Otevřený dopis ing. Bohuňovské – starostce MČ Brno – Ivanovice Žádáme o zodpovězení následujících otázek k aktuálním projektům v Ivanovicích:

Vážená paní starostko! Vážení páni místostarostové!   Na svém zasedání  3. 6. 2020 se zastupitelstvo usneslo, že projekt „Parku Hatě“ – s výjimkou psího výběhu – odpovídá požadavkům petice občanů.  (PETICE Proti projektu PARK HATĚ  a na podporu zřízení moderního a udržitelného parku ve staré školní zahradě v Brně – Ivanovicích)   Výsledky realizace projektu Vám bohužel absolutně nedávají za pravdu. Prosím tedy o vyjasnění následujících otázek:  

1.    Petice požadovala přemístit parkoviště aut mimo centrum parku – ke vstupu. Požadavek podpořili na jednání i všichni přítomní rodiče dětí navštěvujících aktuálně MŠ, všichni si přáli větší bezpečnost dětí. Proč se tak nestalo? Nebo snad proběhlo nějaké veřejné referendum, které rozhodlo, že parkoviště vprostřed parku je to nejlepší pro naše děti?

2.    Požadovali jsme, aby byly zachovány pokud možno všechny travnaté plochy a upuštěno od dalšího zpevňování ploch a vytváření betonových monolitů  – protože trávník a vegetace v horkém létě ochlazuje prostředí, což umělé povrchy nemohou.  Pokud projekt tomuto požadavku vyhověl, jak tvrdíte, jak to, že je tolik nově zpevněných ploch?

3.    Předchozí stav označujete  (ve Zpravodaji ) za „zanedbaný“ – současní dva pracovníci na údržbu nestačili. Kolik pracovníků přibyde, aby stihli udržovat daleko členitější prostor a zařízení v něm?

4.    Jak dlouhou dobu bude probíhat dokončovací péče a kdo bude za ni zodpovědný?  (Kolik z výsadeb za obecním úřadem nebo v lokalitě Mácova/Černá nedožilo ani 1 roku?)

5.    Požadovali jsme nekácet stromy, u kterých to není z hlediska zdravotního stavu nutné. Byly vykáceny i ty, které v původní dokumentaci určeny ke kácení nebyly.   Proč došlo k této změně, když jste slibovali opak?

6.    Odstraněny byly i stromy, které před 8 lety vysadili a 8 let vytrvale ošetřovali ivanovičtí dobrovolníci. Šlo o veřejnou akci dohodnutou s tehdejším starostou a ředitelkou MŠ, které se účastnilo 84 dobrovolníků. Cílem bylo doplnění uhynulých a vykácených jedinců v původních řadách – čili běžnou údržbu sadu.   Z původně vysazených 13 ks zůstalo pouhých 9 a i ty jsou ohroženy na životě zásahy ve svém bezprostředním okolí (poranění kmene, zabetonování části kořenového prostoru, navýšení úrovně terénu). Opravdu jste si za těch 8 let nevšimli obětavé práce takového množství lidí? Nebo pro Vás prostě nejsou důležití? Opravdu nebylo možno jabloňky (které už začínaly plodit) aspoň přesadit? Opravdu si myslíte – jak se vyjádřil pan místostarosta Sedlák – že slušný člověk sází jen na svém pozemku?

7.      A jak je to s terénními úpravami? Ty lze provádět na majetku města? V jakém veřejném zájmu jste odsouhlasili vlastníkovi p.č. 537/6  provádět terénní  úpravy na pozemku p.č.532/1 ve vlastnictví statutárního města Brna? Kdy to bylo projednáno s městem? Jak to bylo projednáno ze zastupitelstvem? Cituji z bodu 7 Zápisu z II. zasedání zastupitelstva 20.2.2019: „..jedná se především o úpravu sousedních pozemků odstraněním náletových dřevin a výstavbu nového plotu..“ – Z této formulace měli zastupitelé pochopit, že souhlasí s tím, aby majitel sousedního pozemku navezl na městský pozemek kubíky zeminy ?

8.      Kde skončila původní kovaná brána a kované oplocení? V čem je lepší nová – poněkud nedodělaně působící zídka u vstupu, nežli ta dřívější? 9.      Kdy byl do projektu zahrnut nový prvek – venkovní WC?

10.  Kdo je autorem projektu?

11.  V jakém režimu bylo umístění WC projednáno a schváleno?

12.  Vzhledem k jeho umístění tvoří trvalou a nepřehlédnutelnou dominantu tohoto druhdy promyšleného a hodnotného veřejného prostoru: Který architekt navrhnul právě takové umístění?

13.  Který orgán města ho projednal a odsouhlasil?

14.  Jaká je celková cena – projekt + realizace „parku“+WC?

15.  Ke kterému datu bylo předáno zpracovatelem  (fa Dirs) a převzato objednatelem dokončené dílo – realizace Parku Hatě?

16.  Kdy v období před vlastním zadáním projektu "Park Hatě"architektovi jste s občany diskutovali své záměry a ptali se jich na jejich přání, jak by měla vypadat v podstatě jediná významná plocha zeleně v Ivanovicích? 17.  Ivanovičtí občané se naopak více než deset let snažili mluvit s Vámi. Snažili se o zachování genia loci tohoto jedinečného místa, shánět prostředky, zpracovávat projekty. Žel, nebyl tam ten výběh pro psy. Paní starostka se na jednání dne 3. 6. 2020 veřejně vyjádřila o společném projektu místního spolku, Junáka a Nadace Parnerství jako o pouhém spiknutí, které ji „mělo dostat do kriminálu“. Paní starostko, o jaká fakta opíráte toto své tvrzení?  

18.  Chápeme, že do „školňačky“ bylo nutno našlapat co nejvíce atrakcí, když mnoho jiných veřejných prostranství  Ivanovice nemají. Chápeme, že i Ivanovice by měly mít svůj výběh  pro psy.  Nicméně:  víte Vy a zejména stavební komise o existenci vyhlášky 501/2006 Sb., která platí už krásných 14 let? Víte, kolik bylo za ta léta v Ivanovicích developersky zastavěno ploch? Víte, kolik veřejných prostranství by bývalo mohlo v Ivanovicích přibýt, kdyby byl dodržován §7* této vyhlášky? Kolik místa na psí výběhy? Kolik místa na prolézačky pro všechny věkové kategorie?  

19.  Jakým konkrétním veřejným zájmem zdůvodňujete fakt, že investoři v Ivanovicích tuto vyhlášku dodržovat nemusí? (viz Rybízárna, Milonická a Lažánecká)**

20.  Není pikantní, že Ivanovice – jako jediná městská část – má do návrhu územního plánu vtělenu výjimku z tohoto ustanovení (§7 vyhlášky 501/2006 Sb.)? Byla to nezávislá iniciativa zpracovatele návrhu, nebo někoho z Ivanovic?    

Věřím, že Vaše odpovědi rozptýlí všechny pochybnosti Vašich voličů – občanů Ivanovic a děkuji Vám předem za ně.  

ing. Radka Slatkovská

V Brně dne 17. 2. 2021    

 

* §7  vyhlášky 501/2006 Sb. : „….Pro každé dva hektary  zastavitelné  plochy  bydlení,  rekreace,  občanského vybavení   anebo   smíšené  obytné  se  vymezuje  s  touto  zastavitelnou  plochou   související  plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“ **Výklad  ÚÚR se výrazně  liší od výkladu ing. Chaloupkové, uvedeného v odpovědi na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. k zástavbě Na Rybízárně .  

 

 Přílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_11.jpgPřílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_2.jpg

Přílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_3.jpg

Přílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_4.jpgPřílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_5.jpgPřílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_6.jpgPřílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_7.jpgPřílohy_k_OTEVŘENémuDOPISu_K_AREÁLU_MŠ_8.jpg


ing. Radka Slatkovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji ing. Radka Slatkovská, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...