PETICE PROTI EKOLOGICKY NEŠETRNÉMU ODSTŘELU KOMÍNU STRAKÁČ

PETICE PROTI EKOLOGICKY NEŠETRNÉMU ODSTŘELU KOMÍNU BÝVALÉ VÍTKOVICKÉ AGLOMERACE DOV

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní signatáři této petice, žádáme, aby Český báňský úřad zrušil nepravomocné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 29.4.2019, kdy v lokalitě tzv. Aglomerace v Ostravě – Vítkovicích i přes občanský odpor povolil trhací práce velkého rozsahu.

K tomuto stanovisku nás vedou zejména nepříznivé ekologické dopady způsobené případným odstřelením. Byť je předmětný komín již 21 let mimo provoz a po celou dobu byl jeho vnitřní prostor přirozeně zvětráván, v jeho zdivu jsou trvale usazeny prachové kontaminované podíly, na které se navázalo mnoho karcinogenních látek. Konkrétně se jedná například o olovo, arsen, polychlorované bifenyly aj. Všechny tyto zbytkové toxické látky se přitom při odstřelu uvolní do ovzduší až na velké nekontrolovatelné vzdálenosti v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Stane se tak i navzdory veškerým opatřením ( kropení ).

Nikdo přitom pořádně ani neví, kolik látek je aktuálně uvnitř zdiva, když poslední Analýza rizik Dolní oblasti od společnosti AQ – test, s.r.o. je z roku 2001.

Podle původního plánu měl být předmětný komín odstraněn pomocí postupného rozebrání, což je daleko šetrnější způsob odstranění, avšak ke konci roku 2018 byla na základě povrchního posouzení statika změněna technologie demolice na odstřel.

To, že odstřelení komína je ekologicky nešetrný způsob demolice, potvrdil na prosincové veřejné debatě v Antikvariátu a klubu Fiducia i jeden z jejích hostů, zástupce České inspekce životního prostředí v Ostravě, odkaz ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=-IUrDyP6xSY, přesto však Česká inspekce životního prostředí vydala souhlasné stanovisko k případnému odstřelení.

Vlastník komínu, společnost Vítkovice, a. s., argumentuje potřebnou demolicí komínu a jeho škodlivostí, přitom zjevně zapomínají na skutečnost, že to byly právě ony samy, které jej po dobu 21 let od odstavení provozu v roce 1998 nechaly přirozeně zvětrat, a tedy i škodit okolí tím, že jej nezaslepily. Navzdory svému prohlášení společensky odpovědné firmy případným odstřelením způsobí ekologické riziko.

"V Ostravě je trvalý tlak občanů na snižování zátěže na životní prostředí. Objekt kontaminovaného komína je rizikem. 42 staveb se musí demolovat,objekt kontaminovaný olovem, arsenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami musí být zbourán, aby neškodil dalším generacím Ostravanů," /Rozsahově upraveno/

"Společnost VÍTKOVICE,a.s. je společensky odpovědnou firmou, která se snaží trvale minimalizovat ekologické dopady svého dřívějšího podnikání na životní prostředí a odstraňovat ekologické zátěže způsobené právním předchůdcem společnosti,"

Vítkovice, a.s.

Je potřeba brát na vědomí fakt, že se jedná o komín, jenž byl součástí provozu patřícího za svého chodu k největším znečišťovatelům ve městě vůbec. Dále se v dohledné vzdálenosti od něj nachází sídla řady firem, školy či jiná zařízení, která by byla případným odstřelením dotčena.

Ze všech shora uvedených důvodů považujeme za naprosto nepřípustné, aby byl dotčený komín demolován, zejména odstřelením, navíc v Ostravě, městě, které se dlouhodobě obecně potýká s nejhorším ovzduším v rámci České republiky.

Samostatně stojící komín bez jakéhokoliv zásahu, totiž nepředstavuje významné riziko pro znečištění ovzduší. Při zachování komínu tedy žádné ohrožení ovzduší nehrozí pro změnu od jeho případného odstřelení.

Rizika nebyla oficiálně potvrzena, avšak stále ani vyvrácena. Projekt sanace je plně hrazen ze zdrojů daňových poplatníků a s odstřelením nesouhlasíme.

Děkujeme všem signatářům.

 PRO UVEŘEJNĚNÍ VAŠEHO PODPISU JE ZAPOTŘEBÍ POTVRDIT PODPIS PŘES ZADANÝ EMAIL!

Za petiční výbor:

· Dominik Raška, trvale bytem Gen. Píky 2887/10, 702 00, Ostrava

· Petr Gavlas, trvale bytem Karpatská 1208/48, 700 30, Ostrava

· Radek Brým, trvale bytem Smirnovova 1643/11, 700 30, Ostrava

- Jedná se současně o členy Výboru Sv. Václav, z.s., který je organizátorem kulturních akcí v rámci festivalu "COME IN" pořádaného na podporu a upozornění dotčeného komínu

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Dominik Raška, trvale bytem Gen. Píky 2887/10, 702 00, Ostrava 2

Podporu záměru zachování komínu Aglomerace vyjádřily tyto osobnosti:

· prof. JUDr. Vladimír Franz, vysokoškolský profesor, umělec, bývalý prezidentský kandidát a poradce ministra kultury

· Marek Pietoň, dobrodruh, autor populární facebookové stránky Nezapomenutá Ostrava a tvůrce snad prvního piva na světě s obsahem 24 karátového zlata

· prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c., fotograf, profesor, držitel státní Medaile Za Zásluhy

· Lenka Kocierzová, výtvarnice, designérka, grafička, kronikářka, průvodkyně, učitelka, ověnčena titulem městské soutěže Senior roku 2017

· Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D., literární vědec, básník, laureát Státní ceny za literaturu

· Ing. Martin Vonka, Ph.D., katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, autor řady publikací o komínech, zakladatel edukativního portálu Fabriky.cz

· Mgr. Renáta Spisarová, výkonná ředitelka festivalu Ostravské dny nové hudby, rozhlasová zpravodajka

· RNDr. Jan Lenart, Ph.D., člen Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, organizátor festivalu Pestré vrstvy

· Radim Kolibík, fotograf, který pro zachycení krás světa používá nejen fotoaparát, ale i dron, tři takto pořízené fotografie zařadil věhlasný magazín National Geographic mezi ty nejlepší na světě

· Mgr. Radovan Lipus, Ph.D., režisér, spolutvůrce proslulých naučných pořadů Šumná města

· Doc. MgA. Eva Dřízgová - Jirušová, Ph.D., přední sólistka opery Národního divadla moravskoslezského, pedagožka, držitelka Cen Thálie

· prof. Viktor Kolář, nejvýraznější městský fotograf českého původu světového formátu

· Mgr. Ilona Rozehnalová, ředitelka a majitelka Antikvariátu, klubu a galerie Fiducia, zakladatelka Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, aktivistka

· Doc. Mgr. Jiří Surůvka, vysokoškolský profesor, performer, malíř, fotograf, kurátor

· prof. Kurt Gebauer, akademický sochař

· podporují:

· Svaz českých komínářů

· Slezský železniční spolek

· Antikvariát a klubu Fiducia

· Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Komín_Strakáč,_Ostrava.jpg


Spolek Sv. Václav, z.s., Dominik Raška, předseda    Kontaktujte autora petice