Petice proti chovu psů Lenky Kolaříkové (CHS Lelishka)

Petice je založena proti chovu psů paní Lenky Kolaříkové, která vlastní chovatelskou stanici Lelishka pod záštitou FCI (Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace) v Belgii, ČMKU (Českomoravská kynologická unie) a KCHMPP (Klub chovatelů malopočetných plemen). 

Během pár let si paní Lenka Kolaříková pořídila nespočet psů z několika zemí (např. Rakousko, Rusko, Slovensko, Itálie,..) rasy australský ovčák, bílý švýcarský ovčák a zlatý retríver, kdy absolutně nezvládla základní péči o svá zvířata, psi žijí v katastrofálních podmínkách, jsou ve špatné výživové kondici, nekontrolovatelně se psi množí mezi sebou, odchovala několik oficiálních vrhů štěňat rasy australský ovčák s PP, nespočet vrhů různých kříženců a to i double merle štěňat, kde je vysoké riziko špatného zdraví, např. epilepsie, narození slepých a hluchých štěňat, apod.

Chov Lenky Kolaříkové byl i v médiích, byla pod kontrolou KVS (Krajské veterinární správy v okrese Staré Boleslavi), kdy ale podle KVS bylo vše v pořádku, jelikož psi dostali občas nažrat a měli přístup k vodě. Kauzu řešil i portál Blesk tlapky, kauza byla i v TV. 

K petici přikládám i několik fotek prostředí, kde psi žijí, v jaké jsou psi výživové kondici. Obrázek si každý může udělat sám, zda by takto měly vypadat ideální podmínky pro chov psů.

Jsou k dispozici nové informace, že paní Lenka Kolaříková se chce uchýlit k dalšímu množení a touto peticí tomu chceme zabránit. Petice bude podána na chovatelský klub, ČMKU a následně i na FCI a budeme se dožadovat odebrání všech psů a doživotního zákazu chovu, jelikož zde dochází k porušení jak Veterinárního zákona, ale i Zákona na ochranu zvířat proti týrání, taktéž držením a chovem.

Proti paní Lence Kolaříkové je vedeno několik soudních řízení a exekucí, jelikož chovatelé svých odchovů, kteří ji byli prodáni, se snaží udělat maximum proto, aby svá zvířata dostala z těchto katastrofálních podmínek. Dopustila se i finančních podvodů v zahraničí, kde falšovala doklady o zaplacení psů (vše doložitelné od chovatelů ze zahraničí).

Proto prosím o šíření této petice, aby se toto monstrum zastavilo a nedostalo se jí do ruky už žádné zvíře. PROSÍME O POMOC V ZASTAVENÍ TOHOTO ŠÍLENSTVÍ. 

**********************

English version: 

The petition is based against the breeding of dogs by Mrs. Lenka Kolaříková, who owns the kennel Lelishka under the auspices of the FCI (Fédération Cynologique Internationale - International Cynological Federation) in Belgium, CMKU (Czech-Moravian Cynological Union) and KCHMPP (Club of breeders of small breeds).

Within a few years, Mrs. Lenka Kolaříková bought countless dogs from a lots of country (Austria, Russia, Slovakia, Italy, for example..) of the Australian Shepherd, white Swiss Shepherd and Golden Retriever, when she absolutely failed to take basic care of her animals, dogs live in catastrophic conditions, are in poor nutritional condition, dogs reproduce uncontrollably, bred several official litters of Australian Shepherd puppies with pedigree, countless litters of various hybrids, even double merle puppies, where there is a high risk of poor health, such as epilepsy, the birth of blind and deaf puppies, etc.

Lenka Kolaříková's breeding was also in the media, it was under the control of KVS (Regional Veterinary Administration in the district of Stará Boleslav, Czech republic), but according to KVS everything was fine, because the dogs were occasionally eaten and had access to water. The case was also solved by the Blesk tlapky portal, the case was also on TV.

I also enclose a few photos of the environment where dogs live, what nutritional condition the dogs are with. Everyone can make their own picture of whether the ideal conditions for dog breeding should look like this.

New information is available that Mrs. Lenka Kolaříková wants to resort to further reproduction and we want to prevent this with this petition. The petition will be submitted to the breeding club, CMKU and subsequently to the FCI and we will demand the removal of all dogs and a lifetime ban on breeding, as there is a violation of both the Veterinary Act and the Act to protect animals against cruelty, also by keeping and breeding.

There are several lawsuits and executions against Mrs. Lenka Kolaříková, as the breeders of their offspring, who have been sold to her, try to do their best to get their animals out of these catastrophic conditions. She also committed financial fraud abroad, where she forged documents on the payment of dogs (all provable from breeders from abroad).

Therefore, I ask for the spread of this petition so that this monster stops and no more animal gets into its hand. PLEASE HELP IN STOPPING THIS MADNESS.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/596409/chovatelka-drzi-psy-na-retezech-a-v-klecich-podle-veterinaru-je-ale-jeji-chov-v-poradku.html?fbclid=IwAR3_m10vvYAlo83OyDgv-LhaD0dWIKDJsjN-VtxD2kjmd9ohs0rRMMzPTik

 

FB_IMG_1621243476975.jpgFB_IMG_1621243482709.jpgFB_IMG_1621512861993.jpgFB_IMG_1621512864646.jpgFB_IMG_1621512866861.jpgFB_IMG_1621512869321.jpgFB_IMG_1621512871719.jpgFB_IMG_1621512874873.jpgFB_IMG_1621513186531.jpgFB_IMG_1621513189676.jpgFB_IMG_1621513191586.jpgFB_IMG_1621513193813.jpgFB_IMG_1621513196303.jpgFB_IMG_1621513200576.jpgreceived_199011658734866.jpegreceived_922374728583214.jpegreceived_302306754728128.jpeg

 


Anna Šebková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Anna Šebková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...