvedeného dokumentu, každý může vznést námitku a adresovat ji Krajskému úřadu, termín je do 29.1. 2022.

Jak vidíte na Informační systém EIA (cenia.cz) , podali to 22.12.2021, aby na reakci byl co nejkatší čas .

A Krajský úřad, reaguje již druhý den !!!!!

Komu z vás se stane, že dostane odpověď od úřadu do 24 hodin ????

Kdo můžete, požádejte o pomoc media, případně organizace zabývající se ochranou přírody a další. ( Černé ovce, Nedej se, Děti země, Český rozhlas, atp. )

Cokoliv nám pomůže, je těžké se bez odborných znalostí bránit, proti nadnárodní společnosti Stabag, která za vším stojí.

Moc děkuji každému, kdo pomůže.

S pozdravem.

 

Cenker L.

cenker@seznam.cz

156048_2021_Rozeslani_dokumentace_DP_Kolin_-_sanace_(2)10241024_1.jpg156048_2021_Rozeslani_dokumentace_DP_Kolin_-_sanace_(2)10241024_2.jpg


Cenker Luboš

Castecna vyhra ve veci Sandberka.

2021-01-24 10:04:48

Odvolani ve veci Sandberka bylo upesne. 

Velike diky panu starostovi a rybarum. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=271558514300011&id=105049920950872


Cenker Luboš

Tak na Sandberk uz jen na slapadle !!!!

2021-01-15 14:48:14

Informace Státní plavební správy č. 3/2021

ze dne 14. 1. 2021

o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě

Státní plavební správa, pobočka Praha informuje uživatele vodních cest, že dle vyjádření příslušného Báňského úřadu i správce chráněného ložiskového území byla těžba prováděná plovoucími stroji na pískovně Sandberk ukončena. S ohledem na ukončení těžby plovoucími stroji se v případě vodní plochy Sandberk tedy již nejedná o štěrkoviště, na kterém probíhá těžba z vody ve smyslu § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ale v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, se vodní plocha stala vodní cestou nesledovanou. Rozsah a podmínky užívání vodní cesty nesledované k plavbě stanovuje vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Podle ustanovení § 2 této vyhlášky je nesledovanou vodní cestu (zde konkrétně západní část vodní plochy) možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidla zde mohou plout pouze ve výtlačném režimu plavby. Dále je třeba upozornit, že podle ustanovení § 2 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě je plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě, a proto nesmí plavidlo s vyšším výkonem než 10 kW na nesledované vodní cestě ani stát, např. vyvázané u mola či kotevní bóje.

Východní část pískovny a vodní plochy je pro veškerý vstup i plavbu uzavřena a připravuje se zde rekultivace.

Platí do: odvolání

(č. j. 192/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky


Cenker Luboš

Reakce MŽP dne 14.1.2021.

2021-01-14 12:17:40

Vážený pane Cenkere,

reaguji z pověření pana ministra Richarda Brabce na Váš dotaz. Odvolací řízení k tomto záměru v současné době vede odbor výkonu státní správy I, MŽP. Spis byl na MŽP OVSS I zaslán Krajským úřadem Středočeského kraje dne 4. 6. 2020. Jsme si vědomi,  že zákonná lhůta pro řádné vyřízení odvolání již uplynula, nicméně vlivem personálních  změn a souvisejícího personálního oslabení na OVSS I došlo k prodlevě v jeho vyřízení.  Lze však očekávat vydání rozhodnutí do konce ledna tohoto roku. Vzhledem k tomu, že  odvolací řízení fakticky stále probíhá, nelze k uvedené problematice sdělovat detailnější informace. Omlouvám se za prodlevu při vyřízení odvolacího řízení.

S pozdravem PhDr. Mgr. Jiří Holík ředitel odboru kanceláře ministra

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 - 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 967 e-mail: jiri.holik@mzp.cz web: www.mzp.cz


Cenker LubošSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...