Petice za ponechání garance doc. Vranové a prof. Rejškovi.

 

Brno 18. března 2016

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za ponechání garance geologických a pedologických předmětů doc. Vranové a prof. Rejškovi.

 

Vaše Magnificence pane rektore,

my, níže podepsaní, nesouhlasíme s odebráním garance šesti níže uvedených předmětů doc. Ing. Valerii Vranové, Ph.D. a prof. Ing. Klementu Rejškovi, CSc., Ústav geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Důvodem našeho nesouhlasu je, že doc. Vranovou a prof. Rejška považujeme za velmi kvalitní pedagogy schopné zajistit vysokou úroveň výuky, jejíž těžiště spočívá zejména v důrazu na aplikaci poznatků přímo pro konkrétní obory studia. Odebráním garancí povinných předmětů budou přímo zasaženy tři studijní obory, Zahradní a krajinářská architektura, Zahradní a krajinářské realizace a Arboristika, které jsou v portfoliu Mendelovy univerzity v Brně považovány za prestižní, s výrazným společenským přesahem. Osobnosti prof. Rejška a doc. Vranové jsou dlouhodobě vnímány jako nositelé integrity výuky těchto tří oborů interdisciplinární povahy, ve kterých je vlastní geologie sice důležitou, ale stále jen jednou součástí komplexních krajinně-ekologických vazeb, oběma vyučujícími v celé jejich šíři zvládaných na nejvyšší úrovni. Za zásadní též vnímáme vysokou míru reflexe vůči podnětům těchto tří oborů i potřeb společenského vývoje oběma učiteli. Tyto schopnosti jsou u doc. Vranové a prof. Rejška beze zbytku naplněny. Odebrání garancí ve prospěch doc. Kynického shledáváme proto jako neodůvodněné.

 

Jmenovitě se jedná o ponechání garance následujících předmětů:

1. Geologie a pedologie, povinný předmět studijního programu (dále jen zkratkou SP) Arboristika; dnes prof. Rejšek, nový garant doc. Kynický

2. Geologie pro ZAKA, povinný předmět SP Zahradní a krajinářská architektura; dnes doc. Vranová, nový garant doc. Kynický

3. Půdoznalství, povinný předmět SP Zahradní a krajinářská architektura; dnes prof. Rejšek, nový garant doc. Vranová                            

4. Regionální geologie ČR, volitelný předmět; dnes prof. Rejšek, nový garant doc. Kynický

5. Aplikovaná geologie ložisek stavebních surovin regionů ČR, volitelný předmět; dnes prof. Rejšek, nový garant doc. Kynický

6. Kámen jako materiál ve stavbách, volitelný předmět; dnes prof. Rejšek, nový garant doc. Kynický

 

Podpisy na přiložených petičních arších vyjadřují nesouhlas s jednáním doc. Kynického. Žádáme o ponechání všech zmíněných předmětů původním garantům.

 

Děkujeme.  

 

Za petiční výbor:

PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D., Lochenice 98, 503 02 Předměřice nad Labem

Jan Menšík, Osová 4, 625 00 Brno 

Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 1084/29, 170 00 Praha                                                                                                                    

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D., Lochenice 98, 503 02 Předměřice nad Labem, telefon +420 731 837 406, email martina.kot@seznam.cz


Martina Kotlandová    Kontaktujte autora petice