Petice proti likvidaci beranovky

Podpisem pod peticí vyjadřuji nesouhlas se zprůjezdněním Beranovky - polní cesty v Dolních Chabrech (navržená jako změna č. Z 2844 územního plánu. Jedná se o klidové místo nad obytnou čtvrtí a školou, které navazuje na ulici V Kratinách lemovanou stromy.
Zajisté je nutné řešit dopravní situaci v souvislosti s novou bytovou výstavbou v lokalitě Beranov, ale ne na úkor likvidace zeleně. To by mělo být krajním řešením, pokud nebudou dostačovat úpravy stávajících komunikací a opatření respektující platný územní plán.

 Nyní můžete podepsat i papírovou verzi petice. Více na této adrese:

http://www.18400.cz/wp-content/uploads/2018/04/Petice-proti-zprujezdneni-beranovky.pdf

Beranovka02-1024x576.jpg

(autor snímku: Robert Horáček)

 

Z historie:

21. 9. 2011 - Jednání chaberského zastupitelstva, bod 8 a)

Projednání se týká těchto pozemků v k.ú. Dolní Chabry, ve správě obce: 1374/56 – východní úvozová část, 1405/1 – cesta samotná, 1373/15 – západní úvozová část u pole, 1373/16 – západní úvozová část u domů  

Tato změna byla odhlasována bez jakékoliv diskuze s občany či zpracované studie.

 

2014 - v rámci výstavby sídliště Nové Chabry vzniká cyklostezka propojující spolu s Beranovkou odděleným koridorem jih Dolních Chaber (potažmo Ďáblický háj) a centrální historickou část obce

 

23. 11. 2015 - 11. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy

Evidováno jako změna ÚP Z-2844/00 Komise doporučila schválit změnu. Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Dle IPR „cesta již existuje a propojuje dvě části Dolních Chaber“ (není brán v potaz rekreační charakter cesty) „Komunikace umožní další zástavbu“ (není bráno na zřetel, že cesta vede uprostřed rozvojové oblasti, a tudíž existuje mnoho alternativ včetně možnosti nepropojovat ulice Spořická a K Ládví)  

Rozsah změny

 

11. 4. 2017 - 14. jednání Rady HMP, bod č. 8 (tisk č. 24424)

Jednání se účastnil tehdejší starosta Dolních Chaber Malina. Podnět č. 2844 byl ponechán v příloze č. 5 doporučené ke schválení.   

 

27. 4. 2017 - 26. zasedání ZHMP, bod 11 (tisk Z-4971)

Předložila náměstkyně Kolínská. Při projednávání zmíněn negativní ohlas na změnu od Chaberských občanů. Odhlasováno vyřazení a přesun na další zasedání. Proti změně vystoupily Ing. Floriánová a Ing. Hájíčková.  

stenozápis (strana 61)

 

15. 6. 2017 - 28. zasedání ZHMP, bod 22/1 (tisk Z-5337)

Předložila náměstkyně Kolínská, která navrhla zamítnout změnu. Radní Martan navrhnul přerušení projednávání. Ani pro jeden návrh se nesešlo dost hlasů a tak zůstal tento návrh na změnu územního plánu neprojednán. S projevem podporujícím změnu ÚP vystoupili starosta Malina a Ing. Knobloch. Proti změně se vyslovila Ing. Floriánová.

Starosta Malina pronesl, že „celoměstská zeleň (pozn.: kód ZMK pro ulici V Kratinách) nám dělá zásadní problém například při přestavbě školy, provedení přípojek a dalších věcí“. Přitom tento kód ÚP na provedení uvedených investic nemá vliv, a hlavně původní návrh z roku 2011, který projednávalo chaberské zastupitelstvo, neobsahoval pozemky u školy v ulici V Kratinách.

stenozápis (strana 168) 

 

6. 6. 2018 - 23. zasedání Zastupitelstva MČ Dolní Chabry

Jelikož zastupitelé nechtěli projednat tuto internetovou petici, byla vytvořena papírová petice, pod kterou se sešlo cca 400 podpisů. Opoziční zastupitelé navrhli projednání petice na veřejném zasedání. Zastupitelé vzali na vědomí existenci papírové petice (nepoběhlo projednání, zastupitelé za Volbu pro Chabry nejsou ochotni akceptovat přání občanů či hledat alternativy). 

 

14. 6. 2018 – 38. zasedání ZHMP, bod 11/6 (tisk Z-5337)

Navrženo primátorkou Krnáčovou, úspěšné hlasování o stažení opět na návrh primátorky Krnáčové.  

zápis z jednání (strana 4)

 

říjen 2018: V komunálních volbách vystupovali dvě opoziční strany (18400.cz a ODS) proti zprůjezdnění této polní cesty a získali dohromady celkem 2/3 hlasů. V rámci povolebního vyjednávání vznikla těsná nadpoloviční koalice stran Volba pro Chabry (34,3%) a ODS (18,4%). Starostkou se stala Ing. Floriánová z ODS. Do koaliční smlouvy se dostala věta: „Chceme konstruktivně řešit, jak bude vypadat území navazující na ulici V Kratinách, s cílem zachování oblasti i jako příjemné klidové zóny pro občany. Oblast kolem školy musí být bezpečná.“

Přítomnost jednoho písmenka vyvolává obavu, zda starostka nezobchodovala svůj post za změnu názoru na územní změnu.

 

12. 12. 2018 - 2. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Dolní Chabry, bod 10

Opoziční strana 184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY navrhla revokaci usnesení ZMČ Praha-Dolní Chabry, týkající se změny ÚP 2844. Nebylo přijato, hlasovalo se o pozměňovacím návrhu starostky a bylo přijato usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Chabry pověřuje starostku, aby navrhla ZHMP bezodkladné přerušení projednávání návrhu na změnu ÚP Z2844 a současně ukládá Radě MČ zajištění zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Kratinách“ s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové odpočinkové zóny.

 

24. 1. 2019 - 1. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy

Odhlasováno vypuštění bodu 4 (Z-5337) z programu zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy (k vypuštění došlo hlavně díky iniciativě všech co psali zastupitelům magistrátu, díky za to).

   

24. 1. 2019 – 3. zasedání ZHMP (tisk Z-5337)

Staženo na začátku jednání v rámci návrhu procedurální změny radního Chabra.

 

Jelikož se hned na lednovém zasedání ZHMP tato změna opět objevila jako bod programu, pokusili se opoziční zastupitelé za 18400.cz schválit usnesení nové na veřejném zasedání 27. 3. Bod však byl na návrh starostky Floriánové vypuštěn.

Mezitím byla v lednu zveřejněna dopravní studie, kterou si objednalo minulé zastupitelstvo, nejspíše ve snaze podpořit či vnutit myšlenku nutnosti nového silničního propojení v trase obecní veřejné stezky, které by si vyžádalo zřízení užšího chodníku na soukromém pozemku v sousedství silnice a de facto likvidaci parkové plochy v úvozové časti cesty. Připomínky k této studii jsou uvedené v následujícím článku.

25. 4. 2019 – 6. zasedání ZHMP (tisk Z-5337)

Pozměňovacím návrhem přerušeno projednání územní změny na návrh starostky Floriánové. Vystoupila starostka Ing. Floriánová.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Josef Maun, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...